gebouw_ireneVergadering Bodegraven 'Irene'

Evangelisatiekring

Oranjelaan 2

2411 VZ Bodegraven


Welkom Samenkomsten Wat geloven wij Doopbassin Sprekers Bijbelstudie Evangelisatie Contact


 Wat geloven wijboekrol   …..u te vermanen om tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal aan de heiligen is        overgeleverd’(Jud.3)   

 Wij geloven, dat de gehele Bijbel (dat wil zeggen de zesenzestig Boeken van het Oude en Nieuwe Testament) is  voortgekomen uit en geïnspireerd door God en daarom onfeilbaar en de hoogste autoriteit is voor alle vragen over  geloof en leven;

 Wij geloven, daarom, dat er een drie-enig God is, Die van eeuwigheid is, Die hemel en aarde geschapen heeft, en  Die Zich in de Bijbel openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest;
 Wij geloven, dat het gehele menselijk geslacht eenzijdig en eigenwillig door de zonde de gemeenschap met God heeft verbroken en daardoor in een  verloren toestand onder het oordeel van God gekomen is;

 Wij geloven, dat God in Zijn liefde en genade de gemeenschap met de mens wil herstellen, waartoe Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus op  aarde heeft doen geboren worden uit de maagd Maria en als Zoenoffer aan het kruis heeft doen sterven; deze Jezus de derde dag heeft opgewekt als  overwinnaar over leven en dood, en verhoogd aan Zijn Rechterhand in de hoogste hemel, vanwaar Hij terug komen zal in kracht en heerlijkheid;

 Wij geloven, dat ieder mens, die erkent, dat hij of zij onder het oordeel van God ligt, maar aanvaardt, dat de Heer Jezus Christus Zelf zonder zonde  als Plaatsbekleder door Zijn lijden en dood zijn (of haar) oordeel heeft gedragen en is opgestaan tot zijn (of haar) rechtvaardigmaking, weer door God  in genade is aangenomen en zich dientengevolge ‘kind van God’ mag noemen, waardoor deze mens het eeuwige leven als een eeuwig en  onvervreemdbaar bezit is deelachtig geworden;

 Wij geloven, dat elke gelovige wedergeboren, ingewoond, verzegeld en gedoopt is door de Heilige Geest, en dat elke gelovige vervult dient te zijn  met de Heilige Geest als gevolg van volledige en voortdurende overgave van geest, ziel en lichaam aan Christus en geloof in de beloften Gods;

 Wij geloven, in het bestaan van een persoonlijke satan, de veroorzaker van de zonde en thans de overste dezer wereld; wij geloven in zijn  uiteindelijke ondergang en veroordeling tot eeuwige straf;

 Wij geloven, in de persoonlijke en lichamelijke verschijning van de Here Jezus Christus, voor en met al Zijn Heiligen, in de oprichting van Zijn  koninkrijk op aarde, waardoor Hij zelf vrede, recht en gerechtigheid zal brengen aan Zijn bondsvolk Israel en alle volkeren der aarde;

 Wij geloven, in de lichamelijke opstanding van alle doden, sommige om eeuwig te leven, anderen om geoordeeld te worden;

 Wij geloven, in de voltooiing van Gods heilsplan voor de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de oprichting van Zijn eeuwig en  universeel rijk, waarin God zal zijn alles en in allen;

 Wij geloven, dat alle gelovigen in deze bedeling door de Heilige Geest zijn samengevoegd tot ‘één algemene Christelijke Kerk’ de Gemeente van  Christus; zij wordt in de Schrift aangeduid als ‘het lichaam van Christus’ en is als zodanig een levend organisme;

 Wij geloven, dat een zgn. ‘plaatselijke gemeente’ een plaatselijke openbaring is van de universele Gemeente en als zodanig dient te functioneren  overeenkomstig de richtlijnen, die in het Nieuwe Testament zijn aangegeven.