www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Dit boek bestellen...The Strangers of the Street
Reaching and healing the brokenhearted
door
Bert Boland
312 pag. harde kaft, met flappen
In eigen beheer uitgegeven in de UK in de Engelse taal.
Prijs: de winkelwaarde is € 22,00 (excl. verzendkosten), maar nu voor de laatste exemplaren een speciale 'afhaalprijs' - zie hieronder!

Een boek van 312 pagina's vol met theorie (met teksten) en de praktijk in het christelijk leven. Zeer veel informatie, getuigenissen, praktische aanhalingen en de krachtige realiteit van de Schriften voor uw dagelijkse leven.

Het boek heeft een voorwoord meegekregen van de directeur van CBC Nederland, Mark Becking. Het is ook echt een praktijkboek van de CBC-lessen, geschreven in eenvoudig Engels en daarom voor velen wellicht goed leesbaar. Zie de onderstaande tekst.

2-8-2020 Nieuw boek van Bert Boland: Survivalkit voor de vreugdevolle Christen...


GRACE&FAITH 

  You still can get this unique book, but you should visit GRACE&FAITH conference in Telfort UK.

23-26 May 2014 is the GRACE&FAITH conference
in Telfort UK.

The last copies of my book are for sale there,
only 
£ 9,90More info about the Grace&Faith Conference (pdf)...

Donate

You can also donate via my PayPal e-mailadres bert@boland-logo.nl  for "Mission SOS Indonesia".


Berts ministry continues in Indonesia! He buys a lot of books and other materials disseminate serving his evangelism. Donations to support the book and practical outreach are welcom.

Speciale aanbieding voor Nederland

  Je kunt nog steeds de hand leggen op dit unieke boek, maar dan moet je snel een bezoek brengen aan het Charis Bible College (CBC), Nikkelstraat 3a, Naarden. 
Een goede suggestie: je vriend of vriendin die leider is - pastor, evangelist, of zendeling, e.d. - zal dit 'Survivalboek' als cadeau enorm waarderen; dus neem er een (een paar?) extra mee!
De prijs op de CBC is slechts € 9,90 per stuk en de opbrengst is geheel voor de CBC Bijbelschool in Naarden.

Indien je dit SoS-boek wenst (en meteen wilt inkijken), ben je tevens uitgenodigd om vrijblijvend een dag de lessen bij te wonen! Meer informatie en afspraak maken: www.charisbiblecollege.nl  

Schrijver Bert Boland blijft - sinds zijn Engelse CBC-tijd samen met directeur Mark - de vruchten van dit krachtige genadeonderwijs zien, ook nu in Indonesië, d.m.v. onderwijs en preken, ondersteund met genezingen en bevrijdingen... Ook moslims zien de kracht van onze levende Heer!
Als je Bert daarover persoonlijk wilt mailen: bert@boland-logo.nl

Giften
Je mag sowieso ook een gift overmaken via het PayPal e-mailadres bert@boland-logo.nl  t.b.v. "Zending SOS Indonesia".
Want Berts bediening gaat door daar! Hij koopt daar veel boeken en ander materiaal om te verspreiden t.b.v. zijn evangelisatiewerk. Giften om het boek en het praktische straatwerk te steunen, kun je ook storten op Raborekening 1304.30.110 t.n.v. Stg Strangers of the Street.( Dit is een illustratie van de Engelse website - Nu in Nederland € 9,90 )
 

  From the back

This is the true story of three years in the life of Bert Boland leading up to graduation and ordination from Charis Bible College, Walsall, UK in 2009. As an evangelist he's learning this basic truth: 'I am nothing without Christ, But am not without Christ!' 


Read this book and learn how you also can be fruitful. 'If god can work through a Dutchman like me with all my mistakes with my flappy ears, through very useful in riding a bike, when the wind is coming from behind me - my clumsy feet and big mouth, you can certainly be usable as well!' 

I have been in Africa on a number of occasions, in the midst of revival, and have watched miracles of God literally happen before my eyes. I met again with brothers and sisters in Holland, who had been healed supernaturally. After a while they again often became sick, weak, depressed, oppressed, obsessed or possessed (Gr. demonized) even worse than before, and sometimes even leading to death! I was shocked, and couldn’t understand it. 

Then I realized that certain knowledge was needed to become mature ('Pull your thumb out of your mouth!' - Andrew Wommack) and to grow up as a son or daughter of God, led by His Spirit and understanding the character of our good God. Satan's only and biggest weapons are to 1) deceive and 2) discourage, if we let him do it! We must not let him; Satan is powerless and he is under our feet. Passive (and powerless) religion will not embrace these things! It is our choice how we grow as Christians and do the works of Jesus (John 14:12) we should not be dependant on leaders or pastors or even 'super dupers', running to them all the time and being dependent on (often manipulative) leaders; remaining as 'Christian' babies, rather than maturing and having faith in Jesus alone, is not the way the Body of Christ should be. 

Its all about Jesus, having an intimate relationship with Him. Revival starts within me! Contrary to what performance based religion has preached and practiced, true holiness comes from the inside out and not from the outside in. Where you go, the Kingdom goes with you! The message of real Grace, through Faith, is more important than ever! Go and preach it, my brother and sister!
  Van de achterkant

Dit is het waargebeurde verhaal van drie jaar in het leven van Bert Boland in de aanloop naar het afstuderen in 2009 aan het Charis Bible College in Walsall, UK. Als evangelist leert hij deze fundamentele waarheid: 'Ik ben niets zonder Christus, maar ik ben niet zonder Christus!' 

Lees dit boek en leer hoe u ook vruchtbaar kunt zijn. 'Als God kan werken door middel van een Nederlander als ik, met al mijn fouten, met mijn flaporen, zeer nuttig in het rijden op een fiets als de wind van achteren komt, met mijn onhandige voeten en grote mond, dan kunt u zeker bruikbaar zijn!' 


Ik ben een aantal keren in Afrika geweest, midden in de opwekking, en heb gezien hoe de wonderen van God letterlijk gebeuren voor mijn ogen. En ik ontmoette in Nederland weer broers en zussen die bovennatuurlijk genezen waren. Na een tijdje werden ze weer vaak weer ziek, zwak, depressief, gedrukt, geobsedeerd of bezeten (Gr. gedemoniseerd), of nog slechter dan voorheen, en soms had het zelfs de dood tot gevolg! Ik was geschokt en kon het niet begrijpen.


Toen realiseerde ik me dat bepaalde kennis nodig was om volwassen te worden ('Trek je duim uit je mond!' - Andrew Wommack) en op te groeien als een zoon of dochter van God, geleid door Zijn Geest en inzicht te hebben in de aard van onze goede God. Satan's enige en grootste wapens zijn om 1) te misleiden en 2) te ontmoedigen, als we hem dat laten doen! Maar we moeten hem dat niet toelaten; satan is machteloos en hij is onder onze voeten. Passieve (en krachteloze) religie zal deze dingen niet omarmen! Het is onze keuze hoe we als christenen groeien en de werken van Jezus doen (Johannes 14:12). Wij moeten niet afhankelijk zijn van leiders of predikanten of zelfs 'superleiders', en steeds naar hen toe rennen en afhankelijk zijn van (vaak manipulatieve ) leiders. 'Christelijke' baby's blijven, in plaats van rijpen en het geloof in Jezus alleen hebben, is niet de manier waarop het lichaam van Christus zou moeten zijn. 


Het gaat allemaal om Jezus, en het hebben van een intieme relatie met Hem. Revival begint in mij! In tegenstelling tot wat de prestaties op basis van religie predikte en praktiseerde, ware heiligheid komt van binnenuit en niet van buiten naar binnen waar u heen gaat, het Koninkrijk gaat met je mee! De boodschap van echte genade, door geloof, is het belangrijker dan ooit! Gaan prediken, mijn broer en zus!

  MOST CHRISTIANS (from the inside)

MOST CHRISTIANS think that their born-again spirit can change their old nature. MOST CHRISTIANS think God rejects them because of sin. MOST CHRISTIANS - when they read about 'sin(s)' in Romans - think about the sins they or another did. MOST CHRISTIANS think that you can defile your born-again nature through your acts of sin. MOST CHRISTIANS think that they need more of God's love. MOST CHRISTIANS say that they are 'sinners'. MOST CHRISTIANS attribute too much power to Satan. 

MOST CHRISTIANS think that miracles do not happen anymore, and certainly not through other Christians in their church, or through themselves. MOST CHRISTIANS think God loves you less after you have sinned. MOST CHRISTIANS try to live holy, from the outside in. MOST CHRISTIANS fail to realise that they are not only freed but also they are free. MOST CHRISTIANS think that personal holiness moves God in their life. MOST CHRISTIANS don't know that the spiritual battle is only in their mind. 

MOST CHRISTIANS think that they give the glory to God through keeping the law. MOST CHRISTIANS think that hardness of heart only applies to other people and to unbelievers. MOST CHRISTIANS think that, if something bad happens to you, it must be God punishing you or 'educating' you, 'because He loves you'. 

MOST CHRISTIANS read a wrong, unreliable ('New') bible-translation and because of that they will never understand some basic truths. MOST CHRISTIANS pray to God asking for peace. MOST CHRISTIANS think that God gives tsunamis, disasters, and sickness and so on. MOST CHRISTIANS think that they come closer to God through keeping the law. MOST CHRISTIANS mix the Old Testament with the New Testament and become hypocrites because of ignorance. 

MOST CHRISTIANS think that they must evangelise through warnings and condemnation, to show the righteousness of God. MOST CHRISTIANS have a very wrong concept of the 'sovereignty' of God. MOST CHRISTIANS think that the gifts ended with the apostles 2000 years ago. MOST CHRISTIANS think that they are not free from sin. MOST CHRISTIANS think that we cannot raise up the dead anymore. MOST CHRISTIANS think that Satan has much more power than we recognise. MOST CHRISTIANS think that they need more faith. MOST CHRISTIANS think that knowledge in their faith is not very important. MOST CHRISTIANS think a life of miracles is better than living in the blessing.
  De meeste christenen (van de binnenflap)

De meeste christenen denken dat hun wedergeboren geest hun oude natuur kan veranderen. De meeste christenen denken dat God hen afwijst vanwege de zonde. De meeste christenen - als ze lezen over 'de zonde(n)' in Romeinen - denken aan de zonden die zij of een ander deden. De meeste christenen denken dat je je wedergeboren natuur kunt verontreinigen door je zondige daden. De meeste christenen denken dat zij meer van Gods liefde nodig hebben. De meeste christenen zeggen dat ze 'zondaars' zijn. De meeste christenen kennen te veel macht aan satan toe. 


De meeste christenen denken dat wonderen niet meer gebeuren, en zeker niet door andere christenen in hun kerk, of door henzelf. De meeste christenen denken dat God minder van je houdt nadat je gezondigd hebt. De meeste christenen proberen heilig te leven, van buiten naar binnen. De meeste christenen beseffen niet dat ze niet alleen bevrijd, maar ook vrij zijn. De meeste christenen denken dat persoonlijke heiligheid God in hun leven laat bewegen. De meeste christenen weten niet dat de geestelijke strijd alleen in hun gedachten is. 

De meeste christenen denken dat ze de eer aan God geven door middel van het houden van de wet. De meeste christenen denken dat hardheid van hart alleen van toepassing is op andere mensen en op ongelovigen. De meeste christenen denken dat, als er iets ergs met je gebeurt, dan moet God je straffen of 'opvoeden', 'want Hij houdt van jou'. 

De meeste christenen lezen een verkeerde onbetrouwbare ('Nieuwe') bijbelvertaling en daarom zullen ze nooit enkele fundamentele waarheden begrijpen. De meeste christenen bidden tot God om te vragen om vrede. De meeste christenen denken dat God tsunami, rampen, ziekte en ga zo maar door geeft. De meeste christenen denken dat ze dichter bij God komen door de wet te houden. De meeste christenen mixen het Oude Testament met het Nieuwe Testament en worden huichelaars als gevolg van onwetendheid. 

De meeste christenen denken dat ze moeten evangeliseren door middel van waarschuwingen en veroordeling, om de gerechtigheid van God te tonen. De meeste christenen hebben een zeer verkeerd begrip van de 'soevereiniteit' van God. De meeste christenen denken dat de gaven eindigden met de apostelen, 2000 jaar geleden. De meeste christenen denken dat ze niet vrij zijn van zonde. De meeste christenen denken dat we niet meer de doden kunnen opwekken. De meeste christenen denken dat satan veel meer macht heeft dan wij erkennen. De meeste christenen denken dat ze meer geloof nodig hebben. De meeste christenen denken dat de kennis in hun geloof niet erg belangrijk is. De meeste christenen denken dat een leven van wonderen beter is dan leven in zegening.

  MOST CHRISTIANS (more from the inside)

TAKE THE GOSPEL OF GRACE AND TRUTH T0
THE BROKENHEARTED, HEAL THE SICK, CAST OUT DEMONS

But how are people to believe in Him of Whom they have never heard? As it is written, How beautiful are the feet of those who bring glad tidings! How welcome is the coming of those who preach the good news ofHis good things (Romans 10:14,15).

You may wish to read, watch or listen to Andrew Wommack's free practical and power-ful 'Grace &Faith' series.
There is free downloading to an Mp3 as well.

• For the newest free video teachings:
  www.awmi.net

• EUR0PE and rest of the world:
  www.awme.net > 'Teaching Articles'
  or > `Mp3 downloads'

• USA: www.awmi.net  > Extra's

• CBC Charis Bible College UK:
  www.cbcuk.net 

If you can help in selling this book, we would really appreciate it. We have tried to make the book as affordable as possible; and the proceeds from it are 100% for His Kingdom! We have set up a fund for general gifts towards our work in Indonesia, also towards the editing of this book and publishing it into the Indonesian language. Together we build the Kingdom of God, while it is still day (John 9:4).

Foundation SOS-STRANGERS OF THE STREET
Charity number (Dutch: `Stichtingsnummer') is number 50766945, bank in the Netherlands: Bank Rabo 1304.30.110. Swiftcode: Rabo NL 24 and IBAN number: NL 93 Rabo 0130430110.

For information see our website:
www.strangersofthestreet.com 
  De meeste christenen (meer van de binnenflap)

BRENG HET EVANGELIE VAN GENADE EN WAARHEID NAAR DE GEBROKENEN VAN HART, GENEES DE ZIEKEN< WERP DE BOZE GEESTEN UIT

Hoe zullen mensen geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het evangelie verkondigen. Hoe welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen van zijn goede daden. (Romeinen 10:14,15).

Wilt u lezen of kijken of luisteren naar Andrew Wommacks practische en krachtige 'Genade en Geloof' series (gratis)?
U kunt ook vrij mp3's downloaden.


• Voor het nieuwste gratis video onderwijs:
  www.awmi.net

• EUR0PE en de rest van de wereld:
  www.awme.net > 'Onderwijs artikelen'
  of > `Mp3 downloads'

• USA: www.awmi.net  > Extra's

• CBC Charis Bible College UK:
  www.cbcuk.net 

Als u kunt helpen met de verkoop van dit boek, zouden we dat echt waarderen. We hebben geprobeerd om het boek zo betaalbaar mogelijk te maken, en de opbrengst ervan zijn 100 % voor Zijn Koninkrijk! We hebben een fonds opgezet voor algemene giften voor ons werk in Indonesië, ook in de richting van het redigeren van dit boek en publiceren in het Indonesisch. Samen bouwen we het Koninkrijk van God, zolang het nog dag is (Johannes 9:4).

Stichting SOS - Strangers of the Street
Stichtingsnummer is nummer 50766945
Bank in Nederland : Bank Rabo 1304.30.110
Swiftcode : Rabo NL 24
IBAN nummer : NL 93 Rabo 0130430110 .

Voor meer informatie zie onze website :
www.strangersofthestreet.com 


..

www.vergadering.nu