www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Roep het uit! Een nieuwe impuls voor evangelisatie
Lon Allison en Mark Anderson
Uitgegeven door Impact World Tour Nederland
in samenwerking met Jeugd met een Opdracht
230 pagina's
€ 10,80
ISBN
9789054210047
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een nieuwe impuls voor evangelisatie
In veel kringen wordt nauwelijks nog aan evangelisatie gedaan. En dat terwijl het evangelie van Jezus Christus altijd is verspreid door middel van verkondiging en in iedere periode van de kerkgeschiedenis de groei van het christendom gekoppeld is geweest aan de openbare verkondiging van het goede nieuws. Dit boek, markeert hopelijk een keerpunt. De schrijvers laten zien hoe God openbare verkondiging in het verleden gebruikt heeft en hoe het ook nu relevant en effectief in de praktijk gebracht kan worden.


Uitdaging - april 2005

Vrienschapevangelisatie of… Roep het uit! 
Evangeliseren is een kunstvorm met een enorm effect
door Cor Weeda

Een boek over effectieve en relevante evangelisatie, geschreven door Lon Allison en Mark Anderson. Je aandacht wordt getrokken als je leest: overtuigd van 'vriendschapsevangelisatie' heeft de westerse kerk meer terrein verloren dan gewonnen.

Steeds keert de vraag terug: waar zijn de evangelisten? Een vraag die in allerlei varianten in dit boek aan de orde komt. Het prikkelt en dringt tot nadenken.

Lon Allison en Mark Anderson schreven er in 'Roep het uit! Een nieuwe impuls voor evangelisatie' boeiend over. Het Evangelie wordt in het grootste gedeelte van de christelijke wereld steeds minder verkondigd, vooral in het Westen. Boeken over gemeentegroei, conferenties over leiderschap en zelfs bijeenkomsten over zending leggen weinig nadruk op openbare evangelieverkondiging. Het lijkt dat dat de algemene indruk is: het prediken van het Evangelie is vandaag ouderwets en ineffectief. Als het al gewaardeerd wordt, wordt het gezien als, een aanvulling op andere methoden.

Zijn we er niet meer van overtuigd dat het Evangelie, gebracht door een met de Geest vervuld en opgeleid persoon, de luisteraars boeit? Laten we niet onderschatten hoe groot de waarde en het wonder is van directe verkondiging. Het korte tijdsbestek waarin een mens door Gods genade hét leven, zichzelf en God ontdekt. Evangelieprediking is een kunstvorm met een ongelooflijk effect.

De schrijvers roepen op tot herstel van ons vertrouwen in directe evangelieverkondiging. Ze roepen op tot een hernieuwde toewijding om die verkondiging op voortreffelijke wijze te doen en dan, het belangrijkste, de moed om er mee naar buiten te gaan, de straat op! Waar zijn de evangelisten?

Naast prikkelende nadenkertjes geeft het boek historische achtergronden, theologische inzichten, en praktische hulpmiddelen, om te groeien in relevante evangelisatie. Pasbekeerden onmiddellijk in een gemeente te krijgen is minder belangrijk dan het lichaam van Christus uit het kerkgebouw te krijgen om nazorg te geven aan mensen op de plaats waar ze wonen.

Het 'Handelingenmodel' (voorbereiden, verkondigen en vasthouden) voorziet in een effectief kader om onze doelen te bereiken: te zoeken naar en het tot discipelen maken van verloren mensen. Een sneltreinvaart door de kerkgeschiedenis geeft opmerkelijke doorkijkjes van openbare evangelieverkondiging en het belang ervan.

Evangelisten zijn een zeldzaam soort christenen. In 2001 schreef onderzoeker George Barna in het maandelijkse Barna Report dat slechts acht procent van de christelijke werkers vindt dat ze de gave van evangelist hebben. Waarom is dit zo? Is God gierig geweest bij het uitdelen van deze schijnbare essentiële gave of is er iets anders aan de hand? Evenals de andere gaven is de gave van evangelist essentieel voor de gezondheid van een gemeente of kerk. Maar, deze gave gaat verder dan de kerkmuren! Door de evangelist reikt de gemeente of kerk buiten haar muren. Hij of zij herinnert de gemeente aan haar essentiële taak om het verlorene te zoeken en te redden.

Terwijl de andere taken hoofdzakelijk ten behoeve van de gelovigen functioneren, heeft de evangelist een oog en een vurig hart voor hen 'die nog wedergeboren moeten worden.' Wanneer de gave en taak van evangelist effectief werkt (motivering, onderwijs en praktisch voordoen), komt de gemeente in beweging en gaat zij evangeliseren.

Het boek eindigt met twaalf positieve effecten van openbare verkondiging. De verkondiging van het Evangelie is echter niet het eind van het proces. De evangelist of prediker moet helpen om methoden en middelen te ontwikkelen zodat pasbekeerden in hun geloof groeien en volharden. Gebruik alles wat u heeft om het goede nieuws zo duidelijk mogelijk over te brengen. Werk eraan om uw presentatie van het goede nieuws goed op uw toehoorders af te stemmen, alsof alles van u afhangt, en bid en vertrouw dat ze nooit zullen komen als de Here hen niet trekt. Verlossing is en blijft een daad van de levende God.

www.vergadering.nu