www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Leven om te geven
Rentmeesterschap zoals Jezus het ons voorleefde
Benaiah
Gideon boeken, 2015
304 blz. Prijs: 18,95
ISBN: 9789059990487
De opbrengst van het boek gaat naar het ondersteuningswerk All 4 One.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met de Bijbel in de hand en puttend uit eigen lessen en ervaringen van de afgelopen twintig jaar, neemt Benaiah je mee langs thema’s als identiteit, relaties, geld, goed en rentmeesterschap.
Lees over jouw mooie opdracht om als discipel van Jezus Christus het spoor van de Vader na te laten in deze wereld. Een spoor van vergeving, genezing, bevrijding én voorziening. God verlangt ernaar Zijn Vaderhart te openbaren aan Zijn schepping. En als Zijn rentmeesters mogen we uitdelen, zegenen, zaaien en oogsten.
Hoewel er in dit boek heel wat heilige koeien op het gebied van tijd, geld, voorspoed, tienden en offers aan de barbecue worden toevertrouwd, klinkt in alles de passie door voor het navolgen van Jezus’ voorbeeld: de bereidheid om ten koste van jezelf leven te geven aan anderen. Hij liet zien dat leven-met-een-gat-in-je-hand een veel rijkere betekenis heeft dan wij er vaak aan geven...
Leven om te geven is een leerzaam, uitdagend en praktisch boek, dat jou helpt om handen en voeten te geven aan je rentmeesterschap. Voor jezelf en je gezin, maar eveneens binnen jouw gemeente en/of organisatie.

Benaiah is getrouwd en vader. Hij was zendeling, is spreker, trainer, schrijver, en oprichter van Stichting All 4 One en Stichting Christformation.

..


3. - oktober 2019 - www.uitdaging.nl 

Rentmeesterschap is leven om te geven

Recensie door Marco van Putten

Benaiahs boek is ontstaan door de ‘Leven om te geven’-seminar van Christformation. Hij is oprichter van deze interkerkelijke stichting voor discipelschaptraining. Het boek gaat over de verantwoordelijkheden van rentmeesterschap. Hij licht daarvoor richtlijnen uit de Bijbel toe en geeft daarnaast zijn eigen ervaringen. Een toegankelijk, inspirerend en praktisch boek met allerlei goede voorbeelden, meningen en biografische getuigenissen.

Vorm en inhoud
Dit boek over zending heeft een opbouw in vier delen. Uitgeschreven Bijbelteksten en verwijzingen ernaar in voetnoten geven enige onderbouwing. Zijn quotes zijn uitgelicht en accentueren kernzaken. Benaiah wil duidelijk maken dat God mensen wil zegenen door ons heen. Ruimhartig geven (van geld) staat daarbij centraal. Komende uit de Amerikaanse Evangelische wereld wordt het welvaartsevangelie (Eng: fortune gospel) kritisch besproken.

Evaluatie
Benaiah gaat uit van (evangelische) voorkennis door bijvoorbeeld zonder uitleg delen uit Opwekkingsliederen of Bijbelse personen te noemen. Dit maakt het tot een boek voor ingewijden. Soms heeft het boek het karakter van een pageturner, maar geregeld worden allerlei zaken, ervaringen en vragen door elkaar gesteld waardoor het niet altijd makkelijk is om de lijn vast te houden. Dan neigt het naar een studieboek, maar dat is het niet. Het ontbreekt daartoe aan heldere structuur en diepgang. Ook omdat er geen index is wordt het nazoeken erg lastig in dit dikke boek.
Op typisch Evangelische wijze probeert de auteur voortdurend te wijzen op de kern van de zaak; doordringen tot de essentie van rentmeesterschap. Alleen komt het niet verder dan de zachte kant van geloofsopbouw (d.i. door aan te zetten tot nadenken wordt geïnspireerd tot gedragsverandering).

De Bijbelse onderbouwing van dit boek leunt op het Nieuwe Testament (NT). Het aantal Oude Testament (OT) teksten is meer dan de helft minder dan die uit de NT. Alsof van het OT over dit 0nderwerp minder te leren valt (!). De nadruk op nieuwtestamentisch geloven verklaart een aantal opmerkelijke stellingen in dit boek. Enkele voorbeelden.
De bekende en traditioneel evangelische zeer positieve kijk op God, die moeilijk in overeenstemmen is te brengen met het OT. Waarin God wraak neemt en straft. Zo ontstaat een problematische onbalans.
Van Gods Verbond stelt hij dat gelovigen die kunnen navolgen door Hem lief te hebben. Daardoor zou het onvoorwaardelijk zijn. In gelovigen zou immers heel Gods Koninkrijk wonen en ze zouden behoren tot Gods familie. Echter, een Verbondsrelatie is geen familierelatie. Heel opmerkelijk is Benaiahs stelling dat “er eigenlijk geen on-Bijbelser constructie te verzinnen is voor een huwelijk dan een huwelijksovereenkomst” (p.119). De sterke overeenkomst van die constructie met Gods Verbond ontgaat hem. Gods Verbond wijst er juist op dat Zijn Koninkrijk nog moeten komen.
Over armoede stelt hij dat gelovigen zijn geroepen die staat op te heffen, omdat die alleen gunstig is voor satan. Ondanks dat vrome Israëlieten meestal arm waren (b.v. Js. 26:6).
Kortom, de Bijbeluitleg rammelt zo nu en dan. Het is een inspiratieboek dat een hogere weg wijst. Daarin is Benaiah zeker geslaagd. Voor elk die geïnspireerd wil worden!


2. De Oogst - juni 2016 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Leven om te geven

Recensie door Matthijs Guijt

In allerlei toonaarden spoort de Bijbel gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament aan om hun leven radicaal te richten op God. Profeten waarschuwden Israël om niet van twee walletjes te (blijven) eten. Fel ageren ze tegen de geestelijke hoererij die het volk telkens weer bedreef door zich over te geven aan buitenlandse afgoden. Jezus waarschuwt in de Bergrede tegen het dienen van twee heren (Matteüs 6:24): 'U kunt niet God dienen en de mammon, de god van het geld.' Benaiah, auteur van het boek Leven om te geven, merkt bij deze tekst op dat het hier gaat om de Heer van je hart: heeft God daar het eerste en het laatste woord óf kijk je naar je portemonnee en maak je die tot je alfa en omega? Anders gezegd: je schat verraadt waar je hart is.

Dat raakt de kern van 'Leven om te geven'. In de woorden van de auteur zelf: 'De Vader heeft jou lief als Zijn eigen Zoon en daarom wil hij voor jou en door jou zorgen. Hij heeft jou geschapen om rentmeester te zijn, daar waar jij nu bent en binnen de invloedssfeer die jij nu hebt. (...) Ik hoop dat je in ontspannenheid de vreugde van het zaaien en oogsten voor God zult ontdekken. Bovenal bid ik dat je zult leren leven met een gat in je hand - maar dan in de juiste zin van het woord: niet als iemand die zijn middelen over de balk gooit, maar als iemand in wie Jezus' zelfopofferende Vaderliefde te herkennen is.'

De auteur schrijft bevlogen en met humor. Hij getuigt frequent van Gods voorziening in zijn eigen leven en schroomt niet om 'heilige koeien' (onbijbelse tradities en gedragingen die christenen desondanks koesteren) op de bijbelse barbecue te leggen. Hoewel ik niet al zijn theologische uitgangspunten en accenten helemaal deel, ben ik ervan overtuigd dat Benaiah een behartigenswaardig boek heeft geschreven. De verzamelwoede van christenen moet zich niet richten op aardse rijkdom, maar op hemelse schatten (Matteüs 6:20).


1.   indekerk.be Blog - juli 2016 - indekerk.be...

Leven om te geven

Boekrecensie door Jacques Rommel

Het vraagt even een mentale klik om een boek met de titel ‘Leven om te Geven’ ter hand te nemen. Voor je het weet kost het je wat, nietwaar? Met het vorderen der jaren en het verwerven van enige welvaart ga je die laatste toch gaandeweg meer als een gegeven goed beschouwen, en enige weerstand ontwikkelen om je financiën in vraag te stellen. Typisch menselijk! Toch ben ik blij dat ik de stap gewaagd heb en het boek heb uitgelezen. Geboeid van kaft tot kaft!


Benaiah is iemand die weet waarover hij spreekt. Hij volgde in zijn jeugd Bijbelschool in Nederland en Amerika, en was jarenlang zendeling in Afrika en Azië. Bij zijn terugkeer naar Nederland initieerde hij twee stichtingen: All 4 One en Christformation. De eerste is een caritatieve stichting die armoede en onrecht bestrijdt en de tweede een Bijbelschool. De auteur heeft bijgevolg meer dan twintig jaar ervaring als werker in Gods akker, hij is getrouwd en vader van een dochter en hij weet wat het betekent om te geven en te ontvangen. Hij is een veelgevraagd spreker, met name over het onderwerp ‘Geven’. Zelf doet hij daar in zijn boek een beetje ironisch over. Hij verdenkt voorgangers en kerkleiders ervan dat ze hem vragen voor zijn studies in de hoop dat de collectes meer zullen opbrengen. Dat soort relativering en die ietwat stoute kijk op het menselijk gedrag van christenen kenmerkt trouwens het hele boek en dat maakt het fijn: herkenbaar, grappig, maar ook nogal confronterend. Daar is de schrijver niet bang van. Hij bruskeert niet om te beledigen, maar om te prikkelen.

Het boek is opgevat als een relaas van persoonlijke ervaringen en tegelijk als een gedegen studie. Het eerste deel vertelt iets over Gods karakter, over Zijn schat en onze schat. Deel twee gaat dieper in op rentmeesterschap. Het derde hoofdstuk vertelt over Jezus en de apostelen en hun relatie tot wereldse goederen. Een echte eye-opener. In het laatste deel gaat het over de praktische implicaties: rentmeesterschap in actie.

Er zijn meerdere redenen waarom ik dit boek zo boeiend vind. Ik hou wel van de stoute schrijfstijl, de typisch Nederlandse recht voor z’n raap benadering. Het is heel direct en af en toe grappig, zit vol woordspelingen waarvan sommige geslaagd en andere minder, maar je blijft er wakker van. De man kent zijn Bijbel en benadert de schriftgedeelten met een frisse originaliteit die toch Bijbels gezond en gefundeerd is. Hij forceert geen verzen om zijn standpunt te onderbouwen, maar laat de Bijbel zélf het punt scoren. De talrijke voorbeelden uit de eigen ervaring zijn erg bemoedigend. De auteur vertelt anekdotes over wonderlijke zegeningen, maar ook over de zwakkere momenten die hij heeft meegemaakt. Een andere grote verdienste is de grondtoon van het boek. Wij hebben een zegenende God die ernaar verlangt om ons te zegenen, zodat wij tot zegen kunnen zijn voor anderen. Geven is geen zure plicht, maar het uitdelen van Gods genade die Hij aan ons heeft bewezen. Geven maakt onlosmakelijk deel uit van Gods identiteit en van onze identiteit als God kinderen. Ik geef het toe, ik ben door het lezen van het boek ontroerd, vermaand, bemoedigd.

Heb ik dan geen negatieve kritiek? Op de boodschap? Neen. Op de boodschapper? Neen. Op de taal? Een beetje. Ook weer typisch Nederlands: hier en daar een flinke klapper van een dt- of andere spellingsfout, maar ook dat houdt me wakker bij het lezen…

www.vergadering.nu