www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Waarom de Bijbel?
door: John Blanchard 
Uitgeverij: De Banier, Utrecht, 2005
47 pagina’s
Prijs: € 3,95. 
9789033605819

Miljoenen mensen worden iedere dag geďnspireerd door Gods Woord, maar voor vele anderen is de Bijbel niet meer dan een oud, religieus geschrift, dat veel vragen oproept. Hoe weten we zeker dat de huidige tekst dezelfde is als die van het origineel? Is de Bijel meer dan folklore? Hoe kan zo'n oud boek van betekenis zijn voor onze tijd? Heeft dewetenschap de plaats van de Bijbel niet ingenomen in de verklaring van de wereld? In dit boekje beantwoordt John Blanchard vragen over de geloofwaardigheid van de Bijbel. Hij geeft de lezer een sleutel in handen om de Bijbel voor het eerst of opnieuw te openen.

/>

Reformatorisch Dagblad - 26 oktober 2005

Bijbel bewijst eigen gelijk 
Boekrecensie door Ds. C. Harinck

John Blanchard is in de wereld van het Engelssprekende christendom geen onbekende. Ook in ons land zijn er enkele werkjes van hem verschenen. Hij heeft zich vooral toegelegd op het schrijven van korte, pakkende boodschappen. Hij heeft daar ook de talenten voor. Dit blijkt ook weer uit zijn boekje over de Bijbel. 

Blanchard toont allereerst aan dat er met de Bijbel iets bijzonders aan de hand is. Ondanks alle kritiek en spot is de Bijbel het meest verspreide boek ter wereld. In vijf jaar tijd hebben de verenigde bijbelgenootschappen 2927 miljoen Bijbels verspreid. Blanchard stelt dan de vraag: „Waarom is zo veel vraag naar het meest verachte boek ter wereld?” De Bijbel is een bijzonder boek. Mensen blijven erdoor gefascineerd. 

De betrouwbaarheid van onze huidige Bijbel rust op een groot aantal oude manuscripten. Zeer aanspreekbaar is de vergelijking met bepaalde gebeurtenissen uit de oudheid, die voor waar worden aangenomen en slechts op een beschrijving in enkele oude manuscripten berusten. Er is meer bewijs voor veel Bijbelse feiten dan voor andere feiten uit de oude volkerengeschiedenis. De opstanding van Jezus uit de doden rust op meer getuigenissen van mensen die erbij geweest zijn dan bij bijvoorbeeld de Romeinse invasie van Groot-Brittannië, die ongeveer tachtig jaren eerder plaatshad. 

De actualiteit van de Bijbel is, volgens Blanchard, ronduit verbazend. Wie Deuteronomium 22 leest, waarin gehandeld wordt over verloren goederen, kleding, milieu, gezondheid, veiligheid, landbouw, tuinbouw, huwelijk, overspel, verkrachting et cetera, bevindt zich midden in de problematiek van de moderne wereld. 

Verrassend vanwege de eenvoudigheid is Blanchards behandeling van zogenaamde onjuistheden en tegenstellingen in de Bijbel. 

De Bijbel alleen geeft antwoord op de vraag waar wij vandaan komen en waar wij heengaan. De feiten van onze schepping en zondeval, waarover de Bijbel ons vertelt, geven antwoord op de diepste vragen van ons bestaan. De Bijbel bevat vooral de boodschap van redding en zaligheid door Jezus Christus. Het reddend Evangelie van Jezus Christus biedt uitkomst in het aangezicht van zonden en dood. 

Het voornaamste feit is dat de Bijbel het leven van mensen vernieuwt. Dat is het voornaamste doel van de Bijbel. Dit boek toont ons dat wij Gods heerlijkheid missen en leert ons dat het in alle omstandigheden beter is tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Hier had wel wat meer aandacht besteed kunnen worden aan de aspecten van droefheid over de zonden en het geloof in Jezus Christus. 

Blanchard komt tot de conclusie dat de Bijbel precies bewijst te zijn wat hij beweert te zijn, namelijk „het levende en eeuwig blijvende Woord van God.” God is de Auteur van de Bijbel. Deze is Gods boodschap voor de mens van alle tijden. 

Dit populaire en duidelijk geschreven boekje over de Bijbel biedt veel in klein formaat. Het is bijzonder geschikt voor buitenkerkelijken en voor evangelisatiewerk en als zodanig hartelijk aan te bevelen.

www.vergadering.nu