www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Als U de zoon van God bent
Prof. Julia Blum
Uitgeverij Toetssteen 2019
220 pag., paperback
ISBN: 9789492818065
Formaat: 211 x 149 x 12
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. Micha 4:11-12a HSV Kennen wij de gedachten van de HEERE wel? In Bethanië woonden Martha, Maria en hun broer Lazarus. De Heer was met Zijn leerlingen altijd bij hen welkom. Ze hadden een bijzondere band met Hem. Toen Lazarus heel ernstig ziek werd stuurden zijn zusters een bericht. De Heer zou vast snel komen om Zijn geliefde vriend te genezen. Maar Hij kwam maar niet; Lazarus stierf en zijn zusters waren diep teleurgesteld. Wat zullen de buren in Bethanië toen gedacht hebben? Benjamin was de lievelingsbroer van Jozef. Toch zorgde Jozef ervoor dat Benjamin een angstige tijd doormaakte in zijn Egyptisch paleis nadat de zilveren koningsbeker in zijn bagage werd gevonden. Wat dachten zijn broers van hem? Kon Benjamin een dief zijn? Job was rechtvaardig en rijk gezegend. Totdat de ene na de andere ramp hem trof. De drie vrienden zeiden dat de rampen straffen van God waren voor Jobs zonden. Julia Blum laat zien dat de omstanders foute conclusies kunnen trekken als God niet ingrijpt bij het lijden van Zijn kinderen en dat Zijn kinderen niet begrijpen waarom de HEERE Zich voor hen verborgen lijkt te houden. Blum is een Jodin die tot geloof in Jezus (Jesjoea) is gekomen. Ze trekt de lijnen door naar het lijden van haar volk. Kennen we de gedachten van de HEERE over Zijn volk wel? Begrijpen we het geheimenis waar Paulus over schreef in zijn brief aan de Romeinen? Reuven Berger (voorganger gemeente Het Lam op de berg Sion te Jeruzalem) Terwijl er duidelijk grote verschillen bestaan tussen het lijden van Jesjoea, het zondeloze Lam van God, en het lijden van Israël, Gods nog steeds dwalende zoon, zijn er ook diepe en veelbetekenende overeenkomsten tussen de twee. Dat maakt ons dat we ons realiseren op heilige grond te staan, voor een geheim van God dat heel teer en kostbaar is voor Zijn liefhebbende hart. Dit boek verscheen eerder in het Engels, Duits en Russisch. Julia Blum is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies.


2. Over boeken - 26 april 2023 -  https://over-boeken.blogspot.com...

Als U de Zoon van God bent

Recensie door Evelien de Nooijer Alting

Vandaag bestaat Israël 75 jaar. Reden genoeg om de schijnwerper op dit in ieders ogen altijd weer controversiële land te richten. Terwijl ik verder zocht naar schrijvers in de trant van F. de Graaff (zie mijn vorige blog) stuitte ik op “Als U de zoon van God bent” van Julia Blum. 

Blum groeide als Jodin op in een atheďstische omgeving in Letland. Na de val van het ijzeren gordijn kwam ze samen met haar man, een filosoof, tot geloof. Sindsdien definiëren ze zichzelf als ‘Messiasbelijdende Joden’. Ze emigreerden naar Israël. Julia Blum is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies. Evenals F. de Graaff legt Blum grote nadruk op de onzichtbare werkelijkheid van God, een dimensie die onvoorstelbaar groter, veelomvattender en vooral ánders is dan de zichtbare werkelijkheid die wij mensen ervaren. Met recht een ‘metahistorische’ insteek dus. 

De gelovige kan deze wereld van God in zijn innerlijk leren kennen door mystiek contact met de Heilige Geest (zie ook de prachtige lezing over Thomas a Kempis van Jos Douma donderdag 20 april 2023 in de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Basiliek in Zwolle). Dit is een notie die ik in het door en door rationele westerse christendom eigenlijk zelden tegen kom. Wij hebben iets als ‘de ziel’, of wat de Bijbel aanduidt als ‘de binnenkamer’, allang weggeredeneerd. Natuurlijk weet ik heus wel dat er met een beroep op de Heilige Geest de gekste uitwassen voorkomen; zie de onlangs omgekomen sekteleden in Kenia die zijn overleden door extreem vasten om aan de ‘apocalyptische verdoemenis’ te ontkomen. Moeten we het dan maar niet meer over de Heilige Geest hebben? Door met het badwater het kind weg te gooien lijken we wel een vorm van geestelijke atrofie te hebben opgelopen. Althans, zo beleef ik dat. 

Als hoogleraar verbindt Blum de wereld van haar hoofd op een uiterst integere en evenwichtige manier met de wereld van haar hart, en dat gebeurt ook nog eens op geen enkele manier buiten de Bijbel om. Haar verhaal deed me direct denken aan de blog over F. de Graaff van Evert Mouw, die het met zijn ‘heidens-filosofische’ opvattingen maar moeilijk vindt om naar aanleiding van diens weliswaar fascinerende “Jezus de Verborgene”, te geloven in een christelijke God die het moet hebben van ‘list, bedrog en camouflage’. Dat is enkel hoe wij er tegenaan kijken, aldus Julia Blum, die F. de Graaff onmogelijk gekend kan hebben. 

In de Bijbel is niets wat het lijkt. Gaat het altijd over een diepere waarheid die voor gewone mensen verborgen is: probeer de goddelijke multi-dimensionaliteit maar eens in het platte vlak van de twee-dimensionale menselijkheid te proppen (Hebreeën 11:1). Dat gaat je niet lukken, toch?! 

De binding van Izak
Elk jaar wordt tijdens Rosj Hasjana, de eerste dag van het Joodse jaar, in alle synagogen het verhaal van de binding (Akeda) van Izak op het altaar voorgelezen......... Lees verder...


1. - november 2019 - http://christenenvoorisrael.nl/israel-en-de-kerk

Als U de Zoon van God bent

Recensie door Jenno Sijtsma

De auteur van dit boek, Julia Blum, is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies. Ze groeide op in Letland in een atheďstische omgeving. Samen met haar man Victor kwam ze tot geloof en emigreerde naar Israel. Ze belijdt Jesjoea als haar Heer, maar beseft niettemin dat ze deel uitmaakt van het volk van God, Israel. Dat betekent ook dat als ze in haar boek spreekt over 'ons' en 'onze' ze niet de christenheid bedoelt of de mensheid, maar het volk Israel.

De verborgen dingen
Veel gelovige mensen zijn van mening dat ze de Bijbel niet meer behoeven te lezen. Voor hen is dat een boek dat ze wel kennen, en dat voor hen ten diepste geen geheimen meer heeft. Dat ze zich daardoor afsluiten voor de werking van Gods Geest in hun eigen leven is een vergissing die zonder meer te betreuren is. Dat maakt ook mevrouw Blum op bijna elke bladzijde van haar boek heel duidelijk: God gaat door. Elke dag opnieuw wil God met en door zijn Geest in de mensen werken, en dat geldt zeker, zo niet speciaal, als je biddend open staat voor wat Hij wil openbaren. Voor wie er niet voor open staat, kan het ook niet gegeven worden.


Dat dit niet vanzelf gaat, maar dat het afzondering, stilte en eenzaamheid met zich meebrengt is iets dat de wijze monnik Thomas Merton ons in zijn boeken voorhoudt en dat voor hem tot een levensles is geweest. Of om het met weinig woorden te zeggen: God laat zich in de stilte vinden, wil mensen ook persoonlijk openbaren wat voor velen tot de geheimen van zijn Woord en het leven behoort. Julia Blum weet daarvan mee te praten. Zo vertelt ze van een gebeurtenis in mei 1996 dat een aantal mensen tijdens de verkiezingen naar buiten ging en `toen zag hoe een menigte engelen de hemel boven Israel vulde". Merkwaardig was het dat diezelfde nacht Netanyahu zijn eerste rede als minister-president begon met de woorden van de profeet Zacharia: "Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn Geest." Op verscheidene plaatsen is het de Heer Zelf die tot haar spreekt en zo is ook de titel van dit boek haar door God gegeven.

Openbaring
Haar boek zou je een openbaring mogen noemen, een openbaring waarin helder wordt dat de liefde van God voor Israel het allerbelangrijkste is. Israel is en blijft het uitverkoren volk van God, maar die keuze van God brengt met zich mee dat er offers gebracht moeten worden. En "voor een dergelijk offer geeft de Heer altijd Zijn beste en meest dierbare bezit". Die weg tot dat offer heeft Christus Zelf gebracht in gehoorzaamheid aan de Vader, en na zijn opstanding heeft de Geest van de waarheid de discipelen de weg van de navolging gewezen. De Joodse apostelen waren ervan overtuigd dat ze de belangrijkste boodschap die een mens gegeven kan worden moesten verspreiden: een Licht te zijn voor de volken. Julia Blum laat in haar boek in de verhalen over het offer van Izak, Job, Jozef en Lazarus zien wat hun offer en lijdensweg betekende. Die betekenis was voor hen en hun familie niet (direct) duidelijk en ook wij als christenen hebben dat geheim van die openbaring niet gekend. Maar Mevrouw Blum beschrijft met veel detail en visie hoe dit alles illustraties zijn van de geheimen van Israëls verkiezing. Het offer dat Abraham moest brengen en Jozef, Job en Lazarus, vertellen ten diepste van een immense beproeving, maar bovenal van Gods bedoelingen en plan voor
de eeuwigheid voor de mensheid. Steeds zijn het illustraties dat God de mens die zichtbaar en daarin betrouwbaar de weg van de liefde en van de navolging wil gaan en gaat, uiteindelijk, naast een voorbeeld, bovenal gezegend zal wor¬den en dat die zegen zich uitstrekt over velen. In en door alles heen onthullen ze – want het leek verborgen en onzichtbaar – de immense werkelijkheid van Gods hart en Gods liefde. Zoals de zusters van Lazarus meenden dat Jezus direct had moeten komen toen hun broer dodelijk ziek was, zoals voor Jozef als onderkoning die lange weg met zijn broers leidde tot hun bekering en liefdevol optreden, zoals Job zich steeds opnieuw moest bedwingen om te keer te gaan tegen zijn vrienden die meenden dat zijn lijden verdiend was, zo mogen en moeten wij zien dat de tegenstrijdigheid tussen Gods innerlijke, onzichtbare realiteit en de uiterlijke zichtbare realiteit opgeheven kunnen worden. 

Het blijft bovenal een gegeven dat de verborgen dingen voor de Here God blijven, maar tegelijk dat Hij ons soms een glimp van zijn liefde achter die verborgen¬heid wil laten zien. Dat vraagt om volharding en vertrouwen, naast overgave en boven alle denken het weten dat Hij door alle beproeving en lijden ons aller leven leidt, en in alles zal voorzien!

Nog veel meer zou ik u over dit indrukwekkende boek willen vertellen, maar bovenstaande woorden zijn vooral bedoeld u aan te moedigen dit boek, ook samen, te lezen en iets te ervaren van die ongekende en onbegrijpelijke liefde van God voor zijn volk Israel en elke waarachtige volgeling van Jesjoea.

Van Julia Blum verscheen recent ook in het Nederlands ‘Abraham had twee zonen. Izak en Ismael beide in Gods plan’.

www.vergadering.nu