www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Alsof Hij zijn gezicht verborg
De verborgen Messias bij Jesaja en Lukas
Julia Blum
Uitgeverij Toetssteen, 150 blz.,
Prijs € 17,95
ISBN 9789492818164
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De algemene gedachte binnen de christenheid is, dat Jezus van Nazareth de profetieën van het ‘Oude Testament’ (de Tenach) heeft vervuld, maar dat het Joodse volk Hem niet als Messias herkende vanwege hun eigen verblindheid. Er kwam een zware beschuldiging vanuit de kerken: de Joden hadden Jezus Christus verworpen en laten kruisigen. Het eeuwenlang herhalen van die beschuldiging heeft vreselijk veel lijden teweeggebracht. Als Messiasbelijdende Jodin heeft Julia Blum zich jarenlang beziggehouden met de lijdensweg van haar volk. In dit boek legt ze het mysterie uit van het niet herkennen van Jezus als Messias door het volk Israël, het volk van God. Julia Blum gebruikt voor haar uitleg de geschiedenis van Jozef en zijn broers, de profeet Jesaja en de boeken van Lukas. Lukas sluit zijn Evangelie af met de opmerkelijke geschiedenis van de Emmaüsgangers. Waarom herkenden zij Jezus niet? We kunnen van alles bedenken, maar het antwoord staat in de Bijbel: “Hun ogen werden gesloten gehouden.” Het lag niet aan henzelf. Het geheim is: wie was het die hun ogen gesloten hield en waarom?


1. -  23 mei 2023 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Alsof Hij zijn gezicht verborg
  – helder nieuw boek van Julia Blum


Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

De auteur is een Jodin die in Letland opgroeide in een atheïstische omgeving. Ze emigreerde met haar man Victor naar de staat Israël, nadat ze door de bestudering van de Bijbel, samen met een baptistenpredikant, Jezus leerden kennen en Hem beleden als hun Heer en Verlosser, in het besef dat ze deel uitmaken van het volk Israël, het volk van God. Julia Blum is bekend van haar boeken: Als U de Zoon van God bent, Abraham had twee zonen, en Schatgraven in Genesis 1 – 3. Dit boek schreef ze samen met Klaas de Jong die tekst voor tekst uitled gaf met groepsvragen.

Blum begint haar nieuwe boek met de Emmaüsgangers, die vol ontzag luisterden naar de onbekende, die de Schrift, dat is het Oude Testament, de Tenach uitlegde. Plotseling werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. En ze beseften dat Hij over zichzelf had gesproken bij alles wat hij vertelde. Dan komt ze bij een van de belangrijkste teksten in haar betoog. Jesaja 53:3, die ze letterlijk vertaald weergeeft: Hij was veracht, en afgewezen door de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En alsof iemand die zijn aangezicht verbergt was hij veracht en wij minachtten hem. Dat is opmerkelijk, want in Nederland hebben we eeuwenlang gelezen dat wij ons aangezicht verborgen voor de Lijdende Knecht. De NBG 1951 vertaling geeft: als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Maar de NBV-vertaling geeft: hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Deze vertaling is de juiste, zeker als je die vergelijkt met hoe mevrouw Blum de vertaling geeft. Dat zal haar wel vreugde geven. Maar goed, ze legt uitvoerig uit hoe de oude vertalingen zijn ontstaan. Daarbij wordt ook duidelijk dat het 2000 verkeerd is geweest de Joden de schuld te geven dat ze Jezus niet als Messias hebben herkend en dat ze niet in hem geloofd hebben. Dat kón ook niet anders, want het was Gods bedoeling dat ze hem niet zouden herkennen en dat het niet van hen werd verwacht in hem te geloven. Jezus bleef tijdens zijn aardse bestaan de Verborgen Messias.

Zijn kruisiging is zonder twijfel hét kantelpunt van de geschiedenis. Eerst de indrukwekkende toespraak van Petrus, beschreven in Handelingen 2:36 geeft de juiste opening en helderheid. Als Petrus verteld heeft dat Jezus door God is opgewekt en plaats gekregen heeft aan de rechterhand van God, vervolgt hij: “Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld.” En dan worden ze niet boos, maar dan gaat de Geest in hen werken, komen ze tot bekering en laten ze zich dopen.

Ook in het Nieuwe Testament en met name in het Lukas-Evangelie blijkt dat Jezus niet wil dat Hij als dé Messias wordt aangesproken. Er is in dit evangelie een verborgen boodschap, een mysterie en in de synagoge in Nazareth was er een onzichtbare sluier die voorkwam dat ze inzagen dat Jezus de Messias was. Ook bij de twee Emmaüsgangers lezen we (24:16) dat hun ogen vertroebeld werden, (door God dus), en eerst in Lukas 24:30 lezen we, dat nadat Jezus het brood gebroken had en de zegen uitgesproken had, dat hun ogen geopend werden en ze Hem herkenden (24:31). Laat er geen misverstand over bestaan of groeien: God is de enige die de geestelijke ogen, toen en nu, kan openen. Bijna aan het einde van zijn evangelie (24:45) schrijft Lukas dat de ogen van de discipelen geopend werden, zodat zij de Schriften begrepen. En dus waren ze klaar om het evangelie te verkondigen. Ook, om daar nog even op te wijzen, in 2 Koningen 6:17 lezen we, dat op het gebed van Elisa de Heer de ogen van de bediende van de profeet opent zodat hij ziet.

In zijn tweede boek, Handelingen, is Lukas duidelijk wat betreft Jezus, dat er opening van zaken wordt gedaan. Vanaf het begin is het helder dat de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest op de vroege Pinkstermorgen. Eerst dan, met door de Geest geopende ogen en harten, kunnen ze de blijde boodschap verkondigen en wordt die door duizenden mensen herkend en beaamd.

Julia Blum heeft een belangwekkend boek geschreven waarvan ik u de kern in dit epistel laat ziet. Er is nog veel meer door haar verteld, maar er moet voor u als lezer genoeg over blijven om dit leerzame boek aan te schaffen. Zeker ook opdat uw ogen en hart mogen worden geopend en u gaat zien. Dat wil niet zeggen dat u en ik het allemaal ineens zullen (kunnen) begrijpen, maar daartoe is dit evangelie, en is de Bijbel ook niet geschreven. Dé boodschap is en blijft: opdat wij geloven!

www.vergadering.nu