www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De Geest verlangt naar meer
Over de vervulling met de Heilige Geest en Zijn gaven
G. Boer en C. Graafland (onder redactie van M.D. Geuze)
Uitgave Huis van Gebed in Nunspeet
(www.huisvangebed.nl) waar dit boek besteld kan worden
168 blz., € 15, (incl. verzendkosten).


2. Oogst – februari 2008

De Geest verlangt naar meer

Recensie door Wim Arntzen

Er is tegenwoordig een levendige discussie gaande, onder andere bij de gereformeerden, over het werk en de Persoon van de Heilige Geest. Wat werkt Hij uit in het leven van de gelovigen en in het leven van de gemeente? Twee mensen hebben zich bij deze discussie gevoegd: ds. G. Boer (1913 1973) en prof. dr. C. Graafland (1928 2004). Zij hadden al over dit onderwerp nagedacht en door middel van dit boekje spreken zij nog nadat zij gestorven zijn.

Aan de orde komen onder andere de groei in het geloof door de Heilige Geest, de gaven van de Geest, de doop met de Heilige Geest (ds. Boer), de vervulling van de Heilige Geest, de Geest en Zijn gaven, en de gave van profetie (dr. Graafland). Belangrijk is dat we leren dat er geen gaven van de Geest geschrapt mogen worden, omdat deze alleen voor de eerste christenen bestemd zouden zijn. Verder wordt beklemtoond dat we het werk van de Geest nooit mogen loskoppelen van de Vader en de Zoon. De Geest leert ons tevens dat God goddelozen rechtvaardigt en dat alle gaven ten dienste staan tot opbouw van de gemeente Gods en niet om mensen op de voorgrond te plaatsen.

De samensteller van dit boek, ds. M.D. Geuze, heeft elk hoofdstuk afgesloten met een gebed en een aantal studievragen. Dat maakt het goed bruikbaar voor een studiegroep. Mooi is ook de omslag, een afbeelding van een bruisende zee. Het bepaalt ons erbij dat de Geest niet met mate is uitgestort. Hartelijk aanbevolen!
 


1. CV-Koers – 1 november 2007
De Geest verlangt naar meer

Boekrecensie door door Ronald Westerbeek

Van tijd tot tijd dienen zich in de christelijke gemeente en in de christelijke theologie thema’s aan die om nieuwe bezinning vragen. Bij zulke nieuwe bezinning is het raadzaam om terug te keren naar de oude bronnen: de bronnen van de verschillende christelijke tradities, door de eeuwen heen én wereldwijd. Dé bron is daarbij natuurlijk het Woord van God. Dit is ook precies wat de gereformeerde theologen G. Boer en C. Graafland doen in de opstellen over de vervulling met de Heilige Geest en de gaven van de Geest, die nu door ds. M.D. Geuze zijn verzameld in de bundel De Geest verlangt naar meer. De opstellen gaan onder meer in op de vervulling met de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest en de gaven van de Geest.

Ds. Gijsbert Boer (1913 1973) was hervormd predikant en voorzitter van de Gereformeerde Bond. Hij heeft onder meer in artikelen in De Waarheidsvriend, het officiële orgaan van de Gereformeerde Bond steeds gepleit voor meer aandacht voor de vervulling met de Heilige Geest in de gemeenten, opdat "de vruchten en gaven van de Geest ook onder ons niet ontbreken”.

Prof. dr. Cornelis Graafland (1928 2004) was eveneens hervormd predikant en bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Graafland liet zich prikkelen door lectuur vanuit de Pinksterbeweging en pleitte vurig voor een gereformeerde verwerking. In de traditie van de Reformatie bleven “belangrijke facetten van de Bijbel onopgemerkt en dus onbesproken. Eén daarvan is de volle nieuwtestamentische openbaring van de gaven van de Geest”, schreef hij nog kort voor zijn overlijden in 2004. "De reformatorische prediking kenmerkt zich wel vaak door een grote en diepgaande behandeling van het geestelijke (bevindelijke) geloofsleven, maar de concrete uitleving van het geloof, onder andere in het beoefenen van de Geestesgaven, komt tekort.'

Ds. Boer en ds. Graafland hebben binnen de Gereformeerde Bond een belangrijke bijdrage geleverd aan de bezinning op het werk van de Geest. Ze deden dat in het spoor van de Reformatie, met de Schrift alleen en met de hele Schrift. Het is beslist prijzenswaardig dat ds. Geuze deze opstellen nu breder heeft ontsloten door ze te bundelen.

www.vergadering.nu