www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoe kan Jezus' kruisdood ons verlossen?
Christus Victor en verzoening door voldoening in verleden en heden
William den Boer (red)
Uitgeverij: Buijten & Schipperheijn Motief 
ISBN: 9789463690669
Aantal pagina's: 208
Prijs: € 22,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen
De relatie tussen ‘Christus Victor’ en ‘Verzoening door voldoening’
Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kerk ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van een mens verlossing betekenen voor de mensheid?
Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke Christus-victorbenadering en het ‘model’van Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld stelde recent scherpe vragen bij het tweede model. Doet hij recht aan het model van Verzoening door voldoening? Was Anselmus inderdaad zo’n beetje de eerste die ermee kwam, of heeft dit model wel vroegkerkelijke wortels? Een aantal met uiteenlopende opvattingen gingen op een studiedag diep op de vele vragen die de confrontatie van beide modellen oproept. In dit boek hebben zij hun lezingen nog verder uitgewerkt, waardoor een prachtig breed overzicht ontstaat van de verschillende visies en de verhouding daartussen.

Het boek bevat hoofdstukken van William den Boer, Riemer Roukema Bernard van Vreeswijk, Cees-Jan Smits, Kees van Kralingen, Dolf te Velde, Hans Burger, Gert-Jan Roest en Reinier Sonneveld.

..


1. - juni 2020 - www.uitdaging.nl 

Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

Recensie door Jacco Stijkel

In 2018 kwam het boek 'Het vergeten evangelie' van Reinier Sonneveld uit. In dit boek laat Sonneveld op een toegankelijke en eigentijdse wijze zien dat de 'evangeliën' van de politiek, religie en technologie het niet redden. Als mensen hebben wij het evangelie van Christus nodig. De kern van het evangelie wordt gevonden in de betekenis van de kruisdood en opstanding van Jezus Christus. Deze betekenis wordt vaak vormgegeven in een model. In 'Het vergeten evangelie' houdt Sonneveld een pleidooi voor de Christus Victor-benadering. Deze zet hij tegenover het model van verzoening door voldoening. 

De kern van Christus Victor is dat Jezus in zijn dood en opstanding de kwade machten overwint. Verzoening door voldoening betekent dat Jezus in zijn dood en opstanding de prijs betaalt voor de straf die wij moesten ondergaan. Sonneveld kreeg lof en kritiek op zijn boek. Het boek prikkelde dermate dat Weetwatjegelooft.nl een studiedag belegde over dit thema. Het boek 'Hoe kan Jezus' kruisdood ons verlossen?' is daar het verdere vervolg op. In deze bundel begint Sonneveld zijn keuze voor het Christus Victor-model te verantwoorden. Dit doet hij nog uitvoeriger en kritischer op het model van verzoening door voldoening dan in zijn boek. De kracht van Sonneveld is, wederom, dat hij zijn punten heel begrijpelijk uiteenzet. Acht theologen uit verschillende kerkelijke richtingen gaan vervolgens op Sonnevelds pleidooi in. Daarbij blijft het model van verzoening door voldoening staan, bij de één wat krachtiger dan bij de ander. Het gaat dan vooral om het plaatsvervangend lijden. Maar als ik Sonneveld goed begrijp heeft hij niet zozeer moeite met de plaatsvervanging, maar wel dat Jezus Gods toorn droeg en daarmee de straf voor ons heeft betaald. Dat God genoegdoening vroeg past dus niet in Sonnevelds beeld van een God die liefde is. 

Kanttekening door Harry Sleijster
Meer over dit onderwerp vindt u hier… Kijk bij de eerste recensie van 'Het vergeten evangelie' (onderaan de pagina). Daar blijkt wel dat de leer van Reinier Sonneveld minder onschuldig is dan hier in het kort wordt voorgesteld. Sonneveld kan dan wel zijn leer begrijpelijk uiteenzetten, zoals deze recensie hiernaast zegt, maar die leer is in feite onjuist en leidt tot andere dwalingen. Gelukkig bleek dat ook wel uit de vele reacties erop, dat velen er tegenin kwamen, en dat werd ook in de meeste bijdragen wel duidelijk verwoord.

Ik kan goed begrijpen dat, als van het model van verzoening door voldoening een karikatuur wordt gemaakt of absoluut wordt gesteld, er veel vragen opkomen. Toch zou ik wel de notie van het straftijden binnen een verzoeningsleer willen behouden, ook omdat de Bijbel in die richting wijst. Het meest thuis voelde ik me bij de laatste bijdrage aan deze bundel van Gert-Jan Roest. Daarin wijst hij kortgezegd de weg dat de twee modellen 'vleugels zijn van hetzelfde huis'. Dan worden de modellen niet tegenover elkaar gezet of tegen elkaar uitgespeeld, maar laten ze de reikwijdte zien van jezus' lijden en zijn opstanding uit de dood.

Deze bundel is een uitstekende aanzet om de betekenis van Jezus' kruisdood dieper te doordenken en helpt je om positie te bepalen in het debat over de modellen. Over Jezus' lijden en sterven raken we nooit uitgedacht.
Verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en www.pelgrimonline.nl


www.vergadering.nu