www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Lessen uit Leviticus
Andrew Bonar
Uitg. De Banier, Apeldoorn, 2011
ISBN 9789033630606
94 blz.; € 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Zijn meditaties over offers en ambtsdragers, over rein en onrein nog wel actueel? Jawel! De auteur onderstreept in dit boek steeds wat het wil zeggen dat in Jezus Christus de oudtestamentische schaduwdienst volmaakt is vervuld. Bonar schreef zelf in zijn voorwoord: 'In geen Bijbelboek is God zo vaak Zélf aan het woord als in Leviticus.'
De meditatieve lessen uit Leviticus zijn door hun lengte heel geschikt voor dagelijkse lezing. 


1. - 5 mei 2012 - www.rd.nl 

Bonar trekt lijnen van Leviticus naar Nieuwe Testament


Boekrecensie door A. de Heer

Het is bepaald niet het Bijbelboek waaruit het meest wordt gepreekt. Leviticus, het derde boek van Mozes, gaat over de tabernakeldienst, over offers, over reinheid en onreinheid, over godsdienstige feestdagen.

Toch, zo merkte de Schotse predikant 
Andrew A. Bonar (1810-1892) op: „In geen enkel ander deel van het geïnspireerde Boek dat de Heilige Geest ons geschonken heeft, is God zo vaak Zélf aan het woord als in Leviticus.” En inderdaad, meteen al in hoofdstuk 1 begint het: „En de Heere riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: ...” En in hoofdstuk 4: „Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: ...”

Bonar schreef het bovenstaande in zijn voorwoord op het uitvoerige commentaar dat hij aan Leviticus wijdde (1846). „Wie zich in Leviticus verdiept, zal merken dat het boek de héle Waarheid omvat. (...) Het gaat over zonde en zondaars, over genade en de Zaligmaker. Overal wordt Híj ons voor ogen gesteld 
Die zou zijn: heilig, onschuldig, onbesmet.”

Een selectie uit Bonars ”Commentary on Levi­ticus” is, in de vorm van 41 korte meditaties, te vinden in ”Lessen uit Leviticus”. Steeds trekt de Schotse prediker lijnen naar het Nieuwe Testament, naar hét Offer, hét Lam: Jezus Christus.

Anderzijds schrijft hij „Gods oude verbondsvolk” (Casper ten Boom) niet af: „Jeschurun, nog steeds staan u zelfs heerlijker dagen te wachten. Als u zich bekeert tot de Heere. Want dan zal Hij Die de vervulling van al deze schaduwen is, de uwe zijn!”

Dit commentaar verdient het om nog eens in zijn geheel te worden vertaald.

www.vergadering.nu