www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In het begin
Hugo Bouter
77 blz.
Uitgever: Boeken bij de Bijbel
distributie via CBC 't Gulden Boek te Houten
Prijs € 4,90
ISBN 9789070926274
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De eerste elf hoofdstukken van de Bijbel bevatten het verslag van een aantal gebeurtenissen die van fundamentele invloed zijn geweest op de loop van de wereldgeschiedenis. Zo lezen wij hier over de schepping, het paradijs, de zondeval, de eerste menselijke beschaving, de zondvloed waardoor de toenmalige wereld is vergaan, de torenbouw van Babel na de vloed en de daaropvolgende spraakverwarring.
Genesis 1 tot 11 vormen het grondplan van Gods openbaring aan de mens. Een goed begrip van deze verstrekkende gebeurtenissen geeft ons de juiste kijk op de wereld waarin wij leven.
Van de vroegste geschiedenis van de mensheid richten deze hoofdstukken onze blik echter ook op de eindtijd, op de voleinding van de wereld zoals die wordt beschreven in het eerste hoofdstuk Bijbelboek

..


1. Bijbel en Onderwijs - februari 2017 - www.bijbelenonderwijs.nl

In het begin


Recensie door Bijbel en Onderwijs

Het boekje ‘In het begin’, geschreven door Hugo Bouter, toont de betrouwbaarheid en het grote belang van Genesis 1 tot 11 aan. Tal van belangrijke beginselen, die hun stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, en die van blijvende betekenis zijn tot aan het eind van de tijden, zijn in de eerste hoofdstukken van de Bijbel geopenbaard.

De boodschap van Genesis is gebaseerd op concrete feiten. Dat blijkt uit de geslachtsregisters die de vroegste geschiedenis van de mensheid in een duidelijk historisch kader plaatsen, en de zeven kortere of langere levensbeschrijvingen in Genesis.

Genesis 1 beschrijft hoe de schepping werd toebereid voor de mens, die ten slotte als de kroon van Gods schepping op het toneel verscheen, en als het hoofd ervan werd aangewezen. Genesis 2 neemt de schepping van de mens als uitgangspunt voor een nadere beschrijving van de verschillende relaties waarin hij was geplaatst: de relatie met de Schepper, de schepping, de medeschepselen en de relatie man/vrouw.

De schepping van de eerste mens is een groot wonder vanwege de voor ons onbegrijpelijke verbinding tussen geest en stof, levensadem en materie. Men kan het vergelijken met het geheim van de nieuwe schepping, de nieuwe geboorte van hen die met Christus, de hemelse Mens, zijn verenigd.

In de grote tegenstelling tussen beide broers Kaïn en Abel kunnen we het contrast zien tussen God en de duivel, tussen het licht en de duisternis, tussen het leven en de dood. Dat contrast is ook te zien in hun nageslacht. Twee verschillende mensenfamilies: de kinderen van het licht en die van de duisternis. Dat verschil loopt uit op de wereldwijde vloed en daarna het oordeel van de spraakverwarring na de torenbouw van Babel.

Het boekje is een grondige Bijbelstudie. In de tweede appendix staan meer dan 100 teksten geciteerd uit het Nieuwe Testament, die verwijzen naar Genesis 1-11. Bijbelteksten die verwijzen naar de schepping van de wereld, de schepping van de mens, de val van de mens, nageslachten in onderling conflict, de grote vloed en de mensheid na de vloed. De auteur heeft ook een leerzame appendix toegevoegd met persoonlijke en dispensationele toepassingen van Genesis 1 en 2 (Appendix I).

Het boekje geeft een Bijbels antwoord op de visie van theologen die geloven in de macro-evolutie en vanuit dat standpunt de eerste hoofdstukken van de Bijbel beoordelen. Een aanrader voor ouders en leerkrachten die geloven in de onfeilbaarheid van Gods Woord.

www.vergadering.nu