www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Leven bij de bron
Waterbronnen in de boeken van Mozes en hun betekenis
Hugo Bouter
OudeSporen online uitgeverij, 2023
ISBN/EAN 9789491797637
120 blz.
9,90
Online lezen...
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlNieuwe en oude dingen uit de rijke voorraad van Gods Woord
Bijbelstudies over thema's uit het Oude en Nieuwe Testament
Hugo Bouter
OudeSporen online uitgeverij, 2023
ISBN/EAN 9789491797644
196 blz; 
9,90.
Online lezen...
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
1. - maart 2023 - focusopdebijbel.org...

Twee nieuwe boeken van Hugo Bouter

Recensie door Gerard Kramer

In het pas begonnen jaar 2023 heeft Hugo Bouter al twee nieuwe boeken laten verschijnen. Ik wil ze in dit artikel kort bespreken.
 

Het eerste boek is: Leven bij de bron. Waterbronnen in de boeken van Mozes en hun betekenis. In dit boek beperkt Bouter zich tot de bronnen in de Pentateuch, omdat die, naar hij opmerkt, ook voor dit onderwerp de noodzakelijke grondslag legt. Bouter voegt daaraan toe: 'De waterbronnen die wij hier vinden, zijn allemaal in zekere zin variaties op het thema dat in Johannes 4 door de Heere Jezus Zelf nader wordt toegelicht' (9).

Ik heb vaker opgemerkt dat m.i. het sterke punt van Bouter zijn typologisch onderwijs is. Zo merkt hij n.a.v. Psalm 46:5, 'De beekjes van de rivier verblijden de stad van God' o.a. op: 'Mogelijk is ons psalmvers echter niet letterlijk bedoeld, want Jeruzalem lag niet aan een rivier. Het kan meer symbolisch bedoeld zijn, en dan wordt hier een bepaalde vorm van beeldspraak gehanteerd zoals die wel vaker voorkomt in de Psalmen. Het gaat dan om een bijzondere rivier met een profetische en geestelijke betekenis: namelijk de rivier van God, de beek van God, en die is altijd vol water (vgl. Ps. 65:10). Dat betekent: er is bij God een volheid van zegen te vinden, en Hij deelt die met milde hand uit aan Zijn volk. Hij lest onze dorst, Hij geeft ons levenswater te drinken' (11). Even terzijde, over het mogelijk niet letterlijk bedoeld zijn van Ps. 46:6: vgl. echter 2Kon.20:20 en 2Kron.32:4...

Nog een citaat: 'In Exodus 2 zien wij een fraai voorbeeld van Christus' zorg voor de kudde. Evenals Mozes zet Hij Zichzelf helemaal in voor de Zijnen. Hij zorgt ervoor dat wij volop water kunnen drinken uit de Bron (vgl. Ex.2:16- 17). Hij geeft ons het water van het leven te drinken. Hij komt ons ook te hulp als mensen - huurlingen, geen echte herders dat willen beletten. Hij geeft de kudde Zelf te drinken, want Hij vraagt Zelf naar de schapen en ziet naar hen om (vgI. Ezech.34:11vv.). Mozes lijkt in deze geschiedenis op Jakob, die op soortgelijke wijze handelde toen hij als een balling in den vreemde het vee van Laban te drinken gaf (78).

 
Het tweede boek is getiteld Nieuwe en oude dingen uit de rijke voorraad van Gods Woord. Bijbelstudies over thema's uit het Oude en Nieuwe Testament. In dit boek komt een reeks nogal diverse thema's aan de orde als: De boom en het water van het leven, de tekenen bij de roeping van Mozes, de Zon der gerechtigheid en de blinkende Morgenster, het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht, kenmerken van een discipel. Deze onderwerpen worden beknopt, maar duidelijk en doorleefd behandeld. Bouter heeft hiermee een leesbaar en helder geschreven boek het licht doen zien, dat gedegen onderwijs biedt voor alle leeftijden. Ik sluit af met een piepklein minpuntje, in de vorm van een vraag: waarom heeft Bouter voor de citaten uit het Nieuwe Testament de HSV gebruikt, en niet de net even nauwkeuriger Telosvertaling?

www.vergadering.nu