1 RECENSIE


Geestrijk leven
H. ten Brinke
9789055603336
269 pag.
Paperback
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek gaat op een positieve manier in op het verlangen naar meer van de Geest. In boeiende bijdragen over o.a. groeien in geloof, ons gebed, verkondiging in de kerk, vruchten en gaven van de Geest, profetie wordt een Geestrijk leven aangeprezen, zoals dat in de Bijbel wordt aangereikt.

De grote belangstelling in de protestantse kerken voor het werk van de heilige Geest blijft aanhouden. Er worden congressen georganiseerd, in kerkbladen wordt gediscussieerd en er worden natuurlijk boeken over geschreven.

In 2004 verscheen Meer dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest onder redactie van H. ten Brinke en J.W. Maris. Een aantal bekende auteurs gaf daarin hun kritische reactie op dit veelbesproken onderwerp. Er werd onder andere ingegaan op het spreken in tongen, doop of vervulling met de Geest, gebedsministry.

Geestrijk leven is de opvolger van deze succesvolle titel en gaat op een positieve manier in op het verlangen naar meer van de Geest. Mensen hebben een terecht verlangen naar 'meer van de Geest'. In boeiende bijdragen wordt een Geestrijk leven aangeprezen, zoals dat in de Bijbel wordt aangereikt. 
Over groeien in geloof, ons gebed, dagelijkse vroomheid, bijbellezen, verkondiging in de kerk, vruchten en gaven van de Geest, profetie, uitdrijven van demonen. 


Nederlands Dagblad - 22 februari 2006 -  www.nd.nl

Geestrijk leven
door H. ten Brinke en anderen

Grotere openheid Geestesgaven
door onze redacteur Wim Houtman
BARNEVELD - Twee jaar geleden schreven vrijgemaakt- en christelijk-gereformeerde predikanten een boek tegen charismatische vernieuwing: Meer dan genoeg. Na kritische reacties komen ze met een vervolg, dat toch meer openheid laat zien voor gaven van de Geest vandaag.
Een correctie of rechtzetting mogen we het nieuwe boek Geestrijk leven niet noemen, zegt ds. Henk ten Brinke. Het is een aanvulling op Meer dan genoeg, een boek dat hij in 2004 met enkele vrijgemaakt- en christelijk-gereformeerde collega's schreef in reactie op pleidooien voor 'meer van de Geest'.
Elementen van charismatische vernieuwing - tongentaal, gebedspastoraat, persoonlijke profetie - vonden onder meer via de Alphacursus en de beweging New Wine ingang in de kleine orthodox-gereformeerde kerken. Uit bezorgdheid werd in Meer dan genoeg het werk van de heilige Geest vanuit Bijbel en gereformeerde traditie ingekaderd.

Maar blijkens reacties deed dat toch onvoldoende recht aan een juist verlangen van christenen naar meer bezieling door de Geest, in de kerk en in hun eigen leven. Waarschuwingen tegen dwalingen en ontsporingen, akkoord, schreef bijvoorbeeld ds. B. Luiten in het vrijgemaakte weekblad De Reformatie. Maar als je je verlangen goed richt, wat dan? ,,Welke mogelijkheden ontstaan dan? En welke opruiming gaan we houden? Hoe gaan we meer en meer Christus vertonen in de wereld die Hij zo liefheeft?'' Hij brak een lans voor dit verlangen in de vrijgemaakte kerken, die volgens hem vaak in zichzelf gekeerd zijn, matheid vertonen en geestelijke leiding ontberen.

Luiten schreef zelf mee, met negen andere auteurs, aan het vervolgboek Geestrijk leven. Daarin worden bijbelgegevens dieper doorgespit en wordt geschreven over gaven van de Geest vandaag.

Het boek neemt afscheid van de 'streeptheologie', de gedachte dat bepaalde Geestesgaven na de tijd van de apostelen zijn opgehouden. ,,Gods Geest kan in alle tijden de (wonder)gaven geven die Hij nodig vindt. Het is absurd om een streep te trekken waaraan Hij gebonden zou zijn'', schrijft ds. Klaas de Vries (vrijgemaakt, Alphen a/d Rijn).

In de invulling komt het boek soms minstens in de buurt van wat voorstanders van charismatische vernieuwing aanreiken. Zo wordt de gave van profetie vanouds in de gereformeerde traditie vooral gekoppeld aan verkondiging en richting wijzen vanuit het Woord. Maar ds. Erik de Boer (vrijgemaakt, Zeist) onderkent ook richtinggevende woorden die God soms rechtstreeks voor een persoonlijk leven kan geven.

De Boer ziet geen ruimte voor apart bevrijdingspastoraat (uitdrijving van demonen) vandaag, maar bepleit wel in het pastoraat meer te ,,rekenen met de mogelijkheid van bezetting door de boze''. Hij ziet die vooral rondom zonde en verslaving. Gebed voor bevrijding is dan de aangewezen weg.

Lofprijzing
Spreken in tongen werd in Meer dan genoeg vooral betrokken op de zendingscontext waarin het in de Bijbel voorkomt. Echt spreken in tongen betekent vandaag dan: zending en bijbelverspreiding steunen en racisme bestrijden. In het nieuwe boek krijgt tongentaal ook een plek als persoonlijke lofprijzing ,,voorbij mijn eigen woorden''.

Ds. De Vries roept in het boek op tot een toenadering van charismatische en traditioneel-gereformeerde visies, ook in hun bewoordingen. ,,Gebedsgenezing? Maak er niet van dat genezing op afroep beschikbaar is'', maar erken intussen ,,de vele voorbeelden ook binnen de traditionele kerken van genezing op het gebed (...) Spreken in tongen? Als dat nu eens een ervaring is van boven jezelf uitgetild worden in bijvoorbeeld het zingen van liederen of het bidden voor iemand anders? (...) Ligt dat dan niet dichter bij wat veel meer christenen kunnen ervaren?'' En over profetie: ,,Noem het niet zomaar een 'woord van God'. Denk niet dat je zo'n woord kunt afdwingen door één of meer minuten stilte. (...) Houd het bescheiden. Bijvoorbeeld: 'Tijdens dit gesprek komt de volgende bijbeltekst bij mij boven' (...) Noem het niet meteen 'profetie', want dan kan de ander er haast niet onderuit en voelt hij zich zomaar gemanipuleerd.''

Het gaat in het christenleven om de vrucht van de Geest, benadrukt De Vries: levensvernieuwing om op Christus te gaan lijken. Dat is het doel van Gods verlossingswerk; ,,de gaven zijn de middelen van de Geest om de gemeente(leden) toe te rusten voor dat doel.''

Volgende maand houdt de vrijgemaakt-gereformeerde predikantenopleiding in Kampen een tweedaags congres over de gaven van de Geest. Daar zijn ook voorgangers van New Wine uitgenodigd om workshops te geven.

www.vergadering.nu