www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


60 vragen
Zestig vragen van christenen over opvattingen, gebruiken en tradities binnen het Jodendom
Michael L. Brown
Het Zoeklicht, Doorn
ISBN 9789064512025
335 pag. Prijs: Ä 22,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Welke stromingen zijn er binnen het Jodendom?
Wat zijn de tien verloren stammen van IsraŽl?
Zouden christenen zich moeten houden aan de spijswetten?
Hoe denken Joden over Jezus?
Is de vijgenboom een symbool voor IsraŽl?

Dit zeer toegankelijke boek, Zestig vragen van christenen over stromingen, opvattingen & tradities binnen het Jodendom, beantwoordt deze en meer dan vijftig andere veelgestelde vragen door Christenen over Joodse mensen, hun cultuur en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament.
Dr. Michael L. Brown, zelf een Joodse gelovige, geeft duidelijke antwoorden op vragen over moderne en historische Joodse gewoonten. Hij gaat ook uitgebreid in op vragen die christenen hebben over hun relatie met de oudtestamentische Wet, zoals ĎZouden christenen de
Sabbat moeten houden?í, ĎZijn christenen uit de heidenen Ďgeestelijke joden?í en ĎWat is het verschil tussen Pascha en Pasen?í

Dr. Michael L. Brown studeerde Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van New York en
heeft meer dan twintig boeken op zijn naam staan op het gebied van heiligheid, radicaal discipelschap en Joodse apologetiek. In Nederland werd hij vooral bekend door zijn boek Bloed aan onze handen. Hij doceerde aan toonaangevende theologische universiteiten in Amerika en wordt door velen gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Messiaanse gemeenschap op dit moment.

..


2. Profetisch Perspectief - april 2015 - www.profetischperspectief.nl

Zestig vragen

Recensie door Jan van Barneveld

Dr. Michael Brown is in ons land bekend door zijn indringende boek Bloed aan onze handen (2002). Hij gelooft in Jesjoea als de beloofde Verlosser en staat bekend als een belangrijk vertegenwoordiger van de Joods-Messiaanse gemeenschap. Via zijn website www. askdrbrown.org kwamen er veel vragen op hem af. De zestig vragen die hij bespreekt komen voornamelijk van ons, gelovigen uit de volken.

Een tweede belangrijke reden waarom dr. Brown dit boek schreef, is dat hem niet ontgaan is, dat uit kringen van 'IsraŽlvrienden' een steeds luidere roep klinkt dat we moeten 'terugkeren naar onze bijbels-Joodse wortels'. Wortels die verloren gegaan zijn in de loop van de kerkgeschiedenis onder invloed van de vervangingsleer. Helaas wordt deze belangrijke 'weg terug' soms ontsierd door vreemde, onbijbelse leringen, heftige discussies over strijdvragen, fanatisme, verharding en soms zelfs scheuringen in gemeentes.

Dr. Brown aarzelt niet om sommige van die 'moeilijke vragen' aan te pakken. Opvallend is de rustige en gematigde wijze waarop hij ruimte laat voor gelovigen met een andere mening. Allereerst, zegt dr. Brown, moeten gelovigen, Joods of niet-joods, een levensstijl vasthouden die op Jezus gericht is.
De slotzin van zijn woord vooraf (p.10) ontroerde mij: 'Moge Jesjoea-Jezus, de Messias van IsraŽl en de Redder van de wereld, vandaag in hoge mate verheerlijkt worden op aarde.' Amen!

De schrijver heeft de zestig vragen verdeeld in vier hoofdstukken:
1) jodendom en Joodse gebruiken,
2) Het Joodse volk en de Joodse geschiedenis,
3) Rabbi Jesjoea en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament,
4) Hedendaagse christenen, de wet van Mozes en de staat IsraŽl

Jodendom en Joodse gebruiken
Van de 60 onderwerpen in dit boek zijn er 25 aan dit interessante onderwerp gewijd. Ik noem alleen enkele onderwerpen waarvoor zeker belangstelling bij veel lezers van Profetisch Perspectief zal bestaan: stromingen in het jodendom zoals het chassidisme, het reformjodendom, het conservatieve jodendom en de orthodoxie. Wat betekenen Thora, Tenach en de mondelinge wet? Hoe zit de wekelijkse schriftlezing in elkaar? Interessant vond ik te lezen hoe de Dode Zeerollen, die meer dan duidend jaar ouder zijn dan de masoretische teksten, waar de meeste vertalingen van uitgaan, letterlijk met elkaar overeenkomen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het jodendom en het christendom en hoe denken Joden over Jezus? Gebruiken Joden de naam Jehovah voor God? Hij gaat in op enkele typisch Joodse gebruiken: kosher koken, kaarsen op sabbatavond, het keppeltje (kippa), zijlokken bij sommige mannen, pruiken bij sommige vrouwen, de witte gedenkkwasten, de tefillien op het voorhoofd en de armen, de mezoeza op de deurpost, de matriarchale lijn, de 613 geboden in de Thora en de zeven wetten van Noach, en de messiasverwachting. Al deze vragen worden respectvol en soms uitvoerig beantwoord. In geen ander boek vindt u zoveel informatie en zo compact bij elkaar.

Het Joodse volk en de Joodse geschiedenis
De eerst vier vragen gaan over het woord 'Jood', over de tien 'verloren stammen', de KaraÔeten en de Samaritanen. In 2 Koningen 17:24-41 lezen we iets over hun oorsprong in het voormalige Tienstammenrijk. Verschillende lezers zullen de ongeveer 150 Samaritanen die overgebleven zijn, bezocht hebben tijdens een IsraŽlreis. Zij hebben geen enkele binding met het rabbijnse Jodendom en hun tradities, maar houden zich wel strikt aan allerlei oudtestamentische wetten. Met sympathie vertelt Brown over de terugkeer van de Bnei Menashe en de Ethiopische Joden. Dan vraagt hij: 'Zijn er nog andere IsraŽlitische groepen die nog ontdekt moeten worden?' Zijn antwoord luidt: 'Alleen God weet het.' De KaraÔeten zijn Joden die zich alleen aan de Thora willen houden. Zij houden vast aan de wetten van God en verwerpen de rabbijnse tradities. Zo'n duizend jaar geleden vormden zij een belangrijke groep onder het joodse volk. Nu leven erg nog ongeveer 12.000 van in IsraŽl.

Vraag 30 gaat over het eeuwenoude antisemitisme. Een paar mogelijke redenen voor deze 'meest kwaadaardige en meest verspreide vorm van haat van alle tijden' worden kort behandeld. Vijf vaak genoemde 'schuldigen' worden aangeduid:
1) het christendom,
2) het aparte van de Joodse religie, de vasthoudendheid van de Joden eraan,
3) hun omgang met geld,
4) hun 'eigen schuld', want ze zijn 'door en door slecht'
5) de behoefte aan een zondebok.
De schrijver zelf betoogt dat antisemitisme in wezen opstand en haat is tegen de God van IsraŽl. Weer andere vragen gaan over de tempelbouw. Brown benadrukt dat er altijd Joden in het land IsraŽl zijn geweest. Maar hij vindt geen bevel in de Bijbel aan alle Joden om terug te keren naar het beloofde land, hoewel de aliya steeds meer toeneemt. Palestijnse mythen komen aan bod in hoofdstuk 34.Voor mij verrassend en nieuw is zijn opvatting dat de vijgenboom, die de Heere Jezus in zijn eindtijdrede noemt, niet per se op IsraŽl hoeft te slaan.

Rabbi Jesjoea en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament
Ik benoem kort de tien onderwerpen uit dit hoofdstuk.
Was Jezus werkelijk een rabbi?
Hij werd, net als Johannes de Doper, door zijn volgelingen rabbi genoemd. Hij ging naar de synagoge en niet naar de kerk. Hij vierde Pesach en niet Pasen.
Volgde Jezus de mondelinge wet?
Traditionele Joden geloven dat de HERE niet alleen de Thora, maar ook een mondelinge wet aan Mozes heeft gegeven. Jezus verschilde soms scherp van mening met de FarizeeŽn en Schriftgeleerden over de 'overleveringen van de ouden'. Maar Hij respecteerde andere overleveringen wel.
Wat was de oorspronkelijke Hebreeuwse naam voor Jezus?
De Hebreeuws/Aramese naam van Jezus is Jehoshoe'a of de afkorting Jeshoe'a.
Welke taal spraken Jezus en de apostelen?
Brown noemt Aramese woorden die we in het NT terugvinden. Waarschijnlijk gaf Hij zijn onderwijs in het Hebreeuws.
Was het nieuwe Testament oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws of in het Aramees? Deze ingewikkelde vraag is voer voor geleerden. Voorbeelden van de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament. Johannes 7:37,38 wordt tegen de Joodse achtergrond uitgelegd. Het Nieuwe Testament is een Joods boek. Ook allerlei uitdrukkingen duiden hierop.
Wat betekent 'het in ere herstellen van de Joodse wortels' van het christelijke geloof?
De schrijver waarschuwt ervoor in de zoektocht naar Joodse wortels te blijven hangen in details. Jesjoea moet de eerste en belangrijkste plaats innemen in onze toewijding en verkondiging. Citaat: 'God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om een fijne, nieuwe heidense religie te stichten, die christendom heet. Jezus kwam daarentegen in de wereld om te vervullen wat geschreven stond in Mozes en de profeten, om de beloften te verwerkelijken.'
Was Paulus werkelijk een goed opgeleide Jood die de Hebreeuws taal goed kende?
Brown geeft verschillende positieve citaten van Joodse geleerden over Paulus.
Hebben de Joden werkelijk Jezus gedood? In het aangrijpende boek Bloed aan onze handen is hij al eerder op deze vraag ingegaan.

Hedendaagse christenen, de wet van Mozes en de staat IsraŽl
Nu komen de onderwerpen waar velen van u wel eens met de schrijver van gedachten zouden willen wisselen. Ik denk dat zo'n gesprek geen verhitte discussie wordt, want het is bij de schrijver eerder en/en dan of/of. De eerste zes vragen gaan over de wet. Brown betoogt dat noch Paulus, noch de Here Jezus de wet afschafte. Wat betekent dat voor ons, gelovigen uit de volken? Wat wordt van ons verwacht in verband met de sabbat, de spijswetten en de bijbelse feesten, Pesach, Shavuot en Sukkot? De schrijver manoeuvreert tussen 'ja' en 'nee'. Dit is niet negatief bedoeld, want dr. Brown haalt heel wat teksten aan om zijn betoog kracht bij te zetten. Belangrijk om te lezen, vooral voor predikanten en gemeenteleiders.

In de laatste acht hoofdstukjes gaat Brown in op de uitdrukking 'geestelijke Joden', de 'twee-huizenleer', de vraag of messiaanse leiders echt rabbijnen zijn, en het verschil tussen 'messiasbelijdende Jood' en 'Hebreeuwse christen'. Brown zoekt naar een meer creatieve naam voor Joodse mensen die in Jezus Messias geloven. En de staat IsraŽl? Die moeten we steunen, maar niet onvoorwaardelijk. Als de staat fouten maakt staan we daar niet achter. Met deze open deur en de herhaalde waarschuwing dat er buiten de Heer Jezus geen redding is en het bekende en heerlijke citaat van Paulus dat 'heel IsraŽl gered zal worden' (Rom. 11:26), wordt dit belangrijke boek afgesloten.
Ik raad u aan dit boek aan te schaffen. Bij sommige antwoorden zult u vraagtekens zetten, maar leren zult u in elk geval van dit boek.


1. Ė Israelaktueel - februari 2015 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel


60 vragen


Recensie door Ruben Ridderbos


Dr. Michael L. Brown, bekend van het boek 'Bloed aan onze handen', schreef een boek met zestig vragen van christenen over opvattingen, gebruiken en tradities binnen het Jodendom. Hoewel niet alle vragen direct zullen leven bij de meeste christenen (Waarom steken traditionele Joden kaarsen aan bij het begin van de Sjabbat?), komen er toch veel zaken aan bod die verhelderend en verrijkend zijn.


De auteur heeft de vragen ingedeeld in vier delen: Jodendom; Joodse geschiedenis; de Joodse achtergrond van Jezus en het Nieuwe Testament; en hedendaagse christenen, de wet van Mozes en de staat IsraŽl.


Het is een goed onderbouwd, genuanceerd boek dat geen simpele antwoorden geeft, maar aan het denken zet.

www.vergadering.nu