www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De gereedschapskist van de Heilige Geest
De negen Geestesgaven
M.M. van Campen
Groen, Heerenveen, 2011
149 blz.
€ 9,95
ISBN 97890S8970122
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Deze uitgave laat een bijbels licht schijnen op de negen gaven van de Geest. Bij iedere gave schetst de auteur een helder beeld van hoe Jezus deze gebruikte tijdens zijn rondgang op aarde, welke rol de Geestesgaven speelden in de vroegchristelijke kerk en bij de kerkvaders, en hoe God ze ons ook vandaag de dag wil geven. 

Ds. M.M. (Ruud) van Campen is 50 jaar. Hij diende achtereenvolgens de gemeente te Goudswaard in de Hoekse Waard en de gemeente Hedel in de Bommeierwaard. Sinds augustus 2005 staat hij in Rotterdam(-Zuid).


2. Reformatorisch Dagblad - 2 september 2011 - www.refdag.nl

Ds. M. M. van Campen haalt Geestesgaven uit de verpakking

Recensie door ds. A. Th. van Olst

Geestesgaven zijn geschenken van de Heilige Geest, die wij in onze reformatorische traditie in de verpakking hebben gelaten, vindt ds. M. M. van Campen, hervormd predikant in Rotterdam-Zuid. Hij schreef daarom een eenvoudig boekje over de negen Geestesgaven zoals die genoemd worden in 1 Korinthe 12.

Ds. Van Campen wil Bijbelgetrouwe christenen binnen de gereformeerde gezindte er met ”De gereedschapskist van de Heilige Geest” op wijzen dat we geen geestelijke analfabeet mogen blijven, maar dat we de Geestesgaven moeten leren kennen en vooral leren gebruiken.

De schrijver blijkt gegrepen door het onderwerp. Het onderwijs van de Britse Bijbelleraar Derek Prince over de gaven van de Geest heeft hij „ingedronken als fris water.” Het was dr. W. J. Ouweneel die hem hielp het onderwerp in een Bijbels-theologisch kader te plaatsen, zo laat de schrijver aan het begin van het boekje weten.

Na twee inleidende hoofdstukken bespreekt ds. Van Campen de negen Geestesgaven in evenzoveel hoofdstukken. Daarna rondt hij zijn boekje af met een hoofdstuk over de vraag hoe de bronnen van de Geestesgaven heropend kunnen worden.

In de hoofdstukken waarin de Geestesgaven afzonderlijk beschreven worden, volgt de auteur steeds hetzelfde stramien. Eerst legt hij uit wat de gave betekent, vervolgens hoe deze gave terug te zien was in het leven van de Heere Jezus, daarna hoe deze gaven in de apostolische tijd gebruikt werden, om vervolgens een voorbeeld te noemen vanuit de kerkgeschiedenis. Elk hoofdstuk besluit met de vraag hoe deze gave functioneert of zou moeten functioneren in de hedendaagse kerk.

Ds. Van Campen betoogt dat alle gelovigen de Geestesgaven nodig hebben als gereedschappen om hun bediening goed uit te kunnen voeren. Deze gaven krijgt de gelovige nooit in eigen beheer. Ze worden uitgereikt op het moment dat ze nodig zijn, tot eer van de Heere, tot opbouw van elkaar.......
Lees verder...


1. EO Visie - 11 juni 2011 - www.eo.nl  

'Ik zit nog in het pierebadje'

Recensie door Gert-Jan Schaap

Verrassend: een dominee van de Gereformeerde Bond binnen de PKN pleit in een bijbelstudieboekje voor openheid rond de Geestesgaven. "Ik had zes jaar geleden nooit kunnen denken dat ik nog eens in deze wateren terecht zou komen."

Voormalig dorpsdominee M.M. van Campen (1965) - zwarte pantalon, hagelwit overhemd - is sinds 2005 predikant van de Maranathakerk, een klassieke bondsgemeente in Rotterdam-Zuid. Hoe kwam het tot de opmerkelijke ommezwaai in zijn leven op dit punt? 

"Zo'n zes jaar geleden vroegen catechisanten mij of ik eens wilde preken over de gaven van de Geest," vertelt hij. "Ik had me daar nooit zo in verdiept, dus die vraag bleef liggen. Maar sindsdien heb ik drie boeken gelezen die mijn ogen hebben geopend: De Geest van God van Willem Ouweneel, De gaven van de Geest van Derek Prince, en De doop met de Heilige Geest van - nota bene - een voluit gereformeerde broeder, ds. D.G. Molenaar. Hun boeken overtuigden me ervan dat we iets wezenlijks missen in onze kringen."


Doorgestreept
"Tijdens een studieverlof in 2009 las ik dat boekje van bijbelleraar Derek Prince. lk was juist bezig met een prekenserie over een uitdrukking die Paulus zes keer gebruikt: `Ik wil niet, broeders, dat u onbekend bent met...' Hij noemt dan steeds thema's die hij uitermate belangrijk vindt, bijvoorbeeld lsraëls toekomstige bekering, Romeinen 9-11, en het lot van de in Christus ontslapen gelovigen, 2 Tessalonicenzen 4. Mijn laatste preek ging over `de geestelijke uitingen', 1 Korintiërs 12. 

Terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik: 'Paulus vond deze Geestesgaven kennelijk zeer belangrijk; vind ik dat óók? - Zo kwam ds. Van Campen op het idee om een nieuwe prekenserie te houden, nu over de negen gaven die Paulus in 1 Korintiërs noemt (zie pag. 23). "Bij de voorbereiding wilde ik - naast bestudering van de bijbelse gegevens - niet alleen kijken wat evangelische christenen hierover schrijven, maar ook nagaan of er in mijn eigen traditie sporen van te vinden zijn. Dat bleek het geval! Bijvoorbeeld in de vroegere gezelschappen; het kwam voor dat gelovigen daar ook een woord van wijsheid of kennis kregen, al noemden ze dat niet zo. 

Het boek van ir. Jan van der Graaf over wijlen ds. G. Boer (een van de beroemdste voorzitters van de Gereformeerde Bond, red.), Passie voor het Evangelie, heb ik in dit verband verslónden. Ds. Boer zei: 'De gaven zijn weg, maar dat hoort niet zo te zijn!' Ik vroeg me verbijsterd af: waarom wordt dát bijbelse geluid in onze kringen eigenlijk niet gehoord? Calvijn zag deze gaven als startversterkers voor de begintijd van de christelijke gemeente; later waren ze niet meer nodig — de zogenaamde `streeptheologie'. Waar Paulus een dikke streep onder zet, dat hebben wij doorgestreept!"

Verlegenheid
De prekenserie over de negen Geestesgaven, die goed landde in de gemeente, zijn omgewerkt tot De gereedschapskist van de Heilige Geest. In dit bijbelstudieboekje spreekt hij ook zijn eigen verlegenheid rond het onderwerp uit. Met tongentaal heeft hij bijvoorbeeld geen persoonlijke ervaring. "Maar ik zeg er liever hakkelend toch iets over, dan dat ik zwijg. Als het gaat om bevrijdigingspastoraat en ziekenzalving, dan heb ik daar inmiddels wel - biddend, voorzichtig en in nauw overleg met de kerkenraad - de eerste stappen in gezet. Ik zit nog in het pierebadje, maar ik verlang naar het diepe."

Dat verlangen wortelt in zijn overtuiging dat de Geestesgaven geen `extraatje', maar essentieel zijn. "Als we ze missen, zijn we niet een gemeente zoals God die bedoelt. God gebruikt niet alleen het Woord, ook de Geest. Woord én Geest: onderscheiden, maar onlosmakelijk verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat we in de eindtijd leven, waarin - zie 1 Tessalonicenzen 2 - zich tekenen en krachten van satan openbaren. Mijn verlangen is dat Christus' gemeente weer zal zijn als een chanoekia, een negenarmige kandelaar, waarop de negen Geestesgaven als heldere lichten branden in een donkere nacht - Gods grote Naam ter eer."

De negen gaven van de Geest
(1 Koritne 12):
1. Het woord van wijsheid
2. Het woord van kennis
3. Het onderscheiden van geesten 
4. Geloof
5. Genezingen
6. Werkingen en krachten
7. Profetie
8. Allerlei talen
9. Uitlegging van talen

www.vergadering.nu