www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De verborgen gevaren van de regenboog
De new-agebeweging en de komende tijd van verdrukking en benauwdheid
Constance E. Cumbey
Uitg. Maatkamp, 2013
9789491706097

279 pagina’s, prijs € 16,95


Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Constance E. Cumbey is advocaat en heeft in het verleden onder andere in de Amerikaanse staat Michigan gewerkt voor het huis van afgevaardigden, de senaat (het parlement) en de City of Highland Park. Zij heeft honderden boeken over de new-agebeweging bestudeerd en schreef vervolgens dit kritische, goed gedocumenteerde boek over de new-agebeweging.

Hoewel de regenboog slechts een gekleurde boog van door regendruppels gebroken lichtstralen lijkt te zijn, heeft hij een diepe betekenis voor zowel christenen als new-agers. Volgens de Bijbel is de regenboog het symbool van Gods eeuwige verbond dat Hij de aarde nooit meer door middel van een zondvloed zou vernietigen. De new-agebeweging gebruikt de regenboog echter als symbool van de bouw van haar ‘regenboogbrug’ (de Anthakarana) tussen de mens en Lucifer, die volgens haar de heer der zielen is. New-agers plakken regenboogstickers op hun auto’s en boekwinkels als een herkenningsteken voor anderen in de beweging. Daarnaast zijn er mensen die de regenboog als versiering gebruiken zonder de groeiende algemene aanvaarding van zijn occulte betekenis en de verborgen gevaren ervan te beseffen.

..


2. Maatkamp - 11 augustus 2014 - www.uitgeverijmaatkamp.nl

De verborgen gevaren van de regenboog

Een recensie door ds. Jenno Sijtsma

"Ik ben van mening dat er nu voor het eerst in de geschiedenis een levensvatbare beweging bestaat (de new-agebeweging), die werkelijk voldoet aan alle bijbelse criteria van de antichrist en de politieke beweging die hem op het wereldtoneel zal brengen. Verder ben ik van oordeel dat dit zeer waarschijnlijk de grote afval is waarover de apostel Paulus gesproken heeft, en dat het verschijnen van de antichrist wel eens een heel reële gebeurtenis in de nabije toekomst kan zijn."

Deze woorden schreef advocate Constance E. Cumbey in het boek dat onder bovenstaande titel in 1983 verscheen en nu in een bewerkte heruitgave is verschenen. Ze is advocaat en ze heeft onder meer in de Amerikaanse staat Michigan gewerkt voor het huis van afgevaardigden. Ze schreef dit boek na het bestuderen van honderden boeken over de new-agebeweging, en het moet gezegd, ze steekt haar kritiek niet onder stoelen of banken. Integendeel, ze graaft heel diep en legt het gevaar van de new-agebeweging op bijna elke pagina bloot, waarbij ze steeds verwijst naar de achtergronden van deze beweging, die actueel is en springlevend. Haar waarschuwingen zijn terdege op hun plaats!

Ferguson
Aan het begin van de jaren tachtig schreef de Amerikaanse Marilyn Ferguson haar boek Het Aquariustijdperk, dat niet alleen in Amerika maar over de hele wereld een bestseller werd. Ik las dat boek met rode oortjes, vond het machtig interessant, maar voelde me er toch niet bij thuis. Steeds opnieuw bleken haar fascinerende ideeën te maken te hebben met allerlei oosterse denkbeelden, en de namen van Madame Blavatsky, Alice Bailey en andere theosofen bevestigden mijn indruk dat we te maken hadden met een gevaarlijk boek, tenminste als je haar beschouwingen als christen las. Ze beweerde dat mystieke ervaringen belangrijk waren, dat er radicale wereldwijde veranderingen moesten komen en dat gebroken moest worden met bepaalde grondelementen van het westers denken. U hoeft niet te raden wat ze daarmee bedoelde, want in haar boek is het antichristelijke op veel pagina’s woordelijk aanwezig. Cumbey vermeldt dat ze een gesprek met Ferguson heeft gehad waarin zij onder meer zei dat de Bijbel misleidend was en verboden moest worden, want de antichrist was niet zo negatief als de Bijbel beweerde.

New Age
De term New Age (NA) mag de laatste jaren uit de mode zijn geraakt, dat neemt niet weg dat met de naam de beweging niet is verdwenen. Nu vindthet nadenken over de visie van NA plaats onder de naam Global Civil Society - de gemeenschap van wereldburgers - en een komende wereldreligie wordt bijvoorbeeld ‘public theology’ genoemd. Cumbey is na haar onderzoek tot de conclusie gekomen dat de NA-beweging zonder meer voldoet aan de bijbelse criteria voor de antichrist en de politieke beweging die hem op het wereldtoneel zal brengen. Ze zegt ook dat ‘in tegenstelling tot wat christenen vroeger dachten, deze beweging de hele christenheid zowel als het jodendom heeft geïnfiltreerd door via de achterdeur van onze stellingen naar binnen te sluipen: het valt op onder rooms-katholieken, liberale protestanten en vooral onder anglicanen en verenigde methodisten. De NA bestaat uit een wereldwijd netwerk dat uit tienduizenden samenwerkende organisaties bestaat, met het doel het vestigen van een nieuwe wereldorde en de wereldbeheersing’.

Waarschuwingen
Het is uiteraard ondoenlijk om alle waarschuwingen die Cumbey na, nogmaals, uitgebreid onderzoek in haar boek noemt, hier weer te geven. Een aantal centrale thema’s wil ik hier wel noemen. Een van de belangrijkste is dat de leiders alle systemen van de antichrist willen gaan invoeren waarvoor in de Bijbel gewaarschuwd wordt, met name die welke in Openbaring 13 uiteengezet worden. De NA onderwijst de wet van de wedergeboorte (reïncarnatie) en heeft een onbegrensd geloof in de evolutie: er komt een superras, de homo noeticus, waarbij de evolutie van het bewustzijn sommige mensen tot volmaaktheid, het ‘Christusbewustzijn’ zal brengen. Bepaalde beoefenaars van de zwarte kunsten en aanhangers van Satan zullen een belangrijke rol gaan spelen in de beheersing (lees overheersing) van de mens. Heel belangrijk is ook dat het programma van de NA ‘punt voor punt volkomen identiek is aan de programma’s van Hitler’. Want de beide theorieën - nazisme en new age - zijn gebaseerd op het fabeltje van de ariosofie, het geloof dat de Arische mens is voortgekomen ‘uit de nevelen van Atlantis’. De geschiedenis heeft bewezen dat occulte leerstellingen en heidense praktijken onder Hitler in het leven van het volk werden ingebed. De NA is per definitie het orthodoxe, lees bijbelse, christendom vijandig gezind en dat geldt niet minder voor de Joden en de orthodoxe islam: er zal een ‘zuiveringsactie’ nodig zijn om de wereld van ‘dat kwaad’ ter zuiveren. Steeds meer mensen worden door uiterst geraffineerde vormen van mindcontrol gemanipuleerd, waarbij ook satanische hypnose wordt gebruikt. 

Ten slotte
Het boek van Cumbey is een verbijsterend geheel van wat volgens de leiders van de NA-beweging in de nabije toekomst werkelijkheid gaat worden. Er is volgens hen geen ontkomen aan en de tijden van verdrukking en benauwdheid blijken dichterbij dan menigeen wil zien. De waarschuwingen zijn zó duidelijk dat men wel moet beseffen dat een terugkeer tot de bijbelse waarheid van een door God gegeven Christus als Redder en Verlosser van de mens het enige is dat in geloof en beleving weerstand kan bieden tegen deze duivelse en afschuwelijke leerstellingen en beweging. Ook daartoe roept Cumbey terecht op.


1. Profetisch Perspectief - juni 2014 - www.profetischperspectief.nl

De verborgen gevaren van de regenboog

Een recensie door Hubert Luns

Dit is een herdruk van een uitgave in 1991 van de Stichting Moria, nu uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp. Vertaald door E. Pellegrom. Deze herdruk heeft enkele bijlagen, die in de eerdere uitgave ontbraken.

Dit magistrale boek uit 1983 is het eerste dat op de markt kwam, waarin de agenda van de new-agebeweging aan de kaak werd gesteld en zijn begeleidende religieuze ketterij. Ondanks de geniepige tegenwerking van uitgeverij Huntington House en de striemende kritieken van eenieder die maar enige symphatie koesterde voor de new-agebeweging, en helaas ook vanuit christelijke hoek, werd het boek een onmiddelijk succes. Het is nog steeds actueel, actueler dan ooit, want de new-agebeweging wil in feite de voorbode te zijn van het door mensen bevochten aardse paradijs, waarin wij als mens onze godwording zullen hebben bereikt. De praktijk wijst anders uit, zoals allerlei ‘ismen’ inmiddels overduidelijk hebben aangetoond. Denk aan het communisme, maar vooral het nazisme, dat in zijn geestesgesteldheid en doelstellingen markante overeenkomsten heeft met de new-agebeweging (een toen nog niet ingeburgerde term). Het hoofdstuk De new-agebeweging: het vierde rijk? weet dat overtuigend aan te tonen.

Constance Cumbey publiceerde haar boek toen zij nog geen veertig jaar oud was, en nog steeds is zij heel actief. Haar commentaar op hedendaagse gebeurtenissen kan men volgen via haar website http://cumbey.blogspot.com, zeer aan te bevelen voor wie Engels kent en geïnteresseerd is in de diepere inzichten van wat zich achter de schermen afspeelt. Zij is een praktiserend advocaat in de staat Michigan (USA). Het eerste wat mij opviel tijdens het lezen van het boek, was haar grondige bijbelkennis en uitgesproken geloof in de christelijke heilsboodschap. Gekoppeld aan een scherp intellect bestempelt haar dat als iemand naar wie geluisterd mag worden. Zij zegt niets wat ze niet kan onderbouwen, wat ongetwijfeld te danken is aan haar juridische geest.

De strijd die in de schijnwerpers wordt gezet, is niets minder dan de existentiële strijd tussen goed en kwaad. In allerlei new-agepublicaties staat in niet mis te verstane taal dat mensen die in de Bijbel geloven en de bijbelse God aanbidden, van de aarde dienen te verdwijnen; het christendom zelf zou een reliek uit een ver verleden zijn, en dient volgens de zegsmannen ook zo te worden behandeld. Het PLAN zegt dat alle huidige religieuze praktijken en symbolen van orthodoxe Joden en christenen onwettig moeten worden verklaard. Achter wollige taal klinkt somtijds de waarheid door, want de tegenstander houdt niet altijd zijn masker op en Cumbey weet al die passages feilloos aan te wijzen.

Hier is een passage die ik graag citeer en die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet: ‘New-agers vergoddelijken Lucifer en dat is niets anders dan duivelaanbidding. Via zijn ‘transmissies’ aan Benjamin Creme heeft (een geest, die zich presenteerde als) Maitreya, beweerd dat Jezus een van zijn discipelen is. Dit staat zwart op wit in Creme’s boek De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid.’

Benjamin Creme is een buitengewoon belangrijke speler op het new-ageveld en is de feitelijke opvolger van Alice Bailey, de tweede in lijn na Madame Blavatsky, met wie het allemaal begon. Creme werd vooral bekend toen hij Maitreya (boeddhistische naam voor de antichrist) aankondigde als de nieuwe wereldleraar. Hij noemt hem ‘de Christus’ en gelooft dat Maitreya binnenkort de gehele wereldbevolking zal toespreken via radio en televisie, en ook via telepathische methoden waarbij hij zijn ware identiteit bekend zou maken op wat men de verklaringsdag noemt.

Cumbey schrijft ook over De Aquarius samenzwering, een bestseller van Marilyn Ferguson (1938-2008), die daardoor grote bekendheid kreeg. Zij was een prominente new-ageschrijfster. In dat boek verwijst Ferguson naar Het Evangelie van het Aquarius tijdperk, waar in de inleiding geschreven staat: ‘Jezus is niet altijd de Christus geweest. Jezus en de Christus zijn twee verschillende grootheden. Jezus verwierf zijn Christus-zijn door een inspannend leven. In hoofdstuk 55 hebben we een opsomming van de gebeurtenissen van zijn Christus-wording, toen hij de graad van Christus ontving (…). We erkennen de feiten dat Jezus een mens was en dat Christus God was.’

Cumbey geeft aan dat de Bijbel heel duidelijk is over zo’n beschrijving (1 Joh. 2:22) : ‘Wie is de leugenaar dan wie loochtent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ (zie ook 1 Joh. 4:3)

Zij geeft een uitstekende samenvatting van hun theologie: ‘Alhoewel hun theologie nogal duister is door het bewust gebruiken van een bepaald (dubbelzinnig) jargon, is zij niet gecompliceerd. Een christen vindt de belangrijkste principes ervan in Genesis 3. Deze komen neer op: a. een aanval op het gezag van Gods Woord; b. de ontkenning dat de mens sterfelijk is en via reïncarnatie telkens weer terugkomt; c. de bewering dat de mens als een god kan zijn, nu en hier op aarde en door eigen kracht; d. de vergoddelijking van Lucifer en andere demonische wezens. De theologie vindt zijn verlengde in de ideeën van de ‘New World Order’, wat een regiem is onder de grondeloze terreur van de antichrist/Maitreya.’

Miljarden mensen zijn anno 2014 actief betrokken bij de new-agebeweging en dat op alle niveaus en in alle stadia van haar activiteiten. Cumbey zegt daarover: ‘De hiërarchie van de beweging is erin geslaagd mensen uit alle geledingen van de maatschappij aan te trekken om doelen te bereiken die slechts een klein percentage ten goede zullen komen en misschien wel aan niemand. Ontelbaren zijn misleid om projecten te ondersteunen die hen uiteindelijk zullen beroven van hun burgerlijke vrijheden, van een deel van hun eigendommen, van hun godsdienst en misschien wel hun leven. Door haar ware bedoelingen te verbloemen door het prediken van vrede en liefde heeft de beweging zelfs veel oprechte aanhangers zozeer verblind dat zij niet meer door haar algemene verklaringen heen kunnen prikken. Ze staan in een trance-achtige verrukking te juichen wanneer termen als ‘Ariërschap’, ‘achterhaalde Joodse bedeling’, ‘massale planetaire inwijding’ en ‘zuiveringsactie’ aan hen worden voorgeschoteld als iets begerenswaardigs.’

Vergis u niet. De beweging is niet alleen antichristelijk, maar ook fel anti-Joods en natuurlijk is zij tegen de vestiging van de staat Israël. Wat sommigen zal verbazen is dat zij ook anti-islam is. Dat is omdat het een monotheïstische godsdienst is. Zo zegt de schrijfster: ‘De leiders zijn openlijk en onverschrokken bezig plannen uit te werken voor een nieuwe verplichte wereldreligie, een religie die volkomen breekt met de idee van Jezus de Christus en God de Vader. Joden, christenen [zowel katholieken als protestanten] en moslims, die niet tot samenwerken bereid zijn, worden openlijk bestemd om te worden vervolgd en zelfs een ‘zuiveringsactie’ te ondergaan, indien ze weigeren mee te werken [cf. De stralen en de inwijdingen, door Alice Bailey.]’


De kaarten zijn geschud. Constance Cumbey geeft herhaaldelijk voorbeelden van kerkleiders van allerlei gezindte, die zich hebben laten inpalmen door de oorstrelende taal en eigentijdse theologie van de new-agers. Dat was eind zeventiger jaren! Hoe zal het nu zijn? Als Maitreya zich openbaart, hoeven we niet verbaasd te staan dat veel kerkleiders deze figuur enthousiast zullen onthalen. Zij citeert Marilyn Ferguson. Deze zegt dat de new-agebeweging is doorgedrongen in alle geledingen van onze maatschappij en tot in de kerkinstituten, ongeacht de geloofsrichting. En zich verkneukelend over het verlies aan rechtzinnigheid binnen de veronderstelde bastions van God de Vader en Jezus Christus, beweert Ferguson: ‘Thans winnen de ketters terrein, verliest de dogmatiek haar gezag en wordt geloven verdrongen door kennen.’

Hierop voortbordurend, schrijft Cumbey: ‘Omdat ze dikwijls in ogenschijnlijk christelijk taalgebruik zijn verpakt, worden de ‘geestelijke’ aspecten van de new-agebeweging door nietsvermoedende mensen zelfs binnen orthodoxe religieuze instellingen, zowel christelijk als Joods, positief ontvangen. Ook de politieke programma’s van de beweging worden in veel christelijke kerken en groeperingen gesteund en verdedigd. De new-agebeweging is onder andere uit op: de vestiging van universele instellingen voor de distributie van de rijkdommen van de wereld, herverdeling van de welvaart van de wereld, een nieuwe werelreligie, ervaringsgodsdienst [in tegenstelling tot op Schrifgezag en traditie gebaseerde godsdienst], een universeel belastingstelsel, een universele dienstplicht, denken met de rechterhersenhelft en met beide hersenhelften [intuïtief en subjectief tegelijk, in tegenstelling tot wat zij ‘denken met de linkerhersenhelft’ of ‘analystisch’ denken noemt], het verspreiden van de leer dat alle dingen onderdelen van de grotere kosmos zijn, benadrukking van universele onderlinge afhankelijkheid en een bevolkingsgroei van 0%, (en daarom zijn ze ook voorstander van abortus).’

Een frappant voorbeeld is de Graduate Theological Union of Berkeley, die sinds haar oprichting in 1962 de katholieke, protestantse en Joodse deelnemers in een soort gemeenschappelijke afvalligheid bijeenbrengt. Hun theologische horizon is verruimd tot alle belangrijke godsdienstige richtingen over de gehele wereld, waaronder zelfs hekserij. Door ‘creatief lenen’, zoals ze dat noemen, zijn ze erin geslaagd het christendom te doen verwateren tot iets dat nauwelijks nog herkenbaar is. Was dit maar een grote uitzondering!

Men hoeft niet dom te zijn om deze afval aan te hangen, want het denksysteem getuigt van een grote intelligentie, een intelligentie die Lucifer betaamt. Zegt Cumbey: ‘De Bijbel bestaat uit 66 boeken, die elkaar niet tegenspreken. Dit komt omdat de Heilige Geest consequent is. Ook occulte leerstellingen vertonen een opmerkelijke consequentheid. Alhoewel ze uit verschillende bronnen lijken te komen, komen ze in elke cultuur op aarde voor.’

We hebben met een geduchte tegenstander te maken. ‘Leer uw tegenstander kennen’ is een vereiste om volgens het devies van de apostel Paulus te kunnen blijven staan en niet te vallen. Bijzonder waardevol in dit boek is dat Cumbey de belangrijke organisaties aanwijst die zich voor de nieuwe religieuze en politieke wereldorde inzetten. Zo geeft zij de details over het ontstaan van de Lucis Trust, voorheen de Lucifer Publishing Company, en wijst op hun banden met de Verenigde Naties. Zij geeft ons een kijkje achter de schermen in makkelijk te verstane taal en op exacte wijze. Ik kan u dit boek daarom warm aanbevelen. Het zou verplichte literatuur moeten zijn op onze theologische scholen.


www.vergadering.nu