www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De eerste christelijke polemiek met de islam
Johannes Damascenus en Theodorus Abu Qurra
Vertaald en toegelicht door Michiel Op de Coul en Marcel Poorthuis
uitg. Meinema, Zoetermeer, 2011
ISBN 9789021142821
197 blz.; 23,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In de loop van de zevende eeuw kwamen grote delen van de Griekstalige christelijke wereld onder blijvende invloed van de islam. De snelle verspreiding van de nieuwe religie in van oudsher christelijke gebieden was aan beide kanten aanleiding voor een ferme positiebepaling, maar ook voor een ideeënuitwisseling, op verschillende niveaus en in verschillende gradaties van verdraagzaamheid. Tot de eerste grote christelijke woordvoerders in dit debat behoren de theoloog en monastieke auteur Joahannes van Damascus (±675-750) en zijn jongere tijdgenoot Theodorus Ab? Qurra. Zij schreven een reeks aansprekende, merendeels in dialoogvorm gecomponeerde, korte geschriften waarin de beide godsdiensten tegenover elkaar worden geplaatst. Hun teksten staan in het teken van de controverse, ze zijn apologetisch én polemisch van aard. 


2. Reformatorisch Dagblad - 30 mei 2011 - www.refdag.nl 

Johannes Damascenus schreef in achtste eeuw al kritisch over Mohammed

Boekrecensie door Jacob Hoekman

Soms kan het net lijken alsof de uitdaging van de islam de christelijke wereld vandaag voor het eerst beroert. Maar de eersten die werden geconfronteerd met de opkomende islam waren oosterse christenen. Zij zagen in de zevende en achtste eeuw hun leven ingrijpend veranderen door de veroveringen van de kaliefen. Dat leidde, net zoals later tijdens de (Nadere) Reformatie, tot sterk polemische geschriften.


Een van de vroegste christelijke denkers over de islam is Johannes Damascenus (675-749). Deze grote Syrische kerkvader –zoon van een christelijke minister van de kalief in Damascus en zelf ook adviseur van de kalief– schreef rond 743 ”De Haeresibus” (Over Ketterijen), waarin hij in maar liefst honderd hoofdstukken een overzicht geeft van alle stromingen die in zijn optiek niet zuiver christelijk waren. Het laatste, honderdste hoofdstuk wijdde hij aan de dwaalleer die de „godsdienst der Ismaëlieten” wordt genoemd. Het is nu verschenen in een apart boekje, samen met een apologetische dialoog van Damascenus’ jongere tijdgenoot Theodorus Abu Qurra.

Lees verder... 
 

1. Bruna - 30 mei 2011 - www.bruna.nl

Recensie door Drs. J. Kleisen

Dit deel van de vroeg-christelijke teksten bevat (delen van) geschriften van de theologen Johannes van Damascus (monnik, rond 700) en Abu Qurra (Melkitisch bisschop, rond 800). Ze behandelen rationele vragen betreffende de relatie tussen christelijk en islamitisch geloof, thema's die in onze tijd hun relevantie behouden. Ze betreffen vooral Gods bestaan en almacht, de oorsprong van goed en kwaad, de aard van Christus' goddelijkheid, de betekenis van de eucharistie, of de mens een vrije wil heeft, Gods openbaringen aan Mohammed, de waarde van traditie, de verkieslijkheid van monogamie. Vaak geven ze aanwijzingen hoe christenen met moslims kunnen debatteren. Meestal hebben ze de dialoogvorm, soms met een socratisch begin, maar dan toch overgaand in polemiek. De christen 'wint' het debat natuurlijk. De levendige gesprekken vinden echter plaats in een vriendschappelijke sfeer. De teksten zijn nog altijd lezenswaard. De inleiding bespreekt leven en werken van beide auteurs. Naast de vlotte vertaling geeft de linkerbladzij steeds de oorspronkelijke Griekse tekst. Met een literatuuroppave en een aantal verklarende eindnoten. Duidelijke druk.

www.vergadering.nu