www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Sporen van God
Feiten en fictie over God, Jezus en Hiernamaals
(met een voorwoord door dr. Anne van der Meiden)
dr. James G. Defares
Uitg. Naarden: Strengholt United Media, januari 2009
ISBN 978 90 4940 028 6 NUR 700, 730
688 pag.; 29,95 euro.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


1. Ellips - mei 2009 - Meer recensies in deze Ellips...

Serendipiteit op z n mooist !

Recensie door Prof. dr. W.J. Ouweneel

Het boek dat ik wil bespreken wordt door prof. dr. Anne van der Meiden in het voorwoord 'een ernstige vorm van religieuze serendipiteit’ genoemd, dat is: de gave om opmerkelijke ontdekkingen te doen. Het boek is van prof. dr. James Defares (geb. 1927), medicus, fysioloog, biomathematicus, polyhistor [veelweter], ex-atheïst, en zelfs romanschrijver. Hij studeerde medicijnen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1968 aan de Universiteit van Utrecht. Defares vervulde verschillende functies, waaronder hoofd Longfunctieafdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen, gastdocent afdeling Mathematica) Biophysics aan de Harvard University en bijzonder hoogleraar mathematische antropobiologie namens het Leids Universiteits Fonds van de Universiteit van Leiden (1966-1976).

/>

Zijn boek Sporen van God is een van de opmerkelijkste en 'leukste' boeken die ik sedert langere tijd gelezen heb, ook al ben ik het met veel conclusies nogal oneens. Defares is in dit boek op zoek naar aanwijzingen voor het bestaan van God én van Jezus in de meest uiteenlopende situaties, verwachte en vaak ook totaal onverwachte. Hij doet dat met een verbluffende belezenheid en kennis van zaken, zowel op zijn eigen studieterreinen alsook op totaal andere wetenschapsgebieden. Hij omschrijft zichzelf als een 'kleine gelovige' in God en in Jezus, waarbij hij zich aan geen enkele geloofsbelijdenis of dogmatiek gebonden voelt en langs deze weg een heel 'eigen' geloofsleer ontwikkelt. Bovendien speelt hij in het boek ook zo vaak de rol van 'advocaat van de duivel' dat het niet altijd gemakkelijk is vast te stellen wanneer deze advocaat dan wel Defares zelf aan het woord is.

Ik beveel het boek dan ook niet aan omdat ik het met al zijn conclusies eens zou zijn, maar vanwege de overstelpende hoeveelheid 'bewijsmateriaal' voor het bestaan van God en van de levende Jezus dat Defares aandraagt en waaruit de lezer zijn eigen conclusies kan trekken. Het zou handig geweest zijn als de auteur bijeenbehorende hoofdstukken bij elkaar had gezet in opeenvolgende delen; ik doe dat dan nu maar voor u:

1. De Mariaverschijningen in Medjugorje (Kroatië); Defares is ervan overtuigd dat de verschijningen (die vandaag nog steeds doorgaan) echt zijn, en ik ben dat ook — alleen ben ik er niet van overtuigd dat het om Maria gaat.
2. Tastbare bewijzen dat Jezus echt bestaan heeft: het Jacobus-ossuarium (hoogstwaarschijnlijk de beenderkist van Jacobus, de broer van Jezus); het bewaard gebleven opschrift boven het kruis; de localisering van het huis van Simon Petrus in Kapernaum; en de beroemde lijkwade van Turijn (door Defares zeer uitvoerig besproken en door hem niet alleen als echt beschouwd, maar wetenschappelijk verklaard vanuit de opstanding van Jezus).
3. 'Materialisaties', zoals we die in het spiritisme tegenkomen (materiële, dus tastbare verschijningen, zogenaamd van overledenen), worden door Defares gebruikt als bewijzen voor de opstanding van Jezus. Dit is een van de gedeelten die op veel lezers het vreemdst zullen overkomen, te meer omdat (a) velen (onder wie ikzelf) verschijningen van 'overledenen' eerder demonologisch zullen willen verklaren en (b) er een principieel verschil is tussen de verschijning van een ‘overledene' en die van een opgestane.
4. De maagdelijke geboorte, die door velen als biologisch onmogelijk wordt beschouwd, wordt door Defares volgens de nieuwste biologische inzichten verklaard.
5. Enkele van de meest authentieke en overtuigende verhalen van mensen die gestorven zijn en weer tot het leven zijn teruggekeerd, waarbij de betrokkenen bovendien Jezus ontmoet zouden hebben, worden door Defares gebruikt als bewijs voor een leven na de dood in het algemeen en voor het leven van de opgestane Heer in het bijzonder.
6. Defares breekt een lans voor een aantal wonderen in het Oude Testament, die volgens hem natuurwetenschappelijk verklaard kunnen worden. Het wonderkarakter zit hem in de timing: ze gebeurden onder Gods leiding precies op het goede moment.
7. Schepping en evolutie: zie mijn artikel elders in dit nummer.
8. Ook voor de vraag: 'Heeft bidden zin?' doet Defares een beroep op 'bewijsmateriaal' waar onze lezers gewoonlijk helemaal niet zo gauw aan zouden (willen) doen, namelijk de parapsychologie (als mensen soms gedachten kunnen lezen [telepathie], kan God het zeker), de kwantumtheorie en de neurofysiologie. Ook geeft hij een aantal klassieke bewijzen dat God het gebed niet alleen hoort, maar vaak ook vérhoort.

Daarop volgen nog enkele kleinere thema's: de vraag of Jezus een avatar was; de bigbangtheorie en God; de zg. 'bijbelcode' (die het goddelijk karakter van de Bijbel zou bewijzen), het probleem van het kwaad e.d.

Nogmaals, ik beveel het boek niet aan omdat ik het altijd eens ben met het geboden 'bewijsmateriaal', de getrokken conclusies en de vaak antidogmatische houding van de auteur. Ik beveel het bij de kritische lezer aan vanwege de ongelooflijke schat aan wetenswaardigheden én vanwege de oprechte intentie van Defares 'definitief af te rekenen met het athéïsme, het materialisme en het darwinisme'. 'Als er al meer is tussen hemel en aarde waar wij nooit van gedroomd hebben, dan ligt hier toch wel een verrassend stukje van een antwoord' (Van der Meiden).

www.vergadering.nu