www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De ISIS-Crisis
Ė wat je zeker moet weten
Charles Dyer en Mark Tobey
Grace Publishing House, Veenendaal, 2015
ISBN-nummer 9789492234025
www.gracepublishinghouse.com
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

ISIS is de naam van een terreurbeweging in het Midden-Oosten die bij velen angst inboezemt. Duizenden mensen, mannen, vrouwen en kinderen zijn door de leden van deze terreurgroep op barbaarse, mensonterende wijze van het leven beroofd. Niets en niemand wordt ontzien.
Maar er is nog zoveel dat we niet weten over IS.
Hoe is deze beweging ontstaan?
Wat onderscheidt hen van andere terroristische groeperingen?
Zal ISIS een rol spelen in de eindtijd?
Wat betekent ISIS voor IsraŽl?
Hoe moeten christen reageren?
In dit boekje geven de auteurs Charles Dyer en Mark Tobey antwoord op deze en vele andere vragen. Puttend uit de geschiedenis, de actualiteit en Bijbelse profetieŽn, proberen ze de lezers te leiden door de matrix van conflicten in het Midden-Oosten en de rol van ISIS in al deze zaken.
Tot slot moedigen ze christenen aan om de geestelijke wapenrusting te hanteren, rustig te blijven en te zien op Jezus.

..


2. - december 2015 - www.uitdaging.nl 

Midden-Oosten crisis met (eindtijd)perspectief

Recensie door Marco van Putten

Het Midden-Oosten is voor gelovigen de belangrijkste regio op aarde, maar het is ook rijk aan cultuur, producten en grondstoffen in het algemeen. De regio markeert de oorsprong van het leven op aarde en volgens veel toekomstprofetieŽn is het ook de plaats van de eindvervulling ervan. De rest van de wereld verbleekt daarbij, maar ook door de komst van IS Ė Islamitische Staat Ė die een crisis in deze regio brengt. In een pas verschenen boek wordt een poging gedaan deze crisis enigszins op te klaren.

Islam(geschiedenis) en de geopolitiek
De auteurs stellen dat Westerlingen vaak niet in staat zijn om de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de Islam te begrijpen. Het ontbreekt hen aan kennis van aardrijkskunde en geschiedenis, maar vooral aan kennis over de Islam en de etnische groepen in die regio. Daar komt bij dat het Westen sinds de Eerste Wereldoorlog (m.n. de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk) in die regio alleen vanuit eigenbelang imperialistisch optreedt. De Russische inval in Afghanistan zou de aanzet hebben gegeven tot het islamitische verzet; de moedjahedien.
In dit boek wordt de Islamgeschiedenis en het ontstaan, de werkwijze en het doel van IS in een notendop beschreven. Nadruk ligt op de onderlinge verhoudingen van Mohammedanen. Ook wordt getoond hoe moslims het Westen zien en dat het Westen herhaaldelijk dat beeld bevestigd.

Amerikaans Evangelisch
Het boek is geschreven vanuit het oogpunt van Noord-Amerika. Zo wordt alleen de progressief-liberale regering van president Obama herhaaldelijk bekritiseerd. Ook komt de kritische houding van de VS voor Europa herhaaldelijk naar voren. Fatale blunders van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten blijven echter ongenoemd en de relatief grote bijdrage van de Europese bondgenoten wordt buiten beschouwing gelaten.
Na de beschrijving van de (recente) geschiedenis van het Midden-Oosten staat in de tweede helft van het boek Bijbeluitleg over eindtijdprofetieŽn en specifiek de Bedelingentheorie centraal. De basisvraag waarom het Westen invloed in het Midden-Oosten moet hebben wordt hiermee in verband gebracht. IS wordt als weinig relevant in dat kader beoordeeld, want de antichrist zou geen Mohammedaan zijn en uit Europa komen. Ook komt de oude Amerikaanse afkeer van Rusland naar voren en wordt dat christelijke land opmerkelijk genoeg getypeerd als aartsvijand van IsraŽl.

Evaluatie
Door het eren van Amerikaanse soldaten (maar niet die van de bondgenoten) wordt impliciet de (militaire) strijd tegen IS (christelijk) gerechtvaardigd. De auteurs adviseren de lezers aan de andere kant om Mohammedanen in de directe omgeving met liefde te benaderen. Zo wordt hun standpunt tot de Islam en IS dubbel en twijfelachtig.
Er wordt ook geen uitgebreide aandacht besteed aan de opmerkelijke overeenkomsten tussen de strijd van IS met dat van de kerkgeschiedenis, zoals de Inquisitie en de Beeldenstormen.
Niet word overwogen dat IS naar eigen inzicht een rechtvaardige strijd voert om zich te bevrijden van (niet-)Islamitische corruptie en hun godsdienst wil zuiveren. Evenmin, dat het actief tegen hun strijd ingaan hun juist daarin bevestigt.

De voetteksten met bronverwijzingen achter in het boek zijn soms nuttig, maar vaak beperkt tot de Amerikaanse wereld. Het ontbreken van een index in een boek over zoín Ďingewikkeldí onderwerp maakt het een minder handig naslagwerkje. Het boek geeft ontnuchterende kennis over onderwerpen die lezers waarschijnlijk zorgen baart, maar die ze, gezien de sterke groei van Mohammedanen in het Westen, zeker nodig zullen gaan krijgen. Het boek is daarom van belang en kan aanzetten tot verdere studie. Zeker als IS een blijvertje zal blijken te zijn.


1. Israel en de Bijbel - september 2015 - www.israelendebijbel.nl

DE ISIS-CRISIS

ACTUEEL, ONDERBOUWD EN INTRIGEREND

Recensie door J.C. van de Haar

Na de recessie, in 2007 in Amerika begonnen, heeft de wereld een nieuwe crisis het hoofd te bieden: de ISIS-crisis. Schijnbaar vanuit het niets is deze radicaal islamitische beweging in Irak opgekomen. Met haar barbaarse wreedheden houdt deze soennitische terreurbeweging de wereld in een verlammende angst gevangen. Inmiddels heeft het delen van zowel Irak als SyriŽ door een razendsnelle en bijna onstuitbare opmars veroverd. Abu Bakr al-Baghdadi, de oprichter van ISIS, heeft deze gebieden recent tot kalifaat verklaard: de Islamitische Staat. Tegelijkertijd is de honger van IS nog allesbehalve gestild. Volgens de laatste berichten heeft ISIS haar ogen inmiddels gericht op Jeruzalem.


Met haar opkomst zijn veel vragen gerezen. Waar komt ISIS vandaan? Welk verband bestaat er tussen de Eerste Wereldoorlog en ISIS? Soennieten en sjiieten: wat is het verschil? Is ISIS een bedreiging voor IsraŽl? Leidt ISIS tot Armageddon? Op al deze vragen gaan Charles Dyer en Mark Tobey in in het boekje: De ISIS-Crisis.

Vanaf het eerste begin heeft het boekje me meteen gegrepen. De inleiding begint bijvoorbeeld met het volgende citaat uit de Hadith (overlevering): "Als je hoort van de zwarte vlaggen uit Khurasan, dan haast je naar ze toe en voeg je bij hen, al moest je over ijs kruipen, want onder hen is inderdaad Allahs kalief, de Mahdi".

Vervolgens een tweede citaat: "Dan zullen er uit de richting van het oosten zwarte vlaggen komen". Daarmee weten de auteurs meteen de aandacht van de lezers te trekken. Ze houden de aandacht moeiteloos vast met een fascinerende uiteenzetting van historische achtergronden en actuele ontwikkelingen. Zo gaan de schrijvers in op de periode na de Eerste Wereldoorlog en de keuzes van het Westen. Men heeft het Midden-Oosten opnieuw ingedeeld, met alle (huidige) gevolgen vandien.

Bekende namen en gebeurtenissen, die allemaal hebben bijgedragen aan de opkomst van ISIS, passeren vervolgens de revue: Saddam Hoessein, 9/11 en Osama bin Laden. Daarna wordt logisch en naadloos overgegaan op de Bijbelse profetieŽn. Welke mogelijke rol speelt ISIS in de vervulling daarvan? Bestaat er een verband tussen ISIS en Armageddon?
Ten slotte behandelen de auteurs vanuit Psalm 11 de relevante vraag: Hoe kunnen christenen met crisissen omgaan? Daarmee keren Dyer en Tobey terug naar het voorwoord van Lutzer. Daarin stelt deze nuchter en bemoedigend: ISIS vormt weliswaar een crisis voor de wereld, maar niet voor de Koning der koningen. Zo, ziende op God, kunnen we uiteindelijk elke crisis tegemoet treden. We dienen namelijk een alwetende, zorgzame en almachtige God. En deze God laat Zijn kinderen nooit alleen.

Met De ISIS-Crisis hebben Charles Dyer en Mark Tobey ontegenzeglijk een actueel, goed opgebouwd en gedocumenteerd en uiterst intrigerend boekje geschreven. Een absolute must-read!

Evenwel betekent dat niet automatisch dat ik elk inzicht volledig onderschrijf. Maar buiten kijf blijft de waarde van deze uitgave, zoals Lutzer in het voorwoord stelt: "De ISIS-Crisis is van essentieel belang voor het verstaan van ISIS en de rol ervan in de toekomst van het Midden-Oosten. Charles Dyer en Mark Tobey hebben ons een enorme dienst bewezen door ons te laten zien dat ISIS niet in een vacuŁm is opgekomen, maar in werkelijkheid onderdeel is van een veel groter weefsel van oriŽntaalse geschiedenis, religie en politiek".

www.vergadering.nu