www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

8 RECENSIES


De wereldwijde vloed
Mythe of oergeschiedenis van de mensheid?
Tjarko Evenboer
Uitgave Gideon, Hoornaar
432 pagina's, € 19,95
ISBN 9789059990173
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

  
      NB: 2-3-2020 Tjarko Evenboer is geen christen meer...
      Hoe Tjarko via alverzoening atheïst werd en nu in een volledig
      buitenbijbelse "god" gelooft die alleen maar goed is. 
      Vraag HS: Heeft díe "god" de mensheid dan dus zo laten lijden ??

      20-9-2020 De kritieken van Evenbooer weerlegd, door Bram Krol...
   

Wat zeggen de oudste geschriften op aarde over onze oorsprong?
Zijn er gebeurtenissen die we op alle continenten en onder alle volken terugzien in mythen? 
Op deze vragen geeft De Wereldwijde Vloed antwoord. Tjarko Evenboer deed jarenlang onderzoek naar volksgeschiedenis, mythologie en heilige geschriften. Zijn conclusie: op alle werelddelen spreken de volken over een schepping, een paradijs en een zondeval, over een wereldwijde vloed en zelfs over een bovennatuurlijke taalverwarring. Dat wat Genesis beschrijft, lijkt daarmee de universele oergeschiedenis van de mens te zijn.

ANDEREN OVER 'DE WERELDWIJDE VLOED':
“Toen ik Tjarko in 2009 ontmoette na een van mijn lezingen kregen wij een gesprek over zijn aanstaande boek 'De Wereldwijde Vloed'. Ik vroeg of ik het boek mocht lezen, en heb het meteen tweemaal gelezen. Het is een van de meest wonderlijke boeken die ik ooit heb gelezen. En nu het eenmaal is verschenen in definitieve vorm, zal ik het zeker een derde keer lezen.” Ben Hobrink, auteur van ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’. 

"Eén van de beste boeken die ik in mijn collectie heb, en tevens een overzichtelijk naslagwerk. De schrijver heeft diep gegraven in het verleden en laat op sprankelende wijze het boek Genesis nog duidelijker tot mijn verbeelding spreken."
Johan Huibers, arkbouwer en auteur van 'Laat je droom varen'.

Lees ook: 10-6-2015 Bram Krol: De ontdekking van Amerika...

Meer info op: www.dewereldwijdevloed.nl  
     NB: 2-3-2020 Tjarko Evenboer is geen christen meer...
      Hoe Tjarko via alverzoening atheïst werd en nu in een volledig
      buitenbijbelse "god" gelooft die alleen maar goed is. Heeft díe
      "god" de mensheid dus zo laten lijden ??
   

 

8 . www.boekhandelwesterhof.nl - juni 2013

De wereldwijde vloed

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Het onderwerp van dit boek raakt de kern van ons bestaan. De vraag waar we vandaan komen, houdt immers iedereen bezig. Stammen wij af van de aapachtige wezens en leeft onze soort al honderdduizenden jaren op aarde? Of zijn wij geschapen door een Schepper en komen wij voort uit één familie die zich na de vloed over de aarde verspreidde?

Deze woorden staan in de inleiding tot het boek De Wereldwijde Vloed, dat is geschreven door de in Zwolle wonende wetenschapsjournalist Tjarko Evenboer. Voorop staat: mythe of oergeschiedenis van de mensheid, en onder de titel en de naam van de auteur staat nog dat een voorwoord is geschreven door Ben Hobrink, de bioloog die een boek schreef over de moderne wetenschap en de Bijbel.

Feiten
Veel mensen, en zeker veel wetenschappers, zijn ervan overtuigd dat de mens ontstaan is via de lange weg van de evolutie. Sterker nog, velen gaan ervan uit dat de evolutietheorie bewezen is en zijn met geen mogelijkheid te bewegen artikelen of boeken te lezen die hen op andere gedachten zouden kunnen brengen. Jammer, maar voor deze mensen heb ik deze bespreking dus niet geschreven en, vrees ik, mochten zij al aan het lezen zijn begonnen, zij zullen bij de woorden 'mythe of oergeschiedenis van de mensheid’ en zeker bij het woord Bijbel al hebben afgehaakt. Dat is het verdrietige van velen, die geloven (!) in de evolutietheorie en geen enkele moeite doen of reden vinden om een artikel te lezen, laat staan het boek, dat hen eventueel tot andere gedachten zou kunnen brengen. Dat is bepaald niet wetenschappelijk, maar dat weten ze natuurlijk zelf ook wel! Ze zullen in ieder geval het boek De Wereldwijde Vloed niet ter hand nemen, laat staan lezen. En daarmee doen ze zichzelf vreselijk tekort, dat kan ik u uit de grond van mijn hart, na lezing van dit boek, verzekeren. Het boek bevat vele honderden feiten, die niet te weerleggen zijn. Dat betekent bij voorbeeld ten aanzien van de vloed – waarmee de zondvloed wordt bedoeld – dat er meer dan driehonderd zondvloedverhalen, van overal op aarde goed zijn gedocumenteerd. Dat mag op zijn minste de conclusie rechtvaardigen dat het een werkelijke gebeurtenis is geweest, en er is niet één ander verhaal dat onder alle volken, talen en rassen terug te vinden is. Zoals Evenboer opmerkt: ”De vloed moet voor al onze verre voorouders zo’n heftige, onbeschrijfelijke catastrofe zijn geweest, dat de geschiedenis gedurende duizenden jaren werd overgeleverd als één van de meest heilige stukken volksgeschiedenis. Doordat het in de vroegste tijd werd opgenomen in mythen, rites en religieuze uitingen van de volken is het verankerd geraakt in het 'collectieve geheugen’ van het mensengeslacht. En dat kunnen we over geen enkel ander stuk geschiedenis zeggen!”

Duidelijke speurtocht
Het duizelt de lezer hoeveel namen en plaatsen in dit boek aan de orde komen. Het frappante van dit onderzoek is namelijk, dat de auteur een speurtocht heeft ondernomen die hem in aanraking bracht met evenzovele mythen en verhalen van talloze volken, die op het eerste gezicht volslagen onzinnig leken, maar die in het licht van Genesis alleszins begrijpelijk blijken te zijn. Dat roept natuurlijk dadelijk de vraag op of dan ook het boek Genesis niet één van de vele mythen is. Daar staat de auteur uitvoerig bij stil en hij legt glashelder uit waarom het bijbelse verhaal oorspronkelijke ooggetuigenverslagen bevat, het bijbelverhaal wetenschappelijk het meest correct is, en waarom alle volken afgeleiden van de bijbelse versie kennen, en niet andersom.

Ook ten aanzien van de zondeval, de torenbouw van Babel, de volkeren die uit de zonen van Noach zijn ontstaan, de oorsprong van de Indianen, de Maya’s en de Tolteken en vele andere zaken en volken heeft Evenboer een wereld aan informatie verzameld, waar hij in meer dan zevenhonderd noten aangeeft waar hij die gegevens heeft gevonden, enz. Zo is er een apart hoofdstuk over de koning en rechter Nimrod, wiens zoon Kus waarschijnlijk de toren van Babel bouwde. En in een laatste hoofdstuk gaat de auteur diep in op het feit dat er oorspronkelijk geen polytheïsme is geweest, maar dat de religie van de mensheid overtuigend monotheïstisch is geweest. 'De vroegste lofzangen in de Veda’s uit India, de religie van Zoroaster en de religie van Egypte tonen flarden aan van dit monotheïstische geloof’, zo citeert Evenboer.

De slotconclusie van Evenboer luidt: ”Er was een schepping, en er is één almachtige God. En ondanks het feit dat Nimrod getracht heeft de ware godsdienst te vernietigen, hebben we de opmerkelijke getuigenissen van honderden volken. Allemaal vertellen zij dat er een God is, dat er een vloed was, en dat de mensheid voortkwam uit de overlevenden van die vloed… Door alle mythen en geschiedkundige overleveringen van volken naast elkaar te leggen ontvouwt zich onze universele wereldhistorie. Een historie, die sterk indruist tegen het 'moderne’ wereldbeeld, waarin de mens het product is van een lange evolutieketen van miljoenen jaren, maar die te belangrijk is om naast ons neer te leggen”.

Na het laatste hoofdstuk zijn er acht bijlagen over evenzovele interessante onderwerpen, en het boek besluit met aanbevolen literatuur en een register. Niet onvermeld laat ik de vele tientallen kaartjes en het fotomateriaal, dat het boek mede tot een helder en overzichtelijk naslagwerk maakt.

Veel in dit boek wordt dus door de feiten als bewezen gezien, maar ook lezen we regelmatig het woord vermoedelijk, of waarschijnlijk. Dat maakt het boek juist meer waardevol, omdat dat bevestigt dat de auteur eerlijk de zaken heeft onderzocht en weergeeft. Dat laat onverlet dat onze geschiedenis volledig in lijn is met Genesis.


7 . Habakuk.nu - 26 maart 2013 - www.habakuk.nu

De grote vloed

Recensie door Pieter Siebesma

Als het verhaal van de zondvloed in Genesis historisch betrouwbaar is en op een echte wereldwijde overstroming teruggaat, mag je verwachten dat daarvan sporen zijn terug te vinden in de mythen en overleveringen van de volkeren. Evenzo is het waarschijnlijk dat er nog overleveringen en mythen zijn met herinneringen aan de Schepping, de hof van Eden, de boom des levens, de zondeval, de torenbouw van Babel en de Babylonische spraakverwarring.

In deze uitvoerige studie laat auteur Tjarko Evenboer zien dat dat inderdaad het geval is. Met name bij de zondvloed is dat opvallend. Niet alleen vinden we zondvloedverhalen bij de Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken, Indiërs en Chinezen uit een ver verleden, maar heel opmerkelijk ook vandaag de dag bij zeer veel volkeren op de meest afgelegen plaatsen ter wereld. Sommige van die mythen lijken erg op het verhaal van Genesis (bijvoorbeeld omdat ze vermelden dat er vogels worden uitgezonden), andere wijken af. Maar een paar punten hebben ze allemaal gemeenschappelijk: God (of de goden) straft de mensheid met een grote, catastrofale vloed, één familie overleeft de ramp en uiteindelijk wordt de aarde opnieuw bevolkt.
Lees verder...


6. De Band - 31 januari 2013 - www.filadelfia-zending.nl 

Mythen geven flarden weer van Genesis

Boekrecensie door Barend Verkerk

Misschien hebt u ook wel eens van die momenten waarop u moeite hebt met sommige verhalen of gebeurtenissen in de Bijbel. We weten zoveel tegenwoordig. Wetenschappers onderzoeken alles tot op de bodem. In dit geval letterlijk, want de aardlagen lijken heel wat te vertellen te hebben. Als het gaat om een wereldwijde vloed, of zoals christenen het noemen: een 'zondvloed', zijn er niet veel mensen meer te vinden die dat verhaal serieus nemen. Liever komen ze met theorieën aan als zou het een lokaal gebeuren zijn geweest of het zou een mythe zijn. En toch...

De schrijver van De Wereldwijde Vloed kiest in dit boek een heel ander uitgangspunt. Hij gaat niet te rade bij de aardlagen en de geologische tijdtabel, maar hij gaat op zoek naar de verhalen die bij alle volken en in alle werelddelen zijn bewaard rond een wereldwijde overstroming van de aarde. En dan blijken er heel veel aanknopingspunten te zijn met de Bijbelse geschiedenis. Noach blijkt een beroemd persoon te zijn, zijn zonen komen in al die verhalen terug en de verspreiding van de volken na de torenbouw van Babel blijkt een verrassend beeld op te leveren dat heel goed in overeenstemming is met de gebeurtenis in Genesis.

Het is een heel gedetailleerd boek met talloze illustraties, voorbeelden en tabellen die het Bijbelse verhaal weer volkomen aannemelijk maken en historisch betrouwbaar. Voor het geval u dat al niet vond... Echt een spannend boek, ook voor sceptici.


5. - 29 januari 2013 - www.rd.nl 

Mythen geven flarden weer van Genesis

Boekrecensie door prof. dr. M. J. Paul

Het boek ”De wereldwijde vloed” neemt de lezer mee op een spannende ontdekkingsreis naar de oorsprong van de mensheid. Waar komen wij vandaan? Wie zijn onze verste voorouders? En wat heeft een wereldwijde vloed hiermee te maken?

Tjarko Evenboer, publicist en medewerker van Weet Magazine, onderzoekt hiervoor de volksverhalen en mythologieën van volken over heel de aarde. Hij stelt de vraag: Als de mensheid werkelijk voortkomt uit Noach, wat kunnen we dan redelijkerwijs verwachten?

Allereerst dat het vloedverhaal wereldwijd terug te vinden is bij allerlei volken. Verder zullen er dan overal op aarde verwijzingen zijn naar de hof van Eden, de boom des levens en de zondeval. Waarschijnlijk zijn er ook flarden terug te vinden van de geschiedenis van Babel, waar de talen verward werden.

Zoals gebruikelijk bij mythevorming zijn er fantasierijke elementen aan de geschiedenis toegevoegd; andere elementen zijn veranderd of vergeten. Is er echter een kern van deze overleveringen bewaard? De auteur komt tot de conclusie dat zulke elementen zelfs op ieder continent terugkomen in volksverhalen. Er zijn veel overeenkomsten te vinden met de verhalen uit Genesis 1 tot en met 11.

Aapachtige
Dat heeft gevolgen voor de visie op het ontstaan van de mens: stammen wij af van aapachtige wezens en leeft onze soort al honderdduizenden jaren op aarde? Of zijn wij geschapen door een Schepper en komen wij voort uit één familie die zich na de vloed over de aarde heeft verspreid?

De eerste twee hoofdstukken bieden veel voorbeelden van zulke verhalen. Daarbij zoekt de auteur steeds naar de kern van de overlevering en geeft hij daaraan een duiding. Zo noemt hij de beschrijving van Atlantis door de Griekse wijsgeer Plato. Dit land werd lang daarvoor verzwolgen door een grote vloed. Atlantis was een welvarend rijk dat ver ontwikkeld was in kennis van onder andere astronomie, bouwkunst en wiskunde. Het rijk werd geregeerd door tien koningen. De conclusie is: Plato beschreef het oercontinent dat tijdens de vloed verzwolgen werd en de tien koningen kunnen verwijzen naar de tien generaties stamvaders van Adam tot Noach.

De circa 300 zondvloedverhalen over heel de wereld versterken de geloofwaardigheid van het boek Genesis. Uiteraard zijn er ook andere verklaringen. De opvatting dat er slechts plaatselijke overstromingen zijn geweest, kan echter niet goed verklaren waarom zowel Amerikaanse, Aziatische als Afrikaanse volken spreken over de vloed als oordeel van een God of godheid over de mensheid, en over één familie die de vloed overleefde en de aarde opnieuw bevolkte.

Ooggetuige
Een andere theorie is dat de vloedverhalen zijn ontstaan onder invloed van christelijke evangelisten en missionarissen die eeuwenlang wereldwijd het Evangelie verkondigden. Inderdaad zijn er zo wel enige verhalen ontstaan, maar de meeste vloedverhalen spreken over inheemse goden en zijn al eeuwenlang onderdeel van de authentieke mythologie en cultuur.

Tevens kunnen we bij deze theorie veel meer overeenkomsten met het hele Oude Testament verwachten, en niet slechts de bijzonderheden uit Genesis 1 tot en met 11. Flavius Josephus, levend in de tijd van het Nieuwe Testament, stelde reeds: Alle auteurs van niet-Griekse geschiedenissen maken melding van die overstroming en van de ark........

Lees verder... | Of lees hier...


4 . - december 2012 - www.uitdaging.nl 

Speurtocht naar de herkomst van Bijbelse verhalen

Recensie door de redactie Uitdaging

Een ontdekkingsreis. Zo typeert uitgeverij Groen het recent verschenen boek 'De wereldwijde vloed' van Tjarko Evenboer. Het boek gaat terug naar het begin van de Bijbel. En stelt zich de vraag: Hoe zit het met de verhalen die je in de eerste hoofdstukken van de Bijbel tegenkomt? Kloppen die? En zijn ook verhalen uit andere culturen bekend die de Bijbelse geschiedenis ondersteunen?


'De wereldwijde vloed' mag er zijn: het telt ruim 400 pagina's. Een belangrijk deel gaat, passend bij de titel, over de zondvloed. Wat de schrijver daarmee wil? Zijn stelling is: Als de zondvloed er geweest is zoals de Bijbel beschrijft, kom je het verhaal over die vloed ook in verhalen elders ter wereld tegen? Dat blijkt het geval te zijn: talloze mythes en verhalen in alle werelddelen kennen de 'geschiedenis van de vloed'. Evenboer: 'Overal zie je details uit ( ... ) Genesis terugkomen' Het is wel zo dat die andere verhalen mythologische trekken vertonen. Waaruit volgens de schrijver de conclusie getrokken kan worden dat 'Genesis de meest oorspronkelijke versie bevat'. 

Ofir = Peru?
Het boek heeft overigens niet alleen de zondvloed als thema. Evenboer was ook nog door iets anders getriggerd: Hoe komt het dat slechts in weinig historische werken vermeld wordt dat de oude Maya's bijna hetzelfde scheppings- en vloedverhaal vertelden als Genesis? En hoe kan het dat de Maya's, in wat nu Zuid-Amerika is, de Bijbelse bronnen kenden? Opmerkelijk is vervolgens het betoog van Evenboer over betekenis en ligging van het land Ofir. Dit land wordt genoemd in 1 Koningen (9 en 10) en was een van de landen waar de handelsvloot van Salomo naartoe voer en goud vandaan haalde.

Evenboer stelt dat Ofir, waarschijnlijk, het land Peru geweest is, in Zuid-Amerika waar de vloot, via Tarsis (Spanje) naar toe moet zijn gevaren, al vele honderden jaren voor Christus...!!

Origineel
Voor wie interesse heeft in Bijbelse geschiedenis, is er met dit boek werk aan de winkel. De uitgever zegt: 'Evenboer laat in dit boek een origineel historisch licht schijnen... Een intrigerend boek dat de kern van ons bestaan raakt.' Wie kennis wil nemen van die originaliteit, moet 'De wereldwijde vloed' zeker ter hand nemen. De a.s. feestdagen lenen zich daar uitstekend voor.
 


3 . Archippus Boeken - december 2012 - www.archippus.nl

De wereldwijde vloed

Recensie door M.J. de Haan

Het is lang geleden dat ik zo’n intrigerend boek heb gelezen als De wereldwijde vloed van Tjarko Evenboer. In plaats van in allerlei aardlagen te spitten om aan te tonen dat de zondvloed waarover Genesis spreekt, écht is gebeurd, heeft hij talloze mythen van volkeren over de gehele wereld bestudeerd om erachter te komen of er in deze verhalen sporen te vinden zijn, die verwijzen naar het verhaal van Genesis 1-11. Daarnaast heeft hij allerlei geslachtslijsten en –registers bestudeerd en onderzocht of er wellicht een link te vinden was met Bijbelse namen en plaatsen. De conclusies van zijn onderzoek overtuigen en zijn ronduit opzienbarend.

Omdat het Bijbels wereldbeeld zo sterk afwijkt van het hedendaagse naturalistische wereldbeeld, heeft iemand die gelooft in de historiciteit van het scheppingsverhaal van Genesis, veel vragen te beantwoorden, waarbij de moderne mens zich niets kan voorstellen. Één van die vragen is hoe het mogelijk is dat de mensheid zich na de Vloed in zo korte tijd over de gehele wereld heeft kunnen verspreiden. Hoewel dit volgens de gangbare evolutietheorie absoluut ondenkbaar is, geeft Evenboer in zijn boek een zeer plausibele verklaring voor zowel de herkomst van de volkeren als hun relatief snelle verspreiding. Omdat hij zich daarbij mede laat leiden door oude bronnen die de volkeren zelf hebben voortgebracht, komt hij tot bijzondere uitkomsten die we zelden of nooit te horen krijgen.

Dit boek onderstreept de betrouwbaarheid van de Bijbel en dat is waardevol. Maar het boek doet meer.......

Lees verder...


2. - 24 oktober 2012 - www.rd.nl 

Oeroude mythen lichten sluier van verleden op

Boekrecensie door Bart van den Dikkenberg

Oeroude mythen van over de hele wereld vertonen opmerkelijke parallellen met de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Sterker, ze zijn alleen te begrijpen wanneer je ze leest met het boek Genesis in je achterhoofd, ontdekte Tjarko Evenboer.

De verhalen uit het begin van de Bijbel zijn allerminst fantastische overleveringen uit een grijs verleden. Onderzoeksjournalist Tjarko Evenboer uit Zwolle vond ze allemaal terug in oude mythologieën. Het onderwerp liet hem niet meer los en mondde uit in het boek ”De wereldwijde vloed. Mythe of oergeschiedenis van de mensheid?” dat morgen wordt gepresenteerd in de nagebouwde ark van Noach die in Dordrecht voor anker ligt.

„Ik herkende in die oude overleveringen veel van de Bijbelse verhalen van schepping, hof van Eden, zondeval, zondvloed, torenbouw en spraakverwarring. Je merkt dat het hier gaat om de gemeenschappelijke oergeschiedenis van de hele mensheid. Volgens de Bijbel verspreidde de mensheid zich pas na de spraakverwarring over de aarde. Zoals je zou verwachten, eindigt ook de gezamenlijke oergeschiedenis.”

Evenboers speurtocht begon met het boek ”De zondvloed” van de Amerikaan Rehwinkel. Hij liep er tegenaan tijdens een vakantie in Frankrijk tien jaar geleden. „Toen ik dat las, was ik verkocht. Het verbaasde me hoeveel vloedverhalen er in dat boek stonden van antieke volkeren uit het Midden-Oosten. Het was nieuw voor mij dat andere volkeren hun eigen zondvloedoverleveringen kenden.”

Voor de Zwolse onderzoeksjournalist zijn de mythen een krachtig bewijs dat de hele mensheid een gemeenschappelijke oergeschiedenis kent. „Al zie je natuurlijk dat feiten die in Genesis worden genoemd, in de mythen soms flink door elkaar zijn gehusseld.”

Atlantis
Hoewel verschillende mythen een verbasterde weergave blijken van Bijbelse feiten zoals.........

Lees verder... 


1. Brink TV - december 2012 - www.brinktv.com

De wereldwijde vloed

Boekbespreking en boekpresentatie met Tjarko Evenboer op Brink TV: 
www.brinktv.com
 

www.vergadering.nu