www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De waarde van vriendschap
Ajith Fernando
Uitvoering: paperback
Omvang: 162 pagina's
Uitg. Medema, Vaassen 2008
ISBN10: 9063535260
ISBN13: 9789063535261
Beoordeling: Prijs: € 12,95

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In De waarde van vriendschap legt Ajith Fernando ons postmoderne, individualistische denken bloot: westerse christenen hebben volgens hem bijbels onderwijs nodig om de waarde van vriendschap te herontdekken.

De Bijbel is duidelijk over het belang van vriendschap. Ajith Fernando, al meer dan dertig jaar directeur van Youth for Christ Sri Lanka, laat ons aan de hand van het bijbelboek Spreuken Gods visie op vriendschap zien.

Meer recensies van Ajith Fernando:
Vreugde vermengd met pijn...
Leiderschap in de stijl van de Heer... 
De waarde van vriendschap... 
De waarheid delen in liefde...  
Belangrijke vragen over de hel...


3. Nederlands Dagblad - 4 juli 2008

De waarde van vriendschap

Een belangrijk doel in het leven van veel mensen in het Westen, ook christenen, is wat wel 'zelfverwerkelijking' wordt genoemd. Soms wordt dit met Bijbelse motieven onderbouwd: je moet immers woekeren met je talenten. In de praktijk gaat dat echter vaak ten koste van andere mensen. Individualisme wordt bevorderd, vriendschappen krijgen geen kans. In zo'n situatie kan het waardevol zijn dat een christen uit een heel andere cultuur een spiegel voorhoudt.

Dat gebeurt in dit waardevolle boek van de vooraanstaande Srilankaanse theoloog Ajith Fernando. Hij voert hierin een pleidooi voor een waarlijk christelijk gemeenschapsleven, gebaseerd op Bijbelse waarden die hij vooral in het boek Spreuken vond.

Fernando stelt onder meer dat vrienden waardevol zijn als raadgevers, als mensen bij wie je je problemen kwijt kunt, mensen die je kunnen corrigeren. Wie echte vriendschap wil, zal daarin wel moeten investeren. Je moet dan zelfs leren 'tijd te verkwisten', maar daar krijg je ook iets waardevols voor terug.


2. Uitdaging - juni 2008

Lange gesprekken zijn de sleutel voor elke diepe vriendschap
Net als Jezus de tijd nemen voor elkaar

Vriendschap is er in alle soorten en maten, maar in het boek De Waarde van Vriendschap staat vooral de vriendschap tussen christenen centraal. Ajith Fernando meent dat zonder deze vriendschap geloven bijna onmogelijk is. Niet al zijn opvattingen zullen passen bij iedere christen, maar hij weet wel de noodzaak van echte vriendschap duidelijk te maken.

Recensie door Rianne van der Molen

Onze maatschappij is individualistisch. We willen zelf overal over kunnen beslissen. Daar hebben we niet altijd de hulp van anderen bij nodig. In De Waarde van Vriendschap wordt duidelijk dat juist die ander ons scherp kan houden in elke beslissing die we maken. Echte vrienden om ons heen hebben is belangrijk. Via een heel aantal onderwerpen maakt Fernando dat in zijn helder geschreven boek duidelijk. Hij behandelt via Bijbelteksten waarvan het gros uit Spreuken komt zaken als roddelen, trouw, de troost van vriendschap en de wonden die erdoor kunnen ontstaan. Volgens hem kan de zuivere omgang met al die verschillende elementen zorgen voor een stevige basis als christen. Individueel kunnen we veel, maar uiteindelijk zijn andere christenen nodig om ons te blijven verdiepen in onze relatie met God.

De sleutel voor zo'n diepe vriendschap is volgens Fernando het voeren van lange gesprekken met elkaar. Het nemen van tijd voor elkaar, net zoals Jezus dat deed voor zijn discipelen en de mensen die op zijn pad kwamen. Mooi daarin is dat de schrijver geen onderscheid maakt. Waar Jezus voor iedereen aandacht had, moeten christenen dat ook proberen te hebben. Daarbij moeten ze zich niet vastklampen aan hun functie of status. Belangrijker is het dat mensen elkaar gelijk benaderen. Fernando noemt een voorbeeld over een vriend van hem. Deze man werkte in een christelijke organisatie en kreeg een standje van zijn directeur omdat hij te normaal omging met de mensen die onder hem werkten. Dat is een rare conclusie voor iemand die ooit de Bijbel heeft gelezen. Daarin zie je juist heel vaak dat zogenaamde 'grote' figuren zich bezighielden met simpele mensen. Jezus is daar het mooiste voorbeeld van. Hij stond zelfs bekend als een vriend van tollenaars en andere zondaars. Van die manier van benaderen zou iedereen wat kunnen leren.

Ook benadrukt Fernando het belang van kritiek in vriendschap. Dat doet hij soms op een vreemde manier. Natuurlijk is het kritisch zijn tegen elkaar belangrijk om te groeien, maar de schrijver heeft soms nogal kinderachtige oplossingen. Zo spreekt hij over een fictief gemeentelid. Deze persoon is een begaafde muzikant en doet iets wat niet mag. Dat komt er net voor een belangrijke muziekuitvoering uit. Volgens Fernando is de Bijbelse tucht die je dan kunt uitoefenen: deze persoon niet in het muziekprogramma zetten. Zonder hem zal dan de uitvoering hoogstwaarschijnlijk niet door kunnen gaan. Dat lijkt nogal een kinderlijke oplossing voor een volwassen probleem. Zo heeft de schrijver wel vaker vreemde opvattingen, vind ik. Maar wie het lukt om langs die meningen te lezen, ziet vooral een integer verhaal over alle elementen van vriendschap. Dat kan helpen om serieus te kijken naar je eigen vriendschappen en het biedt richtlijnen om die te verdiepen.


1. Reformatorisch Dagblad - 21 februari 2008 - www.nd.nl of www.refdag.nl 

Collegiale contacten en goede vriendschappen 

Boekrecensie door Nico van der Voet
Ajith Fernando heeft een leuk boekje geschreven over de waarde van vriendschap. Hij is al dertig jaar directeur van Youth for Christ Sri Lanka en houdt ons als westerse christenen vanuit Azië een kritische spiegel voor. Het boek, dat is vertaald en bewerkt door ds. Pieter van Kampen, is dus meer dan alleen maar leuk.

We zeggen wel dat we vriendschap belangrijk vinden. De praktijk is dat we er nauwelijks in investeren. Een westerse, individualistische, levensstijl is een bedreiging van vriendschap. De valse ideologie van zelfverwerkelijking heeft onze ogen verblind voor echte zingeving en levensvervulling. Bij de christelijke levensvervulling hoort goede vriendschap. Daaraan hangt echter een prijskaartje: meer op de ander dan op jezelf gericht zijn; tijd vrijmaken voor elkaar; je hart openen voor elkaar; waardering tonen en aanvaarden; kritiek durven geven en zelf ook accepteren; soms lijden aan de vriendschap.

De auteur is altijd werkzaam geweest in een team dat geestelijk werk moest verrichten. Zo gaat dat meestal op het brede terrein van kerk, zending, christelijk onderwijs. In Gods Koninkrijk werkt vrijwel iedereen met anderen. Zelfs een zendeling op een eenzame post heeft nog een thuisfront. Zijn boek kun je lezen als toerusting voor christenen die samen met anderen in dienst van God hun werk doen. Hoe geven ze dan vorm aan het ”samen met anderen”?

Het valt Fernando op dat veel christelijke werkers het samenwerken beperken tot het aangaan van functionele contacten. Dat acht hij strijdig met de christelijke broederschap. Hij wil niet, wat veel mensen wel doen, een scheiding aanbrengen tussen collegiale contacten in het werk en vriendschappen naast het werk. Hoe kun je geestelijk werk verrichten en je hart voor elkaar gesloten houden?

Ik begrijp wel wat de auteur bedoelt. Wij verrichten veel christelijk werk in kerk en school puur functioneel. De kerkenraad handelt de agendapunten af. De docentenvergadering regelt het christelijk onderwijs. Schriftlezing en gebed blijven formeel. Er is vaak geen broederschap, geen geestelijk contact, geen echte vriendschap tussen de werkers. Veel predikanten weten niet bij wie zij zelf hun hart willen luchten als ze problemen hebben. Zo solistisch en individualistisch doen wij in Europa ons geestelijk werk!

Met de toewijding aan het werk zit het bij veel mensen wel goed. Er is echter te weinig toewijding aan elkaar. Als de werkers van God hun werk niet samen doen en een van geest (Geest!) zijn, zal dat werk eronder lijden en komt God niet aan Zijn eer. De auteur dringt erop aan dat ook de managers of andere leidinggevenden zich niet los van het team gaan gedragen. Dat ze geen vrienden willen zijn met hun ’minderen’ lijkt hun positie te versterken. Het tegendeel is waar. Als leidinggevenden echt vriendschappelijk contact hebben met hun collega’s, functioneren ze beter. Ze worden op het goede moment geprezen of gewaarschuwd en kunnen dat dan op juiste waarde schatten.

Fernando spreekt niet alleen over de christelijke werkers, hij heeft het ook over vriendschappen in het algemeen en maakt nog al eens een uitstapje naar de bijzondere vriendschap van het huwelijk. Hij geeft wijze raad vanuit de Bijbel en zijn persoonlijke ervaring. De volgende thema’s passeren de revue: vrienden en échte vrienden, werken in teams, vriendschap in een gevallen wereld, onbaatzuchtige vriendschap, trouw in tijden van nood, wijsheid door vrienden, de wonden die vrienden slaan, vriendschap en een onbeheerste tong, de troost van vriendschap.

Misschien verbaast de keuze van deze thema’s. Dat heeft te maken met het uitgangspunt van de auteur. Hij gaat na wat met name het Bijbelboek Spreuken over vriendschap zegt. Dat blijkt veel te zijn. Ook het bekende stukje over vriendschap in Prediker 4 komt aan bod. Hij actualiseert de wijsheid van Salomo moeiteloos. In de westerse context zal het echter de nodige inzet vragen om naar de wijsheid van de Schrift onze vriendschappen in te vullen. Laat Spreuken 27:9 dan een stimulans zijn: ware vriendschap maakt gelukkiger dan de geur van balsem en wierook.

www.vergadering.nu