www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Jezus en/of Mohammed
Verrassende parallellen en diepgaande verschillen
Mark A. Gabriel
Uitgeverij Medema
Isbn 90-6353-5376
344 pag.
€ 19,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het leven van Jezus en het leven van Mohammed vertonen verrassende parallellen en diepgaande verschillen. De auteur is christen, maar was vroeger een vooraanstaand moslimgeleerde. Toen hij de levens van Jezus en Mohammed naast elkaar legde, moest hij concluderen dat de fundamentele verschillen veel zwaarder wogen dan de oppervlakkige punten van overeenkomst. Belangrijker was dat Mark Gabriel besefte dat hij een persoonlijke beslissing moest nemen. Welke weg moest hij volgen?
Het persoonlijke relaas van de schrijver is fascinerend, schokkend - maar ook overtuigend.


4. Reformatorisch Dagblad - februari 2009 - www.refdag.nl

Liefde tegenover geweld

Recensie door Ds. W. Visscher

"Maar het feit is dat wanneer moslims het zwaard gebruiken, zij de leer van de heilige oorlog van de Koran uitoefenen, die in vele verzen en hoofdstukken gegeven wordt en in de daad is uitgevoerd door de oprichter van de islam. Maar ik daag u uit om één Bijbeltekst te vinden waarin Jezus zijn discipelen opdracht geeft om erop uit te gaan en in de naam van Jezus Christus te doden”, aldus Mark Gabriel in een boek waarin hij de Heere Jezus en Mohammed, vanuit de bronnen, met elkaar vergelijkt.

De islam is een religie die met geweld is en wordt verbreid. Vanuit de Koran wordt dat klip-en-klaar duidelijk. Het Evangelie van Jezus Christus kan en mag niet met het zwaard worden verbreid. Door getuigenis en levenswandel moeten anderen voor de blijde boodschap gewonnen worden.

Er ligt dus een diepe en fundamentele kloof tussen christendom en islam. Het is goed dat te beseffen. Mark Gabriel, een moslim die tot het christendom bekeerd werd, schreef een boek over de verschillen en de parallellen tussen Jezus en Mohammed.

Het boek van Gabriel bestaat uit vier delen. Eerst geeft de auteur wat informatie over zichzelf. In het tweede deel van zijn boek schrijft hij over het aardse leven van Jezus en van Mohammed. In deel drie gaat hij in op het verschillende onderwijs van Jezus en Mohammed. Ten slotte geeft hij in deel vier een korte samenvatting. Het geheel wordt besloten met enkele bijlagen, onder andere over de bronnen waaruit we informatie hebben over Jezus en over Mohammed. Voor de islam is naast de Koran ook de Hadith, een verzameling teksten met gegevens over het leven van Mohammed, van groot belang....
Lees het hele artikel...


3. De Band - februari 2009 - www.filadelfia-zending.nl

Recensie door Barend Verkerk

Mark Gabriel is een christelijke naam, maar hij werd met een moslim-naam geboren; zijn boek Jezus en/of Mohammed heeft hij in de Engelse taal geschreven, maar zijn moedertaal is Arabisch; hij heeft twee doctoraten, waarvan er één (in de islamitische geschiedenis en cultuur) behaald is aan de Al-Azhar universiteit in Cairo en de andere (in christelijk onderwijs) in Amerika.

Het is duidelijk: hier hebben we te maken met twee werelden. Het leven van Jezus en het leven van Mohammed vertonen verrassende parallellen en diepgaande verschillen. De auteur is christen, maar was vroeger een vooraanstaand moslimgeleerde.

Toen hij de levens van Jezus en Mohammed naast elkaar legde, moest hij concluderen dat de fundamentele verschillen veel zwaarder wogen dan de oppervlakkige punten van overeenkomst. Belangrijker was dat Mark Gabriel besefte dat hij een persoonlijke beslissing moest nemen. Welke weg moest hij volgen? Het persoonlijke relaas van de schrijver is fascinerend, schokkend - maar ook overtuigend. Aan het eind van het boek heeft hij daar een apart hoofdstuk aan gewijd: nadat hij tot geloof kwam leidde hij een jaar lang een leven als 'geheim christen' in Egypte, maar toen hij zijn beslissing aan zijn vader vertelde, probeerde deze hem dood te schieten, zodat hij moest uitwijken naar Zuid-Afrika en uiteindelijk naar Amerika, waar hij dit boek schreef. Zijn overtuiging daarbij is, dat alle mensen toegang moeten krijgen tot alle informatie, zodat zij een beslissing kunnen nemen zonder vrees voor wat andere mensen hun kunnen aandoen.


2. Ellips - december 2008

Recensie door Dr. H. Bos

Jezus en/of Mohammed
Verrassende parallellen en diepgaande verschillen

Er is al veel geschreven over de parallellen en verschillen tussen Jezus en Mohammed. Het verraste mij daarom hoe grondig de auteur zich in deze materie heeft verdiept. Dit boek leest prettig, is zeer leerzaam en goed vertaald uit het Engels (oorspronkelijke titel: Jesus and Muhammad.- Profound Differences and Surprising Similarities). Het is een grondig en didactisch uitstekend boek, geschreven door een christen die vroeger als imam en vooraanstaand moslimgeleerde dertig jaar bezig was met bestudering van de islam en het leven van Mohammed. Die islamitische achtergrond van de schrijver draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit van de inhoud.

Door de twee levens van Jezus en Mohammed en hun boodschap te vergelijken is dr. Mark A. Gabriel tot de voor hem confronterende conclusie gekomen, dat de verschillen tussen Jezus en Mohammed zo fundamenteel zijn, dat ze hem dwongen tot een keuze. Aan de hand van een vijftiental aspecten vergelijkt Gabriel de levens van Jezus en Mohammed en hun boodschap. Die vergelijking is grondig, met uitgebreide vermelding van relevante teksten uit o.a. Bijbel, Koran en Hadith. Aangenaam overzichtelijk zijn de vier bijlagen die schematisch de verschillen tussen Jezus en Mohammed weergeven.

In mijn evangelisatiewerk onder moslims hoor ik moslims regelmatig de opmerking maken dat christendom en islam veel gemeen hebben en weinig van elkaar verschillen. Bij nadere beschouwing blijkt dan Christus toch steeds het grote struikelblok te zijn. Bij het evangeliserende gesprek met de moslim geldt als principe: 'Verkondig hun Jezus en val nooit hun boek of hun profeet aan.' Mark A. Gabriel doet geen concessies en gaat geen enkel verschil tussen Jezus en Mohammed uit de weg, tegelijk schrijft hij op zo'n fijngevoelige wijze dat ik dit boek toch wel durf uit te lenen aan sommigen van onze moslimvrienden!

Gabriel waagt de gefundeerde conclusie (hst. 11, p. 143, p. 278): 'Ik veronderstel dat Jezus Mohammeds profeetschap op drie gebieden in twijfel zou hebben getrokken: ( l ) Mohammeds behandeling van andere mensen, (2) Mohammeds beschrijving van de eisen om God te behagen en (3) Mohammeds beschrijving van het karakter van God.'

Vanuit de liefdevolle en oprechte, eerlijke context van het geheel van het boek hoop ik dat de moslim hierdoor tot nadenken wordt gebracht zonder zich gekwetst te voelen. De vergelijking van Jezus en Mohammed leidde bij Mark A. Gabriel tot het besef dat hij een persoonlijke keuze moest maken: Jezus en/of Mohammed? De hoofdstukken 2 en 20 geven daarvan het aangrijpende relaas.

Incorrect lijkt mij de stelling van de auteur (p. 65 en p. 274) op basis van Jh2:23 dat Jezus de eerste een of twee jaren van zijn bediening te Jeruzalem bleef. Het lijkt mij, dat Jezus in die jaren te Kapérnaüm woonde (Mt4:13, zie ook Jh2:12, 4:46; 6:59). De literatuurvermeldingen in dit boek zijn uitgebreid en de gedetailleerde beschrijvingen van de relevante Bijbelteksten en Koran- of Hadithteksten maken het bestuderen van de verschillen gemakkelijk voor de lezer.

Een boek dat getuigt van grondige studie en bijzondere deskundigheid, met veel en vooral overzichtelijke informatie. Voor mensen met een biddend, liefhebbend hart voor moslims en vanuit de liefde van Christus (2Ko5:14) moet dit boek ook bruikbaar kunnen zijn in de dialoog met de moslim. Van harte aanbevolen.


1. Uitdaging - 15 november 2008- www.uitdagingonline.nl

Jezus en Mohammed door de ogen van een ex-moslim

De rol van Mohammed is cruciaal in het islamitische geloof en zonder Jezus bestaat het christendom niet. Wanneer je de twee mannen naast elkaar zet, zijn verrassende parallellen en verschillen te vinden.

/>

Recensie door Rianne van der Molen


Schrijver Mark E. Gabriel begint persoonlijk. Hij vertelt over zijn achtergrond in Egypte. Hoe hij als jonge jongen de Koran uit zijn hoofd leert. Hoe goed hij daarin is en hoe toegewijd als moslim. Als hij kritische vragen begint te stellen, verandert dat. Door een nare ervaring in de gevangenis en het ontmoeten van een christenvrouw krijgt zijn hele leven een andere wending. Het leidt er uiteindelijk toe dat hij weggaat uit Egypte en een 'christelijke' naam aanneemt. Zo begint Jezus en/of Mohammed.


Interessant is dat rondom de schrijver, die meerdere kritische boeken schreef over de islam, nogal wat geruchten zweven. Sommige details rondom zijn persoon zijn niet te achterhalen, mede doordat hij zijn islamitische naam verborgen wil houden. Enkele van zijn tegenstanders geloven daardoor zelfs dat Gabriel helemaal niet bestaat. Ondanks dat zijn er wel foto's van de man te vinden. Laten we er om die reden maar vanuit gaan dat de schrijver bestaat en dat zijn opgetekende levensverhaal waar is.


Het is niet alleen indrukwekkend, maar geeft hem ook de kennis die een mens nodig heeft om dit boek te schrijven. Als oud-student van de prestigieuze islamitische Al-Ahzar
Universiteit in Cairo kent hij Koran en de Hadith, de verslagen van de leer en de handelingen van Mohammed, van voor tot achter. Dat is noodzakelijk om de verbanden op de juiste manier te leggen. Dit is geen puur objectief boek, maar geeft wel inzicht in de levens van de profeet en de zoon van God. Gabriel zet hun woorden en daden naast elkaar. Vanaf het moment dat ze geboren worden tot hun sterfdag.


De belangrijkste verschillen komen pas tegen het einde van het boek naar voren. Want waar Jezus liefde predikt, trekt Mohammed zijn zwaard. Hij strijdt tegen een ieder die geen moslim wil worden. Het is een van de essentiële verschillen tussen de twee. Maar daar blijft het niet bij. De schrijver laat langzamerhand de grond van het moslimgeloof zien en kiest op basis daarvan duidelijk voor het christendom.


Mooi is dat hij zijn voormalige geloofsgenoten niet afvalt. Hoewel hij hun strijd hekelt, benadrukt hij evengoed dat de meeste moslims prachtige, vriendelijke en edelmoedige mensen zijn. Al is dat amper een pleister op de wond te noemen, want de rest van zijn boek geeft geen best beeld van de islam en zijn volgelingen. Zijn persoonlijke ervaringen maken dat al niet veel beter. Maar ondanks de subjectiviteit die regelmatig boven komt drijven geeft de schrijver veel informatie over de islam, brengt hij de rol van Mohammed duidelijk in beeld en staaft hij zijn verhaal met bijbel- en koranteksten. Dat maakt het fascinerend voor iedere christen die iets meer wil weten over de islam en zijn aanhangers.

www.vergadering.nu