Recensieindex

4 RECENSIES


De profeet EzechiŽl.
Aantekeningen bij het bijbelboek EzechiŽl
A. C. Gaebelein 
Uitgeverij: Het Zoeklicht, Doorn, 2003 
Paginaís: 340 - Prijs: Ä 19,95. 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In het jaar 586 v. Chr. werden de stad Jeruzalem en de tempel door Nebukadnezar, de koning van Babel, volledig verwoest.
Elf jaar daarvoor werd EzechiŽl als gevangene gedeporteerd naar Babel. De plaats waar de profeet woonde en profeteerde tot de Joodse balingen was Tel-Abib aan de rivier Kebar (Chebar). Temidden van de ballingen waren vele valse profeten, die onder het volk de hoop wekten, dat zij spoedig weer naar Jeruzalem zouden terugkeren. Door strenge en ernstige woorden, evenals door handelingen en symbolen, moest hij hun de boodschap van God overbrangen dat het oordeel over Juda en Jeruzalem onvermijdelijk was. Nadat Jeruzalem uiteindelijk in 586 v. Chr. verwoest was, veranderde zijn dienst. Hij mocht zijn volksgenoten nu troosten en voorzegde de hereniging van Juda en IsraŽl, de opverwinning over de laatste vijanden Gog en Magog en de glorieuwze tempel in het duizendjarig rijk.
Over de schrijver:
Arno Gaebelein leefde van 18655-1945. Hij is geboren in ThŁringen, Duitsland, en ging op 18-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. In New York begon hij een belangrijke bediening onder de vele Joden die daar leefden en startte met het uitgeven van een magazine, genaamd Our Hope, speciaal bestemd voor Joodse lezers. Hij verdiepte zich, mede vanwege zijn bediening, als geen ander in de studie van het Hebreeuws en Grieks, maar ook van andere talen die in het Midden Oosten gesproken worden. In totaal schreef hij bijna 50 boeken en daarnaast vele brochures op het gebied van profetie. Verder hield hij bijbelconferenties en had grote kennis van Joodse gebruiken en gewoonten. Hij was een intieme vriend van C.I. Scofield en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Scofield Reference Bible.

4 RECENSIES


Reformatorisch Dagblad - 16-7-2003 - Recensie door ds. H. J. de Bie 

De profeet EzechiŽl als chiliast 

De vraag naar het duizendjarig rijk blijft actueel. Vaak vanwege een heilige nieuwsgierigheid. Hoe moeten wij de gebeurtenissen van onze tijd zien in het licht van de Bijbel: de oprichting van de staat IsraŽl, de opkomst van de islam, de ontkerstening van het westen, de verloedering van onze maatschappij? 

/>

Er zijn ook andere perioden in de wereldgeschiedenis aanwijsbaar, tijden van betrekkelijke vrede en rust. Zo zagen de kanttekenaars van onze Statenvertaling de duizend jaren uit Openbaring 20 beginnen met de komst van Constantijn de Grote en eindigen met het optreden van paus Bonifatius VIII en de inval van de Turken en Tartaren. 

Het gaat bij het duizendjarig rijk ten diepste om de vraag naar Christus als de zin van de geschiedenis, van onze geschiedenis. Zeker, er bestaan rondom dit thema wilde en soms ook gevaarlijke speculaties. De wederdopers in MŁnster zijn daarvan het klassieke voorbeeld. Maar dat is geen excuus om dit onderwerp te laten voor wat het is. 

Arno Gaebelein (1865-1945) was een aanhanger van de leer van het duizendjarig rijk. Toch is de Heere Jezus ook voor hem het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat is het wat ons met hem verbindt. En daar is nog meer: hij wil zich houden aan het geÔnspireerde Woord van God, net als wij. 

Dispensationalisme 
Toch gaan onze wegen uiteen. Hoe komt dat? Je kunt geen bijbelboek verklaren zonder visie op de Bijbel als geheel. Daarbij gaat het vooral om de inhoud, de structuur van de bijbelse geschiedenis, de bijbelse theologie. Dat is de letterlijke betekenis van het woord ĒtheologieĒ. In de Bijbel wordt van God gesproken: Wie Hij is, wat Hij zegt en wat Hij doet. 

We hebben bij Gaebelein te maken met het dispensationalisme, de leer van de zeven bedelingen of dispensaties. Volgens deze leer zitten we nu op de grens van de bedeling van de kerk en die van het koninkrijk. De bedeling van het koninkrijk begint met de eerste wederkomst van Christus en de opname van de gemeente in de hemel. Dan begint op aarde het duizendjarig rijk. 

Volgens Gaebelein slaat het visioen van de nieuwe tempel en de tempeldienst in EzechiŽl 40 tot 46 op de tempel die dan daadwerkelijk gebouwd wordt en op de offerdienst die dan ook weer daadwerkelijk zal worden gepraktiseerd (blz. 307). Hij stelt: ĄAls we deze offers niet letterlijk nemen, doen we het Woord van God geweld aanĒ (blz. 308). Dat maakt de profeet EzechiŽl tot een chiliast! 

Scofield 
Daarmee is deze bijbelverklaring getypeerd. Gaebelein volgt de kanttekeningen van de Scofield Reference Bible. Hij en Scofield waren trouwens goede vrienden. Om goed zicht te krijgen op het dispensationalisme raadplege men het boek ĒProfetisch perspectiefĒ van C. van der Haagen. 

Maar wŠs de profeet EzechiŽl wel een chiliast? Wordt al door het stťllen van die vraag Ąhet Woord van God geweld aangedaanĒ? Dat waag ik te betwijfelen. EzechiŽl is de profeet van de persoonlijke betrokkenheid op God. Je kunt je niet achter andere mensen verschuilen. De ballingen in Babel mogen niet langer het spreekwoord gebruiken: de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en daarom zijn de tanden van de kinderen stomp geworden. De ziel die zondigt, zal sterven. 

Die persoonlijke betrokkenheid wordt nog aangescherpt in de aankondiging van de grote toekomst des Heeren. Dat is verkondiging, geen voorspelling. Dat vraagt persoonlijke bekering. En die bekering wekt verwŠchting. Het gaat dan niet om een blauwdruk van de toekomst, maar om de Heere Zelf. Dan klinkt ook het Maranatha op: Kom, Heere Jezus. 

Trouwens, nergens in de Bijbel wordt gesproken over een duizendjarig rijk. Ook niet in Openbaring 20. Satan wordt duizend jaar gebůnden. Dat is ťťn van de aspecten van de jongste dag. De binding van satan staat niet op zichzelf. Openbaring 19 vanaf vers 16 tot hoofdstuk 21 vers 8 is opgebouwd uit acht teksteenheden die beginnen met Ąen ik zag.Ē Heel dit stuk loopt uit op de vraag of God ook tot mij zal zeggen dat Hij mijn God zal zijn en ik Hem tot een kind zal zijn.


Rubriek ingezonden van het Reformatorisch Dagblad
26 juli 2003


EzechiŽl
In de boekbespreking van ds. H. J. de Bie over "De profeet EzechiŽl" (RD 16 7) kwam de klemtoon er meteen al op te liggen dat Arno C. Gaebelein in EzechiŽl een chiliast ziet.
Nu is het zo jammer dat als iemand gelooft in een duizendjarig vrederijk, we ons daar kennelijk verre van. moeten houden, hoewel dat een volkomen bijbelse zaak is. Ook de kerkvaders van de eerste eeuwen na Christus hebben dit beleden.
En als er geen vrederijk komt, omdat we Openbaring 20 anders moeten lezen dan het er staat, wat moeten we dan met de belofte van het messiaanse rijk uit Jesaja 11, met Jesaja 35, met Psalm 72? Niemand kan toch zeggen dat dat nķ is, waar voor onze waarneming het onrecht en de leugen regeren. En ook niet in welke periode van 2000 jaar christendom dan ook.
Daarom, laten we het profetisch Woord onderzoeken, en het geloven zoals de heilige profeten het ons overgeleverd hebben, dan weten we dat voor een ieder die gelooft een rijke toekomst is weggelegd.
En hoeven we ook niet in angst te zitten over de wereld die vergaat, bij de wederkomst van Christus, wat ons als kind vroeger verteld werd. Alleen de ongelovigen en de goddelozen, die zullen in het oordeel vallen (Openb. 3:10).
De schrijver stelt de vraag: Hoe moeten wij de gebeurtenissen van deze tijd zien in het licht van de Bijbel? Het antwoord is: Het profetisch Woord, dat ons duister hart verlicht!
Helaas moet bij kritisch lezen van veel gereformeerde uitleggers, veel van hun uitleg als onbijbels van de hand worden gewezen, daar veel vergeestelijkt of gesymboliseerd is, hetwelk geen helderheid geeft in de aspecten van onze toekomst.
Persoonlijk heb ik veel van dit boek geleerd, juist door zijn heldere uitleg.

B.C. Vos, Wijk en Aalburg


Uitdaging - mei 2003

Actuele profetieŽn

Eťn van de grote profeten in het oude Testament is EzechiŽl. Elf jaar voor de verwoesting van Salomo's tempel werd hij weggevoerd naar Babel. waar hij profeteerde tot de Joodse ballingen. En, over hun hoofden heen, tot verre geslachten, tot vandaag aan toe.

EzechiŽl blijkt een hoogst actuele profeet wiens profetieŽn vandaag de dag tot vervulling blijken te komen. Over het naar hem genoemde bijbelboek schreef Arno Gaebelein "De profeet EzechiŽl" (uitgave Het Zoeklicht, 340 pagina's).

Het is een toegankelijk boek geworden, waarin Gaebelein hoofdstuk voor hoofdstuk dieper doordringt in de profetieŽn van EzechiŽl, ze ontrafelt, uitlegt, toepast. Voor iedereen die de profetische geschriften bestudeert, is dit boek zonder meer een aanwinst.


Profetisch Perspectief
Christenen voor IsraŽl - februari 2003

Recensie door J. Gerard Duijker

De profeet EzechiŽl

aantekeningen bij het boek EzechiŽl
Arno C. Gaebelein

Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn. ISBN 9064510660 Prijs euro 19,95

Er zijn maar weinig bijbelverklaringen over de Profeet EzechŽl bekend.
Het is een grote verdienste van Het Zoeklicht om de Bijbelstudie van Gaebelejn in de Nederlandse taal uit te geven.

De schrijver heeft de gave ontvangen om het Woord van God, dat zolang geleden door de profeet EzechiŽl werd neergeschreven, in zijn actuele boodschap voor ons toegankelijk te maken. Het is in onze tijd, meer dan ooit nodig en belangrijk dat kinderen van God hun houvast hebben in het de Schrift.

Voor Bijbelstudiekringen, maar ook voor privť studie en in huiselijke kring is dit boek onontbeerlijk vertrouwd studiemateriaal.


www.vergadering.nu