www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

 


Waarom IsraŽl?
ds. W.J.J. Glashouwer
240 blz.; prijs: Ä 12,50
ISBN 9789085200758
Uitgeverij Barnabas, Heerenveen, 2006.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ds. Glashouwer: "Voor velen is de Kerk het volk van het nieuwe verbond, het nieuwe IsraŽl. IsraŽls rol lijkt uitgespeeld, het is geworden tot een volk als alle andere. Maar is dat wel echt zo? En wat is de oorzaak van het telkens weer opvlammende antisemitisme, van Jodenhaat? Dagelijks wordt de wereld geconfronteerd met de twisten tussen de twee zonen van Abraham: Isaak, voorvader van IsraŽl, en IsmaŽl, voorvader van de Arabische volken. Wat is de bijbelse achtergrond van actueel-politieke vragen betreffende de spanningen in het Midden-Oosten? Is er ook zegen voor Arabieren en Palestijnen? Welke rol speelt de islam in dit conflict?"

Ds. W.J.J. Glashouwer is predikant binnen de PKN. Als president van 'Christians for Israel International' en als voorzitter van de 'European Coalition for Israel' is hij actief betrokken bij het werk van Christenen voor IsraŽl. Deze uitgave is een herziene en uitgebreide versie van het boek dat eerder verscheen onder de titel IsraŽl op weg naar zijn rust, dat wereldwijd in vele talen is uitgegeven. www.christenenvoorisrael.nl

Lees hieronder enkele bladzijden uit dit boek over de tempel in Jeruzalem: Verwoesting en herbouw...
 


Herbouw van de tempel

Enkele bladzijden over de verwoesting en herbouw van de tempel - uit het boek van Willem Glashouwer ďWaarom Israel?Ē (pag.190-197):

Verwoesting en herbouw
David maakte alles gereed. Salomo bouwde. Nebukadnessar verwoestte(493). Een tweede tempel werd gebouwd op aansporen van Zerubbabel(494). Van deze tempel is weinig bekend. Kores, de koning van PerziŽ, geeft ertoe het bevel. ĎZo zegt Kores, de koning van PerziŽ: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.í(495)

Zerubbabel komt voor in het geslachtsregister van de Here Jezus(496), en de profeten van na de Babylonische ballingschap, HaggaÔ en Zacharia, spreken over hem(497). HaggaÔ noemt hem een zegelring van de HERE(498). In de tempel van Zerubbabel, veel kleiner en veel minder prachtig dan die van Salomo(499), was natuurlijk ook een Heilige der Heiligen, maar daarin was geen ark. Er was dus ook geen verzoendeksel waarop het offerbloed gesprenkeld zou kunnen worden. Volgens Joodse overlevering was er een steen waarop de hogepriester op de Grote Verzoendag de wierook neerzette.

Later heeft Herodes de Grote besloten tot een prachtige uitbouw van deze kleine tempel, om te trachten iets aan populariteit onder de Joden te winnen. De bouwactiviteiten waren nog maar net voltooid, toen de Romeinen in 70 na Christus deze tempel verwoestten. Volgens sommigen is onder Bar Kochba (die het Joodse verzet tegen keizer Hadrianus leidde omdat die zijn belofte niet hield dat de tempel herbouwd kon worden) in 132 na Christus een tempel(tje) gebouwd, met tempelritueel en een eraan verbonden hogepriester Eleazar. Maar in 135 na Christus heroverde Hadrianus Jeruzalem, verwoestte deze 'Bar Kochba-tempel' en stichtte op die plek een tempel voor het Romeinse godentrio: Juno, Jupiter en Minerva. De naam van de stad werd Aelia Capitolina en het werd een Romeinse vestingplaats. De naam van het land werd veranderd in Palestina, met opzet genoemd naar de eeuwenoude vijanden van IsraŽl, de Filistijnen.

/>

De hoop op herbouw herleefde onder keizer Julianus in 363 na Christus. Fondsen en bouwmaterialen lagen gereed, maar op het moment dat de bouwers zouden beginnen, vond een geweldige aardbeving plaats. Ondergrondse gasopeenhopingen explodeerden, vatten vlam en vernietigden de bouwmaterialen. En de bouw, die de volgende dag - 20 mei 363 - moest beginnen, ging niet door. Onder keizerin Eudocia (getrouwd met keizer Theodosius II, die zelfs in Jeruzalem ging wonen in 443 na Chr.) vlamde de Joodse hoop op herbouw van de tempel weer op. Maar opnieuw vergeefs. In 614 versloegen de Perzen de Byzantijnen. De Joden, die hen daarbij geholpen hadden tegen de christelijke keizer Heraclius, kregen toestemming de tempel te herbouwen. De Perzische koning Chosroes II benoemde een Jood, die de naam Nehemia(!) droeg, tot gouverneur over de stad, en de geschiedenis leek zich te gaan herhalen. Onder een andere Nehemia waren immers, met toestemming van de koning der Perzen, eens de muren van de stad Jeruzalem herbouwd!(500) De Joden genoten een korte tijd (614-617) enige invloed bij deze Perzische sjah, maar daarna (onder christelijke druk?) veranderde hij van mening, en van de toegestemde tempelbouw kwam niets terecht. Sterker nog: de Perzen verdreven de Joden uit Jeruzalem, en toen dat vijftien jaar later door de christelijke, Byzantijnse keizer Heraclius heroverd werd, vervloog hun droom en hoop helemaal, want deze keizer bouwde op de Tempelberg een achthoekige christelijke kerk.

In 638 verovert de islam het heilige land, en op de plaats van de achthoekige christelijke kerk bouwt kalief Abd al-Malik in 691-692 zijn achthoekige `Dome of the Rock', de Rotskoepel, de moskee van Omar, of hoe hij maar genoemd wordt, met het met bladgoud bedekte koepeldak, de blikvanger in het panorama van de stad Jeruzalem. Op de moskee staat een citaat uit de Koran: 'Allah heeft geen zoon', duidelijk gericht tegen het christendom en tegen Johannes 3:16, waar geschreven staat: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' Op het andere eind van het vroegere tempelplein verscheen even later de Al Aqsa-moskee. Vanuit deze moskee wordt regelmatig bij het vrijdaggebed haat tegen het Joodse volk gepreekt; haat tegen het volk dat de Bijbel noemt: Gods eerstgeboren zoon, Zijn oogappel. Beide gebouwen staan dus op de resten van oude Joodse en christelijke heiligdommen, en een derde Joodse tempel leek eeuwenlang een uitzichtloze, Joodse droom.

Tot 7 juni 1967. De IsraŽlische troepen heroverden onder leiding van Moshe Dayan de Tempelberg. Maar reeds diezelfde dag gaf hij bevel de Joodse vlag die gehesen was op de top van de `Dome of the Rock' neer te halen en op 17 juni 1967 stelde hij het tempelgebied in handen van de Waqf, de islamitische autoriteiten. En weer wordt de Tempelberg `voor joden verboden'. Ze mogen er zelfs niet op om te bidden, maar moeten dat beneden doen bij de 'Klaagmuur', de westelijke muur, een restant van het tempelcomplex van Herodes.

Tempel van de antichrist?
Toch zijn de voorbereidingen om de tempel te gaan herbouwen onder allerlei Joodse organisaties op dit moment in volle gang. Bij de Dode Zee-rollen ontdekten archeologen in 1952 een koperen schriftrol in een van de grotten van Qumran, en volgens vertalers van de rol bevat ze een lijst van 64 plaatsen waar de tempelschatten begraven of verborgen zouden zijn. Rabbi Goren zei zeker te weten dat in bergplaatsen, diep onder de Tempelberg zelf, ook tempelschatten zijn, en misschien wel de Ark des Verbonds, die daar sinds de verwoesting van de tempel onder Nebukadnessar (586 v. Chr.) verborgen zou zijn. 

Het instituut voor Talmoedische commentaren heeft reeds meer dan 25 boeken uitgegeven die te maken hebben met de nieuwe tempel. De Getrouwen van de Tempelberg proberen regelmatig de hoeksteen te leggen van de nieuwe tempel, hetgeen door de autoriteiten verhinderd wordt. Een groot aantal IsraŽli's met de juiste afstamming is al onderwezen in verschillende yeshiva's (Joodse leerscholen) om de priesterdienst te kunnen gaan vervullen. Priestergewaden zijn geweven door het Tempelinstituut. Fondsen worden aangelegd. En Šls het eenmaal zover is, kan de bouw snel tot stand komen.

Sommige schriftuitleggers zeggen dat dat in korte tijd geschieden zal, binnen acht maanden. Ter onderbouwing voeren ze aan, dat de Bijbel leert, dat de antichrist zeven jaar zal regeren. Kort nadat hij aan de macht zal zijn gekomen, zal hij de offers stopzetten en de tempel ontwijden. DaniŽl schrijft: 'Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden; het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? En hij zei tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.(501) Dus ongeveer zes jaar en vier maanden zal de tempel ontheiligd worden. Tel je daar acht maanden van tempelbouw bij op, dan ben je aan de zeven jaar. Maar dat kan alleen het geval zijn, als de start van de tempelbouw samenvalt met de opkomst van de antichrist.

Het is een tempel waar de Here Jezus van zegt dat er de 'gruwel der verwoesting' zal staan(502) , een totale ontheiliging. Een tempel waar in de helft van de week (een periode van zeven jaar?) een bezettend vorst een einde zal maken aan de inmiddels op gang gekomen offerdienst met spijsoffer en slachtoffer(503). Toestemming tot de bouw van die tempel was kennelijk onderdeel van een zevenjarige overeenkomst die deze vorst met IsraŽl gesloten had. Als er dus zo'n zevenjarig verbond gesloten wordt, kan de tempel in acht maanden herbouwd zijn, en de offerdienst hervat. De voorbereiding die aan de bouw voorafging, heeft dan al veel langer geduurd, want men is er in IsraŽl al volop mee bezig.

Waarom zou zo'n overeenkomst met zo'n (wereld)leider tot stand komen? Er zijn vele scenario's denkbaar. Misschien als afwikkeling van een oorlog die plaatsvond. Misschien een oorlog van de islamitische wereld met IsraŽl. Onvervulde profetieŽn spreken nog van een samenzwering van alle omringende volken tegen IsraŽl(504), van de plotselinge verwoesting van Damascus (in SyriŽ)(505). Ook wordt gesproken over een inval vanuit het Noorden door Gog(506) (de leider van Rusland) samen met zijn bondgenoten die in EzechiŽl 38:5-6 misschien geÔdentificeerd kunnen worden als Iran, Afghanistan, LibiŽ, Turkije, EthiopiŽ, Soedan en Irak. SyriŽ en JordaniŽ worden daarbij niet genoemd. Misschien omdat de strijd daarmee al eerder plaatsvond?

Hoe dat alles ook zij, tot het `vredesproces' daar behoort een verdrag, een overeenkomst waarbij de herbouw van een Joodse tempel mogelijk zou kunnen worden. Waar? Tussen de beide moskeeŽn op het tempelplein, symbool van verbroedering der godsdiensten? Met toestemming van de christelijke wereld? De Tempelberg en de islamitische, christelijke en Joodse heilige plaatsen in Jeruzalem onder beheer van een internationale religieuze commissie, ingesteld door de Verenigde Naties en onder roulerend voorzitterschap van een jood, een moslim en een christen? Veel is denkbaar. Een aardbeving zou ruimte kunnen scheppen, of bommen op de moskeeŽn in een toekomstige oorlog in het Middenoosten. Maar we dienen altijd voorzichtig te zijn met wat voor `eindtijdscenario's' dan ook!

Maar het is een tempel, waarin de 'antichrist' aan zich zal laten zien dat hij een god is, zegt Paulus(507). Een tempel waarvan de voorhof door de heidenen vertreden wordt, zegt Johannes(508), tweeŽnveertig maanden lang. Maar ook een tempel die door Johannes een tempel Gods genoemd wordt, waarin echt aanbeden wordt(509). Jezus, Paulus en Johannes spreken erover. Bedoelen ze een letterlijke tempel? Bedoelen ze de Kerk?

Joden hopen en bidden om de herbouw van de tempel. Zodat het hart van de Joodse godsdienst hersteld kan worden. Maar het zal een tempel zijn die snel ontwijd zal worden door de oerzonde: een mens die god wil zijn. Dat was de verzoeking door Satan in het eerste boek van de Bijbel: 'U zult als God zijn,' zei hij, 'als u God ongehoorzaam bent.' De uiteindelijke openbaring van Satan vindt plaats in deze man van het verderf, de antichrist, die zichzelf op de troon van God in de tempel zet. Een grotere gruwel in die heilige plaats is niet denkbaar.

Geestelijk zit daarin ook nu al, voordat deze profetieŽn nog in vervulling gegaan zijn, een les voor de christelijke kerk. Op enkele plaatsen in het Nieuwe Testament wordt de kerk een tempel, of een geestelijk huis genoemd, of een lichaam. Is de opkomst van allerlei humanistische theologieŽn, waarbij alles om de mens draait als een god in het diepst van zijn gedachten, een soort vervulling van deze profetieŽn? De mens, die wezenlijk door een goddelijke vonk in zich godegelijk wil zijn en alles meet naar eigen maat, klinkt dat ook niet als vervulling van deze profetieŽn? Is de Kerk al bezig met een soort afgodendienst: de verering van de mens, een mens, als God? Waar dat het geval is, zal ze eindigen als deel van de valse kerk, van het valse religieuze systeem van de eindtijd, die de Bijbel `de hoer van Babylon' noemt, dronken van het bloed der heiligen.

Een andere mogelijke uitleg van het gedeelte in MatteŁs 24:15 is, dat we misschien niet hoeven wachten op de bouw van een letterlijke tempel in Jeruzalem, die daar door een bestaande figuur, de antichrist, ontheiligd zal worden. Misschien is die `gruwel der verwoesting' er al. De islam beheer(s)t de heilige plaats (Jezus sprak niet van een `tempel', maar van een `heilige plaats', die ook de berg Sion zelf zou kunnen zijn). Haat en geweld tegen Joden (en christenen) worden in de islamitische moskeeŽn op de berg Sion gepreekt - haat en geweld die uiteindelijk tot meer en meer verwoesting kunnen leiden. Haat die op een dag zou kunnen culmineren in een `jihad' (heilige oorlog) tegen IsraŽl, een oorlog die zo krachtig en verwoestend is, dat Jezus in zijn rede over de laatste dingen de Joden aanraadt, dan te vluchten(510).

Dichter bij de wederkomst
De ontwijding van de mogelijke derde tempel zal ophouden als de Messias Zelf (Jezus Christus) ten slotte verschijnt. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden(511). Soms denk ik: hoe meer er over herbouw van de tempel gesproken wordt, des te meer naderen we de wederkomst van Christus.

Zal deze derde tempel daarna uiteindelijk leiden tot een vierde tempel, zoals de tempel van Zerubbabel vergroot en verfraaid werd door Herodes de Grote (zo zeer, dat Herodes' bouwwerk soms de `derde' tempel genoemd wordt)? Dat lijkt niet het geval. Want de beschrijving van het tempelcomplex in EzechiŽl 40-48 is die van een tempel die er zijn zal nadat Gog en zijn bondgenoten op de bergen van IsraŽl verslagen zijn, en dat wordt beschreven in de hoofdstukken 38 en 39. De derde tempel van de antichrist zal waarschijnlijk maar kort bestaan en verwoest worden in de laatste slag en de aardbevingen rond Jeruzalem. Als zij ooit gebouwd wordt, moet de tempel gezien worden als een tussentempel, een Joodse droom die in rook opgaat.

De tempel van EzechiŽl, de vierde tempel (of de derde, het is maar hoe je het bekijkt), lijkt trouwens ook op een andere plaats te liggen. Niet op de Tempelberg in Jeruzalem, maar buiten de eigenlijke stad. 'Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem', zegt Zacharia(512), maar het gebied ten zuiden ervan zal een vlakte zijn, zegt hij(513), terwijl de berg van het huis des HEREN zal vaststaan als de hoogste der bergen en verheven zal zijn boven de heuvelen(514).

Er zal daar in en om Jeruzalem aardrijkskundig nog wel het een en ander veranderen! De Olijfberg splijt middendoor(515). Jeruzalem wordt door een aardbeving getroffen(516), maar ten slotte zal Jeruzalem er liggen als een open plaats(517), beschermende 'ommuring' van welke aard of soort ook, is dan niet meer nodig. Want dan zal het vrede zijn. Omdat de Vredevorst er zal zijn. Want hoe donker de geschiedenis ook nog zal worden, ook in het Midden-Oosten: IsraŽl is op weg naar zijn rust. En de HERE zal daar voor immer Zijn rustplaats hebben(518)....

Tekstverwijzingen:
493 2 Kronieken 36:19
494 1 Kronieken 3:19; Ezra 2:2, 3:2, 8, 4:2-3, 5:2
495 Ezra 1:2
496 MatteŁs 1:12
497 HaggaÔ 1:1-2,12-14; Zacharia 4:6-10
498 HaggaÔ 2:24, 2:3-5, 22-24
499 Ezra 3:12
500 Nehemia 2:1-10
501 DaniŽl 8:13-14
502 MatteŁs 24:15; DaniŽl 9:27,11:31,12:11
503 DaniŽl 9:27
504 Psalmen 83:1-8
505 Jesaja 17:1-3
506 EzechiŽl 38-39
507 2 Tessalonicenzen 2:4
508 Openbaring 11:2
509 Openbaring 11:1
510 MatteŁs 24
511 DaniŽl 8:14
512 Zacharia 12:6
513 Zacharia 14:10
514 Jesaja 2:2
515 Zacharia 14:4
516 Openbaring 11:13
517 Zacharia 2:4-5
518 Psalmen 132:14

www.vergadering.nu