www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Practicing the sabbat in community
A Christian guidebook for restoring a day of rest from a Jewish perspective
Daniel Goldstein
Jewels of Judaism Publishing 2011
ISBN 9789659171712
160 pag., $13.00

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In zijn eerste boek over het onderwerp van de sabbat geeft Daniel Goldstein een diepgaande handleiding van hoe je praktisch binnen een gemeenschap of instelling een wekelijkse rustdag voorziet. Terwijl de meeste boeken over de sabbat focussen op het individu en op de mystieke kant van de sabbatsrust, geeft Daniel de lezer pagina na pagina een praktisch inzicht hoe te leven met dit door God gegeven geschenk in een gemeenschappelijke omgeving tijdens een letterlijk 24-urige periode.

..


1. Profetisch Perspectief - december 2014 - www.profetischperspectief.nl

Viering van de sabbat

Recensie door G. Hette Abma


Graag attendeer ik op een goed leesbaar boek over de manier waarop christenen en ook anderen inhoud kunnen gegeven aan de wekelijkse rustdag. In kort bestek verschaft Daniel Goldstein ons veel van wat hij geleerd heeft van de Joodse tradities betreffende de sabbat. Wie voelt zich niet uitgedaagd tot lezen, wanneer hij verneemt hoe het leven van de schrijver erdoor verrijkt is? Vooral zal het belangstelling wekken bij allen die niet alleen maar positieve herinneringen bewaren aan de zondag in hun jeugd.

We krijgen niet slechts mooie beschouwingen om de schoonheid van de sabbat te ontdekken, maar vooral ook praktische aanwijzingen voor een concrete invulling van de rustdag. Velen denken dat het vierde gebod niet geldt voor de volgelingen van Christus. Terecht is Goldstein ervan overtuigd dat het principe van de sabbat nog altijd van betekenis is voor de hele mensheid. Wel pleit hij ervoor het gebod niet op een legalistische (wettische) wijze toe te passen. Het gaat volgens hem om de diepere dimensie. Je hoeft de sabbat niet strikt op een bepaalde dag te houden. Ga flexibel en creatief met het gebod om, is zijn parool. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen zou het wel eens kunnen zijn dat deze visie vooral in de toekomst van betekenis zal worden.

De schrijver legt de nadruk op het feit dat je weliswaar voor jezelf alléén de rustdag kunt vieren, maar dat het toch vooral tot zegen is als je dit doet in het gezinsverband of samen met vrienden of buren. Verrassend is dat - geheel in lijn met de Joodse traditie - de sabbat twee keer zolang duurt als de traditionele zondag, namelijk vierentwintig uur. Conform de duur van de scheppingsdagen begint de sabbat 's avonds en loopt door tot de volgende avond. [de vrijdagavond plus zaterdag overdag duren even lang als de zondagavond plus zondag overdag, beide 24 uur. (HS)]

Te midden van een samenleving vol stress is de goede voorbereiding op de sabbat heel belangrijk. Je hoeft echt de Joodse gewoonten niet allemaal te kopiëren, maar probeer wel te ontdekken dat deze tradities vaak van belang zijn om relaxed een dag van rust te beleven. Vlak voor zonsondergang worden de kaarsen ontstoken. Je hoeft geen werk te verrichten op de sabbat. Er worden liederen gezongen, gebeden en zegeningen uitgesproken. De man zegent zijn vrouw en kinderen. Dan klinkt de kiddush (zegenspreuk) over de wijn. En ook de zegen over de challot (dubbele portie brood). Groot is de vreugde voor het gezin of de vrienden en buren. Er is tijdens het sabbatsmaal ook gelegenheid voor het lezen van een gedeelte uit de Thora. De volgende dag kun je met elkaar naar de kerk gaan, maar het is ook mogelijk samen in huiselijke sfeer uit de bijbel te lezen en daarover door te praten, alsook God te prijzen en met elkaar te bidden en te danken.

Bij lezing van het boekje ontdek je dat Goldstein zeer ruimdenkend is. Hij merkt echter op dat het goed is wanneer ieder in zijn eigen gemoed ten volle ervan overtuigd is dat hij beantwoordt aan de bedoelingen van God. De schrijver wil ons het 'framework' bieden. Daarbij gaat het erom dat we leren profiteren van de rust die de HERE ons gunt, nadat Hij zelf zijn werk volbracht heeft. We kunnen dit het beste niet alleen voor onszelf doen, maar bij voorkeur samen met anderen. De viering van een wekelijkse rustdag stelt de volgelingen van Jezus dan ook in de gelegenheid gastvrijheid aan anderen te bewijzen. Ook mag er tijdens die vrije dag ruimte zijn om te denken aan zieken en senioren. Veel waardevolle hints kunnen we in dit boekje vinden. Doe uw winst ermee, zou ik zeggen.


www.vergadering.nu