www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Rome omsloten door de Traditie
Van Augustinus tot Benedictus XVI
dr. ir. J. van der Graaf
uitg. Groen, Heerenveen, 2010
ISBN 9789058299949
152 blz.; € 12,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Is de Rooms-Katholieke Kerk veranderd? Om die vraag te beantwoorden, is het van belang waarmee je de kerk van vandaag vergelijkt. In het nieuwste deel van de Artios-reeks vormt het concilie van Trente van 1563 het markeringspunt.
Om vast te stellen of de katholieke kerk sinds die tijd is veranderd, legt Jan van der Graaf zijn oor te luisteren bij priester Antoine Bodar en Augustinuskenner Paul van Geest. Van Geest gaat vooral in op de begintijd van de christelijke kerk en Bodar kijkt naar de situatie vandaag in relatie tot de Reformatie van de 16e eeuw.
Mede aan de hand van hun verhalen behandelt Van der Graaf drie belangrijke thema’s: de leer van de rechtvaardigmaking, het Schriftgezag en de leer over kerk, ambt en sacrament.


1. Reformatorisch Dagblad - 5 oktober 2011 - www.refdag.nl 

Dr. ir. J. van der Graaf peilt stand van zaken in Rooms-Katholieke Kerk


Boekrecensie door ds. C. Westerink

Is Rome veranderd? Allerlei signalen van toenadering tussen rooms-katholieken en (ook orthodoxe) protestanten wekken de indruk dat er op die vraag vandaag een positief antwoord te geven is.

Er is over en weer herkenning in de benadering van sommige ethische problemen (abortus, euthanasie). In toenemende mate worden rooms-katholieken betrokken bij van oorsprong protestantse organisaties en initiatieven in de media en in de politiek. Onlangs nog sprak bisschop De Korte bij gelegenheid van de opening van het academisch jaar van de Protestantse(!) Theologische Universiteit in Utrecht.

Al jarenlang wordt er gesproken over de zogenaamde ”oecumene van het hart”. Een benadering van elkaar waarbij het niet gaat over wat scheidt (de leerverschillen), maar over wat verbindt (de gezamenlijke belijdenis van Christus als de mens geworden Zoon van God en Verlosser).

Recent leverde de paus zelf een bijdrage daaraan. Tijdens zijn bezoek aan Duitsland wijdde hij waarderende woorden aan het geloof van Luther op een wijze die in een bevindelijke preek niet zou hebben misstaan. Voor wie zucht onder het geseculariseerde klimaat in onze samenleving en worstelt met vervreemdende vrijzinnigheid op protestants erf, kan die herkenning in kernzaken van ons christelijk geloof weldadig aandoen.

Tegen die achtergrond heeft dr. ir. J. van der Graaf ”Rome omsloten door de Traditie” geschreven, een nuttig boek waarin hij het antwoord op genoemde vraag zoekt door middel van een peiling van de stand van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk. Daarbij heeft hij zich beperkt tot drie hoofdthema’s zoals die ten tijde van de Reformatie in het geding waren. Wat leert Rome vandaag volgens zijn officiële documenten inzake de verhouding Schrift en Traditie, de leer van de rechtvaardiging en de leer inzake kerk en ambt? Is er werkelijk sprake van verandering in vergelijking met de leeruitspraken van het contrareformatorische concilie van Trente (1563)?........

 Lees verder... 
 

www.vergadering.nu