www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


En God schiep
Over dieren en rentmeesterschap
Johan Graafland
Royal Jongbloed, 2015
96 blz.
9789088971181
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Op basis van Bijbelse gegevens wordt een handreiking gegeven hoe christenen met dieren om dienen te gaan. 
Voor veel christenen is rentmeesterschap een bekend begrip. Maar dat rentmeesterschap ook handelt over de manier waarop wij met dieren omgaan, wordt vaak minder beseft. Deze uitgave wil christenen helpen een Bijbelse visie op dieren en de omgang met dieren te vormen en hier in de praktijk ook gestalte aan te geven. 
In de Bijbel hebben dieren een grote plaats. Er zijn parels van teksten over dieren, die duidelijke indicaties geven over Gods bedoeling met het dierenleven. 

Dit boek gaat over de verschillende manieren waarop in de Bijbel over dieren wordt gesproken. Het is bedoeld als hulpmiddel voor de bezinning van christenen/christelijke studiekringen over de plaats van dieren in ons leven. 
Dit boek is een uitgave in de Artios-reeks, een verzameling van uitgaven die tot stand komt in samenwerking met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Prof. dr. J. Graafland (1960) is sinds 2000 hoogleraar 'Economie, onderneming en ethiek' aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 2009 is hij tevens verbonden aan de Tilburg Sustainability Center en het European Banking Center aldaar. Graafland is gespecialiseerd in filosofie van de economie, de ethiek van de markt, bedrijfsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tussen economie en het christelijk geloof.

 2-10-2015 Interview in Koers...
 26-9-2015 Opinieartikel van prof. dr. Johan Graafland...

..


2.   indekerk.be Blog - juli 2017 - indekerk.be...


En God schiep

Boekrecensie door Raymond R. Hausoul

In dit deskundig geschreven werk wil Johan Graafland zijn lezers meenemen in de wonderbare wereld van de dieren. Hoe gaat God in de Bijbel met dieren om en hoe dient de mens op een ethisch verantwoorde manier met hen om te gaan? Dat zijn de vragen die de kern van dit boek vormen. Deze uitvoerige uiteenzetting met het thema is een welkome aanvulling, omdat de meeste kerken in het algemeen weinig aandacht besteden aan de dieren in Gods schepping. Waar dieren in Bijbelteksten worden genoemd, wordt er in de prediking meestal niet lang bij stil gestaan. Een reden hiervoor is dat de mens vanaf de tijd van de Verlichting enkel zichzelf centraal plaatst in het wereldgebeuren. In dit humanistisch perspectief staat de mens in het centrum van het universum. Dieren zijn slechts randobjecten en worden vaak enkel gezien als gebruiksvoorwerpen voor de mens.

Het boek bestaat uit drie kerndelen: (1) De ethiek van de omgang met dieren. (2) Dieren in de Bijbel. (3) Hedendaags rentmeesterschap in de omgang met dieren. Deze wordt gevolgd met een wat uitvoerige conclusie. Graafland erkent in zijn inleiding dat het eerste kerndeel vrij technisch van aard is. Het bespreekt de verschillende ethische modellen rondom het dierenwelzijn. Die thematiek is een grote meerwaarde, omdat de ethische reflectie op dieren veelal in populistische werken over dierenwelzijn ontbreekt. Wie minder interesse heeft in een technisch verhaal mag doorgaan naar het tweede kerndeel. Persoonlijk zou ik iedereen willen aanbevelen om dat niet te doen. Het eerste kerndeel is van onschatbare waarde en biedt een gezonde christelijke inspiratie in de omgang met dieren. Dat het wat technischer is, hoeft de lezer die een hart heeft voor Gods schepping en daar ook verantwoord mee wil omgaan, niet af te schrikken.

Het thema van dit boek leidt een stiefmoederlijk bestaan in de christelijke wereld. Vanuit die gedachte is het opmerkelijk dat Graafland een gedegen werk aflevert en erin slaagt vrij actuele literatuur te integreren. Het boek is een goudmijn voor wie meer over dit onderwerp wil weten. Sommige hoofdstukken gaan daarbij wel wat dieper in op de specifieke materie dan anderen. Zo valt het op dat hoofdstuk 8 (reine en onreine dieren) en hoofdstuk 9 (de offers) beknopter zijn dan hoofdstuk 11 (het dier in de beeldspraak). Nu is het echter ook niet de intentie van de auteur om bij elk subthema uitputtend te zijn. Het boek stelt zich veeleer voor als een overzichtelijk werk dat een algemeen panorama wil schetsen van de thematieken rondom dieren in een christelijk-bijbelse reflectie. Als een van de weinige werken over dit onderwerp is het daarom van harte aanbevolen.


1.  indekerk.be Blog - juli 2017 - http://gereformeerdebond.nl...

Prof. Johan Graafland schrijft artiosboekje over dieren en rentmeesterschap 

Boekrecensie door Redactie Gereformeerde Bond

Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt.

Het onderwerp komt in de prediking echter weinig aan de orde, hoewel de Bijbel veel teksten bevat die respect voor het leven van dieren onderstrepen. Helaas staan christenen niet bekend om hun zorg voor dieren. In En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap, een uitgave in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond, verwoordt de Tilburgse hoogleraar prof. Johan Graafland de bijbelse visie op de plaats van dieren in het geheel van de schepping.

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: Hoe wordt in de Bijbel over dieren gesproken? Waarom hebben ze zo veel waarde? In hoeverre is het vanuit christelijk perspectief terecht dat dieren bepaalde rechten toekomen? Hoe moeten wij het lijden van dieren in de Bijbel begrijpen? En wat betekent een christelijke visie op dieren voor onze omgang met dieren in de praktijk?

In dit boek zijn gespreksvragen opgenomen als hulpmiddel voor bezinning van christenen over de plaats van dieren in hun leven.

‘En God schiep’ verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 206 blz. en kost € 12,50. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.

www.vergadering.nu