www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Inleiding op de boeken van de Bijbel
Inleiding op de boeken van het Oude Testament (deel 1)
Maarten Hertoghs
Uitgeverij Maatkamp, 2014
260 blz.
€ 16,95
paperback
ISBN: 9789491706196
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

DEEL 1
'Inleiding op de boeken van het Oude Testament' is het eerste deel van een tweedelige serie over de boeken van de Bijbel. In dit deel worden alle boeken van het Oude Testament belicht. Het Oude Testament is voor veel mensen, christenen in het bijzonder, onbekend en dus onbemind. Dat is jammer, want de oudtestamentische boeken bevatten veel schoonheid en wijsheid. Dit boek is geschreven om de lezer meer inzicht in en liefde voor Gods Woord te geven.

Deze inleiding is geschikt voor iedereen die het Oude Testament beter wil leren kennen, en kan een handige leidraad zijn voor onderwijs op scholen en in kerken. Het is geen theologisch werk, maar het daagt de lezer wel uit om dieper in de Bijbel te graven. In dit boek worden theologische termen of uitgangspunten niet alleen genoemd, maar ook uitgelegd.

Inleiding op de boeken van de Bijbel
Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament (deel 2)
Maarten Hertoghs
Uitgeverij Maatkamp, 2014
182 p.
9789491706219
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

DEEL 2
'Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament' is het tweede en laatste deel van een serie over de boeken van de Bijbel. In dit deel worden alle boeken van het Nieuwe Testament belicht. Het Nieuwe Testament is een prachtige verzameling boeken. We worden uitgedaagd om na te denken over wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn. Het Nieuwe Testament is een onuitputtelijke bron van wijsheid voor ons dagelijks leven en voor het leven als gemeente. Dit boek is geschreven om de lezer meer inzicht in en liefde voor Gods Woord te geven.
Deze inleiding is geschikt voor iedereen die het Nieuwe Testament beter wil leren kennen, en kan een handige leidraad zijn voor onderwijs op scholen en in kerken. Het is geen theologisch werk, maar het daagt de lezer wel uit om dieper in de Bijbel te graven. In dit boek worden theologische termen of uitgangspunten niet alleen genoemd, maar ook uitgelegd.

Maarten Hertoghs studeerde aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, België. Hij heeft meer dan tien jaar godsdienstles gegeven in het middelbaar onderwijs en werkte van 2005 tot medio 2014 voor de evangelische kerk te Antwerpen. Daarna maakte hij de overstap naar de evangelische kerk te Kuurne (West-Vlaanderen).

..


3.   indekerk.be Blog - 30 april 2015 - indekerk.be...

Inleiding op Bijbelboeken NT

Boekrecensie door Guido De Kegel

Dit boek bespreekt alle 27 boeken van het Nieuwe Testament en geeft vooral relevante informatie over hun ontstaan, boodschap, opbouw en hoofdthema’s. Dergelijke achtergrondinformatie is zonder twijfel nuttig voor het beter begrijpen van het Nieuwe Testament. Soms verwijst de auteur daarbij naar standpunten van kritische vrijzinnige theologen, maar hij plaatst zichzelf telkens consequent in het kamp van de orthodoxe bijbelgetrouwe gelovigen.

In zijn inleiding benadrukt prof. dr. Koorevaar terecht het belang van het Oude Testament voor een goed begrip van Gods heilsplan, voor een goed begrip van het Nieuwe Testament en als leidraad voor een zuivere levenswandel.

De doelgroep van de auteur bestaat niet uit vakgenoten in de theologie, maar hij richt zich in begrijpelijke taal tot het modale gemeentelid dat wat dieper in Gods Woord wil graven. Dit boek verdient dan ook een breed lezerspubliek in evangelische gemeenten en zal ongetwijfeld van bijzonder nut zijn voor bijvoorbeeld ETS-cursisten. Van harte aanbevolen!


2. De Oogst / Habakuk - 1 februari 2015 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Verrassende inleiding op Bijbelboeken 

Boekrecensie door Pieter de Boer

Theoloog Maarten Hertoghs heeft een reeks bijbelstudies, die hij in zijn gemeente hield, verwerkt in een tweetal boeken. Over alle bijbelboeken schreef hij een korte inleiding, waarin hij de belangrijkste onderwerpen behandelt. De periode waarin een bijbelboek is geschreven, wie de auteur is en de doelgroep komen aan de orde. De tekst bevat verhelderende schema’s en tabellen, zoals de opstelling van de stammen rond de tabernakel zoals beschreven in Numeri 1. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk dat de priesters en Levieten midden tussen de andere stammen woonden, direct naast de tabernakel.

Een ander voorbeeld is de tabel met het verschil in volgorde van de oudtestamentische bijbelboeken ten opzichte van de Tenach. Ook verrassend is de tabel waarin de Romeinenbrief qua onderwerpen naast de Galatenbrief wordt gezet, waarin opvallende overeenkomsten naar voren komen. De insteek van de auteur is een verademing. Hij vermeldt zoveel mogelijk bijbelgetrouwe gegevens en laat de Bijbelkritiek, voor zover mogelijk, buiten beschouwing. Anderzijds geeft hij wel eerlijk aan welke passages nog niet opgehelderd zijn. Deze inleidende boeken zijn vooral geschikt als een praktische verdieping van de Bijbel, zonder alle mogelijke discussies, die er door theologen over worden gevoerd, te behandelen.

Het geheel, bij elkaar maar liefst 442 pagina’s, is prettig leesbaar. Kortom, een goed en handig middel om de hele Bijbel beter te leren kennen.


1.   indekerk.be Blog - 23 december 2014 - indekerk.be...

Inleiding op de boeken van het Oude Testament (deel 1)

Boekrecensie door Jacques Rommel

Wat een genoegen om een boek te mogen recenseren dat geschreven is door een van onze ECV werkers (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen). Tegelijk iets wat je doet met de nodige schroom, want zo iemand wil je niet voor het hoofd stoten!

Maarten Hertoghs studeerde theologie aan de ETF in Leuven, is godsdienstleraar en diende de gemeente in Antwerpen. Momenteel is hij bedienaar van de eredienst in de evangelische kerk in Kuurne. Hij waagde zich aan een Inleiding op de boeken van het Oude Testament (deel 1) en een Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament (deel 2).


Laten we meteen duidelijk stellen: dit zijn geen leesboeken, maar studieboeken, en zo moet je ze ook benaderen.

In zijn inleiding benadrukt prof. dr. Koorevaar terecht het belang van het Oude Testament voor een goed begrip van Gods heilsplan, voor een goed begrip van het Nieuwe Testament en als leidraad voor een zuivere levenswandel. Vanuit die inspiratie heeft Maarten Hertoghs zijn bijbelstudies over het OT verwerkt tot een boek. Je merkt heel duidelijk dat het gegroeid is uit een verzameling studies.

Een inleidend hoofdstuk gaat over het ontstaan en bundelen van de boeken van het OT, wat ook de ‘canon’ genoemd wordt, met een uitwijding over de apocriefe boeken. Vervolgens wordt elk boek van het OT besproken, verdeeld over vijf grote onderdelen die de student van het OT bekend in de oren zullen klinken: de wet of pentateuch, de historische boeken, de poëtische boeken, de profetische boeken (de grote profeten) en nogmaals de profetische boeken, waarbij de kleine profeten besproken worden. Voor elk boek volgt de auteur min of meer hetzelfde stramien. Je krijgt een overzicht van de opbouw (met soms meerdere varianten), enkele noten over de schrijver (of schrijvers/samenstellers) en een reflectie over de boodschap van het boek. Naast algemene informatie geeft de auteur ook persoonlijke observaties en hier en daar belicht hij interessante details. Ook geeft hij standpunten weer van historisch-canonieke en historisch-kritische commentaren en evalueert hij die ook. Voor wie dit als Chinees klinkt: historisch-canonieke theologen houden zich aan de bijbelse dateringen, historisch-kritische hebben doorgaans kritiek op de dateringen die uit de bijbelse traditie stammen. Bij zijn persoonlijke observaties gaat Hertoghs met enige omzichtigheid te werk en ook in zijn voorwoord benadrukt hij dat hij niet de enige juiste waarheid in pacht heeft.

Het boek is een nuttig instrument voor wie het Oude Testament wil lezen en vooral voor wie bij de aanvang van een bijbelboek een kader wenst om het beter te begrijpen. Met zijn vele tekstverwijzingen, verbanden, schema’s en tijdlijnen nodigt het ook uit om meteen aan de slag te gaan en een diepere studie te beginnen. Bovendien vormen de observaties en persoonlijke commentaren een aanleiding om sommige stukken nog eens te herlezen. Althans, daar betrapte ik mezelf op ... Het is geen boek om in één keer uit le lezen, maar wel om op regelmatige tijdstippen ter hand te nemen als naslagwerk.

Eveneens in zijn voorwoord stimuleert Maarten de lezer om via het internet op zoek te gaan naar afbeeldingen en illustraties. Noem ons gerust lui, maar dat is wat we een beetje missen in dit boek: een wat ruimer opgezette lay-out en wat mooie plaatjes. Wellicht zijn we wat verwend door In ontmoeting met het Oude Testament van Arnold en Beyer. Het boek van Maarten Hertoghs heeft de verdienste dat het niet dezelfde paden betreedt en zeker een eigen plaats verdient als inleiding tot het Oude Testament!

www.vergadering.nu