www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vreemdelingen en bijwoners
Opstellen rond een urgent theologisch thema
G.C. den Hertog en H.G.L. Peels (red.)
uitg. Theologische Universiteit, Apeldoorn, 2012
ISBN 9789075847376
229 blz.; € 17,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Opstellen rond een urgent theologisch thema. Onderwerp van de integratiecolleges 2011 van de Theologische Universiteit Apeldoorn was het thema ‘vreemdelingen en bijwoners’. Op deze jaarlijkse studiedagen komen docenten en studenten bij elkaar om vanuit diverse invalshoeken en verschillende theologische disciplines geconcentreerd bezig te zijn rondom één specifiek thema. Zowel de Bijbel als de geschiedenis van de Vroege Kerk geven ons veel stof tot nadenken over de positie van christenen en de christelijke kerk, in een tijdperk dat de vanzelfsprekendheid van de christelijke presentie in de samenleving wegvalt. De – bewerkte – teksten van de gehouden lezingen, aangevuld met ander materiaal, zijn in deze uitgave toegankelijk gemaakt en gebundeld.
Deze bundel bevat bijdragen van A. Baars, G.C. den Hertog, T.M. Hofman, M.C. Mulder, J.J. Oosterhuis-den Otter, H.G.L. Peels, A.J.Th. Ruis en J. van ’t Spijker.


1. - 15 februari 2013 - www.rd.nl 

Lessen van Vroege Kerk voor hedendaagse christen

Recensie door Drs. J.A. Schouls

De relatie tussen de Gods gemeente en de wereld is door de eeuwen spanningsvol geweest. Aan de ene kant zijn er mensen die als kluizenaar de afzondering zoeken, aan de andere kant mensen die opgaan in de wereld, waarin macht, eer en zonde overheersen.


Het thema heeft aan actualiteit niet ingeboet. Juist nu de kerk in een postchristelijke fase is gekomen, is bezinning op de positie en de praktijk van de christelijke gemeente van groot belang.

De Theologische Universiteit Apeldoorn houdt elk jaar de zogenoemde integratiecolleges. Tijdens deze studiedagen komen docenten en studenten in besloten kring bij elkaar om zich vanuit verschillende disciplines en invalshoeken bezig te houden met één bepaald thema. Het thema van 2011 was ”Vreemdelingen en bijwoners”. De bijdragen zijn nu beschikbaar gemaakt voor een breder publiek.

De oudtestamenticus prof. dr. H. G. L. Peels behandelt een perikoop uit Jeremia 29 waarin de Joodse ballingen wordt opgeroepen het welzijn van Babel te zoeken en ervoor te bidden. Het blijkt een oproep tot positieve inzet met behoud van de eigen identiteit en vanuit het besef van Gods wil en oordeel. In de overgave aan God wordt gewacht op het heil dat Hij voor Zijn volk heeft weggelegd.

Met als actualisering naar de kerk vandaag: Zoek geen onvruchtbaar isolement, geen opstand of negativisme, maar wees positief in het opbouwen van de samenleving en het zoeken van het welzijn van degenen om ons heen.

Tempel verwoest
Het crisiselement en de toepassing voor vandaag komen ook naar voren in het opstel van dr. M. C. Mulder, docent judaïca. De verwoesting van de tempel in 70 na Christus heeft onder Joden heel wat teweeggebracht. Ondanks de rouw om de verwoeste tempel gingen ze zich concentreren op de essenties van de tempeldienst die hun uitwerking hadden op het alledaagse leven. De God welgevallige offers zijn het doen van recht en gerechtigheid en een gebroken hart. De tempelliturgie kreeg een alternatieve vorm in de joodse huizen. Zo kan in onze tijd het wegvallen van de centrale betekenis van de kerk in de samenleving nieuwe vormen van gemeenschap oproepen.

De studie naar het begrip oikos bij Lukas door de nieuwtestamenticus prof. dr. T. M. Hofman geeft eveneens aanleiding om na te denken over kerkelijke vormen. De oikos, in christelijke zin, is de huisgemeenschap die gastvrij is, een plaats van verkondiging en viering, een oefenplaats van gemeenschap tussen broeders en zusters in de Heere.

Minderheid
Opvallend is de aandacht voor de vroegchristelijke kerk in deze bundel............


www.vergadering.nu