www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Cashless
Op weg naar een maatschappij zonder contant geld
Mark Hitchcock
Uitg. Het Zoeklicht, Doorn 2009
206 blz. € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Financiële en economische crisis, de toekomstige financiële orde en de Bijbelse profetieën. Als de wereld op weg is naar een maatschappij zonder contant geld, is de antichrist niet meer ver weg! 
Al meer dan 1900 jaar geleden voorzegde de Bijbel dat één man, de komende antichrist, de wereldeconomie onder controle zal krijgen. Vleen hebben zich verwonderd afgevraagd hoe en op welke wijze dit zal gaan gebeuren. Vandaag zien we het antwoord op deze vraag! 
De hedendaagse wereldwijde financiële crisis, de globalisering en de moderne technologie voegen zich zo samen, dat een maatschappij zonder contant geld en één wereldeconomie niet alleen mogelijk zijn, maar zelfs onvermijdelijk. Op bekwame wijze brengt bestselling auteur Mark Hitchcock recente onderzoeken en Bijbelse profetieën bij elkaar en neemt hij onder andere deze belangrijke vragen onder de loep: 
Welke voorbereidingen worden getroffen voor een maatschappij zonder contant geld; Welke technologie zal een wereld zonder contant geld mogelijk maken?; Hoe zal de antichrist de controle houden op één wereldeconomie?; Wat is het merkteken van het beest?; Wat is de betekenis van het getal 666? En wat het meest belangrijk is: Bent u hierop voorbereid?

Meer boeken van Mark Hitchcock:

2012, de Bijbel en het einde van de wereld
Mark Hitchcock
9789064511332
181 pag. 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Is dit het einde van de wereld zoals we mogen verwachten?
De oude Maya's waren uitstekende astronomen en hun geavanceerde kalender eindigt op 21 december 2012. Dit heeft bijgedragen tot wereldwijde speculatie dat 21 december 2012 een catastrofale apocalyptische dag voor de wereld zal worden. Een doemdag scenario met zonnestormen, zware aardbevingen, een scheuring van de aardse magnetische velden en totale vernietiging.
Met al het rumoer missen we een bijbels perspectief. Bestseller auteur Mark Hitchcock stelt een aantal vragen:
* Waarom 21 december 2012?
* Kunnen we de alarmklok van de Maya's vertrouwen?
* Zegt de Biibel iets over het jaar 2012?
* Welke tekenen zeggen ons dat Armagddon nabij is?
Dit boek geeft een fascinerende blik op de historie en maakt heel veel duidelijk over de toekomst!
Mark Hitchcock is verbonden aan het Dallas Theological Seminary en dient als eerste voorganger in de Faith Bible Church in Edmond (Oklahoma). Hij heeft ook een graad in de rechten en heeft als rechter aan het hof van beroep van Oklahoma gewerkt. Mark heeft inmiddels een groot aantal boeken geschreven over bijbelse profetieën in verband met de eindtijd.

1 RECENSIE


1. Nederlands Dagblad - 26 maart 2010 - www.nd.nl

Cashless - Op weg naar een maatschappij zonder contant geld

Onzin over kredietcrisis en antichrist

Recensie door Ruurd Ubels

De Amerikaan Mark Hitchcock profeteert in Cashless dat de kredietcrisis en de maatregelen die erna zijn genomen, de antichrist dichterbij dreigen te brengen. Als het niet zo’n beroerd verhaal was, zou je erom kunnen lachen.

Kanttekening van Harry Sleijster:
Onzin?
Het is een bekend fenomeen dat gereformeerde christenen vaak niet goed op de hoogte zijn van de eindtijdprofetieën. Boeken die waarschuwen voor de tekenen van de eindtijd wuiven zij weg met flauwe argumenten als "eindtijddenkers dragen een bril die de werkelijkheid vertekent", of "onnavolgbaar complotdenken".  Bij deze recensie wordt zelfs de crisis en het overheidsingrijpen goedgepraat als zijnde normaal. Maar de nieuwsberichten in het ND bewijzen wel het tegendeel. En als het deze crisis niet is, de crisis van Openbaring 18 staat er aan te komen. Dus lees dit goede boek !!!

Lees ook de reactie van Jaap Spaans...  

‘Waarom de kredietcrisis nooit meer wordt opgelost’. ‘Het stappenplan van de geheime regering’. Onder zulke koppen verschijnen sinds twee jaar op internet alarmerende verhalen over de kredietcrisis en de eindtijd. De kern ervan is even simpel als dubieus: de kredietcrisis is onderdeel van het eindtijdscenario zoals beschreven in het Bijbelboek Openbaring.

,,Ik zag in mijn visioen New York, waar mensen verbijsterd over straat liepen omdat ze hun geld niet meer van de bank konden halen’’, zo wordt op een weblog bijvoorbeeld David Wilkerson, charismatisch voorganger in New York, geciteerd. ,,Het oordeel staat voor de deur. Mensen zullen nog nooit zo bang zijn geweest. Ze zullen niet meer weten wat te doen en verdwaasd door de straten lopen. Er zal geroofd, gestolen en vernield worden. En dat is nog maar het begin. Want mensen, het staat allemaal in de Bijbel.’’

Www.eindtijdinbeeld.nl   meldt zelfverzekerd dat in het licht van de eindtijd, ,,waarin wij nu leven’’, de kredietcrisis ,,een belangrijke rol’’ heeft. ,,Inmiddels is een van de belangrijkste dingen die we ons moeten realiseren, dat satan een nieuw financieel systeem gaat invoeren.’’ Dat wordt een gecentraliseerd systeem. ,,Centralisatie is namelijk een satanisch hoofddoel.’’
Naïef

Over de kredietcrisis en de eindtijd heeft de Amerikaanse voorganger (en rechter) Mark Hitchcock het boek Cashless geschreven, in Nederland op de markt gebracht door de sterk op de eindtijd gerichte uitgever Het Zoeklicht. Hitchcock start met citaten van regeringsleiders als Gordon Brown en Angela Merkel die in reactie op de kredietcrisis pleiten voor beter toezicht op financiële instellingen. Door schade en schande wijs geworden, hopen zij dat minder versnipperd toezicht en betere samenwerking de financiële markten aan banden leggen.

Logisch, voor wie zich realiseert dat gebrek aan toezicht een van de redenen is voor het ontstaan van de kredietcrisis. Maar wie zo denkt, is in de ogen van Hitchcock naïef. Waar onze regeringsleiders de weg voor plaveien, is één wereldeconomie en één wereldregering.

Hun oproepen tot verdere globalisering ,,zal de weg banen voor de komst van de meest gewiekste politicus die de wereld ooit heeft gekend, de antichrist die op zekere dag de wereldmacht zal grijpen en de mondiale economie voor eigen doelen zal gebruiken’’.

Na deze aftrap schetst Hitchcock in de rest van zijn boek onder meer de komst van een maatschappij zonder contant geld en de daaraan gekoppelde onvermijdelijke komst van één wereldeconomie, uitlopend op de komst ,,van één man, de antichrist’’.

Kunst- en vliegwerk

Tja, wat moet je als christen met dit soort verhalen? Natuurlijk, de Bijbel vertelt over het kwaad van de hebzucht, schrijft over gelovigen die in de eindtijd niet meer kunnen kopen en verkopen en waarschuwt voor dienst aan mammon. De combinatie van economische voorspoed en afgoderij zien we vervolgens in Openbaring 18 ten onder gaan.

Maar wie alle pogingen van economen en politici om via nieuwe structuren de kans op een nieuwe recessie te verkleinen, afdoet als ,,de schaduw’’ van de ,,door de Bijbel’’ voorzegde ,,minister van Financiën uit de eindtijd als een absolute despoot’’, doet aan theologisch kunst- en vliegwerk en toont bovendien aan niets te begrijpen van de financieel-economische noodzaak nieuwe wegen in te slaan.

Hitchcock en andere eindtijddenkers dragen een bril die de werkelijkheid vertekent. Wat de afwikkeling van de kredietcrisis toch vooral laat zien, is hoe moeizaam regeringsleiders tot overeenstemming komen. Of het nu gaat om afspraken over bonussen, de controle op financiële instellingen of de wisselkoersen van internationale valuta, voortdurend worden afspraken bemoeilijkt omdat landen zich vooral laten leiden door hun eigenbelang. Eén wereldeconomie en één wereldregering komen vooralsnog alleen dichtbij in de droom van een enkele utopist.

Complotdenken

Door het eenzijdig gebruik van hun zoeklicht missen de zelfbenoemde profeten eveneens de notie dat een vrije financiële markt juist zónder overheidsingrijpen levensgevaarlijk is. Om te weten tot wat voor on-Bijbelse gevolgen een ongeremde vrije markt leidt, volstaat een blik op het wildwestkapitalisme dat over grote delen van China en overige opkomende economieën rolt.

Het zou winst zijn wanneer auteurs als Mark Hitchcock en andere critici wat minder impulsief en suggestief gaan reageren op actuele ontwikkelingen. Wie elke poging van (vaak christelijke) regeringsleiders om leefbaarheid en gerechtigheid dichterbij te brengen, afdoet als ‘voorbereidingen voor de komst van de antichrist’, profeteert niet, maar lijdt aan onnavolgbaar complotdenken.


www.vergadering.nu