www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


IsraŽl zestig jaar
Ben Hoekendijk
Shalom Books, Putten
91 pagina's, Ä 11,00
ISBN 9789073895041
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Drie stappen op weg naar een nieuwe wereld: het fysieke herstel van IsraŽl, haar geestelijke vernieuwing en de wederkomst van Jezus.
Er gebeurde een wonder op 14 mei 1948: de Joden kwamen terug in het land dat God ooit onder ede aan Abraham en zijn nageslacht beloofd had en vestigden daar een moderne staat. In 2008 is dat zestig jaar geleden. Maar er is meer aan de hand dan het oog ziet: er gingen hiermee vele Bijbelse profetieŽn in vervulling en de rest zal even letterlijk werkelijkheid worden. Ben Hoekendijk kent de profetieŽn en het land en volk van IsraŽl als geen ander. Door sterke banden met de Messiaanse Beweging weet hij wat er leeft onder deze joodse gelovigen en ziet hij het begin van het beloofde geestelijke herstel. Het verlangen naar de langverwachte wereldvrede als de Messias komt voel je op elke pagina van dit boek.
16 paginaís fotoís over ĎOud en nieuw in het moderne IsraŽl'
 


4. Profetisch Perspectief - juni 2008

IsraŽl zestig jaar

Recensie door Jan van Barneveld

Op 14 mei dit jaar viert de moderne staat IsraŽl zijn zestigste jaardag. Rondom die datum zal er in kerkelijke en in seculiere kringen heel wat geschreven en gediscussieerd worden. VariŽrend van scherp kritisch en antizionistisch tot profetisch en juichend enthousiast. Ben Hoekendijk voert de rij van schrijvers aan met zijn boek IsraŽl zestig jaar, dat al in het najaar van 2007 uitkwam. Hij kan vlot en goed schrijven. Het is een helder, boeiend boek vol feitelijke en bijbelse informatie over IsraŽl. Beknopt en toch pakkend, in vogelvlucht en toch aan de hand van veel bijbelse profetieŽn beschrijft Hoekendijk de moderne geschiedenis van IsraŽl tot 'de nieuwe hemel en de nieuwe aarde', "die," schrijft hij aan het eind van zijn boek "misschien wel dichterbij is dan we denken". Het boek begint bij de ballingschap onder alle volken en springt dan snel naar de zeven golven van terugkeer van het joodse volk naar het Beloofde Land, die eind van de negentiende eeuw is begonnen en nog steeds doorgaat.

Andere interessante hoofdstukken uit dit boek gaan over de wonderlijke wedergeboorte van de Hebreeuwse taal, de tien lessen van de vijgenboom en de voortdurende agressie van de moslim Arabieren tegen IsraŽl. Het tweede deel van het boek gaat over het geestelijk herstel van IsraŽl. In dit deel geeft de schrijver de zogenaamde messiaanse Joden (Joodse mensen die Yeshua als Messias hebben mogen herkennen en erkennen) de aandacht die hun toekomt. In het derde en laatste deel van het boek geeft Hoekendijk zijn visie op de eindtijd en het komende messiaanse vrederijk. Een rijk, waarin IsraŽl en Jeruzalem een hoofdrol zullen spelen. Of er op het Tempelplein een nieuwe tempel komt in plaats van de islamitische heiligdommen die nu de berg Sion ontsieren en ontheiligen, laat hij in het midden. Het boek eindigt met een belangrijke, viervoudige oproep aan de kerken en ons allen: zegen IsraŽl, wees waakzaam, wees voorbereid op vervolging en verwacht de Heer.

Het is knap hoe Hoekendijk beknopt, helder en overtuigend Gods weg met IsraŽl in deze bijna-eindtijd beschrijft. Een belangrijk boek om te hebben, maar vooral om cadeau te doen aan familie, vrienden en kennissen die misleid dreigen te worden door de gigantische misinformatie over IsraŽl die door zo goed als alle media heengaat. Dit boek kan ook een medicijn zijn tegen de ernstige onkunde betreffende het bijbels profetische karakter van wat er in en rond IsraŽl gaande is. Het prachtige fotokatern met IsraŽlfoto's van zestien bladzijden met 24 foto's maakt het boek een mooi bezit. Hoekendijk ziet dit boek als een erfenis van zijn grootvader, de bekende ds. C.J. Hoekendijk en van zijn ouders. Hij draagt dit boek op als zijn geestelijk testament aan zijn zes kleinkinderen.
Het boek is u van harte aanbevolen.


3. Nederlands Dagblad - 24 november 2007

IsraŽl zestig jaar

Recensie

In 2008 is het zestig jaar geleden dat de staat IsraŽl werd gesticht. In dit boekje beschrijft Ben Hoekendijk in het kort de geschiedenis van het Joodse volk en de staat en trekt hij lijnen naar de toekomst. Een cruciale rol is daarbij volgens hem weggelegd voor Joden die tot aanvaarding van Christus komen, Messiasbelijdende Joden. Zij zijn er volgens Hoekendijk het bewijs van dat God zijn hand niet van de Joden heeft afgenomen en dat de kerk niet in de plaats van het Joodse volk is gekomen. Maar van een tweewegenleer is bij Hoekendijk geen sprake: redding is er alleen voor hen die Christus aanvaarden. Hoekendijk is wel een aanhanger van het chiliasme, de leer die zegt dat er twee wederkomsten zijn en dat na Christus' eerste wederkomst er een duizendjarig rijk zal zijn, waarin de duivel gebonden zal zijn. maar ook een tijdlang zijn macht kan laten gelden. Wie zich snel wil oriŽnteren op Hoekendijks opvattingen inzake IsraŽl kan goed uit te voeten met dit vlot geschreven boekje.


2. Oogst - november 2007

IsraŽl zestig jaar

Recensie door J. van Barneveld

Volgend jaar mei viert de moderne staat IsraŽl haar zestigste verjaardag. Heel attent heeft Ben Hoekendijk een helder, boeiend boek vol feitelijke en bijbelse informatie over IsraŽl geschreven. Beknopt en toch pakkend, in vogelvlucht en toch aan de hand van heel wat profetieŽn, beschrijft Hoekendijk de moderne geschiedenis van IsraŽl tot 'de nieuwe hemel en de nieuwe aarde' die 'misschien wel dichterbij is dan we denken'. Het boek begint bij de ballingschap en springt dan snel naar de zeven golven van terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land in onze tijd.

Andere belangrijke en interessante onderwerpen uit het boek zijn: De wonderlijke wedergeboorte van het Hebeeuws, de 'tien lessen van de vijgenboom' en de voortdurende agressie van de moslim Arabieren tegen IsraŽl. Het tweede deel van het boek gaat over het geestelijk herstel van IsraŽl. In dit hoofdstuk krijgen de messiaanse Joden (Joodse mensen die Yeshua als Messias hebben mogen herkennen en erkennen) de aandacht die hun toekomt.

In het derde en laatste deel gaat Hoekendijk in op de eindtijd en het komende messiaanse vrederijk. Een rijk waarin IsraŽl en Jeruzalem een belangrijke rol zullen spelen. Of er op de Tempelberg een nieuwe Tempel komt in plaats van de islamitische heiligdommen, laat hij in het midden. Het boek eindigt met een belangrijke oproep aan de kerk en aan ons allen: Zegen IsraŽl, wees waakzaam, wees voorbereid op vervolging en verwacht de Heer.

Het is knap hoe Hoekendijk beknopt, helder en overtuigend Gods weg met IsraŽl in deze bijna eindtijd beschrijft. Ik mag niet vergeten de prachtige fotokatern van 16 bladzijden met 24 foto's in het midden van het boek te noemen.
Van harte aanbevolen. Te bestellen in de evangelische boekhandel of via de website: www.shalombooks.nl


1. Uitdaging - oktober 2007

'Geestelijk herstel IsraŽl is nabijí

Ben Hoekendijk geeft visie op jubilerende staat

Volgend jaar mei bestaat de staat IsraŽl zestig jaar. Voor Ben Hoekendijk, bekend van het boek Twaalf Joden vinden de Messias, een goede reden om zijn visie op de geestelijke ontwikkeling van het land uiteen te zetten.

Recensie door Gertjan de Jong

De fascinatie voor IsraŽl zit in de familie. De opa van Ben Hoekendijk, C.J. Hoekendijk, had al een bovenmatige belangstelling voor het land en haar rol in Gods eindtijdplan. In 1933 schreef hij het boek Aan Jezus voeten, met daarin een uiteenzetting over dit thema.

Diezelfde passie voor IsraŽl proef je in IsraŽl zestig jaar. In de voetsporen van zijn opa geeft Ben Hoekendijk een beschrijving van Gods toekomstplannen met IsraŽl. In drie delen: het fysieke herstel van IsraŽl, het geestelijke herstel en de uiteindelijke vernieuwing van de wereld důůr IsraŽl.

Verwacht geen wetenschappelijke verhandeling met een uitgebreid voetnotenapparaat. Dat pretendeert de schrijver ook niet. Zelf zegt hij bijbelse profetieŽn te combineren met persoonlijke ervaringen die hij opdeed tijdens talloze bezoeken aan IsraŽl. Nu en dan grijpt hij terug op de geschiedenis en soms rafelt hij een bijbeltekst uit. Samen vormt het een mozaÔek van feiten, belevenissen en interpretaties.In het eerste hoofdstuk beschrijft Hoekendijk de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van IsraŽl. Zo schrijft hij over de Jood Ben Yehuda, die zorgde voor het herstel van het Hebreeuws als spreektaal in het heilige land. Hebreeuws werd daar in geen 2000 jaar gesproken als taal van alledag. Toch gebeurde in 1948 wat nooit eerder met een taal gebeurde: een eeuwenoude taal werd opnieuw als officiŽle taal geÔnstalleerd.

Hoekendijk is nuchter genoeg om te constateren dat IsraŽl weliswaar als natie is hersteld, maar het nog niet tot geestelijke vernieuwing is gekomen. Op geestelijk gebied vormt Gods volk nu niet bepaald een eenheid. 14 procent van lsraŽlische bevolking noemt zich chared, dus streng praktiserend, 24 procent is 'in grote mate praktiserend', 40 procent is 'enigszins' praktiserend en 20 procent zegt 'absoluut niet praktiserend' of 'niet gelovig te zijn'. Wat we met deze feiten aanmoeten? Hoekendijk adviseert: "We kunnen maar het beste doen wat de Joden zelf doen: erom lachen.Ē

Toch kunnen we nog meer doen dan lachen, zo blijkt verderop. Hoekendijk schrijft over een bezoek aan IsraŽl, vijftien jaar geleden. Hij noteerde toen: "Die dagen dat ik in Jeruzalem rondwandelde, waren geladen met hemelse energie. ( ... ) Ik had het gevoel betrokken te zijn bij iets dat veel groter is dan ik kan bevatten."

De schrijver doelt op de Messiaanse beweging in IsraŽl. Volgens hem zijn de eerste tekenen van lsraŽls geestelijke vernieuwing zichtbaar in de vorm van het groeiend aantal Messiaanse Joden. Hij komt met een aantal opmerkelijke feiten op de proppen. Zo hoorde hij van de leiders van Messiasbelijdende Joden dat er ontelbare 'geheime gelovigen' zijn, ook in orthodoxe kringen. Zelfs in Mea Shearim, de ultra orthodoxe wijk van Jeruzalem, bleek een heel gezin in het geheim het Nieuwe Testament te lezen. De tekenen zijn duidelijk, aldus Hoekendijk. "IsraŽl zal weer een geestelijke bron worden waaruit de hele wereld komt drinken."

De groeiende Messiaanse beweging brengt diverse theorieŽn, zoals de bedelingsleer, aan het wankelen, stelt de schrijver. De bedelingsleer is een theologische denkwijze die de tijd opdeelt in een periode voor de gemeente, een voor IsraŽl en een voor de antichrist. Ze gelooft in de opname van de gemeente voor de Grote Verdrukking. Een boodschap die onder meer gepropageerd wordt in de boekenserie Left Behind.

Met de Messiaanse beweging valt deze leer moeilijk te rijmen, aldus Hoekendijk. "Want hoe zou dat moeten gaan: als gelovige in Jezus zouden ze opgenomen moeten worden voor de Grote Verdrukking, maar als Jood zouden er juist doorheen moeten?" Met instemming citeert de schrijver wijlen Corrie ten Boom, die eens zei: "God maakt geen leger klaar om dat weg te nemen voordat de grote strijd gaat beginnen."

Al met al vormt het boek een mengsel van historische feiten, ervaringen van de schrijver en interpretaties van bijbelpassages. Dit maakt het boek ietwat subjectief. Tegelijk is het daardoor zeker geen droge en taaie kost.
De opzet is spontaan en de visies zijn weliswaar subjectief, maar goed beargumenteerd.

Ook biedt het boek een helder overzicht van de recente geschiedenis van IsraŽl. Maar bovenal is Zestig jaar IsraŽl een boek dat getuigt van liefde voor IsraŽl en die liefde met de lezer wil delen. Want dŠt Hoekendijk een bijzondere en warme band heeft met IsraŽl is zonneklaar. "Wat kun je anders verwachten? Ik heb vanaf mijn zeventiende een Jood in mijn hart!"

www.vergadering.nu