www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Genezing en bevrijding
Bijbelse principes en de praktijk (handboek)
Peter Horrobin
Met een voorwoord van M.J. Paul
Uitg. Ellel Ministries, Baak 2012.
582 pagina's
Gebonden
ISBN: 9789023920441
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit handboek over bevrijdingspastoraat in de christelijke gemeente biedt een goed overzicht van dit actuele thema: bijbelse gegevens, historische lijnen en praktische informatie. Ook in Nederlandse kerken klinkt steeds vaker de roep om bevrijding van occulte machten. Hoe kan dit op een verantwoorde manier, zonder in extremen te vervallen?

De Engelsman Peter Horrobin houdt zich al jaren bezig met bevrijdingspastoraat en schreef een evenwichtig standaardwerk over dit onderwerp. De auteur bespreekt het bijbelse mensbeeld en onderzoekt de bijbelgedeelten die betrekking hebben op ‘bezetenheid’ in allerlei gradaties. Wat hebben zij ons westerlingen te zeggen over het werk van bevrijding? Hoe kunnen demonische machten ons leven beďnvloeden? In het tweede deel van het boek beschrijft Horrobin allerlei praktijksituaties, waarbij hij ook zijn eigen leerproces betrekt.
 


3. Nederlands Dagblad - 4 mei 2012 - www.nd.nl 

Heeft Horrobin Job wel gelezen?


Boekrecensie door Evert Jan Hempenius

Hebt u Job al gelezen? Dat vroeg ik mij af, toen ik Genezing en Bevrijding van Peter Horrobin las.

Mart Jan Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool te Ede leidt dit stevige boekwerk over bevrijdingspastoraat in. Peter Horrobin zelf is oprichter van de stichting Ellel Ministries en heeft meer dan vijfentwintig jaar praktijkervaring op het gebied van occulte bindingen. Zijn Engelstalige handboek (oorspronkelijk uit 1991) is er nu ook in het Nederlands.

Het bestaat uit twee delen. Deel een gaat over het ‘Fundament van de bevrijdingsbediening’, deel twee over ‘De bevrijdingsbediening in de praktijk’. Er spreekt een sterke drive uit dat christenen werkelijk de bevrijding mogen ervaren die Christus heeft gebracht, en dan vooral bevrijding van demonische machten.

erfelijke ziekten
Pastores spreken veel mensen die worstelen met verslavingen, erfelijke ziekten, dwangmatige gedragspatronen en depressies. Horrobin beschrijft een vrouw die graag af wilde van dwangmatig handenwassen, een gevolg van een traumatische jeugdervaring: ‘Veertig jaar later stond ze nog steeds te wassen, gedwongen door de demonen die in haar leven waren binnengedrongen op dat moment van extreme angst en trauma.’

Over erfelijke ziekten schrijft hij: ‘Hoewel het voor sommige theologen en medici vreemd en zelfs weerzinwekkend kan klinken, heeft de harde praktijk van alledag ons maar al te duidelijk laten zien dat geesten van zwakte met de generaties mee kunnen komen.’ ‘Als mensen sterven, sterven demonen niet. (...) Door zonde hebben ze rechten verkregen om over te gaan op kinderen en kleinkinderen, en daarom zijn de familieleden van de overledene de meest voor de hand liggende ontvangers van demonen.’

Horrobin verwijst hier naar Exodus 20:5. Deze voorbeelden gaan echter over christenen. Hier zijn ingrijpende theologische vragen te stellen. Wie verleent demonen rechten om over te gaan op kinderen? Is er sprake van een tweetraps-bevrijding? Eerst de bevrijding van zonde en schuld? Dan de bevrijding van demonisatie? Hoe verhoudt de inwoning van Christus en van de Geest (Efeziërs 3:14-19) zich tot demonisatie, rechten van demonen en binnendringende demonen? Horrobin besprak deze vragen eerder in zijn boek: ‘Ik betoog niet alleen dat christenen demonen in zich kunnen hebben, die daar al zaten vóór hun bekering, maar ook dat een christen nog meer demonen kan oplopen door het bedrijven van zonden via andere invalshoeken. Dit is niet zomaar een theoretische mening, maar ze is gebaseerd op onze uitgebreide ervaring.’........

Lees verder...


2. - 25 april 2012 - www.rd.nl 

Horrobin demoniseert de macht van satan


Boekrecensie door Dr. A.A. Teeuw

Wat is bevrijding van duivelse machten? Hoe kunnen demonen binnenkomen? Op welke wijze krijgt bevrijdingspastoraat vorm? Peter Horrobin gaat in ”Genezing en bevrijding” uitvoerig op dit soort vragen in.

Bezetenheid is gedurende de hele kerkgeschiedenis onderwerp van discussie geweest. De Rooms-Katholieke Kerk kent een lange traditie van exorcisme en de evangelische kring kent bevrijdingspastoraat. Ook in reformatorische kring krijgt dit thema geleidelijk meer aandacht. ”Genezing en bevrijding” van Peter Horrobin wil die verder onderbouwen.

De Engelsman Peter Horrobin is medegrondlegger van stichting Ellel Ministries, een internationale organisatie die zich richt op bevrijdingspastoraat. Jarenlange ervaring en intensieve Bijbelstudie vormen de basis van dit boek, waarbij hij zoekt naar de relevantie voor westerse christenen.

De ondertitel luidt ”Bijbelse principes en de praktijk”, wat treffend de tweedeling van het boek weergeeft. Het eerste deel is voornamelijk Bijbels-exegetisch van aard en gaat over bezetenheid en occulte bindingen, over een christelijke mensvisie en over het rijk van de engelen en satan. De auteur bespreekt nagenoeg alle Schriftplaatsen waar duivelen of andere duistere krachten voorkomen. Hij geeft veel informatie, maar desondanks blijft zijn betoog overzichtelijk en goed leesbaar.

Het tweede deel is praktisch van aard. Wat is bevrijding en genezing? Hoe kunnen demonen binnenkomen? Hoe krijgt bevrijdingspastoraat vorm en welke gebeden worden dan uitgesproken? In een soort appendix bespreekt de auteur het gebruik van (kerk)gebouwen waar een vloek op rust of waar een occulte binding heerst. Opnieuw zijn de antwoorden uitvoerig, maar de auteur blijft boeien, mede door zijn vele voorbeelden.

Grote opdracht
Nu naar de kernvraag van dit boek: Is bevrijdingspastoraat relevant voor westerse christenen en kerken? Het antwoord van de auteur is bevestigend. De grote opdracht van Jezus aan Zijn discipelen om het Evangelie uit te dragen, zieken te genezen en demonen uit te werpen geldt impliciet voor de kerk van alle tijden en plaatsen, aldus Horrobin. Dit betekent dat de christelijke gemeente het bevrijdingspastoraat vorm moet geven in haar bediening.

De auteur beseft dat niet iedereen zal instemmen met zijn visie. Hij denkt met name aan hen die de bedelingenleer aanhangen. Deze leer –die mijns inziens sterke papieren heeft– houdt in dat de tijd of bedeling van het Nieuwe Testament niet direct vergelijkbaar is met de tijd waarin wij leven. De strijd die Jezus met de satan heeft gevoerd (denk aan de vele vormen van bezetenheid, Gethsémané, Golgotha en daarna de strijd van de apostelen) is niet zomaar over te zetten naar de christelijke gemeente van vandaag, die participeert in een gekerstende samenleving en met een traditie van vele honderden jaren. Hiermee ontken ik overigens niet het bestaan van bezetenheid in onze tijd, maar ik zie dit anders dan de auteur. Tegelijk loop ik nu het risico dat de auteur mij „een demon van verzet” toedicht, want zo schrijft hij over aanhangers van de bedelingenleer.

Duistere verbonden
Mijn hoofdbezwaar tegen dit boek is de demonisering van de macht van de boze. Overal ziet de auteur demonen, bezetenheid, occulte bindingen en andere duistere verbonden. En vervolgens moeten die personen bevrijd en die kerkgebouwen geheiligd worden.........

Lees verder...


1. - 8 maart 2012 - www.rd.nl 

„Pastoraat van bevrijding heeft oude papieren”
Boekrecensie door Klaas van der Zwaag

ZOETERMEER – Het bevrijdingspastoraat ontmoet soms scherpe kritiek, maar heeft volgens dr. M. J. Paul oude papieren vanaf de vroege kerk. In toenemende mate krijgt de christelijke gemeente te maken met vragen over bevrijding van demonische machten.

Dat betoogt dr. Paul in een recent verschenen handboek van Peter Horrobin, ”Genezing en bevrijding. Bijbelse principes en de praktijk” (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer).

De Engelsman Peter Horrobin, afgestudeerd in Oxford en initiatiefnemer van de stichting Ellel Ministries, schreef een standaardwerk dat nu in het Nederlands is vertaald. Het handboek (582 bladzijden) brengt in twee delen de fundamenten en de praktijk van de bevrijdings­bediening in kaart.

Dr. Paul, oudtestamenticus en schrijver van boeken over demonie en bevrijdingspastoraat, merkt op dat er de laatste jaren een grote openheid is ontstaan voor het paranomale en occulte, met als gevolg een toegenomen pastorale nood. Er zijn verschillende stromingen op het gebied van het bevrijdingspastoraat, zoals de charismatische bevrijdingsbediening (Derek Prince, Peter Wagner en ook Horrobin), de evangelicale bevrijdingsbediening en het sacramentele exorcisme (in de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk). In Nederland waren vooral W. C. van Dam en Corrie ten Boom (met wie Horrobin samenwerkte) op dit terrein actief.

Horrobin stelt dat de bevrijdingsbediening van Jezus net zo relevant is als in de dagen waarin Jezus genezend op aarde rondliep. Bevrijding is zijns inziens een vast onderdeel van de christelijke bediening. Hij beseft dat er een te grote aandacht kan zijn voor het demonische. Daarom mag bevrijding nooit een doel op zichzelf worden. Het gaat in de eerste plaats om de relatie tot God. Jezus zei tegen de gelovigen in de eerste gemeenten dat ze eropuit moest trekken om discipelen te maken, niet slechts gelovigen.

De kerk doet zichzelf schade aan als zij niet accepteert dat bevrijding een belangrijk deel van haar wapenrusting is, aldus Horrobin. Hij is ervan overtuigd dat „veel mensen niet genezen omdat de kerk niet om de juiste dingen bidt.” Een kerk die geen bediening van genezing en bevrijding kent, is gehandicapt en biedt „een beperkte vorm van redding en heil.”

De sleutel van de bevrijdingsbediening ligt in de overwinning van Christus op satan op Golgotha. De satan doet er alles aan om deze waarheid ten onder te houden zodat mensen niet in de naam van Jezus bevrijd worden. Zonder bevrijding blijven aanwezige demonen onophoudelijk werken en zullen zij het de gelovige steeds moeilijker maken om God werkelijk te aanbidden............

Lees verder...

www.vergadering.nu