www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


H.A. Ironside
Voor eeuwig behouden
CV-Koers - februari 2003

‘… en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid’. Deze woorden uit Johannes 10 vormen voor de gelovige een ongelooflijke bemoediging. Echt zekerheid hebben over eeuwig behoud van jezelf en van je kinderen. Ook al worstel je misschien met een hardnekkige zonde en ook al zit je zoon of dochter midden in een periode waarin God niet lijkt te bestaan. De Bijbel is echter duidelijk: als een zondaar opnieuw geboren is door het Woord en de Geest van God en een nieuwe natuur ontvangen heeft, is het onmogelijk dat zo iemand ooit weer verloren gaat.

Je kunt het toch nauwelijks geloven? Ik zelf althans herken hoe veel christenen leven. Ze denken dat ze steeds opnieuw een nieuwe start moeten maken om door God geaccepteerd te worden. Ze worstelen zich van zondevergeving naar zondevergeving, met in de tussenliggende perioden vooral onzekerheid over de vraag of God wel van hen houdt en of ze behouden zijn. Met het oog op zulke twijfel heeft H.A. Ironside een mooi boekje geschreven, dat gelovigen weer op de goede weg wil brengen. Op grond van het volmaakte werk van de Here Jezus Christus kan er zekerheid zijn van eeuwig behoud. Die zekerheid geeft rust en vreugde.
In het eerste deel van het boek voert de auteur uit de Bijbel een viertal bewijzen aan voor wat het christelijke belijdenisgeschrift van de Dordtse Leerregels de ‘volharding van de heiligen’ noemt: ,,De gelovigen kunnen voor zichzelf zeker zijn van de bewaring van de uitverkorenen tot behoud…’’ Naast het volmaakte karakter van het offer van Christus noemt Ironside als Schriftbewijzen de volharding van de Heilige Geest, het feit dat de wedergeboren christen in Christus een nieuwe schepping is geworden en dat hij nu al het eeuwige leven bezit.

Mijn indruk is dat nogal wat theologen in preken en kerkbodeartikelen weinig nadruk leggen op deze leer omdat zij behoorlijk bang zijn dat zij kerkleden zorgeloos zullen maken. In de zin van: ‘Dan maakt het dus ook niets meer uit hoe ik leef, ik ga toch wel naar de hemel.’ Ironside’s antwoord ligt geheel in de lijn van de woorden van de apostel Jacobus dat er geen waar geloof is zonder goede werken. Als iemand geen verdriet heeft over zijn zonden en geen verlangen kent naar een heilig leven, bewijst hij daarmee dat hij geen christen is.

Maar… Ja, er zijn nogal wat ‘maars’, dat wil zeggen bijbelteksten die erop lijken te wijzen dat ware gelovigen nog wel degelijk verloren kunnen gaan. Losse teksten inderdaad, want Ironside laat ten aanzien van zo’n twintig voorbeelden zien dat die gedachte in strijd is met het geheel van de Bijbel. Tobbers mogen zich daarom bemoedigd weten. (AK)

Dr. H.A. Ironside: Voor eeuwig behouden, Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn, 2002, paperback 78 blz., € 6,95

  


www.vergadering.nu