www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Bevrijdingspastoraat
Dr. Peter van de Kamp (red.)
Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 2008
(TU-Bezinningsreeks)
96 blz. € 16,90 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit actuele onderwerp wordt in dit boek vanuit verschillende invalshoeken belicht. Vanuit een goed niveau wordt hier een belangrijke bijdrage geboden aan deze discussie welke in alle kerken, gemeenten en ook vrije groepen wordt gevoerd. Dit is deel 7 van de TU-bezinningsreeks.
Inhoud:
Dr. Ton van der Hoeven: Ga weg, satan
Dr. Mart-Jan Paul: Bevrijdingspastoraat in onze cultuur
Dr. Gerrit Glas: Misplaatste concreetheid: psychopathologische en filosofische aspecten van 'het' demonische
Dr. Peter van de Kamp: Praktisch0theologische kanttekeningen bij bevrijdingspastoraat
Dr. Peter van de Kamp: Het verlos van de boze, nabeschouwing over onderwerp

Lees ook: http://www.dossiers.tk/bevrijdingspastoraat-in-gkv-glas.htm


2. Nederlands Dagblad - 20 maart 2009 - www.nd.nl

Verschillende geluiden over bevrijdingspastoraat 

Boekrecensie door Evert Jan Hempenius 

Is het mogelijk dat de duivel en zijn demonen een (niet-)christen kan binden? Hoe verhouden psychiatrische ziektebeelden zich tot verschijnselen van demonische gebondenheid? Dergelijke vragen kwamen aan de orde op het congres ‘Drijf demonen uit!?’ dat op 4 april 2008 werd gehouden. Dit boek bevat de teksten van de vier referaten op dit congres over bevrijdingspastoraat dat door de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) werd gehouden.
Het eerste referaat is van Van der Hoeven, predikant te Voorburg (PKN). Hij heeft zich bezig gehouden met het symbool van de duivel in de moderne cultuur. Volgens hem past de aandacht voor bevrijdingspastoraat in de context van de postmoderne samenleving. Zijn bijdrage wordt gevolgd door het coreferaat van Paul, als oudtestamenticus verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij benadrukt dat de noodzaak van bevrijdingspastoraat vooral te maken heeft met het opkomende occultisme en satanisme. Hij gaat positief-kritisch in op Van der Hoeven. Daarnaast besteedt hij aandacht aan het artikel van Erik de Boer ‘In dienst van de Bevrijder,’ verschenen in de bundel Geestrijk leven. Hier is Paul aanmerkelijk kritischer. Hij waarschuwt voor het gevaar van biblicisme, waaronder hij verstaat: ,,letterlijk in de Bijbel’’ en ,,het normeren van huidige praktijken aan vergelijkbare situaties in de Bijbel’’. Hij signaleert dat De Boer steeds grondig kijkt ,,naar wat wel en niet in de Schrift staat en dat daaruit soms conclusies getrokken worden’’. Paul gaat verder: ,,Dit lijkt een prima werkwijze, maar heeft toch ook gevaarlijke kanten”. ,,In de bijdrage van de De Boer klinkt geen praktijkervaring door en daarom loopt hij het gevaar slechts van één pool (de Schrift; EJH) uit te gaan”. 

De praktijkervaring is wel aanwezig als Paul schrijft over een meisje met een geleidegeest en andere voorbeelden. Dit is de pool van de ervaringstheologie. Hij wil beide vasthouden, Schrift en ervaring. In dat licht bespreekt Paul een viertal citaten van De Boer. Aan de ene kant stemt hij De Boer toe: ,,Het is waar dat er in het Nieuwe Testament geen schuldbelijdenis vermeld staat als voorwaarde voor bevrijding.” Vervolgens: ,,De praktijk wijst meermalen uit dat die schuldbelijdenis nodig is om de rechtsgrond die Satan heeft op een persoon te verbreken.” Het lijkt erop dat bij Paul de praktijkervaring minstens ‘mede-funderend’ is voor zijn visie op bevrijdingspastoraat. Nieuwe begrippen komen op, zoals ,,een rechtsgrond die Satan heeft’’, waar de Bijbel over zwijgt. 

Verbazing 
Glas, hoogleraar ethiek en recht/wijsgerige aspecten van de gezondheidszorg en opleider psychiatrie gaat in op de achterliggende visies. Hij doet dat vooral vanuit een psychopathologisch en een filosofisch perspectief. Hij is tamelijk kritisch en wijst op een drietal bezwaren, 1) zoals het denken over schuld en zonde dat tot verwarring bij de pastorant kan leiden, 2) de illusie dat de geestelijke werkelijkheid van het kwaad tastbaar in de persoon van een demon aanwezig is, en 3) het quasi-psychotherapeutische karakter van bevrijdingspastoraat met alle risico’s van dien. 

Hij spreekt hier van verbazing en verontrusting die hij illustreert met een vergelijking van opleidingsduur: de bevrijdingspastor één week tot enkele maanden; de psychotherapeut en psychiater acht tot elf jaar, waarbij hun werk gebonden is aan protocollen en richtlijnen, die weer ontbreken bij de bevrijdingspastors. Hij legt nadruk op het belang van het ‘gewone’ gebed en pastorale gesprek naast de professionele behandelrelaties. Peter van de Kamp, hoofddocent praktische theologie, reflecteert tenslotte op de bijdrage van Glas. Hij laat ruimte voor (de mogelijkheid van) demonische gebondenheid. Verder vraagt hij nadrukkelijk aandacht voor Christus Overwinnaar die heel de vloek van ons genomen en ons uit de macht van de duivel bevrijd heeft. In de nabeschouwing met als titel: ‘Verlos ons van de boze’ blikt Van de Kamp terug op het congres. Dit boekje heeft dus allereerst zijn waarde voor de deelnemers aan dit congres. Verder biedt het verschillende handvatten om verder in gesprek te gaan, waarbij begripsverheldering een vereiste is.

2a . Zie ook Refdag...


1 . Smouter.net - 23 januari 2009 - www.smouter.net

Boekrecensie door Willem Smouter

In april 2008 werd in Kampen een congres gehouden over bevrijdingspastoraat onder de titel “Drijf de demonen uit!?”. Het besproken boek bundelt de bijdragen aan dat congres, met een nabeschouwing van dr. Peter van de Kamp, universitair docent Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Kampen.
Het enkele feit dat de universiteit hier een congres over hield vind ik al benijdenswaardig. Onze eigen Nederlands Gereformeerde Kerken staan heel open in de kerkelijke wereld, maar ik mis wel eens de publieke bezinning op thema’s die de aandacht vragen in de kerken. Bevrijdingspastoraat is daar een duidelijk voorbeeld van....
Lees verder...

 

 

 

www.vergadering.nu