www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


HebreeŽn
Geloven is volhouden
H.R. van de Kamp en J. van Bruggen
Commentaar Nieuwe Testament (CNT) derde serie. 2de druk. 
2012, KokBoekencentrum, Utrecht
336 paginaís
Ä 32,50
ISBN: 9789043518116
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is ťťn van de commentaardelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiŽle continuÔteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

HebreeŽn is een brief op de man af. Een veelkleurige aansporing om vol te houden in het geloof. Actueel in de crisistijd waarin de lezers zich in de zestiger jaren van de eerste eeuw bevonden. De Jodenchristenen in Jeruzalem en omgeving stonden voor de opdracht om hun geliefde hoofdstad met de daar gevestigde tempel te verlaten, wilden ze niet mee omkomen bij de aanstaande verwoesting van stad en tempel. Welke rijkdom en zekerheid houden volgelingen van Jezus Christus over in zulke kritieke omstandigheden? De auteur roept zijn hoorders op om de volle aandacht te blijven richten op Jezus Christus, de meelevende Hogepriester in de hemelse tempel en om bij het verlaten van het aardse Jeruzalem de blik te richten op de komende stad van de toekomst. Naar boven kijken waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods en naar voren kijken, richting de eeuwige stad.

De schrijver beroept zich daarbij voortdurend op het Oude Testament om de climax van Gods openbaring in de nieuwe tijd van Jezus Christus te duiden. Dit document is daarom van groot belang voor de vraag hoe christenen van de nieuwe tijd omgaan met de heilige schriften van het oude verbond.

De brief aan de HebreeŽn verdient vanwege de unieke combinatie van onderwijs en pastoraat ook vandaag een plaats in de reisbagage van elke christen.

Dr. H.R. van de Kamp schreef ook de studie over het boek Openbaring: profetie vanaf Patmos in deze serie Commentaar Nieuwe Testament.

..


1. - 29 augustus 2021 - www.uitdaging.nl 

Traditioneel-christelijke uitleg HebreeŽnbrief

Recensie door Marco van Putten

De HebreeŽnbrief is omstreden, omdat een briefhoofd ontbreekt. Daardoor is de schrijver en zijn doelgroep onbekend. Volgens de christelijke traditie zou de brief alleen bestemd zijn voor Joodse gelovigen. Toch is het een van de langste brieven van het Nieuwe Testament. H.R. van de Kamp en J. van Bruggen geven een uitleg van deze brief. Hoe deden ze dat?


Het is opmerkelijk hoe selectief christenen de Bijbel lezen. Ondanks de grote verzameling Bijbelboeken richten ze zich hoofdzakelijk op de vier EvangeliŽn en de brieven van Paulus. Dat bepaalt hun geloof, terwijl Bijbels geloof afhankelijk is van het geheel van de Bijbel. Daar komt bij dat het Nieuwe Verbond het Oude Testament (OT) als basis heeft. Juist die basis wordt in de HebreeŽnbrief dieper uitgewerkt. Logisch dus dat deze brief deel uitmaakt van de Bijbel.

Boekanalyse
De auteurs behoren tot de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk (GKV) en vertegenwoordigen de daardoor bepaalde orthodoxe traditie. Hun commentaar op de HebreeŽnbrief verschijnt in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament (CNT) begonnen door Greijdanus en Grosheide. Van de Kamp (predikant te Apeldoorn) levert het commentaar op HebreeŽn 1:1-10:18 en Van Bruggen (emeritus-hoogleraar NT) op 10:19-13:25. De laatste heeft dit boek ook geredigeerd.

Na een Voorwoord en Inleiding volgt het commentaar. De auteurs vermoeden dat de HebreeŽnbrief uit drie delen bestaat: 1. Luisteren naar de Zoon (H1-4); 2. De Here Jezus , Hogepriester van onze belijdenis (H5:1-10:18); 3. Volhouden op de Weg naar het hemelse Sion (H10:19-13:25). In principe is gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) tenzij anders aangegeven. Het boek sluit af met een afkortingenlijst van geciteerde literatuur en een literatuurlijst.

Visie
Volgens de auteurs is de HebreeŽnbrief geschreven door iemand uit de kring rond Paulus, voorafgaande aan de vernietiging van de Tempel in Jeruzalem. De brief zou vanuit ItaliŽ aan de gelovigen in de Romeinse provincie Judea (specifiek de Jeruzalemmer gelovigen) zijn gezonden. Het thema van de brief zou een ernstige oproep zijn om niet terug te keren naar het Jodendom, maar vast te houden aan het unieke van de Here Jezus als de meelevende Hogepriester in de Tempel in de hemel. Ze gaan er ook vanuit dat Hij de laatste van de profeten was.

Evaluatie
Dit is een belangrijke, interessante en toegankelijke aanzet tot de uitleg (soms op woordniveau) van de HebreeŽnbrief, alleen wel traditioneel-christelijk. Die traditie veronderstelt dat de Bijbel alleen van toepassing is op de kerk (Ecclesiocentrische; tunnelvisie op de kerk). Een Vervangingstheorie (christenheid superieur aan Jodendom) wordt verondersteld. Soms worden nogal moeilijke (Latijnse en Griekse) woorden gebruikt.

De lijn is ook christocentrisch (de Here Jezus bracht het volmaakte. Hoewel dat ook wordt tegengesproken (intern tegenstrijdig!)) en in verband daarmee is er ook een te grote focus op het hemelse in plaats van op het aardse. Het is onbegrijpelijk dat zoekregisters, zoals van Bijbelboeken, ontbreken.

www.vergadering.nu