www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geboren om vrij te zijn
Handboek voor bevrijdingspastoraat
Wilkin van de Kamp
Uitg. Crosslight Media, Aalten, 2012
ISBN 9789490254100
895 blz.; 59,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het handboek voor bevrijdingspastoraat van Wilkin van de Kamp is het resultaat van twaalf jaar studie en praktijkervaring op het gebied van bevrijdingspastoraat. Voorheen is veel van het materiaal al gebruikt bij trainingen, maar nu is het voor het eerst voor iedereen beschikbaar. We zijn enorm dankbaar en blij dat we dit handboek nu kunnen presenteren.

Het handboek is bedoeld om gemeenten, pastoraal begeleiders en hulpverleners een naslagwerk in handen te geven om te gebruiken in het bevrijdingspastoraat.

Het 800 pagina’s tellend boek is opgebouwd uit vier delen:
- De oorsprong van het kwaad
- Ontmasker het kwaad
- Weersta het kwaad
- Overwin het kwaad

Naast een register van gebruikte Bijbelteksten bevat het handboek ook een zo compleet mogelijk lexicon op het gebied van occultisme, waarin op alfabetische volgorde vele occulte begrippen worden uitgelegd. Daarnaast is als appendix een uitgebreide questionnaire bijgevoegd die we gebruiken als voorbereiding op het bevrijdingspastoraat.

Inhoud (pdf)...


1. - 26 juni 2012 - www.rd.nl 

Handboek bevrijdingspastoraat van Van de Kamp vraagt om verdere uitwerking

Recensie door dr. M. J. Paul

Nadat er in de afgelopen twaalf jaar 4500 exemplaren van het losbladige Handboek voor bevrijdingspastoraat zijn verkocht, is nu een herschreven boekeditie gepubliceerd.

Met 895 paginas informatie kan de lezer zich breed orinteren. De schrijver is Wilkin van de Kamp, voorganger in Aalten en oprichter van de stichting Geboren om vrij te zijn. Hij heeft in conferenties in Nederland en in het buitenland veel ervaring opgedaan en is vaak tot zegen geweest van mensen die door duistere invloeden gebonden waren.


In onze samenleving, die veel occulte invloeden ondergaat, komt het bevrijdingspastoraat steeds meer in de belangstelling. Dit is een benaming voor pastoraat waarmee mensen geholpen worden om vrij te komen uit negatieve geestelijke bindingen, veroorzaakt door demonische machten. Het handboek geeft een brede omschrijving en richt zich op mensen die verstrikt zijn geraakt in zonde, leugen en emotionele of demonische gebondenheid.

Door die brede definitie rijzen er uiteraard vragen naar de raakvlakken met de gewone problemen die in het kerkelijke pastoraat en door de psychische hulpverlening behandeld worden. Gelukkig komen die zaken ook aan de orde.

Goede hulp
Het handboek bevat een inleiding over de focus van het bevrijdingspastoraat en daarna vier hoofddelen: De oorsprong van het kwaad, Ontmasker het kwaad, Weersta het kwaad en Overwin het kwaad.

Er ligt een schat aan informatie in dit boek. Een voorbeeld daarvan is het Lexicon occultisme, een alfabetische lijst met 250 actuele begrippen. Het volgende hoofdstuk beschrijft uitgebreid de vrijmetselarij en de achtergronden ervan. Daarna komen new age, voodoo en winti, wicca (hekserij) en satanisme met satanisch ritueel misbruik aan de orde. Ongeacht of men het met de vorm van hulpverlening eens is die in het handboek aangeboden wordt, is het van belang zulke informatie te verwerken.

Terwijl de meesten in onze kring gelukkig niet door eigen ervaring vertrouwd zijn met dergelijke praktijken, komen steeds meer ambtsdragers en hulpverleners in aanraking met hulpvragen van mensen die in dergelijke milieus geweest zijn, vrijwillig of gedwongen. Wat is dan de weg die gewezen kan worden? Inzicht in de problemen en het begrijpen van de (symbool)taal zijn van belang om goede hulp te kunnen verlenen. Hopelijk zijn of komen er in elke gemeente christenen die hiervan op de hoogte zijn, zodat de hedendaagse listen van satan des te beter bestreden kunnen worden.

Voor hen die benieuwd zijn naar de overlap met psychische verschijnselen is een hoofdstuk opgenomen over dissociatieve identiteitsstoornissen. Het laatste hoofdstuk gaat in op de psychiatrie. In een bijlage is een vragenlijst toegevoegd als belangrijk hulpmiddel om de problemen van de hulpvrager in kaart te brengen.

Betrouwbaarheid
We mogen de auteur en zijn team dankbaar zijn voor het vele goede werk dat zij verrichtten en voor de informatie die nu breed beschikbaar is. Kennis van demonische machten was in de Vroegchristelijke Kerk aanwezig en hun werkzaamheden werden onderkend, ook door de kerkvaders die voor ons in dogmatisch opzicht gezag hebben. Schrijvers als Justinus de Martelaar, Tertullianus, Cyprianus, Athanasius en Augustinus hebben daarover gepubliceerd. Gewoonlijk is dit in onze kerkgeschiedenisboeken niet overgenomen omdat deze zaken buiten onze belangstelling vielen en vaak als primitief overkwamen.............

 Lees verder... 

www.vergadering.nu