www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nuPassie voor God
Aad Kamsteeg
Titel: ”Dit is mijn passie. Hartstocht voor God” 
Auteur: Aad Kamsteeg 
Uitgeverij: De Vuurbaak, Barneveld 
ISBN 9055602957
Pagina’s: 160 
Prijs: € 13,75. 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is de passie van Aad Kamsteeg dat steeds meer mensen gaan zien dat de liefde van Christus zo overweldigend is dat ze meer en meer vervuld worden van God. Genade verandert mensen van binnenuit. Ook in Nederland.
Als journalist maakte Kamsteeg vele reizen naar het buitenland. Hij ontmoette in China, Afrika, Amerika en waar dan ook verschillende soorten christenen maar wel met diezelfde ene passie. In dit inspirerende boek neemt Aad Kamsteeg de lezer mee in de vaak verrassende ontmoetingen.
Aad Kamsteeg was jarenlang commentator buitenland bij het Nederlands Dagblad. Ook was hij hoofdredacteur bij het opiniemaandblad CV·Koers.


Reformatorisch Dagblad - 20 juli 2005

Ontdekkingstocht door puriteinse landschap 
Dr. W. van Vlastuin 

Het behoeft geen betoog dat Aad Kamsteeg een passie heeft. Het is ook geen vraag wat die passie is. Sinds Kamsteeg kennis heeft gemaakt met de opwekkingsbewegingen rondom Whitefield en Edwards en wereldwijd christenen met dezelfde betrokkenheid ontmoet, is hij helemaal aan deze soort van christendom verknocht. Kamsteeg heeft zich gelaafd aan de puriteinse bronnen in de geschiedenis van onze spiritualiteit. Hij heeft gezien en ervaren dat de geschriften van de puriteinen helemaal geen stoffige boekjes zijn uit een ver verleden, maar dat zij hebben geput uit het onuitputtelijke Woord van de levende God. De ontdekkingen die zij hebben gedaan van de eeuwige werkelijkheden in God zijn niet alleen voor het verleden, maar ook voor het heden. Wat er dan ook veranderd moge zijn, het wezen van de gemeenschap met God is onveranderd. Dat geeft gemeenschap der heiligen, ook met de theologen van het puritanisme. 
Opwekking 
Omdat Kamsteeg zich persoonlijk aan deze geschriften heeft gelaafd, wil hij daarvan ook uitdelen. Zijn nieuwste boek is daarvan een levend bewijs. Al lezend in ”Dit is mijn passie” proef je de verrassingen die de auteur op zijn ontdekkingstocht tegenkwam. Het is werkelijk een ontdekking voor hem en vanuit de verwondering over zijn ontdekkingen geeft hij de boodschap door.

Om een indruk te geven van de inhoud: het eerste hoofdstuk gaat over het kennen van God. Kamsteeg bedoelt dan geen oppervlakkige kennis van God, maar de ervaringskennis van de Heere. Het gaat om de radicale gerichtheid op de levende God. De onvoorwaardelijke liefde tot Hem en Zijn Naam. In het tweede hoofdstuk wordt het probleem van de zonde nader uitgewerkt. Kamsteeg schroomt niet om te benadrukken dat zondebesef nodig is. In het licht van Gods heiligheid komt onze onheiligheid aan het licht. Met grote betrokkenheid lezen we de geschiedenis van de opwekking in Enfield onder de bediening van het Woord door Jonathan Edwards. In deze benadering proeven we dat de schrijver het huidige oppervlakkige levensklimaat van christenen onder kritiek stelt. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft ”het feest van genade”. Met grote betrokkenheid probeert de schrijver ons het wonder van de genade duidelijk te maken en te onderstrepen dat Gods genade volkomen is. Allerlei wettische vormen van een CAO-geloof worden tegen het licht gehouden. Het bevrijdende is dat genade niet in mij ligt, maar buiten mij.

Bewogenheid 
Na het hoofdstuk over de genade volgt het hoofdstuk over de heiliging. Gods genade is niet goedkoop, maar ook het leven wordt vernieuwd. De inwoning van de Heilige Geest in ons blijft niet onvruchtbaar, maar trekt sporen in ons hele leven. Nederigheid en vergevingsgezindheid zullen de kenmerken van het door de Geest geleide leven zijn. Daarbij komen ook subtiele vormen van werkheiligheid aan de orde, waarin wij onze eigenwaarde uiteindelijk ontlenen aan onze prestaties. 

Het vijfde en het zesde hoofdstuk zijn eigenlijk een nadere uitwerking van het vierde hoofdstuk. Daarin gaat het over de bewogenheid met je medemens, de gaven die de Heere heeft gegeven, de omgang met christenen die een ander karakter hebben, de bewogenheid met de ziel van de medemens. Tot slot benadrukt de auteur dat genade ons missionair maakt. Het missionaire dient een soort levenshouding te zijn. Als kerk dienen we niet introvert te zijn, maar een open oog te hebben voor de wereld waarin wij staan.

Verdieping
Ik geloof dat ik hiermee in houtskoollijnen recht heb gedaan aan de boodschap van de auteur. Wat mij betreft gaat hij nog verder door met zijn ontdekkingstocht door het landschap van de puriteinen. Ik krijg de indruk dat zijn kennis van de puriteinen vooral is opgedaan via derden, bijvoorbeeld via D. M. Lloyd-Jones, Tim Keller, J. I. Packer, R. F. Lovelace en John Piper, die hij met regelmaat en instemming citeert. Mijn advies zou zijn: lees de puriteinen persoonlijk. Bijvoorbeeld het werk van John Owen over de gemeenschap met God, het werk van de Heilige Geest of de inwonende zonde. Of John Bunyan over de christenreis naar de eeuwigheid, of de ”Viervoudige staat” van Thomas Boston, of de preken van Edwards over Gods soevereiniteit. Deze geschriften zullen -door Gods Geest- onze theologie en onze persoonlijke beleving verdiepen.


Opbouw - maart 2005

Passie voor God
Aad Kamsteeg

Recensie door ds. C.T. de Groot, Zeewolde

Waar loop je als mens warm voor? Waar draait het om in het leven? Aad Kamsteeg, voorheen hoofdredacteur van CV-Koers en commentator buitenland bij het Nederlands Dagblad, geeft zijn eigen antwoord op die vragen in zijn boek 'Dit is mijn passie'. Hij vat kort en bondig samen: 'Mijn passie is mijn diepste vreugde in God te vinden. (-)

Mijn passie is God lief te hebben om wie Hij is. Er is niet mooiers dan dat. De bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis tonen bovendien aan dat dit ideaal bereikbaar is. Genade heeft velen van binnenuit veranderd. Zo'n verandering wordt zichtbaar'. Vanuit de aan hem geschonken genade is in Kamsteeg het 'moeten gehoorzaam zijn' veranderd in 'verlangen gehoorzaam aan God te zijn'. Zijn honger naar meer van God werd gewekt door de Chinese bijbelleraar Watchman Nee en nieuw inzicht in de relevantie van het evangelie voor het dagelijks leven ontleent hij aan de Amerikaanse predikant Tim Keller. Verder hebben tal van ontmoetingen met Afrikaanse, Aziatische en Noord-Amerikaanse christenen hem geholpen opnieuw onder de indruk te komen van Christus' liefde, in en door wie wij mogen leren hoe wij God een plezier kunnen doen.

Praktisch

'Dit is mijn passie' is een opvallend praktisch boek en gaat in op tal van vragen die in het hart van elke christen wel eens opborrelen. Kamsteeg beschrijft bijvoorbeeld hoe de Heilige Geest hem bracht van kennis over God tot kennis van God. De vraag rijst dan: hoe weet ik nou of ik wel kennis van God heb? Hij lanceert in antwoord op deze vraag vier criteria van Packer. Criteria waaraan je jezelf kan toetsen: 'Mensen die God kennen, a) zetten zich volledig voor Hem in, b) denken groot van Hem, c) geven blijk van grote moed voor Hem, en d) vinden innerlijke vrede in Hem. Duidelijk is dat het bij 'kennen van' om veel méér gaat dan om verstandelijk weten'.

Een andere vraag die een gelovig mens kan bezig houden is: wat is heiliging eigenlijk precies en hoe heilig ik concreet mijn leven in dienst van Jezus? Kamsteeg: 'Heiliging houdt in dat denken en doen op één doel zijn gericht. Alles staat in dienst van God. Denk aan een atleet die bij de Olympische spelen een gouden medaille wil winnen. Het hele leven van die man of vrouw is afgestemd op het einddoel. Natuurlijk doet hij een boel dingen die andere mensen ook doen: uitgaan met vrienden, familie bezoeken, op internet werken. Maar bij alles wat hij doet, houdt hij het oog gericht op dat ene doel. Dat doel bepaalt welk voedsel hij eet, hoe hij zijn dag indeelt, hoe laat hij naar bed gaat, aan welke pleziertjes hij wel en aan welke hij niet meedoet. Heiliging wil zeggen dat 'leven voor God' maar niet één van de dingen is die een mens doet. Het stempelt het hele bestaan. Heiliging is in feite het opgeven van zelfbeschikking. (-) Bij het opgeven van zelfbeschikking gaat het om de vraag of we met ons hele hebben en houden op God vertrouwen.'

Persoonlijk

Kamsteeg schaamt zich niet om de lezer in zijn hart te laten kijken en raakt zo gemakkelijk het hart. Het is een boek van hart tot hart. Zo biecht hij bijvoorbeeld op hoe zijn ontmoetingen met enthousiaste christenen in tal van landen en het vernieuwende werk van de Heilige Geest in zijn eigen hart hem de neiging bezorgden zich te isoleren van zijn eigen vrijgemaakte kerk. En ook hoe andersom, sommige broeders en zusters zich tegen hem keerden. Kamsteeg: 'Geleidelijk kwam ik gelukkig tot de overtuiging dat God mij later niet zozeer zal vragen hoe ik ben omgegaan met gelijkgezinden als wel met hen die weigerden uit nieuwe liedbundels te zingen, gebedskringen afdeden als groepsvorming en die weinig moesten hebben van al die nieuwlichterij uit Amerika. Van dat inzicht ben ik vervolgens niet minder geworden. En luister dan naar Paulus: 'Aanvaardt elkaar dus ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaardt' (-) In feite zegt Paulus dat de sterke de zwakheden van de ander moet dragen, er als het ware onder moet kruipen om diens last te torsen. (-) Punt is dat de sterke zijn best moet doen om te begrijpen waarom de zwakke tot zijn standpunt komt. Zitten er misschien waarheidselementen in? Bovendien moet de sterke gevoelsmatig bij de ander betrokken raken en een warme band met hem aangaan'.

Verlangen naar meer

In een zeer soepele stijl laat Kamsteeg de lezer delen in wat hij leerde over de heiligheid van God, zondekennis, genade, heiliging en missionair leven. Prachtige voorbeelden en anekdotes doen je telkens glimlachen, zetten je aan tot nadenken en gebed. Dit boek sluit wat mij betreft mooi aan bij het 'Verlangen naar meer' waarover onlangs het TSB-symposium handelde (zie Opbouw nr.4, pag. 3 en 4). Kamsteeg geeft aan langs welke weg God ons verlangen naar meer kan en wil vullen!

'Dit is mijn passie' (Hartstocht voor God), Aad Kamsteeg, De Vuurbaak;
ISBN 9055602957, 160 blz.; € 13,75

www.vergadering.nu