www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gods profetische feesten
door drs. J. Keegstra, voorzitter van de
Christelijke Ambassade in Jeruzalem.

ISBN 9789073895249
Uitg. Shalom Books, Putten 2006. 101 blz. - € 12,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


In dit nieuwe studieboekje laat de auteur zien dat God Israël onderwees door hen 
feesten te laten vieren. Die feesten bepalen de indeling van het jaar. Maar ze hebben ook een bepaalde inhoud. Zo verwijzen de voorjaarsfeesten naar het verleden: de uittocht uit Egypte (Pesach) en de wetgeving (Shavuoth) en de najaarsfeesten wijzen naar de toekomst. Het oordeel (Rosj Hasanna), het Loofhuttenfeest (naar de inzameling van de volken in het Messiaanse rijk) en heel bijzonder is de plaats van de ‘achtste dag’, Shemini Azeret (ook Simchat Thora genoemd). Deze speciale dag zou wel eens de dag kunnen zijn van de ‘wederoprichting aller dingen.’Keegstra is ingenieur Weg en Waterbouw, filosoof, econoom en theoloog. Hij heeft een diepe bijbelkennis en profetisch inzicht. Dit boekje is voor hen die de moeite nemen om de inhoud te bestuderen een schatkamer aan bijbels inzicht.


1. Nederlands Dagblad - 21 april 2006 - www.nd.nl 

Gods profetische feesten

Boekrecensie door Roel Sikkema


De oudtestamentische feesten hebben nog steeds een belangrijke betekenis voor de nieuwtestamentische kerk. Die conclusie loopt als een rode draad door dit interessante boek. Zo verwijst volgens de schrijver het oudtestamentische
Pesachfeest naar God de Zoon, het Pinksterfeest naar God de Heilige Geest en het Loofhuttenfeest, naar God de Vader. En Shemini Atzeret, de afsluitende dag van het Loofhuttenfeest is een verwijzing naar het koninkrijk van God, met de bekendmaking van de naam van God.

Volgens Keegstra betekent het vieren van de heilsfeiten in het heden tegelijk een herinnering aan het verleden, alseen verwijzing naar de toekomst. Een voorbeeld daarvan is het heilig avondmaal. Daarin "staat het actueel vieren centraal, waarbij het herinneren aan wat Jezus deed wordt verkondigd, totdat hij in de toekomst komt. Daarmee geeft het Nieuwe Testament aan, dat het vieren van de heilsfeiten van God tegelijk een gedenken en vooruitzien is".

Wie meer van de joodse feesten en de daarin gebruikte symboliek afweet, zal ook allerlei nieuwtestamentische uitspraken en symbolen beter kunnen begrijpen. Daarvoor is dit boekje een handige gids.

www.vergadering.nu