www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoe denken wij?
Hebreeuws denken versus Grieks denken
Jacob Keegstra
2020, Scholten, Zwolle
195 pagina’s
€ 15,-
ISBN: 9789492959980
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe denken wij? Ons denken wordt beïnvloed door onze cultuur. Wij willen de belangrijkste pijlers daarin belichten: het Hebreeuwse denken versus het Griekse denken. Het Hebreeuwse denken gaat uit van de belijdenis van Israël: “Hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één!” Omdat God één is, wil Hij ook dat wij mensen een eenheid zijn van geest, ziel en lichaam. Het Hebreeuwse denken heeft een mensvisie, waarbij het gaat om eenheid, om het leven als geheel, om het collectief. Het Griekse denken daarentegen kent steeds een onderscheid, een tweedeling: eerst de godenverhalen tegenover de natuur, vervolgens de ziel tegenover het lichaam en tenslotte de vorm tegenover de materie. Hoe werken deze invloeden door in onze cultuur? Waar we mee omgaan, daar worden we vroeg of laat door beïnvloed. In het Griekse denken draait alles om het individu: hoe kan ik door zelf na te denken de waarheid verkrijgen?Hoe wij denken wordt vervolgens zichtbaar in ons maatschappijbeeld of samenlevingsmodel. In het Griekse denken zien wij een onderscheid tussen machtigen en arbeiders. In de Bijbel wordt het model voor de maatschappij zichtbaar door de gemeente, middels beelden van een huis, een kudde, een lichaam, et cetera. Hierbij worden aan eenieder gaven gegeven, tot opbouw van allen. Als bijbelleraar geeft Jacob Keegstra veel lezingen over Gods Woord. Daarbij rust hij christenen toe, met de focus op Gods beloften voor Israël. Eerder verschenen ‘Gods Profetische feesten’ (2006) en ‘Gods Woord is één!’ (2018). Jacob (1958) is theoloog, filosoof, econoom en ingenieur. Hij is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de International Christian Embassy Jerusalem, (ICEJ).

..


1. - 29 juni 2021 - www.uitdaging.nl 

Verschil tussen Bijbels en Westers denken uitgewerkt

Recensie door Marco van Putten

Wordt de Bijbel als Gods woord aanvaardt, dan komen fundamentele verschillen met de hedendaagse maatschappij naar voren. Op deze verschillen gaat Keegstra in met zijn boek ‘Hoe denken wij?’. Waar gaat het over?

In de Bijbel wordt een wereldvisie beschreven waartegen mensen zich van aanvang aan verzetten. De mens gaat steeds meer diens eigen weg. Voor gelovigen is het belangrijk de verschillen tussen de Bijbelse wereldvisie met die van tegenwoordig te kennen en wat de achtergronden ervan zijn.


Boekanalyse
Keegstra is Bijbelleraar/Theoloog, filosoof, econoom en ingenieur. Hij geeft veel lezingen en schreef diverse boeken. Hij is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ). Volgens hem is denken (wereldvisie) cultureel bepaald. Hij omschrijft het verschil tussen de Bijbelse samenlevingsvisie en die van de seculiere wereld als het spanningsveld tussen Hebreeuws en Grieks denken.

Keegstra beschrijft dit spanningsveld na een Voorwoord en een Inleiding in zeven hoofdstukken opgedeeld in twee delen (Hebreeuws (H1-6) en Grieks denken (H7)). Gebruik is gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV). In voetnoten staan hoofdzakelijk Bijbeltekstverwijzingen en eindnoten geven literatuurverwijzingen. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting en verwerkingsvragen. Het boek sluit af met een korte literatuurlijst, zes bijlagen en een korte beschrijving over de ICEJ.

Hebreeuws denken
Denken van mensen zou vaak onbewust de samenleving bepalen. Volgens Keegstra staat in Hebreeuws denken bovenal eenheid centraal en in Grieks denken onderscheiding/opdeling. Christenen zouden meestal de Bijbel vanuit Grieks denken lezen en toepassen, maar dat denken zou hen juist van God afhouden.

Evaluatie
Dit is een belangrijk boek over de verschillen van wereldvisie (Bijbels versus Westers), maar de aanpak ervan is problematisch. Op de eerste plaats legt het de nadruk op culturele in plaats van op religieuze verschillen. Keegstra wil de niet-Westerse basis van de Bijbel zo op een Westerse wijze promoten. Ook reduceert hij de godsdienstige boodschap van de Bijbel tot een zogenoemde “Hebreeuwse cultuur”. Alsof die de Bijbel zou vertegenwoordigen. Keegstra is ook Ecclesiocentrisch (tunnelvisie op kerk).

De voorkaft van zijn boek is suggestief. De woorden “Hebreeuws denken” hebben een lichtbruine (warme) achtergrondkleur en “Grieks denken” een lichtblauwe (ijskoude) kleur. Ook legt de kaft onjuiste associaties tussen Hebreeuws denken en een chassidische (heel kleine mystieke on-Bijbelse sekte van het Jodendom) man ten opzichte van Grieks denken en een Grieks/Romeins (dood) standbeeld. Tevens toont de achtergrond-foto bij Hebreeuws denken de ‘Klaagmuur’ en bij Grieks denken zuilen (van een tempel), terwijl het boek niet zozeer over religie gaat.

Keegstra beweert dat Hebreeuwse cultuur de Bijbelse samenlevingsvisie uitdrukt. Dat is slechts ten dele zo. Daartegenover stelt hij de Griekse (de (hedendaagse) Westerse) cultuur. Maar het Westen is ook beïnvloed door andere culturen, zoals de Germaanse.

Kortom, dit is een boek, overigens zonder zoekregister, dat vooral niet te kritisch en populair (onwetenschappelijk/stapelen van aannames) begrepen moet worden. Voor die doelgroep is dit boek aangeraden.

www.vergadering.nu