www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


Israel in het hart van de Kerk
Jezus in het hart van Israel
Mark Kinzer
Ä 16,50
ISBN: 9789492959836
182 blz.
Uitgever: Scholten Uitgeverij B.V.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, IsraŽl en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien. Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde. Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezing van het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk en IsraŽl verbindt. Hij is tegelijk de Messias Koning van IsraŽl en het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het Nieuwe Testament een blijvende verbondenheid van Jezus met zijn volk IsraŽl leert. Een verbondenheid die tot de dag van vandaag voortduurt. Dit levert een heel ander plaatje op. Want door Jezus is de Kerk van Christus dan onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. De joden die Jezus als Messias belijden belichamen deze verbondenheid van IsraŽl en de Kerk. Zij behoren immers tot beide. Dit boek maakt duidelijk dat het luisteren naar de Joodse stem onontbeerlijk is voor het verstaan van Gods weg met Kerk en IsraŽl.
Dit boek bevat de vijf lezingen die Kinzer in Nederland heeft gegeven op uitnodiging van de Jules Isaac Stichting in samenwerking met Christenen voor IsraŽl.

Meer beoordelingen...

..


5. - 18 augustus 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Mark Kinzer - IsraŽl in het hart van de kerk

Boekrecensie door Jenno Sijtsma

Ik word zo blij van dit geweldige boek met die schitterende boodschap. De Joodse, zeer bescheiden geleerde auteur is al vijftig jaar een joodse volgeling van Jezus en dus ervan overtuigd dat Jezus de Messias van de Joden en het hart van IsraŽl is. Op zich is het al een wonder dat na eeuwen van ongekende haat en miskenning een jood in Jezus gaat geloven, maar wat de auteur in de vijf lezingen in dit boek aan kennis en liefde voor jood en christen vertelt is van een hartverwarmende en hartveroverende liefde. 

Ik word er stil van en ben God dankbaar als ik de uitleg van Kinzer lees over een aantal teksten van de Joodse apostel Paulus in de Brief aan de EfeziŽrs en de bekende (!) hoofdstukken 9 tot en met 11 uit de Brief aan de Romeinen. Wat een blij inzicht en wat een Bijbels doordacht beleven van deze auteur. Vandaag heeft de kerk en elke christen een nieuwe kans om in te zien wat een onrecht de joden al vanaf de eerste eeuw en met name na het Concilie van Nicea aangedaan is. Het is een tijd van vergeving en tegelijk een tijd van intense samenwerking van jood en christen, onder het geloof van Jezus en geleid door de Geest van God. 

Het is een duidelijke waarneming dat een herstelde joodse gemeenschap wereldwijd meer en meer komt tot de belijdenis dat Jezus de Messias van de Joden is. Hij is absoluut nog steeds aanwezig en onverbrekelijk verbonden met het joodse volk. Wie als jood of als christen in Jezus de Messias gelooft, behoort tot de ene ecclesia, zoals God het heeft bedoeld. Duidelijk is in ieder geval dat je nooit bij Jezus terecht komt zonder IsraŽl. 

De vijf lezingen van Kinzer worden aangevuld met de weergave van een lezing van Jeroen Bol, de voorzitter van de Jules Isaac Stichting, gehouden op 23 maart 2019 tijdens een studiedag van de Stichting. Hij beschrijft twintig eeuwen Messiaans Jodendom in vogelvlucht, zoals hij zelf zegt. 

Aan het eind van het boek wordt literatuur aanbevolen en een aantal websites genoemd. Het is een geweldig boek, zeker voor elke christen en predikant, en zeker voor een ieder die helaas nog steeds een aanhanger is van de verfoeilijke vervangingstheologie. God heeft zijn volk IsraŽl nog altijd intens lief en nooit terzijde geschoven. Lees dit boek en beleef het met anderen samen als een zegen om te groeien in liefde.


4. - juni 2020 - http://christenenvoorisrael.nl/israel-en-de-kerk

Naar een IsraŽlchristologie die de band tussen Jezus en het Joodse volk bevestigt

Recensie door Ds Kees Kant

Dit boek bevat vijf lezingen van de Messiaans Joodse theoloog Mark Kinzer. Hij beschrijft de diepe en intense relatie tussen Jezus en IsraŽl, het Joodse volk. De manier waarop hij dat doet
is boeiend, overtuigend en vooral ongekunsteld. Heel geloofwaardig interpreteert hij teksten in Oude en Nieuwe Testament die Jezus en IsraŽl met elkaar verbinden. Zo wijst hij op Jesaja 49, waar over de Knecht des Heren staat: "De Here heeft mij geroepen van mijn moeders lijf aan, van de schoot van mijn moeder aan heeft Hij mijn. naam vermeld (...) En Hij zei tot mij: Jij bent mijn knecht, IsraŽl, in wie Ik mij zal verheerlijken." Mark Kinzer zegt dan dat het gaat over een individuele persoon, die vervolgens IsraŽl wordt genoemd, en die tegelijk een unieke relatie heeft met het volk. "Jezus leeft voort in het hart van het Joodse volk, gisteren, vandaag en voor altijd. Hij maakt onvervreemdbaar deel uit van het Joodse volk," zegt Kinzer.

Hij is er van overtuigd dat het Messiaanse Jodendom een brugfunctie heeft tussen de Kerk en IsraŽl. Messiaanse Joden geloven in Jezus en zijn tegelijkertijd voluit Jood en leven naar de Torah. Tijdens de apostelvergadering in Handelingen 15 werd erkend dat niet-Joodse gelovigen in Jezus niet de hele Torah hoeven te onderhouden. Dit betekent volgens Kinzer dat de Torah dus ook na de komst van Jezus gewoon van toepassing bleef, dus ook voor alle Joden die in Jezus geloven. Als de Torah met Jezus afgeschaft zou zijn, dan zou ook deze apostelvergadering niet meer nodig geweest zijn. Nu wordt het dan ook tijd, zegt Kinzer, dat de kerk gaat inzien en erkennen dat Joodse gelovigen in Jezus juist wel de Torah blijven onderhouden. Ook als zij gewoon lid zijn van de kerk.

Kinzer pleit voor een "IsraŽl-christologie waarin de rol van Jezus als Messias een onverbrekelijke band tussen Hem en het Joodse volk bevestigt". Vanuit het perspectief van een IsraŽl-christologie "is Jezus degene die Joden en christenen met elkaar verbindt, want Hij is tegelijk de Koning van de Joden en het Hoofd van het Lichaam van Christus". Dit kan christenen ertoe leiden "om respect te betonen naar het Joodse volk en hun traditie. En om naar wegen te zoeken om een relatie met hen te smeden waarin beide gemeenschappen elkaar tot zegen zijn".

Kinzer pleit voor een "bilaterale ecclesiologie" waarin voluit ruimte is voor het Joodse deel binnen het Lichaam van Christus en hun tradities. Een ecclesiologie waarin gepleit wordt voor het vasthouden aan de Joodse wetten en leefregels door Joden en waarin assimilatie van Joden wordt bestreden. En waarin niet-Joodse gelovigen in Jezus gewoon als christen leven. Jeroen Bol sluit het boek af met een beknopt overzicht van het leven van Messiaanse Joden vanaf de tijd van het Nieuwe Testament tot vandaag. Een heel lezenswaardig en mooi boek.


3. - 29 april 2020 - www.uitdaging.nl 

Een Messiaanse Twee-Godsvolkentheorie

Recensie door Marco van Putten

Messianisme heeft belangstelling. Een tak daarvan bestaat uit Joodse gelovigen in de Here Jezus die stellen dat hun identiteit niet vervangen is door een christelijke. Mark Kinzer is zoín gelovige. Hij gaf daarover een aantal lezingen die in boekvorm zijn samengebracht. Hoe is dat gedaan?

Mark Kinzer
Kinzer komt uit een behoudend Joods gezin. Op zijn 18e kwam hij tot geloof in de Here Jezus en werd leider (rabbi) in een Messiaanse gemeente. Sinds 2018 is hij met pensioen, maar blijft betrokken bij Messiaanse initiatieven. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Een van de punten waarover hij schrijft en waar dit boek ook over gaat is de breuk tussen Jodendom en christendom die volgens hem niet door God gewild is en daarom beŽindigd zou moeten worden.

Boekanalyse
Dit boek zou verrassend nieuw licht op bekende teksten uit het Nieuwe Testament werpen, waardoor op de verhouding van de Here Jezus met IsraŽl en de Ďkerkí ander licht zou gaan vallen. Het boek opent met een voorwoord van Kinzer. Daarna volgen een inleiding, een beschrijving van de Jules Isaac Stichting die de lezingen in dit boek heeft georganiseerd samen met Christenen voor IsraŽl, en een verantwoording van de Bijbelvertalingen door Jeroen Bol (stichtingsvoorzitter). Dan volgen vijf uit het Engels vertaalde (door Bol) lezingen van Kinzer (2015) af en toe voorzien van voetnoten. De meeste aandacht besteed Kinzer aan Messiaans Jodendom en IsraŽl naast de kerk. Aansluitend volgt een interview van Kinzer door Bol, een overzicht van 20 eeuwen Messiaans Jodendom (Bol) en een Epiloog (Bol). Het boek sluit af met een lijst aanbevolen Nederlandse en Engelstalige boeken en websites.

Kinzers visie
De Here Jezus, Die Koning van IsraŽl & Hoofd van de Ďkerkí zou zijn, zou die twee (IsraŽl & de Ďkerkí) verbinden. Kinzers uitgangspunt is dat in het NT zou staan dat de Here Jezus een blijvende verbinding heeft met Zijn volk IsraŽl (Jezus in het hart van IsraŽl). Dan zou de Ďkerkí door Hem verbonden zijn met het Joodse volk (IsraŽl in het hart van de Ďkerkí): bilaterale Ecclesiologie. Messiasbelijdende Joden laten die verbinding zien. Luisteren naar de Joodse stem zou daarom essentieel zijn voor het verstaan van Gods Weg met Ďkerkí en IsraŽl. Kinzer behoort tot Messiaans JudaÔsme dat christelijke leer combineert met rabbinale leer.

Kanttekening door Harry Sleijster
Marco van Putten etaleert in deze evaluatie het principe van het vervangingsdenken: Israel kan niet Gods volk zijn, want er zijn niet twee 'Gods-volken' (zie ook de titel). "Vasthouden aan het volksverband" zou onjuist zijn. Ook is de gedachte dat Israel ook nu nog steeds 'Niet-Gods-volk' zou zijn, gebaseerd op onjuiste conclusies uit Hosea 1:9 (Meer...). 
Dus zou er ook geen 'tweewegenleer' mogelijk zijn, waardoor God nog barmhartig kan zijn buiten de Kerk om. En dus kan een christen-Jood ook geen Jood meer zijn. Hier blijkt dat het onderscheid tussen Israel en Gemeente niet wordt gekend.
Meer recensies: hier...(!) en hier... en hier... en hier... 
   

Evaluatie
Dit is een toegankelijke Bijbelstudie over een Twee-Godsvolken (IsraŽl en de Ďkerkí) theorie (en Twee-wegentheorie (IsraŽl volgt Torah, kerk niet)). Het etnocentrische (sterk vasthouden aan het volksverband) ervan is echter omstreden. Kinzer ziet zichzelf als behorende tot het Jodendom, omdat de Here Jezus er verborgen verbonden mee zou zijn! Probleem: IsraŽls huidige verbanning (niet langer Mijn volk; Hos 1:9), wat de Ďkerkí niet met hun deelt. Kinzers uitgangspunt dat alle Joden uiteindelijk behouden zullen worden is een speciale Alverzoeningstheorie. Zijn Messiaans JudaÔsme laat bijzaken domineren over hoofdzaken ten koste van het laatste. Dit boek heeft geen zoekregister.


2. Ė Israelaktueel - mei 2020- www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Israel in het hart van de Kerk


Recensie door Ds. Oscar Lohuis

Wij leven in een tijd waarin een groeiend aantal Joden gelooft en belijdt dat Jezus de Messias van lsrael is. Mark Kinzer is een van de bekendste theologen onder hen. Het is voor ons als niet-Joden die in Jezus geloven natuurlijk zeer interessant en nodig om naar hen te luisteren. Dat kan door het lezen van dit nieuwe boek, met daarin de lezingen die Kinzer in 2015 in ons land gaf. Het is vernieuwend om te lezen hoe Jezus altijd al in en onder lsrael heeft geleefd, tot op de dag van vandaag. Hij is immers de Messias van lsrael, de Koning van de Joden. Ook wordt duidelijk waarom wij als niet-Joodse Jezus-gelovigen verbonden zijn met lsrael: wij zijn ťťn geworden met de Joden die als eersten in Jezus gingen geloven en helemaal bij zowel lsrael als het Jodendom bleven horen. Zeer interessant vond ik het overzicht dat Jeroen Bol aan het eind geeft van de geschiedenis van het Messiaans Jodendom in de afgelopen twintig eeuwen.


1.  Jules Isaac Stichting - mei 2020 - https://julesisaacstichting.org...

Israel in het hart van de Kerk

Recensie door Jules Isaac Stichting

In november 2015 gaf Mark Kinzer vijf onvergetelijke lezingen in Nederland. Meteen was toen duidelijk dat het om heel bijzondere lezingen ging en dat ze in Nederlandse vertaling in boekvorm beschikbaar moesten komen. Er zijn vele uren gaan zitten in het maken van een goede Nederlandse vertaling van de vijf lezingen. 20 maart verscheen bij Uitgeverij Scholten 'IsraŽl in het hart van de Kerk'. De ondertitel luidt 'Jezus in het hart van IsraŽlí. We hebben als stichting lang naar dit moment uitgezien en zijn blij dat het boek nu in de winkel ligt. U kunt het boek bestellen bij uitgeverij Scholten, www.scholtenuitgeverij.nl

Mark Kinzer wordt alom gezien als een van de belangrijkste messiaans-joodse theologen van dit moment. Met de vier boeken over IsraŽl en de Kerk die sinds 2005 van zijn hand verschenen zijn, heeft hij diepe indruk gemaakt. Het boek dat nu in maart uitkomt, kan zonder meer een primeur worden genoemd. Het is voor het eerst dat er een boek met materiaal van Mark Kinzer in het Nederlands verschijnt. De vertaalde lezingen bieden een vlot leesbare kennismaking met het denken van deze Messiaans-joodse theoloog. Naast de lezingen bevat het boek tevens een lezing van Jeroen Bol over de geschiedenis van 2000 jaar messiaans jodendom en een uitgebreid interview met Mark Kinzer.

ĎIsraŽl in het hart van de Kerkí is een gezamenlijke uitgave van de Jules Isaac Stichting en Uitgeverij Scholten. De lezingen zijn vertaald door Jeroen Bol, voorzitter van de Jules Isaac Stichting. Jeroen Bol heeft eveneens de redactie van het boek voor zijn rekening genomen.

Inhoudsopgave en aanbevelingenÖ

www.vergadering.nu