www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een nieuw leven
Kees Kleingeld
Uitgeverij: Buijten & Schipperheijn Motief, nov. 2019
Paperback
ISBN 9789463690652
160 pagina's
Prijs Ä 16,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe geef je op christelijke wijze vorm aan je leven? Gaat het om wat mag en wat niet mag? We kunnen voor een christelijke levensstijl niet zomaar bij de geboden in de Bijbel terecht, zegt theoloog en ethicus Kees Kleingeld. Paulus schrijft dat de christen vrij van de wet is. Geen kind in de box dat beschermd moet worden voor misstappen, maar een volwassen mens die vrije keuzes kan maken. Maar als je niet meer onder de wet leeft, niet gebonden bent aan wetten en regels, hoe vind je dan een christelijke levensstijl, een christelijke ethiek? Hoe wijd je je leven aan God? Neem de uitdaging aan om volwassen gelovige te zijn en ga met de schrijver van dit boek op zoek naar een eigen, christelijke levensstijl. Op die zoektocht kijk je naar wie je bent als mens, naar het doel van de wet, naar het leven door de Geest en naar christelijke deugden, naar de rol van het geweten en naar begrippen die het Koninkrijk van God kenmerken, zoals genade, barmhartigheid en zorg.

..


1. - september 2020 - www.uitdaging.nl 

Een christelijke levensstijl?

Recensie door Klaas Kuijper

In "Een nieuw leven" vraagt ethicus dr. Kees Kleingeld zich af wat een christelijke levensstijl is. In dit boekje staat de vraag centraal hoe we als christenen hebben te handelen. Volgens Kleingeld kunnen we hiervoor niet bij de 10 geboden terecht.


Kleingeld begint met de vraag of de wet (de 10 geboden) ons voorschrijft hoe we hebben te leven, of dat wij vrij van de wet zijn, zoals Paulus benadrukt. Allereerst stelt hij dat de 10 geboden vaak ten onrechte worden onderscheiden van andere geboden, zoals wetten voor de offerdienst. Met dat onderscheid gelden de 10 geboden nu nog steeds, terwijl de andere geboden niet meer gelden. Kleingeld benadrukt dat we de oudtestamentische wetten als een geheel moeten zien. Dit vind ik een terecht punt, nergens wordt er in de Bijbel onderscheid gemaakt tussen de 10 geboden en de andere wetten.

Geen wet
Volgens Kleingeld zijn alle geboden in het nieuwe verbond niet meer van toepassing, ongeacht of het nu ceremoniŽle wetten of morele wetten zijn. Daar kan ik me goed in vinden, hoewel dit misschien voor veel christenen een stap te ver zal zijn. Jammer vind ik echter dat Kleingeld geen onderscheid maakt tussen het volk IsraŽl en de Kerk. De wetten zijn door God aan het volk IsraŽl gegeven als onderdeel van een exclusief verbond tussen IsraŽl en God. Terecht maakt Kleingeld onderscheid tussen het oude en nieuwe verbond, maar nergens wordt de vraag gesteld of er een verschil is (of was) tussen IsraŽl en de andere volken. Zijn de wetten dan inderdaad helemaal afgeschaft, ook voor IsraŽl? Jezus zegt dat hij juist niet is gekomen om de wet af te schaffen. Ja, er is een nieuw en beter verbond, er is een verbreding van IsraŽl naar de rest van de wereld. Maar is daarmee het exclusieve verbond met IsraŽl komen te vervallen? Nu gaat het in dit boek over hoe we als christenen hebben te leven, en niet zozeer om de plaats van IsraŽl in dit geheel. Maar om hier overheen te stappen met betrekking tot het oude en nieuwe verbond gaat me net iets te snel.

Een nieuwe gezindheid
Maar als we dan leven in het nieuwe verbond, waarin de wetten - inclusief de 10 geboden - geen maatstaf voor ons handelen zijn (we zijn "vrij van de wet"), hoe hebben we dan te leven? In het Nieuwe Testament vinden we volgens Kleingeld ook geen wetten die ons handelen bepalen, hoogstens richtingaanwijzers in bepaalde situaties. We hebben dus geen wet meer, maar we leven als christenen door de Geest. Vrij van de wet betekent niet dat we maar raak mogen zondigen, wij zijn namelijk volgens Paulus "voor de zonde gestorven". Het gaat nu om de gezindheid van ons leven. Aan de vruchten herken je de boom: dragen we goede of slechte vruchten? De oude mens draagt slechte vrucht en de nieuwe mens goede. Dat betekent niet dat de nieuwe mens zondeloos is, maar de gezindheid is anders. Kleingeld legt het als volgt uit: als baby's hebben we een box om ons te beschermen tegen gevaarlijke situaties, als we wat groter worden hebben we geen box meer nodig maar nog wel duidelijke regels, zoals op de stoep blijven en niet zomaar de straat op rennen. Dit alles om ons tegen gevaar, dat we dan nog niet zien, te beschermen. Als we volwassen zijn, hebben we die expliciete regels niet meer nodig, omdat we het mogelijke gevaar begrijpen en uit ons zelf wel uitkijken. Als nieuwtestamentische christenen in het nieuwe verbond, geleid door de heilige Geest, zijn we die volwassene die uit een nieuwe gezindheid het goede doet.

Ongeacht of je het wel of niet met alles eens bent: dit boek zet je in elk geval aan het denken. Wat bepaalt mijn handelen? Waaruit bestaat het christelijke leven? Wat is het goede doen? Welke rol speelt de Bijbel hierin?
 

www.vergadering.nu