www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Altijd leerling
Basisboek catechese
dr. A. de Kock, dr. W. Verboom e.a.
uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2011
ISBN 9789023925972
328 blz.; € 27,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Altijd leerling voorziet in de behoefte aan een nieuw studieboek voor de catechese. De leidende gedachte in deze nieuwe catechetiek is de lerende gemeente in de brede zin van het woord.
Het boek zet in met de praktijk door drie catechetische praktijksituaties te schetsen. Daarna volgen theorievorming, reflectie en pedagogische en didactische aspecten van catechese en geloofsleren.
Het basisboek richt zich in de eerste plaats op studenten aan theologische faculteiten en HBO-opleidingen. Daarnaast biedt het veel uitdaging, overzicht en verdieping voor catecheten, predikanten en toerustingscommissies. Bij elk hoofdstuk worden aanwijzingen gegeven hoe de lezer zich de inhoud kan eigen maken.


1. Reformatorisch Dagblad - 28 januari 2012 - www.rd.nl 

Praktisch en Bijbels verantwoord handboek over catechese


Boekrecensie door Ds. A. J. van den Herik

Catechesatie met moderne hulpmiddelen.
„Ik kan niet sien hoe een Predikant met een goedt gemoedt kan leven ende sterven / die zijn werk niet maekt van Catechiseren.” Met deze indrukwekkende woorden vermaant Wilh. à Brakel in zijn ”Redelijke Godsdienst” uit 1700 een dienaar van het Woord zijn volle aandacht en energie te geven aan het onderricht van jongeren.

Deze mening delen de auteurs van het ”Basisboek catechese”, en daarom geven ze aan hun boek dit citaat als motto mee. Maar omdat catechiseren geen sinecure is, schreven ze over deze taak een lijvig boekwerk. Want al zal menig predikant of catecheet het belang van de catechese onderschrijven, de uitvoering van deze taak roept bij velen spanning en verlegenheid op. Hoe brengen we onze jongeren de zaken van het geloof bij? Hoe blijft (of wordt!) catechese iets waar we wekelijks naar uitzien in plaats van tegen opzien? Past de manier waarop we het al jaren doen bij onze snel veranderende tijd?

De auteurs van het ”Basisboek catechese” nemen deze vragen serieus en geven aanzetten voor een antwoord. Dit doen ze op een uitvoerige en wetenschappelijk verantwoorde manier –de auteurs zijn allen verbonden (geweest) aan een theologische universiteit of aan de hbo-opleiding theologie in Ede– en met eerbied voor het Woord en in verbondenheid met de gereformeerde traditie.

Daarbij benadrukken ze onder andere dat Gods keuze (kinderdoop) aan onze keuze (geloof) voorafgaat en dat uiteindelijk de Heilige Geest mensen vernieuwt en onderwijst. Deze gereformeerde insteek is verkwikkend. Wat de laatste decennia aan wetenschappelijke publicaties over de catechese verscheen –en dat is niet zo veel!– was vaak wel wetenschappelijk, maar lang niet altijd Bijbels en gereformeerd.

Verbond
Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel maakt de uitgangspunten van de auteurs duidelijk. Het onderricht aan jongeren is verbonds- of doopcatechese. Daarbij is de doelstelling van de catechese drievoudig: 1) persoonlijke beantwoording van het verbond; 2) het verstaan van het behoren bij de gemeente en 3) toerusting voor het leven als christen in de maatschappij. De catecheet vervult hierbij de rol van leraar én herder, want het pastorale in zijn onderwijs is heel belangrijk.

Als leraar moet de catecheet ook leerling (discipel) van Christus zijn en zo de andere discipelen (leerlingen) voorgaan. Dit discipelschap duurt levenslang............
Lees verder...

www.vergadering.nu