www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel,
H.G. Koekoek
Uitgeverij Stichting Het Licht des Levens
300 p.
ISBN 9789070700447
Ä15,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De islam is een snel groeiende godsdienst in ons land. Vijftig procent van alle baby's heeft islamitische ouders. Verwacht wordt dat binnen 15 jaar de helft van de Nederlandse bevolking uit moslims zal bestaan! Als deze verwachting uitkomt, zullen de islamieten over 16 jaar de meerderheid van ons land vormen, met alle gevolgen van dien! Dit kunnen eerst politieke gevolgen zijn en daarna ook godsdienstige gevolgen. In Amsterdam en Rotterdam bestaat de helft van de bevolking nu al uit islamieten! 

Velen maken zich zorgen en vragen zich af: "Wat wil de islam?" Er is verschil tussen 'weten wat de islam is en wat de islam wil' en 'de islam begrijpen'. In dit boek leest u, dat de islam meer is dan alleen een godsdienst. Het is ook een politiek systeem. Veel regeringsleiders - ook in ons land - maken duidelijk, dat zij wel weten dat de islam er is, maar dat zij de islam absoluut niet begrijpen. Zij maken duidelijk, dat zij geen idee hebben, wat de islam wil met ons land, met Europa en met de gehele wereld. In hun onkunde zijn zij zelfs bezig ons aan de islam te 'verkopen'. Wat is de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? 

In dit boek leert u niet alleen Mohammed kennen, maar ontdekt u ook zijn verlangen om de Arabieren een godsdienst en een heilig boek (de Koran) te geven net als Joden en christenen hadden. Het laat u zien wat de islam leert over God, over Jezus, over Joden, over christenen en over de Bijbel. 

U leert islamieten kennen als vredelievende mensen en u leert islamieten kennen als mensen die zich werpen op de gewapende jihad. U gaat begrijpen, waarom er nooit echte vrede tussen de Arabische staten en IsraŽl kan komen. U gaat begrijpen waarom de islam ook met ons land in een staat van oorlog is. U gaat ontdekken hoe de islam tegen u aankijkt en hoe de islam eens - als de islam in ons land de macht krijgt - u zal behandelen. 

Dit boek wil een eerlijk boek zijn. Dit boek geeft geen gevoelsargumenten, zoals velen doen als zij over de islam en Allah spreken. Velen denken dat zij de islam kennen. Als je hoort wat zij zeggen, blijkt duidelijk, dat ze de islam niet echt kennen. 

Ds. Koekkoek heeft grote studie gemaakt van de islam. In zijn boek toont hij de mooie kanten van de islam, maar ook de gevaarlijke kanten. Hij toont liefde en wreedheid binnen de islam. Hij beantwoordt veel vragen. Hij toont de vreugden van de islamiet, ook zijn angsten. Hij leert u begrijpen, waarom veel - vooral jonge - islamieten graag zelfmoordterroristen worden. Hij laat u zien, dat Khomeini nog steeds springlevend is, ook al is hij begraven. Hij neemt u ook mee naar de islamitische eindtijd, waarvan veel islamieten geloven, dat die nu is aangebroken. Zij verwachten de komst van de islamitische messias en de terugkeer van Jezus. Zij verwachten, dat spoedig de gehele wereld aan de islam onderworpen zal zijn en de gehele wereld - ook Nederland! - onder de islamitische wetten (de sharia) gebracht zal zijn. 

In dit boek gaat u de islam leren kennen en begrijpen. U gaat zelfs ontdekken, dat in de Bijbel gesproken wordt over een zegen van God over de islamitische Arabieren. U leest ook over de profetische boodschap van de Bijbel in verband met de islamitische Arabieren, die eens zullen proberen Jeruzalem te veroveren en daarna door God zwaar gestraft zullen worden. U ontdekt ook waar de wegen tussen islamieten en christenen uiteengaan. Niet bij de vraag of de God van islamieten en christenen dezelfde is, maar bij de vraag welke plaats de Here Jezus in je leven mag innemen. 

Er worden veel onwaarheden over de islam verteld en geschreven in allerlei boeken en artikelen. Vaak komen deze onwaarheden voort uit gevoelens. Mensen zijn overtuigd van hun 'kennis' van de islam, omdat zij hier of daar iets gehoord of gelezen hebben. Dit boek wil u niet de vooroordelen van de schrijver laten zien, maar gewoon een eerlijk verslag geven van wat de islam is en wat de islam wil. Daardoor zal het voor velen ook een onthutsend boek zijn! Zoals ds. Koekkoek eerlijk schrijft over wat mooi of goed is in de islam, schrijft hij ook over wat verkeerd en angstaanjagend voor ons moet zijn! Wie andere boeken van ds. Koekkoek gelezen heeft, kent zijn manier van schrijven: veel informatie, helder, duidelijk en goed te begrijpen. Dat is ook bij dit nieuwe boek het geval.

1 RECENSIE


1. Profetisch Perspectief - augustus 2010 - www.profetischperspectief.nl 

Recensie door G. Hette Abma

Wat weten we nu eigenlijk van de islam? Blijft het niet vaak beneden de maat? En dan te bedenken dat we in ons land steeds meer met moslims in aanraking komen. Is het terecht als er over een achterlijke godsdienst wordt gesproken? Ds. H.G. Koekkoek, voorganger van een baptistengemeente in Alphen aan den Rijn, probeert in een recente publicatie een eerlijk beeld te geven van de islam. Al is er in de laatste jaren een grote hoeveelheid lectuur over deze na het christendom (wereldwijd en ook in ons land) tweede godsdienst verschenen, toch wil ik graag de aandacht juist op dit evenwichtige boek vestigen.

Met respect schrijft de baptistenpredikant over het geloof van de moslims. Hij wijst erop dat er grote overeenkomsten zijn tussen de islam enerzijds en het Jodendom en christendom anderzijds. Mohammed heeft veel overgenomen van Joden en christenen. Koekkoek legt er de vinger bij dat de voor moslims gezaghebbende profeet door christenen op het verkeerde been moet zijn gezet. Ze wekten namelijk de indruk dat God een seksuele relatie zou hebben gehad met Maria. Mohammed kon onmogelijk geloven dat Jezus zo verwekt is. Hij was er wel van overtuigd dat God (Allah) een grote liefde tot Jezus heeft. Daarom kon de profeet niet geloven dat Hij Jezus aan het kruis zou hebben laten sterven.

Ik vraag me af of collega Koekkoek zich niet laat misleiden. Volgens mij geven moslims met opzet een dergelijke interpretatie van het evangelie en laten ze op die manier pijnlijk merken dat ze niet ontvankelijk zijn voor het geheimenis van de verlossing door Jezus Christus. Wel ben ik het daarom weer met mijn collega eens dat op dat punt de grote nood van de moslims aan het daglicht komt. Ze kennen Jezus wel en hebben grote achting voor Hem, maar ze hebben geen weet van de redding die Jezus schenkt.

Is Allah dezelfde als onze God?

Met verbijstering stelt Koekkoek vast dat christenen redetwisten over de vraag of Allah dezelfde is als de God en Vader van Jezus Christus. En dan te bedenken dat moslims Jezus niet als de enige Redder kennen. Ze sterven in de hoop genade te ontvangen, maar zijn nooit ten volle daarvan verzekerd. Toch gaat de schrijver wel op de genoemde vraagstelling in. Het is hem bekend dat veel christenen menen dat je heult met de islam, wanneer je denkt dat het ergens om dezelfde God gaat. Als je echter aanneemt dat de God van de Bijbel en de God van de Koran niet met elkaar overeenkomen, doe je toch naar zijn overtuiging onrecht aan de islam.

Op pastorale toon gaat Koekkoek verder door eerlijk op te biechten dat hij er aanvankelijk ook zo over dacht. Hij wilde gewoon niets positiefs weten van de islam. Nadat hij terdege studie had gemaakt van deze godsdienst moest hij wel van mening veranderen. De moslims spreken immers over de God van Abraham, Izaak, Jacob, Mozes en Jezus? Dat is toch dezelfde als de God die wij als christenen dienen? De God van de Joden is toch ook dezelfde als de God die wij als volgelingen van Jezus hebben leren kennen? Terwijl Joden toch niet geloven in Jezus. De uitzondering van degenen die Hem wel als Messias erkennen daargelaten. Vanuit een eerlijke benadering ziet de auteur zich aan de andere kant wel ertoe genoodzaakt de islam als godsdienst volledig af te wijzen. De moslims hebben
de boodschap van de Bijbel verminkt. Ze haten Joden en christenen en aanvaarden Jezus niet als Verzoener (p. 197v).
Onze Allah is groter

Zomaar geven christenen zich niet gewonnen. Maken de moslims zelf niet duidelijk dat Allah een andere godheid is dan de God van de Bijbel? Bij de gebedsoproep klinkt het van een minaret: `Allahoe akbar', 'onze Allah is groter'. Dus groter dan de God van Joden en christenen! Maar bedoelen ze dat ook? Toen de islamitische godsdienst ontstond in ArabiŽ werden daar onnoemelijk veel goden vereerd. Dus wilden ze belijden:Allah is groter dan die honderden afgoden. Tegelijk geeft de auteur toe dat er nu moslims zijn die te kennen willen geven dat Allah ver verheven is boven de God van Joden en christenen. Oorspronkelijk was het echter niet de bedoeling van deze kreet.

Onderwerping aan de sharia

Al dergelijke vragen krijgen een toespitsing als we nagaan wat ten diepste gepeild het karakter van de islam is. Hebben we dan te maken met een vredelievende godsdienst of is het een militante religie? Wanneer we letten op het uiteindelijke oogmerk wordt alles toch pijnlijk duidelijk. Bij het belijden van de islam gaat het erom dat de wereldheerschappij wordt verkregen. Alle mensen zullen zich moeten onderwerpen aan de sharia (de islamitische wet). Vandaar het belang van de jihad. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan het geestelijke gevecht dat een moslim met zichzelf moet voeren, maar daarbij gaat het vooral ook om de strijd om het recht van Allah wereldwijd te laten zegevieren. Met het oog daarop mogen moslims list en bedrog te baat nemen. Het doel heiligt de middelen. Zelfs is het gebruik van geweld voor de goede zaak niet uitgesloten.

Wie eenmaal islamiet is, mag zijn geloof nooit opgeven. Het logische gevolg van deze stelling is dat christenen geen zendingswerk in een islamitisch land mogen verrichten. Vaak is het niet toegestaan om in zulke landen kerken te bouwen. Terecht attendeert de schrijver op het contrast. In onze westerse wereld geven we volledige vrijheid van godsdienst. Moslims kunnen moskeeŽn bouwen, ritueel slachten en noem verder maar op. Christenen worden echter in veel islamitische landen vervolgd en onderdrukt. Ze mogen geen kerken bouwen, geen diensten beleggen, soms zelfs geen Bijbel bezitten. De islam blijkt een intolerante godsdienst te zijn. Moshins discrimineren andersgelovigen en proberen hen soms zelfs uit te roeien. En wij protesteren niet eens. Onze regering protesteert niet. De Verenigde Naties protesteren niet. De wereldraad van kerken protesteert niet. En wij vergeten misschien ook nog om voor onze geloofsgenoten in die landen te bidden (p. 282)!

Bedreigende godsdienst

Wie politiek correct denkt zal graag verwijzen naar de gematigde presentatie van de islam. Neem bijvoorbeeld de manier waarop Kadar Abdolah de Koran heeft vertaald. Als we zijn editie van het heilige boek van de moslims lezen, moeten we wel onder de indruk komen van de eenvoud en de schoonheid van dit getuigenis aangaande het geloof in Allah. Maar hij heeft dan wel de ergerniswekkende passages weggelaten. Bijvoorbeeld ook de scheldcolonnades tegen de Joden en de christenen. Dit is misleidend, stelt Koekkoek terecht. De islam kent namelijk twee gezichten. Historisch gezien kunnen we dit herleiden tot de Mekkaperiode en de Medinaperiode. Eerst trad Mohammed heel vredelievend op, maar later werd zijn benadering hard tegen degenen die zich niet gewonnen gaven aan het geloof dat hij preekte. Vandaag zien we het wrede gezicht van de islam vooral in de terroristische aanslagen, die radicale jongeren bereid zijn te plegen.

In grote argeloosheid wijzen spraakmakende figuren in onze samenleving erop, dat er zoveel vredelievende moslims zijn. Dat zal waar zijn. We moeten echter onderkennen ó daar helpt de lezing van het boek van ds. Koekkoek ó dat de islam zelf een bedreigende godsdienst is. Het is niet verwonderlijk dat er angst bestaat voor een dreigende vervolging. Steeds urgenter wordt de vraag: vormt de opkomst van de islam een teken van de eindtijd? Of anders geformuleerd: is de islam het `zwaard van de antichrist'?

Haat tegen IsraŽl

Als we letten op wat er gebeurt in het Midden-Oosten kan snel duidelijk worden wat de ware aard van de islam is. Het is belangrijk dat we weten dat Mohammed er al van overtuigd was dat een moslim ter wille van de zaak van Allah een gemaakte afspraak mag verbreken. Er is een speciaal Arabisch woord voor: hoedna, dat betekent dat een verdrag net zolang geldig is, als islamieten nodig hebben om een doel te bereiken. Op die manier valt er wel een heel ander licht over de Oslo-akkoorden. En dan te bedenken dat Arafat voor zijn inzet met het oog op die verdragen de Nobelprijs voor de vrede heeft verkregen. Dat is toch wel erg schrijnend.

De strijd rond IsraŽl is voor de moslims een godsdienstoorlog, waarbij ze zich op de Koran baseren. 'Niemand in de wereld maakt bezwaar tegen het feit dat islamieten de Koran gebruiken als inspirator om IsraŽl te vernietigen.' Pijnlijk is de constatering van de schrijver: 'Ondanks alle liefde die Joden aan Arabieren getoond hebben, leven veel islamieten volgens een oud boek, dat opdraagt de IsraŽlieten uit te roeien' (p. 259). Alleen dergelijke heldere constateringen vormen al een aanbeveling kennis te nemen van het boek, dat ds. Koekkoek heeft geschreven. Graag sluit ik met instemming af met de opmerking dat wanneer we beseffen hoe grote haat moslims op grond van de Koran tegen Joden koesteren, we ons bewust zullen zijn dat verzoening onmogelijk te bereiken valt. `Verzoening is alleen mogelijk als Jezus terugkomt en het Messiaanse vrederijk er is' (p. 270).

www.vergadering.nu