www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Jezus geneest
Rijkdom van Gods Nieuwe Schepping

Raymond R. Hausoul en Wim Kok
Uitgeverij Gideon, 2016
471 blz.
ISBN: 9789059990937
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Genezing is een hot issue in de kerk. Als jij graag dieper wilt nadenken over dit thema, is dit boek iets voor jou. Het boek bevat een schat aan praktische kennis over de genezingen in de evangeliën en verbindt die kennis met hedendaagse vragen rondom dit thema.

Vragen die aan bod komen zijn: Welke massagenezingen deed Jezus en waarom genas Hij op sabbat telkens slechts één persoon? Waarom staan bepaalde genezingen niet in alle evangeliën vermeld? Is het geloof van de zieke belangrijk voor het ontvangen van genezing? Wat is het doel van al die genezingen die Jezus doet? Valt er iets te zeggen vanuit de Bijbel over de relatie tussen ziekte en zonde? Ook gaan de auteurs Wim Kok en Raymond Hausoul in op de vragen welke zegen en strijd Jezus en de discipelen ervoeren in het brengen van genezing.

Een rode draad in dit lijvige boek vormt het uitzicht dat de genezingen bieden op de rijkdom van de toekomstige nieuwe hemel en aarde, Gods nieuwe schepping. De auteurs zoeken zo een weg naar een nieuwe, verantwoorde manier van denken over genezing.

Jezus geneest is een studieboek dat in de studeerkamer van geen enkele predikant of voorganger zou mogen ontbreken!

Interview over dit boek...

Deel 2 klik hier...

..


2. Westerhof boeken - 30 oktober 2016 - www.boekhandelwesterhof.nl

Jezus geneest, rijkdom van Gods nieuwe schepping

Boekrecensie door Ds. Jenno Sijtsma

Jezus genas enkel hen die zich wilden laten helpen en tot Hem kwamen. Wie genezing zocht moest de keuze maken en bij de Geneesheer komen. Uit niets is bijvoorbeeld af te leiden dat de mensen die niet geïnteresseerd waren in Jezus, automatisch genazen als Hij in hun buurt kwam… Dat brengt ons tot de stelling dat allen die in de Evangeliën genazen, eerst een stap in de richting van de Messias hadden gedaan, met uitzondering van de zieken die op sabbat genazen. Dan nam Jezus telkens het initiatief.

Auteurs
Bovenstaande woorden uit het boek Jezus geneest geven al enigszins aan waar het in deze uitgave over gaat. Centraal en door alles heen beogen de auteurs aan te geven hoe Jezus in de Evangeliën met zieken en genezing omgaat. Niet bepaald gemakkelijk en daar hebben ze dan ook meer dan 450 bladzijden voor nodig. Ze, dat zijn Wim Kok (1958), die een Pinksterachtergrond heeft en onder meer leider van een Bijbelschool in België is en Raymond Hausoul (1979) die uit de middenflank van de evangelische beweging komt. Wim Kok werd door God gebruikt op zijn vele reizen in landen als Nederland, België, Engeland, Zweden, Suriname, Nepal. India, Zuid-Afrika en andere, waar honderden mensen op zijn gebed genazen. Enkele tientallen voorbeelden, in kader aangegeven, zijn in dit boek vermeld. Raymond Hausoul is voorganger en richt zich overwegend op de studie van Gods Woord. Hij studeerde theologie in Leuven en werd onder meer gastdocent op de Bijbelschool van Wim. Inmiddels bereidt hij een dissertatie voor over de komende nieuwe hemel en aarde, de nieuwe schepping.

Verkondiging van het koninkrijk centraal
Het boek is te zien als een bijna volledige weergave van al de genezingen die Jezus gedurende zijn rondwandelen op aarde heeft verricht. Uitgebreid en zeer intensief worden de verschillende genezingen behandeld en in kaart gebracht, zowel de persoonlijke genezingen als de groeps – en massagenezingen. Ook is er aandacht voor de motieven in de genezingen, het doel ervan, de relaties tussen ziekte en zonde, welke ziekten Jezus genas, de begrenzingen in Jezus’ bediening en zegen, de strijd rondom de genezingsopdracht, enz. enz. Het is een veelheid aan gegevens en beschrijvingen, die door alles heen de glorie van de genezing laten zien die Jezus in naam van God aan tallozen heeft gedaan. De Messias, de van God Gezondene, staat centraal en door al die genezingen wordt de oproep tot geloof in Hem zichtbaar gesteld. Al dit gebeuren staat ook niet op zichzelf, de wonderen en genezingen zijn voortekenen van het komende koninkrijk van God. Het is 'dit koninkrijk waar de Zoon voor vecht als Hij de machten van het kwaad bestrijdt. Waar Jezus helpt, openbaart zich het koninkrijk.’ Geen mens kan de genezingen in eigen kracht bewerken. De auteurs zeggen dat de wonderen te zien zijn als 'de torenklokken die de mensen opriepen om een keuze te maken voor zijn koninkrijk. Het ging om meer dan enkel bewijsstukken. De wonderen vroegen naar een eigen overgave aan de Messias en de nieuwe schepping die Hij bracht. Over die nieuwe wereld predikte Jezus.’

En verder, en nu
De vele voorbeelden in dit boek van de ervaringen die Wim Kok meemaakte laten ook diepe indruk op de lezer achter en stellen een ieder voor de vraag wat er vandaag in de kerk(en) met die wonderlijke gave van genezing gebeurt. Het is zonder meer overduidelijk gebleken dat in Jezus’ naam ook vandaag mensen worden genezen. Maar de vraag doet zich voor of de genezingen zoals die in Jezus’ dagen plaatsvonden en ook in Handelingen door de volgelingen van Jezus in Zijn naam werden verricht nu nog zó direct en frequent gebeuren. Maar wat moeten we dan aan met de oproep van Jezus die Hij aan zijn volgelingen geeft en ook met de stelligheid die Jacobus in zijn brief beschrijft? Over deze en allerlei andere vragen en vraagstukken zou een volgende boek welkom zijn. In ieder geval is dit eerste boek een weldaad en een verrijking voor elke christen die openstaat voor de rijkdom die in Christus gegeven is, die veelal nu in het verborgene aanwezig is maar eenmaal volledig werkelijkheid zal worden. En voor mij als lezer van dit boek, (en misschien ook voor u), is er het vol verwachting uitzien naar het proefschrift van Hausoul over de komende nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En bovenal een uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarin gerechtigheid wonen zal.


1.   indekerk.be Blog - juli 2016 - indekerk.be...

Jezus geneest

Boekrecensie door Filip De Cavel

Sightseeing
’Jezus Geneest’ nodigt de lezer uit tot een fascinerende reis — ‘sight’seeing is hier beter op zijn plaats — doorheen de evangeliën. Gidsen van dienst zijn Raymond R. Hausoul en Wim Kok. De lens? De genezingen van Jezus. De rode draad? Gods nieuwe schepping waarbij de genezingen door Jezus en Zijn discipelen gekwalificeerd worden als o.a. ‘schaduwen’ (p. 91), ’voorsmaak’ (p. 233), ’(voor)tekenen’ (p. 240) en ‘voorbode’ (p. 432) van deze nieuwe schepping. Een uitgebreider citaat is sprekend:

De genezingswonderen waren de torenklokken die de mensen opriepen om een keuze te maken voor zijn koninkrijk. Het ging om meer dan enkel bewijsstukken. De wonderen vroegen naar een eigen overgave aan de Messias en de nieuwe schepping die Hij bracht. (p. 241)

De auteurs loodsen ons langs drie grotere gebieden: (1) genezingen door Jezus in de evangeliën; (2) reflecties op genezing tijdens Jezus’ openbare bediening; (3) genezing en de discipelen. Daarbij valt op dat deel 1 – het commentaargedeelte – even dik is als delen 2 en 3 samen.

Wordt vervolgd
Met ‘Jezus Geneest’ verscheen het eerste deel van een tweedelige uitgave. In dat vervolg zullen de auteurs zich “concentreren op genezing in de rest van de Bijbel en in de tijd van vandaag.” (pp. 18, 282, 289). Niet alle vragen en spanningsvelden komen dus aan de orde in deze eerste publicatie. Wil de lezer zich verdiepen in bv. de relatie tussen ziekte en zonde vanuit heel Gods Woord, of in een theologie van lijden, of in genezingen in een post-apostolisch tijdperk, dan zal die nog even geduld moeten oefenen.
Een aangename verrassing wacht de lezer helemaal aan het begin, nog voor de eerste bladzijde wordt omgeslagen. De cover oogt sober, toch krachtig. Twee kleuren, één symbool (een hart) en een titel die zich niet laat misverstaan: ‘Jezus Geneest’. Zonder uitroepteken, zonder vraagteken. Niet schreeuwerig, niet aarzelend. Een sterk begin.

Narratieve wandelingen
De stijl van dit boek laat zich nog het best omschrijven als narratieve wandelingen doorheen de evangeliën waar zo goed als geen genezing onbesproken wordt gelaten; de lezer heeft amper door hoe encyclopedisch het overzicht eigenlijk is. De exegese van deel één, want dat is het eigenlijk, dient als springplank naar delen twee en drie waar er eerder thematisch en theologisch wordt gereflecteerd op de genezingen van Jezus Christus, de Messias.
Diverse tabellen bieden behulpzame overzichten van alle soorten genezingen, naar soort gegroepeerd: massagenezingen, sabbatsgenezingen, bevrijdingsgenezingen, uitdrijvingen, dodenopwekkingen maar ook de unieke versus de parallelle genezingen. Elk verhaal wordt zo doorspit en voorzien van socio-culturele kanttekeningen zonder dat de schrijvers zich verliezen in teveel details maar telkens de leesbaarheid en begrijpbaarheid voor ogen houden. De korte zinnen vielen me op als exemplarische stijlfiguren waarmee ze de lezer op tempo door het boek loodsen (inspiratie bij Marcus gehaald?). Bv. “Jezus handelt” (p. 92); “Hij verlost gevangenen” (p. 100); “Jezus is verder gegaan” (p. 117).
Hoewel de directe context van de canonieke evangeliën de voornaamste bron van reflectie is, schuwen de schrijvers de volledige canon niet. Verwijzingen naar het Oude Testament en de andere nieuwtestamentische geschriften zijn legio. Autobiografische anekdotes in de grijze vlakken dienen als hedendaagse illustraties die parallel lopen met de besprekingen van Jezus’ genezingen zoals ze hoofdstuk na hoofdstuk aan bod komen. Doorheen het boek zitten op die manier 29 bijdragen verweven over de bediening van Wim Kok. De oplettende lezer zal er nog één extra ontdekken die niet in een grijs vlak werd opgenomen (p. 71).

‘We’
Een exemplarisch ‘we’ in het grijze tekstvlak op p. 404 getuigt van het belang van hun co-auteurschap en hoe beide schrijvers vanuit eenzelfde doelstelling werken: de bijbelse gegevens over de Jezus-genezingen kaderen én hoe die genezingen van Jezus de hedendaagse voorbeelden van genezingen inspireerden (zie bv. ook p. 349). Deze format wordt zo de belichaming van een belangrijke insteek, namelijk, elke auteur én lezer draagt zijn eigen bril en dit ontkennen, helpt niet bij een goed begrip van de Bijbelse tekst zoals die tot ons komt. De bril van Wim is zijn pinksterachtergrond, die van Raymond is de middenflank van de evangelische beweging (p. 26). Samen gaan ze dan maar op ontdekkingstocht en laten ze zich niet intimideren, noch door de klaarheid van de Schrift, noch door de realiteit van de genezingen vandaag, of de afwezigheid van genezingen (zie bvb. p. 396).
Daarmee zijn de methodische grenzen afgebakend. Het wordt geen antropologische studie van een hedendaags omgaan met wonderen, ook geen praktisch of pastoraal theologische verhandeling, geen verdedigingsgeschrift tegen iets of iemand. Dat betekent niet dat de schrijvers blind zijn voor vragen van de lezer vanuit de praktijk. Maar het zijn niet deze vragen die het verhaal vooruit stuwen.
Het betekent evenwel dat in de vaak rauwe werkelijkheid, bij de afwezigheid van genezingen, er een onderliggende boodschap aan het licht wordt gebracht zoals bijvoorbeeld op p. 401. Hier kan algauw de indruk gewekt worden dat de afwezigheid van een genezing een “enorme domper” is of een “negatieve gebeurtenis” terwijl het verkondigen van Christus voldoende mag zijn om te blijven bidden en verkondigen. Ook als de zieke niet geneest, ook als de gebedsgenezer faalt. Juist dan blijkt de redding van Christus even reëel en verlossend, zelfs bij afwezigheid van genezing.
De schrijvers hekelen echter wel de misplaatste genezingsformules (p. 329) en de vaak stilzwijgende cultuur rondom het falen van gebedsgenezing – en die eerlijkheid siert hen.


Dicht bij de tekst
‘Jezus Geneest’ leest vlot en aangenaam. Enig cynisme, of misplaatste argwaan en suggestieve verwijten zijn ver te zoeken. Hausoul en Kok zijn er niet op uit elkaar – en de lezer – te overtuigen van hun groot gelijk of elkaar tegen te spreken. Integendeel, het is verbazend hoe zowel het commentaar – stijlvol en narratief als ze is – heel dicht bij de tekst blijft van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Geen tendentieuze uithalen naar de pinksterbeweging. Of verwoede pogingen om de evangelische lezer voor zich te winnen wanneer het op de realiteit van genezingen aankomt. De anekdotes van Kok schitteren door de afwezigheid van verbloemingen, vaak kenmerkend voor getuigenissen rondom genezingen. Nogmaals, dit betekent evenwel niet dat de schrijvers geen stelling durven in te nemen. Er wordt wel degelijk gewaarschuwd. Genezingen zijn nooit louter een bewijsmiddel (p. 224), en al zeker geen kermisattracties (p. 242).

Enkele olifanten in de kamer
Er zijn echter spreekwoordelijke olifanten in de kamer (iets dat alom aanwezig is, maar op de een of andere manier onbespreekbaar lijkt): alhoewel de begrippen ‘eschatologisch’ en ‘eindtijd’ nergens in dit boek vermeld worden, is dit wel degelijk een boek over het grote plan van God met Zijn schepping. Hausoul laat zoveel verstaan wanneer hij verwijst naar zijn proefschrift in wording: ‘Trialoog inzake eschatologie’ (Leuven: ETF). God heeft de totale verlossing van Zijn schepping op het oog (p. 259), in al zijn dimensies (p. 249). Wat de mens betreft, betekent dit fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel. Niet alleen straks en lichaamloos (tegen het dualisme) maar ook nu. De schrijvers gaan voor dualiteit – onderscheid tussen lichaam en ziel, en niet scheiding tussen lichaam en ziel. Deze gedachten worden verder uitgewerkt in deel 2 van het boek, het theologisch centrum van ‘Jezus Geneest’ waarbij de sabbat het belangrijkste begrip wordt om dit goed te verstaan.
Een tweede olifant in de kamer getuigt van de afwezigheid van begrippen of namen van bekende gebedsgenezers die de argwanende evangelicaal dan maar al te graag associeert met de uitwassen van bepaalde fenomenen binnen de pinksterbeweging: ‘welvaartsevangelie’, ‘prosperity gospel’,…u zult ze niet terugvinden.

Theologische en exegetische keuzes
Een kritische reflectie mag niet ontbreken. Ongetwijfeld hebben de schrijvers exegetische en theologische keuzes gemaakt waarover men van mening kan verschillen. Een voorbeeld volstaat. Als Jezus bij de bruiloft te Kana erop wijst dat Zijn uur nog niet gekomen is, betekent dit, zoals de auteurs stellen, dat Hij nog geen openbaar wonder op aarde heeft verricht? Of moeten we hier eerder denken aan Jh 12:23 wanneer sommige heidenen (‘Grieken’) nu ook Jezus willen aanbidden. Is het niet nu dat de Here Zijn laatste uren is ingaan? Er zijn meerdere voorbeelden te vinden afhankelijk van welk belang de lezer hecht aan de theologische doelstellingen van de individuele evangelieschrijvers. Deze kritische kanttekening wil vooral wijzen op de keuze die de schrijvers hebben gemaakt om consequent de evangeliën structureel te behandelen vanuit de genezingen van Jezus.

Het lezen waard
Mijn eindconclusie? In dit werk is liefde en (veel) tijd geïnvesteerd. Dit lijvig (471 pagina’s) werk verdient dan ook om gelezen te worden. Wanneer men in gesprek wil gaan over de genezingen van Jezus, kent men geen verontschuldiging meer. Dit boek informeert u en doet dit met veel respect voor Gods Woord. De samenvattende reflecties aan het eind van elk hoofdstuk, de voetnoten onderaan de bladzijden en de uitgebreide bibliografie getuigen van een goed onderbouwd en doordacht verhaal. Een suggestie aan de uitgeverij bij een volgende druk: een index van bijbelreferenties zou een bonus zijn, gezien de talrijke verwijzingen naar de Schrift.

www.vergadering.nu