www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Begraven of cremeren 
Ger de Koning 
Prijs 6.75; Paperback; Pagina's 72
Uitg: www.zoeklicht.nl

Beschrijving:
Wat zegt de Bijbel?
In het jaar 2003 vond de omslag plaats. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn er meer mensen gecremeerd dan begraven. Dat heeft heel veel te maken met de ontkerkelijking in Nederland. Maar ook christenen laten meer en meer hun bezwaren vallen tegen crematie. En de Bijbel? Heeft de Bijbel iets te zeggen over begraven? Dit boekje gaat op duidelijke wijze op dit onderwerp in! 

3 RECENSIES


Reformatorisch Dagblad - 1 juni 2005

Bijbels licht over begraven en cremeren 
Recensie door Ds. J. Van Amstel 

Titel: ”Begraven of cremeren. Wat zegt de bijbel?” 
Auteur: Ger de Koning 
Uitgeverij: Het Zoeklicht, Doorn, 2005 
ISBN 90 6451 080 6 
Pagina’s: 72 pag.; € 6,75. 

„Voor het eerst in de geschiedenis zijn in het afgelopen jaar in Nederland meer mensen gecremeerd dan begraven.” Voorzitter J. M. H. J. Keizer van De Facultatieve Groep (voor crematie) vindt dit een bijzonder moment. Hij is van mening dat de grote omslag is gekomen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. „Tradities verschoven, mensen gingen op zoek naar nieuwe gewoonten”, zo stelt hij. Met deze opmerking valt Ger de Koning, schrijver van het boekje ”Begraven of cremeren”, met de deur in huis. Hij schreef het boekje op verzoek van Het Zoeklicht in Doorn. De Middelburger wil, zoals de ondertitel van dit boekje aangeeft, weergeven wat de Bijbel in dit verband zegt. Hij vraagt veel aandacht voor 1 Korinthe 15, waar gesproken wordt over de opstanding der doden. 

Even laat hij de geschiedenis van de lijkverbranding passeren, om vooral aandacht te besteden aan hoe de dood in de wereld is gekomen en waarom, wat de opstanding van Christus (De Koning spreekt steeds over de Heer Jezus) als feit en als troost betekent, wat ons lichaam is, om ten slotte terecht te komen bij wat gelovigen en ongelovigen te wachten staat. Terecht wijst hij erop dat de veranderde opvattingen voor een groot deel samenhangen met (niet-bijbelse) uitspraken van theologen. Waarschijnlijk is hem ontgaan dat eerder over dit onderwerp ook vanuit gereformeerd vrijgemaakte kring een boek over dit onderwerp verscheen: ”Graf of oven” van ds. P. Lok. 

/>

Met veel van wat in dit boekje staat stem ik van harte in, al zou ik liever spreken over begraafplaats dan kerkhof en veel liever over sterven dan over doodgaan. Vragen zijn te stellen wanneer de schrijver zegt dat God buiten de dood staat en dat Christus pas op Golgotha tot zonde werd gemaakt. In 2 Korinthe 5 lezen we iets anders. Kun je zeggen dat er in het paradijs sprake was van een ónvolmaakte situatie? Op pagina 51 staat dat de wereld nu nog het gezagsgebied van de satan is. Zou niet beter zijn wat professor Van Genderen schreef: Deze wereld is Gods wereld, maar de satan heeft er bezet gebied van gemaakt? Nauwkeurige formuleringen zijn van belang. Tot pagina 63 laat het boekje zich met veel instemming lezen. Daarna wordt betoogd dat Jezus meer dan eens wederkomt en dat door God wel drie keer een rechtszitting wordt gehouden. Ook is de schrijver overtuigd van een daarmee samenhangend duizendjarig rijk. 

Jammer van het slot van deze uitgave, want hier komen meer menselijke opvattingen aan het woord dan dat aan de ondertitel recht wordt gedaan: Wat zegt de Bijbel? Zo biedt Ger de Koning niet het meest bijbelse beeld van de toekomst. Het Woord van God spreekt wél over een oordeel van God op drie momenten. Wie de Zoon ongehoorzaam is, ís al veroordeeld. In de tweede plaats: het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En ten slotte: bij Zijn wederkomst komt Christus om te oordelen levenden en doden, zoals alle christenen dit (met het Apostolicum) belijden.


UITDAGING - APRIL 2005

Begraven of cremeren,
   wat zegt de Bijbel?

Uitgegeven door Het Zoeklicht in Doorn.
€ 6,75. ISBN 90 6451 080 6.

'Crematie maakt het geloof in de opstanding belachelijk'

In het jaar 2003 vond de omslag plaats. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis werden meer mensen gecremeerd dan begraven.

Dat heeft, betoogt Ger de Koning, alles te maken met de voortschrijdende ontkerkelijking in Nederland. Tegelijk constateert hij dat ook steeds meer christenen er voor kiezen om na hun dood gecremeerd te worden, in plaats van voor een begrafenis te kiezen.

De Koning ging op zoek naar de achtergronden van die keuze en ploos de Bijbel uit op zoek naar antwoorden op de vraag wat de Heilige Schrift zegt over dit onderwerp. Het leverde een simpel boekje op amper 72 pagina's dik met echter een schat aan informatie, gepresenteerd op een hele duidelijke en overtuigende manier.

Begraven of cremeren, wat zegt de Bijbel heet het boekje, dat is uitgegeven door Het Zoeklicht in Doorn. Het kost E 6,75. ISBN 90 6451 080 6. Volgens Ger de Koning ligt er wel degelijk een relatie tussen (christelijk) geloof en de keuze voor cremeren of begraven. "Elk mens gelooft iets", is zijn stelling. "Ook de mens die zegt niets te geloven, gelooft iets, namelijk dat het met de dood over en uit is en dat er niets na de dood is"

Cremeren in Nederland is iets van de laatste eeuw. Op 1 apil 1914 vond pas de eerste crematie in Nederland plaats, in het crematorium Westerveld in Den Haag. Het leidde prompt tot een rechtszaak, omdat crematie bij wet nog niet geregeld was. Pas in 1955 werd crematie bij wet toegestaan.

De grote omslag in Nederland kwam in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Dat had alles te maken met de ontkerkelijking, betoogt De Koning. Daarna was het hek van de dam. Kinderen zagen dat hun ouders gecremeerd werden en begonnen het 'gewoon' te vinden, waardoor ze zelf ook minder schroom hadden om voor crematie te kiezen.

De Koning meent overigens dat niet alleen ontkerkelijking tot meer crematies heeft geleid. Ook onder christenen is crematie steeds meer geaccepteerd, zegt hij. Dat is volgens hem voor een groot deel te danken of liever: te wijten aan uitspraken van theologen die destijds groot gezag in hervormde en gereformeerde kring hadden en die klip en klaar zeiden dat crematie op bijbelse gronden geoorloofd is: "De Bijbel kent geen verschil tussen stof en as."

Volgens De Koning is de belangrijkste reden om voor crematie te kiezen in plaats van voor begraven, echter toch gelegen in het geloof van de mens. "De diepere reden van de opkomst van de moderne crematie is het ongeloof. Mogelijk zijn sommigen zich dat niet bewust, maar dat verandert niets aan het feit. ( ... ) De moderne, zelfstandig denkende en autonoom optredende mens, die zich niet wenst te verantwoorden voor zijn daden, wil zeker niet denken aan een God voor wie hij eens komt te staan. Hij stelt zich op als God en neemt het heft in handen bij het ongeboren leven: abortus wordt een gelegaliseerde vorm van moord. Hij stelt zich op als God en neemt het heft in handen bij het beëindigen van het leven: euthanasie wordt een gelegaliseerde vorm van moord. Met de gedachte dat met de dood alles uit is, gaat het lijk in de oven: aan het lichaam wordt geen waarde en geen toekomst toegekend."
De Koning gaat daar tegen tekeer: "De nieuwe lijkverbranding is geboren uit het verlangen het lichaam voor altijd te vernietigen en het christelijk geloof in de opstanding van het lichaam belachelijk te maken." Want dat is, meent hij, de diepste reden achter crematie. "Alsof het voor God moeilijker zou zijn de moleculen van een vergaan lichaam tot leven te wekken dan de moleculen van as, waar ook bewaard of uitgestrooid."
De Koning concludeert dat God crematie 'gruwelijk' vindt. Het is geen bijbelse praktijk integendeel zelfs en het wordt in de Bijbel uitsluitend voorgesteld als een straf.

Bovendien merkt De Koning op dat iedereen zich moet realiseren dat het menselijk lichaam niet van de mens zelf is. "Hoewel na zijn dood zijn lichaam niet meer de woonplaats van God de Heilige Geest is, blijft zijn lichaam wel het bezit van God. ( ... ) Ook het dode lichaam behoort God toe."

Ger de Koning gaat in 'Begraven of cremeren, wat zegt de Bijbel' nog veel verder. Hij gaat na wat de Bijbel zegt over het menselijk lichaam en over de opstanding daarvan. Te veel om in dit korte bestek te behandelen. U moet het zelf maar gaan lezen, want De Koning zegt daar behartenswaardige dingen over.


Nederlands Dagblad - 25 februari 2005 - www.nd.nl 
Recensie door Reina Wiskerke

Begraven of cremeren.
  Wat zegt de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel: begraven of cremeren? Het antwoord is begraven, legt Ger de Koning uit. _De diepere reden van de opkomst van de moderne crematie is het ongeloof. Mogelijk zijn sommigen zich dat niet bewust, maar dat verandert niets aan het feit." Met het eigenlijke onderwerp is hij vrij snel klaar. De auteur zet de dood en de lijkbezorging in het perspectief van de oorsprong van de dood, en van wat er na de dood gebeurt.

De verwachting van een duizend jaar durend vrederijk maakt deel uit van dit perspectief, maar domineert het niet. Uit de betoogtrant spreekt drang om de lezer te overtuigen, door het aandragen van 'bewijzen', of van 'feiten' die ook nog 'overduidelijk' zijn. De grens van het zindelijk redeneren wordt soms overschreden: "Zou het mogelijk zijn dat tienduizenden, ja miljoenen mensen tot geloof komen, als het christendom slechts op een verzinsel of leugen of zinsbegoocheling gebaseerd zou zijn?", vraagt De Koning. De lezer moet daar 'nee' op antwoorden. In werkelijkheid laten waarheid en leugen zich niet kennen door de aanhang die zij weten te verwerven.

www.vergadering.nu