www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Theologie van het Oude Testament
De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel
Koorevaar, Hendrik en Mart-Jan Paul
2020, KokBoekcentrum, Utrecht
4e druk, 438 pagina’s, Paperback
€ 39,50
ISBN: 9789043534611
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel.
Dit handboek over het Oude Testament biedt een heldere kijk op de hoofdlijnen van Gods openbaring en maakt de samenhang tussen en de strekking van de bijbelboeken duidelijk.
Het eerste deel geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken, deel 2 reikt een eigen methodiek aan om deze boodschap te ontwikkelen, waarbij de opbouw van de Hebreeuwse Bijbel het uitgangspunt is. Het vertrekpunt ligt in de thema’s die in Genesis al aanwezig zijn en die in de gehele canon terugkomen. Deel 3 bevat een uitwerking van deze thema’s, waaronder schepping, zonde, genade, verbond, Gods wil, erediensten de relatie tussen Israël en de volken. Deel 4 trekt de lijnen door naar de intertestamentaire periode en het Nieuwe Testament. Aan dit Nederlandstalige handboek werkten negen oudtestamentici uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten mee. Naast de redacteuren Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul zijn dat Walter Hilbrands, Herbert Klement, Geert Lorein, Creig Marlowe, Siegbert Riecker, Eveline van Staalduine en Julius Steinberg.

..


1. - augustus 2021 - www.uitdaging.nl 

Behoudend overzicht Oude Testament

Recensie door Marco van Putten

In de christenheid is er meer aandacht voor het Nieuwe dan voor het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament heeft het Oude Testament als basis. Daarom is het wel belangrijk te weten wat de Theologie van het Oude Testament is. Dat is behandeld in het gelijknamige boek. Hoe is dat gedaan?


Het Oude Testament (OT) beslaat de meeste Bijbeltekst, maar dit is voor veel christenen onbekend terrein. Dit komt ook omdat het over een oude, Oosterse wereld gaat. Het Nieuwe Testament (NT) gaat veel meer over algemene geestelijke dingen. Echter, het NT is alleen bedoeld om begrepen te worden vanuit het OT. Grondig begrip en inzicht in het OT is dus cruciaal.

Boekanalyse
In dit boek zijn artikelen verzameld van negen Oudtestamentici die niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika afkomstig zijn. Het geeft dus ook een internationale kijk op dit onderwerp. Hoofdonderwerp: de boodschap van het OT en de onderlinge samenhang van diens elementen. Het is een handboek OT dat een heldere kijk zou geven op: de hoofdlijnen van de Godsopenbaring erin en de strekking van de afzonderlijke Bijbelboeken.

Dit boek heeft vier delen;
1. Overzicht van wetenschappelijke methoden om OT-theologie te bepalen
2. Uitwerking van de voor dit boek gekozen methode op basis van de opbouw van het OT. Het vertrekpunt zijn de thema’s van het Bijbelboek Genesis die steeds in de hele Bijbel zouden terugkeren
3. Uitwerking van deze thema’s
4. Het doortrekken het bovenstaande naar de Inter-testamentaire periode en het NT

De meeste aandacht wordt besteed aan de methodiek van de OT-Theologie en de eredienst voor God/Zijn wonen onder Israël. Voetnoten geven naast bronverwijzingen soms ook diepte-informatie. Elke auteur gebruikt diens eigen Bijbelvertaling. Het boek sluit af met een Bijbeltekstregister, een uitgebreide literatuurlijst en Personalia.

Aanpak
De OT-Theologie samenvatten zou lastig zijn. Voor dit boek is de literair-thematische aanpak gekozen, maar het historisch-chronologische aspect wordt daarbij niet genegeerd. De eigenschappen van de OT-Bijbelboeken en hun onderlinge verhouding wordt uitgewerkt. De OT-interpretatie is NT-centrisch uitgewerkt.

Evaluatie
Dit is een uitgebreide behandeling van het OT-sche Theologie, maar toch compact en toegankelijk (amper 400 pagina’s, maar hbo-niveau). Centrale boodschap: continuďteit van de OT-Theologie met de tijd erna tot op vandaag. Geen uitgebreide uitleg op Bijbelversniveau, maar een vogelvlucht door de concepten/thema’s. Maar hier en daar wordt toch breed ingegaan op detailzaken, waardoor het soms verzandt. Dat is strijdig met het beloofde doel om een overzicht te geven.

Over het geheel genomen is de interpretatie behoudend protestants/evangelisch-orthodox (weinig gedurfde stellingen). De westerse kerktradities worden dus herhaald. Sommige teksten staan in onvertaalde buitenlandse talen en er worden ook nogal wat moeilijke woorden gebruikt zonder uitleg. Het is onbegrijpelijk dat in dit forse studieboek geen register om op onderwerpen te zoeken is opgenomen! Dit boek wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

www.vergadering.nu