www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Wedergeboorte of schijngeboorte
A. Kort
9789078164104
19,50
206 pag., geb.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wedergeboorte of schijngeboorte. 
De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie. 

Ds. A. Kort beschrijft de wedergeboorte aan de hand van de Schrift, de grondtaal, de kanttekeningen, de belijdenisgeschriften en vooraanstaande godgeleerden.
In deel 2 van dit boek behandelt hij de scholastieke theologie, zoals ook geleerd door dr. A. Comrie en diens navolgers.
In deel 3 schetst hij de heilsorde en worden lijnen getrokken naar het heden.
Ds. Kort geeft nauwkeurig aan hoezeer een groot deel van de gereformeerde gezindte is afgeweken van de leer der Reformatie. Ernstig en pastoraal dringt hij er onophoudelijk op aan om terug te keren tot de leer van Schrift en Belijdenis. Een onmisbare gids voor jong en oud, zowel voor studie als meditatie.


3. - 21 december 2012 - www.rd.nl

Publicatie ds. Kort roept veel reactie op

Door Kerkredactie

METEREN – „Een groot deel van de gereformeerde gezindte is afgeweken van de leer der Reformatie.” Dat is de kern van het recent verschenen boek ”Wedergeboorte of schijngeboorte”, van de hand van ds. 
A. Kort. Zijn publicatie roept veel reactie op.

In zijn boek vergelijkt ds. Kort, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Krimpen aan den IJssel, „de bijbelse bloedtheologie met de filosofische embryotheologie.” De embryotheologie, door hem ook wel genoemd de veronderstelde wedergeboorte, is volgens ds. Kort een dwaling. Met name in afgescheiden kring zou deze opvatting zijn ontwikkeld tot een leersysteem „dat fundamenteel afwijkt van de bijbelse leer der hervormers.”


De leer van de embryo­theologie vindt de predikant bij „Comrie, Kuyper, Kersten, Steenblok e.a.” Comrie leerde „in zijn embryofilosofie een schijngeloof onder de naam van wedergeboorte”, schrijft ds. Kort. „Daar is de overtuigde zondaar (op droggronden) alreeds levend gemaakt door een valse geestelijke inlijving in de tweede Adam, als een embryo dus, zonder met bewustheid te zijn afgesneden van zijn oude wortel in de eerste Adam.”

Terwijl in de bloedtheologie „de zonden zijn levend gemaakt door Gods heilige wet, is in het embryoschema de zondaar al levend gemaakt, wedergeboren en onbewust gerechtvaardigd; hij is al gered en de zaligheid kan hem niet meer ontgaan.” Prediking van de embryotheologie, aldus de oud gereformeerde predikant, zorgt voor onzekerheid, twijfel, strijd, aanvechting, en (waarschijnlijk) heerlijk­making, terwijl de bloedtheologie leidt tot verzekering, vrede, blijdschap, opwas in de genade en volharding.

In de „embryokerken” wordt Christus niet ontkend als enig Fundament, aldus ds. Kort, maar men legt er tegelijk een fundament naast. „Naast de tweewegenleer van Christus predikt men daar een derde weg. Men construeert die met behulp van de wijsbegeerte. Dit gebeurt zo subtiel, dat het toch op de leer van de twee wegen lijkt.”

Onder vuur
Het boek van ds. Kort roept inmiddels veel reactie op..........

Lees verder...


2. - 21 december 2012 - www.rd.nl 

Ds. Kort schrijft boek over de wedergeboorte

Boekrecensie door ds. Tj. de Jong

Het boek ”Wedergeboorte en schijngeboorte” heeft heel wat tongen en pennen in beweging gebracht. Ds. A. Kort heeft dit boek geschreven om te waarschuwen voor de zogenoemde embryotheologie.

In zijn waarneming heerst deze in vele kerken en in veel preken, maar is zij in strijd met de Schrift, met de kanttekeningen, met de belijdenisgeschriften en de oude theologen. Kerkvaders als Augustinus en hervormers als Calvijn en Luther fundeerden zich op het Woord. Zij sponnen geen web van theorieën rond de Waarheid op grond van on-Bijbelse leringen en filosofieën, zegt ds. Kort.

Ds. Kort, oud gereformeerd predikant te Krimpen aan den IJssel, wil aan de hand van de Schrift een zakelijke weerlegging geven van dwaalleringen, hoe Schriftuurlijk, rechtzinnig en bevindelijk ze ook lijken en hoe ingeburgerd ze inmiddels in het kerkelijke leven ter rechterzijde ook zijn.

De stellingname in zijn verantwoording is duidelijk. Ds. Kort noemt als kenmerk van de embryotheologie de veronderstelde wedergeboorte en het leersysteem in sommige afgescheiden kringen (blz. 17). Hij plaatst de Bijbelse bloedtheologie (blz. 19) onomwonden tegenover de embryologie (de lijn van dr. A. Comrie, dr. A. Kuyper en aansluitend ds. G. H. Kersten en dr. C. Steenblok, blz. 20 e.v.).

Hij waarschuwt ernstig voor de leer van de onbewuste inlijving in Christus en het deelhebben aan de weldaden vóórdat men de Middelaar als Persoon kent (blz. 22). Ds. Kort omschrijft deze leer als een derde weg die in de wijsbegeerte, met name in de scholastiek, is gegrond (blz. 22 e.v.). Men is dan gerechtvaardigd vóór het geloof, namelijk vanuit de eeuwigheid (blz. 23). Men gaat dan uit van een schijnbare, waarschijnlijke, onheuse en veronderstelde wedergeboorte, heel anders dan de Erskines en Boston leerden, die soms ten onrechte verdacht worden van arminianisme (blz. 24). Lees echter Gray en Binning (blz. 25).

Ds. Kort waarschuwt met name de jeugd. Hoofdstuk 2 zet de leer van de Schrift uiteen. De hoofdstukken 3 tot en met 8 bespreken de kanttekeningen, de belijdenisgeschriften, de kernzaken vanuit de Schrift, de bloedtheologie en 1 Korinthe 13. Daarna komt de Vroege Kerk tot en met de Nadere Reformatie aan de orde, waarna hoofdstuk 9 de visie van Comrie behandelt. Dit uitvoerige hoofdstuk weerlegt het filosofische in de theologie van Comrie, wat volgens ds. Kort minder sterk in zijn preken naar voren komt. Vele begrippen worden er gebruikt en het is goed zorgvuldig te lezen en te herlezen wat als hoofdzaak wordt bedoeld.

Ik onderschrijf de vrees van ds. Kort om enig leven en geloof te zien en te bevorderen buiten de geloofskennis van Christus om. Wezenlijk is: wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. We moeten en mogen geen filosofische termen gebruiken, van wie dan ook, om daarvan een andere leer te maken en die zelfs tot kerkelijke leer te verheffen.

Hoofdstuk 10 bespreekt de verdere ontwikkeling van de door ds. Kort weerlegde leer......... 

Lees verder...


1. De Woeste Weg - 23 december 2012 - www.dewoesteweg.nl (pdf)

Recensie boek ds. A. Kort 

Boekrecensie door D.J. Kleen

Ik heb het boek 'Wedergeboorte of schijngeboorte?' van ds Kort gelezen. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit de waarheid is gegrond op Gods onfeilbaar woord. Een boek geschreven door dominee Antonius Leeuwenhart, laat ik hem zo eens mogen noemen. Eindelijk een dominee met enige aanzien in de gereformeerde gezindte die de stoute schoenen durft aan te trekken om te zeggen waar het op staat. Eindelijk een boek waarin ook man en paard, ofwel leer en leraar worden genoemd, zonder er liefjes omheen te blijven draaien. Toch geeft dominee Kort terecht aan geen strijd te hebben tegen vlees en bloed, dit blijkt zeer duidelijk uit zijn schrijven waarin hij zich met name richt tegen een valse leer en niet zozeer tegen de leraren die deze leer aanhangen. 

De schrijver stelt de filosofische embryoleer aan de kaak, en weerlegt deze valse leer met de leer der apostelen en der reformatoren. Luther en Calvijn leerden vanuit de rechtvaardigingsleer der apostelen de kruisdood en opstanding van Jezus Christus, krachtens verwerving en toepassing. Dit leerden zij vanuit een stondelijke heilsleer en niet van een standelijke heilsweg zoals de embryoleer deze voorstaat. De schrijver tekent zeer duidelijk de verschillen tussen de leer der reformatie en hoe er hedendaags door de meeste leraren in de afgescheiden kerken wordt gepreekt en geleerd. 

Hiermee geeft hij met pijn en verdriet in zijn hart aan hoever we uiteindelijk zijn afgeweken van de eenvoudige waarheid van Gods Woord. Dit boek is ontstaan en geboren vanuit de nood. ‘Kom ik om zo kom ik dan om, ik sta hier...maar ik kan en wil niet meer anders, zo helpe mij God almachtig.’ Wellicht was dit z'n zielsgestalte waarmee hij dit boek geschreven heeft. 

De schrijver roept niet alleen als dominee vanaf de kansel op tot een wederkeer naar de geschriften der godzalige vaderen en de zgn. ‘nieuwvaders’ nu maar eens terzijde te leggen, maar nu ook privaat middels dit boek. Dominee, vrees niet want u heeft Gods Woord en derhalve God aan u zijde. De Heere Jezus was immers het vleesgeworden  Woord, God uit God en licht uit licht. Wat zal een nietig mens u kunnen doen? Laat de hel maar woeden en razen, ze zal niet vermogen. De profeet Elia stond ook in zijn eentje tegen 450 Baalpriesters, maar had de God van hemel en aarde aan zijn zijde. Die zijn leven zoekt te behouden zal het verliezen, maar ddie zijn leven verliezen zal om Zijnentwil die zal het behouden. Ik geloof dat ds. Kort in deze een louteringsproces heeft doorgemaakt. Ook 2 hij heeft wellicht gelijk Petrus in Antiochie aanvankelijk lopen veinzen met de werkheilige godsdienst waar hij wekelijks mee van doen had, om zijn leven te behouden en zijn bestaan te handhaven.........

Lees verder...

www.vergadering.nu