www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Bakht Singh
T.E. Koshy
395 blz., prijs Ä 17,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Uitgegeven door Stichting Literatuur Evangelisatie, Krommenie, 2007

Dit is een verbazingwekkend verslag van hoe God een mens heeft gebruikt, die opgroeide in het koloniale India. Als Sikh haatte hij Christus, de Bijbel en de christenen. Tijdens zijn universitaire studie in Engeland werd hij atheÔst en keerde hij zich af van elke vorm van geloof.
Aan boord van een schip onderweg naar Canada waar hij stage zou lopen in landbouwbedrijven, raakte God met Zijn onweerstaanbare genade hem aan. Na zijn wonderbare bekering werd hij een trouwe discipel van de Here Jezus Christus, die tot elke prijs de wil van God wilde doen.
Dit boek staat vol met voorbeelden van de wijze waarop de Here grote en wonderbare dingen door Bakht Singh heeft gedaan. 


1. CV-Koers - december 2007

Recensie door Aad Kamsteeg

Ooit gehoord van Bakht Singh? Nuchtere Nederlanders hebben niet zo veel op met heldenverering, maar deze lndiase geloofsheld mag ons gerust tot voorbeeld dienen.

Bakht wie ... ?

/>

Snuffel een beetje door de kerkgeschiedenis en je merkt al snel dat God speciaal uitgekozen volgelingen van Christus gebruikt om bijzondere dingen te doen. Je kunt het ook anders zeggen. Bijbelse opwekkingen zijn het werk van de Heilige Geest, maar daarin geeft Hij bepaalde mensen een uitzonderlijke rol. Kijk maar naar Maarten Luther in Europa, Jonathan Edwards in Amerika, Watchman Nee in China, Bakht Singh in India...

Bakht wie? Aan de vooravond van een reis die ik in het midden van de jaren negentig naar christenen in India maakte, wezen vrienden mij op deze Indiase voorganger. Zijn naam kwam me hoogstens vaag bekend voor. Maar al lezende raakte ik onder de indruk. In de jaren dertig en veertig was deze voormalige fanatieke sikh een instrument geweest om op het hele subcontinent geestelijke vernieuwing teweeg te brengen, honderden christelijke gemeenten te stichten, levens te veranderen. Ik besloot hem op te zoeken.

Maar ik was te laat. Zeker, ik trof Bakht Singh nog wel aan in het centrum Hebron in Hyderabad. Maar zijn lichaam en vooral geest waren al zover in verval geraakt dat hij niemand meer herkende. Zelfs bidden kon hij niet meer, terwijl juist gebed tot de essentie van zijn bekeerde leven had behoord. In september 2000 stierf hij.
Nu, zeven jaar later, is zijn in het Nederlands vertaalde biografie verschenen. Daarin wordt verslag gedaan van de gang van Jezus' Koninkrijk in het hindoeÔstische, door kasten verscheurde koloniale India.

Mensverheerlijking
Onder bijbelvaste reformatorische gelovigen bestaat vrees om te spreken over reuzen in het Koninkrijk van God of over geloofshelden. Die vrees heeft te maken met afkeer van mensverheerlijking. Terecht daarom dat in de biografie van deze Indiase bakht bakht betekent devoot ook een hoofdstuk staat over verkeerde beslissingen en persoonlijke tekortkomingen van Singh. De man zelf was zich daarvan trouwens goed bewust. Bakht Singh kende een diep zondebesef, kenmerk bij elke opwekking. Paulus' woorden dat wij slechts "een aarden pot" zijn voor de schat die Jezus Christus is, waren hem vlees en bloed.

Intussen wordt de laatste jaren niet voor niets veel over geloofsgroei gesproken. In die zin mogen wij ernaar verlangen Ďreuzen' als Bakht Singh na te volgen. Vooral twee elementen springen er dan uit: a) zijn onvoorwaardelijke Godsvertrouwen, waarin geen plaats was voor 'ja maars', in combinatie met b) intensief gebed. Bakht Singh wist wat vertrouwelijke omgang met God is. Hij had een objectief geloof. Hij ging uit van het absolute gezag van de Bijbel. Tegelijk was hij subjectief in de dagelijkse beleving van Christus, in het horen van diens stem in elk detail van zijn leven.

Op de knieŽn
Wat zijn bijbelse opwekkingen eigenlijk? Alomvattende definities zijn er niet. Kenmerk is wel dat een gemeenschap diep geraakt wordt door een buitengewone intensivering van het werk van de Heilige Geest. Gelovigen worden in het licht van Gods heiligheid sterk doordrongen van de afschuwelijkheid van zonde en hel en overweldigd van vreugde over hun in Christus verkregen genade. De vrucht van de Geest liefde ook voor vijanden, nederigheid, zuiverheid in huwelijk, werk en wereld blijkt vervolgens zo duidelijk, dat buitenstaanders zich tot Christus bekeren. In sommige delen van India kwam 95 procent van de bekeerlingen uit de wereld van hindoes, boeddhisten en animisten.

Opwekkingen zijn niet gebonden aan kerkelijke denominaties of volstrekte zuiverheid in de leer. Ze kwamen voor bij reformatorische kerken in Zuid-Korea, van Bijbel en kerk weggeslagen Chinezen, pinksterbewegingen in Latijns Amerika, puriteinen in de Angelsaksische wereld, bantoes in Zuid-Afrika, bij een apostolische voorganger in India. Relativeert dat de noodzaak van zorgvuldige Schriftstudie om na te gaan wat God tot ons zegt? Natuurlijk niet. De diversiteit bij opwekkingen drukt ons eerder met de neus op Gods vrijmacht en het feit dat Hij een Hem toegewijd leven op een bijzondere manier kan zegenen.

Toen de reformatorische Martyn Lloyd Jones de vanuit het
sikh geloof gekomen Bakht Singh eens vroeg hoe hij toch zo
veel inzicht in de Schrift had gekregen, antwoordde de IndiŽr
dat hij steeds zo lang op zijn knieŽn de Bijbel had gelezen
totdat de Heilige Geest hem de diepere betekenis van de bijbelwoorden ingaf. Van die godsvrucht van Bakht Singh hebben groepen Nederlanders tijdens conferenties van De Hooge Paaschberg bij Ede indertijd kunnen genieten. Dankzij de
biografie kunnen nu ook anderen kennismaken met deze
man Gods.


1. De Oogst - 1 december 2007

Bakht Singh 

Boekrecensie door  P.A.S.

In deze zeer uitvoerige biografie wordt het leven beschreven van de Indiase prediker Bakht Singh (1903 2000). Hij moet niet verward worden met een andere bekende Indiase prediker, Sundar Singh (1889 1929). Wel opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen hen: beiden waren van origine Sikh en afkomstig uit de Punjab in Noord India, en beiden hadden een Paulus bekering, waarbij God persoonlijk in hun leven ingreep en beiden werden op zeer bijzondere wijze door God gebruikt om het Evangelie te brengen aan honderdduizenden mensen in en buiten India.

Het verhaal van Bakth Singh leest als een moderne versie van de Handelingen der apostelen. Gebedsverhoringen, genezingen, opwekkingen, God die in alle noden voorziet en op heel bijzondere wijze leidt, dat alles vond plaats in het leven van Bakth Singh. Heel bijzonder vind ik dat hij gedurende zijn gehele leven nooit toestond dat men hem eer gaf. Hij wilde zelfs niet dat op bijeenkomsten zijn naam werd genoemd! Immers, alleen God verdient eer! Bakth bezat niets, alleen een bijbel, kleren en een bed. Hij had geen bankrekening, geen auto en zelfs geen fiets. Natuurlijk had hij wel zijn fouten en gebreken, maar de vruchten van zijn apostolische bediening, meer dan tienduizend inheemse gemeenten in India, zijn nog steeds zichtbaar. De auteur neigt wel naar zelfverheerlijking en ook het autoritaire gedrag kan bij westerlingen vreemd overkomen. Hierdoor geeft dit boek wel een heel goed inzicht in hoe de kerk in India functioneert. Een bijzonder boek over hoe God in India werkt! Van harte aanbevolen.

www.vergadering.nu