www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De mens - oorsprong, zin & doel
Koert Koster
Uitgever Mijnbestseller
Pb, 204 pag., € 19,95
9789462546004

Dit boek bestellen...

‘De oervragen ‘wie ben ik?’, ‘wat doe ik hier?’ en ‘waar ga ik naartoe?’ worden toegankelijk maar toch diepgravend besproken. Uitstekend basismateriaal voor zinvolle discussieavonden.’ (Arjen Bakker, auteur/journalist/corrector)
     De mens stelt zichzelf steeds weer nieuwe vragen. Sommige vragen dringen zich aan iedere generatie en aan ieder mens op. Het zijn vragen die te maken hebben met de diepste zin van ons leven. Daarom noemen we deze vragen ook zinvragen. 
     In dit boek wil de auteur ingaan op vragen rondom de zin van het menszijn. Het antwoord op de vraag naar onze oorsprong is medebepalend voor het antwoord op de vraag wat de zin en het doel van ons leven is.
     Dit boek is verdeeld in een theologisch (3/4) en een filosofisch deel (1/4). In dit laatste deel zal Koster uitvoeriger ingaan op het mensbeeld van Plato en Dooyeweerd. Speciaal hun visie op lichaam, ziel en geest komt daarbij naar voren. 
     Er zijn vragen ter overdenking toegevoegd.

Koert Koster(Hoogeveen,1973)studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is getrouwd met Marleen Koster-Dekker. Samen hebben ze een zoon Jens. Ze wonen in Hazerswoude-Rijndijk.

Meer boeken van Koert Koster...

..


2. Vergadering.nu - 27 augustus 2014

De mens - oorsprong, zin en doel van het bestaan

Recensie door Harry Sleijster

De schrijver van dit boek stelt en beantwoordt heel veel vragen over de mens en zijn bestaan in dit boek. In het eerste en inleidende hoofdstuk beschrijft de schrijver veel begrippen, zoals: tijd en eindigheid, de menselijke structuur, de eenheid van de mens, en het beeld van God in de mens. 

Om te beginnen, miste ik in het boek vanaf het begin het onderscheid tussen geest en ziel. Deze worden steeds samen met hart en gevoel en gemoed als ongeveer hetzelfde gezien (bijv. op p.22). Maar dit schijnt een algemeen gemis te zijn, ook Dooyeweerd op p.23 onderscheidt in feite slechts twee delen in de mens, waarvan het psychische deel op vele manieren aangeduid wordt, maar zonder onderscheid te maken tussen ziel en geest. Als we er nu verder vanuit gaan dat het in feite steeds gaat over de ziel, of het hart, dan vinden we veel waardevolle uitleggingen in dit boek.

In vijf hoofdstukken (met diverse paragrafen wordt de theologische basis gelegd. Aan het slot van elke paragrafen staan een aantal goede vragen om overdacht te worden of over door te praten in een groep.

In hoofdstuk 2 komt de rol van God in ons menselijke bestaan ter sprake. De mens staat altijd al in relatie tot God. Bijzonder boeiend vond ik in hoofdstuk 2.3 de visie van Koster op de ongelovige mens en de rol die God in zijn leven speelt. Wat is de zinvraag dan? De ongelovige mens mist de routekaart, en de navigatie is niet ingesteld. Hij is zichzelf tot wet, of tot basis. Rom.2:14-16 wordt hier wel even aangestipt, maar niet uitgewerkt. En tot slot volgt een betoog over: wat is onze motivatie als mens?

In hoofdstuk 3 wordt onze plaats ten opzichte van de dieren, de engelen en de natuur behandeld. Wie wil de mens eigenlijk zijn op aarde, in zijn omgang? Is hij goed of slecht? Wat is de zin van het leven? Wat is zijn bestemming?

Over de totale verdorvenheid van de mens in hoofdstuk 4 zou meer te zeggen zijn, maar er worden veel goede dingen aangewezen. Bijvoorbeeld over beeld en gelijkenis en waarin wij op God gelijken.

Hoofdstuk 4.4 gaat over de mens als lichaam, ziel en geest en is helaas nogal kort. Er wordt m.i. terecht gesteld dat de Bijbel geen 'wijsgerig' mensbeeld geeft. Echter, ik heb het al even genoemd: Wommack zou hier toch wel veel duidelijkheid kunnen geven met zijn uitleg van 1Thess.5:22. Dit is een tekst waar dit mensbeeld immers bijval vindt - of beter gezegd: geopenbaard wordt. Wommack legt uit dat er een fundamenteel verschil is tussen de geest en de ziel. De geest van de mens was dood, maar wordt tot leven gewekt en wedergeboren door de heilige Geest - en beïnvloedt vervolgens de ziel, het gevoelsleven, dat nog veel te leren heeft. De schrijver probeert duidelijk te maken dat de hele mens vernieuwd moet worden naar lichaam, ziel en geest; niets is daarin meer of minder Goddelijk óf meer of minder menselijk ín de mens.


Het 5e hoofdstuk behandelt kernvragen over onze motivatie. De vraag of je het allemaal voor jezelf doet, of voor God, of toch een beetje om loon te ontvangen. En hoe zit het hiermee als de christen in Gods koninkrijk werkt?

De hoofdstukken 6 en 7 vormen het slotdeel, het filosofische deel, en dit maakt een vierde deel van het boek uit. Het is leerzaam voor wie er niet bekend mee is, want de schrijver tracht het hele gebied op begrijpelijke wijze onder woorden te brengen. En daarbij gaat hij toch wel diep. We vinden ook goede beschrijvingen en samenvattingen over Plato en Dooyeweerd, inclusief een begrippenapparaat.

Ondanks een enkele kritische opmerking kan ik dit boek van harte aanbevelen. 


1. CIP - 22 augustus 2014 - www.cip.nl

Beloond worden door God telt ook mee

Recensie door Jeffrey Schipper

"Ook het verlangen om straks door God beloond te worden, mag een drijfveer zijn voor ons christenen. Want het loon dat een christen in de eeuwigheid ontvangt, komt uiteindelijk terecht bij Christus." Koert Koster werd tijdens een bijbelstudieconferentie geconfronteerd met de vragen: ‘Waar leven we als christenen voor en wat is onze motivatie?’ Het viel hem op dat twee gelovigen twee totaal verschillende antwoorden kunnen geven. Hij schreef daarom ‘De mens – oorsprong, zin & doel’.

De motivatie van een christen is één van de facetten die aan de orde komt. "Wat ik doe uit liefde tot Jezus, houdt ook eeuwigheidswaarde. Die drijfveer telt. Ik probeer in mijn boek duidelijk te maken dat ‘het verlangen om beloond te worden’ eveneens een rol speelt en mág spelen. Want het loon dat een christen in de eeuwigheid ontvangt, komt uiteindelijk terecht bij Christus. Daarom moeten we niet denken in tegenstellingen, want mijn eer (lees: loon of kroon) is die welke uiteindelijk tot eer van Christus zal zijn. De kronen die wij echt zélf verdiend hebben, zullen we eerst ontvangen. Maar daarna zullen ze aan Christus’ voeten geworpen worden."

Houd vol
Onrecht bestrijden. Het Evangelie verkondigen. Een christen kan een ontzettend mooi streven hebben, maar is het taai of gewoon niet leuk? "Sommige evangelisten en zendelingen bijvoorbeeld moeten harde en droge grond bewerken. Ik kan me voorstellen dat hun de moed soms in de schoenen zakt en dat ze denken: ‘Moet ik hier nog langer mee door gaan, want ik houd dit niet vol’. Een antwoord uit de Bijbel zou kunnen zijn: ‘Houd vol, wees standvastig, onwankelbaar, weet dat je werk niet tevergeefs is in de Heer’," aldus Koert, terwijl hij 1 Korinthiërs 15:58 citeert. In zijn boek gaat Koert overigens dieper in op wie de mens wil zijn en worden.

Dooyeweerd
De auteur bespreekt in zijn boek onder meer de visie van Dooyeweerd, een reformatorische filosoof........
Lees verder...
 

www.vergadering.nu