www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Bijbelstudies bij de Psalmen - deel 1
voor huiskringen & studiegroepen
Koert Koster
Uitg. Mijnbestseller BV. 2013
250 blz.
Paperback: € 15,75
215x135
ISBN: 9789461937896
Dit boek bestellen...

Dit boek bevat Bijbelstudies bij de Psalmen 1-20,23. Het is speciaal geschreven voor een breed publiek dat enigszins thuis is in de Bijbel. 
Deze studies zijn reeds eerder als ruwe schets geplaatst op de website van de auteur. De verfijnde afwerking hebt u nu voor zich. 
Dit boek is gepubliceerd voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Het is goed voor tenminste 22 bijeenkomsten.

Het kenmerkt zich door:
* korte zinnen
* vers voor vers behandeling per Psalm
* steekwoorden boven de alinea's 
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen, waardoor de Psalm heel dicht bij ons hart en leven wordt gebracht. 

Bijbelstudies bij de Psalmen - deel 2
voor huiskringen & studiegroepen
Koert Koster
Uitg. Mijnbestseller BV. 2013
333 blz.
Paperback: € 17,95
215x135
ISBN: 9789462548107
Dit boek bestellen...

Dit boek bevat Bijbelstudies bij de Psalmen 1-20,23. Het is speciaal geschreven voor een breed publiek dat enigszins thuis is in de Bijbel. 
Deze studies zijn reeds eerder als ruwe schets geplaatst op de website van de auteur. De verfijnde afwerking hebt u nu voor zich. 
Dit boek is gepubliceerd voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Het is goed voor tenminste 22 bijeenkomsten.

Koert Koster studeerde filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is getrouwd met Marleen Koster-Dekker. Samen hebben ze een zoon Jens. Meer publicaties zijn te vinden op hun website www.koertenmarleenkoster.nl

Meer boeken van Koert Koster...
 


3. Nederlands Dagblad - 16 mei 2014 - www.nd.nl


De psalmen van een ethicus

door Rien van den Berg

Koert Koster, theoloog en filosoof, bouwt aan een reeks bijbelstudieboeken ‘voor huiskringen en studiegroepen’. Na zes delen over nieuwtestamentische brieven, vervolgt hij nu met twee delen over de Psalmen.

Koster studeerde af in de richtingen ethiek en dogmatiek, en dat is goed te merken. Heel behendig maakt hij in zijn behandeling van de psalmen de vertaalslag naar de praktijk van alledaags handelen. De gespreksvragen die hij stelt, brengen het gesprek over de psalmen al snel in de persoonlijke diepte. Bij.......
Lees verder...


2. CIP - 28 maart 2014 - www.cip.nl

Bijbelstudies bij de Psalmen voor huiskringen en studiegroepen (II)

Van de hand van auteur Koert Koster is het tweede deel van Bijbelstudies bij de Psalmen voor huiskringen en studiegroepen verschenen. Dit zijn Bijbelstudies bij de Psalmen 21-41. Ook is dit boek speciaal geschreven voor huiskringen en studiegroepen. Per Psalm zijn er vragen ter overdenking of bespreking toegevoegd. Dit boek is gepubliceerd voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Hiermee kunnen tenminste 25 bijeenkomsten worden gevuld.

Deze studies zijn reeds eerder als ruwe schets geplaatst op de website van de auteur. "Het basisniveau van dit boek, is gewoon heel hoog. Een groot compliment voor een supergedegen bijbelstudie! Ik heb er veel van opgestoken," zegt Arjen Bakker (auteur/journalist/corrector) hierover.


1. CIP - 24 februari 2014 - www.cip.nl

Bijbelstudies bij de Psalmen voor huiskringen en studiegroepen (I)

Verlangen naar Gods vergeving en bescherming

Ooit aan het dwalen geweest? Spoorzoeken is een vak apart. Het is handiger om bordjes langs de weg te volgen en tekens van boven op te merken. Laat God de Weg én Wegwijzer zijn. 

Verlangen naar God
Net als enkele andere psalmen beginnen de verzen van psalm 25 steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Daarom wordt deze psalm met een moeilijk woord een ‘acrostichon’ genoemd. Er is daarom sprake van een duidelijke structuur en een harmonisch geheel.

Davids leven kenmerkt zich door een diep verlangen naar God. Hij is een Godzoeker. Hoewel hij allerlei hobbels om zich heen moet nemen om die God te vinden. Ook moeten er obstakels in zijn eigen leven weggewerkt worden. Dat neemt niet weg dat de fundering van zijn bestaan positief is. Het is de diepe hang naar God. 

Juist deze zoektocht mondt uit in de Godservaring. Daarbij keert David zichzelf regelmatig even ‘binnenstebuiten’. Dan kijkt hij bij zichzelf naar binnen. Daarin laat hij zijn zachte en gevoelige kant zien. We kunnen de psalmen zien als reflecties van iemand die het leven van binnen en buiten kent. Ze zijn geschreven door iemand die diep is neergedaald in de krochten en kerkers van de menselijke ziel.

Spiegelavonturen 
David leert God kennen als in een spiegel. Namelijk in confrontatie met zichzelf. Sterker: David komt alleen tot ware Godskennis via de ware kennis van zijn menselijk hart. We leren God kennen doordat Hij ons het menselijk hart onthult in alle aspecten. Daarbij passeren het verstand, het gevoel, de wil en het geweten als uitingen van het menselijk hart allemaal de revue. Namelijk: mét zonde, tekortkomingen en zwakheden. Maar ook andersom geldt: we komen tot ware zelfkennis via de kennis van het hart van God. 

Bezwijken van verlangen
Het hevige verlangen bij David kan enorme proporties aannemen. Hij kan bezwijken van verlangen. Zo hartstochtelijk verlangt hij naar Gods aanwezigheid (vgl. Ps.84:3). De ziel kan verbroken zijn van verlangen naar Gods recht en Zijn helend Woord (vgl. Ps.119:20, 81). Zelfs ogen kunnen bezwijken van verlangen. Dit is het geval wanneer een mens zoekt naar troost en genezing van gevoelens. Gevoelens die te maken hebben met aangedaan leed en onrecht (vgl. Ps. 119:82, 123).

Tussen vertrouwen en wantrouwen: geloofstwijfel
(2) David stelt zijn vertrouwen op de Heer zijn God. Hij spreekt de Heer opnieuw rechtstreeks aan. Het is een gebed van geloofsvertrouwen. Hij vraagt God om zijn vertrouwen vooral niet te beschamen. Hij gelooft in God, maar houdt tegelijkertijd een slag om de arm. Zo gaat het geloof vaak met een zeker ‘wantrouwen’ gepaard. Want geloof maakt niet blind. Het vertrouwen op God is geen sprong van onverstand en ‘slikken of stikken’. Het ontneemt een mens niet zijn verstand en verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom gaat het geloofsvertrouwen hand in hand met een gezonde mate van twijfel. Deze geestelijke twijfel kan leiden tot geestelijke groei en volwassenheid.

Ongezonde twijfel
Daarnaast kan er sprake zijn van ongezonde twijfel. Dat is twijfel die gevoed wordt door wantrouwen. Dat is niet vreemd, omdat er situaties in ons leven zijn waarin ons vertrouwen beschaamd is. David heeft bijvoorbeeld te maken met verraad en met mensen die trouweloos handelen. 

Als het vertrouwen beschaamd is, spelen die vervelende ervaringen mee, ook in de relatie met God. Het is goed om zich daar als mens van bewust te zijn. Trouw en vertrouwen zijn schaarse ‘goederen’ in de wereld om ons heen. Door ernstige schendingen van vertrouwen kan een mens wonden en beschadigingen oplopen. Deze zullen medebepalend zijn voor het vertrouwen in God. Dat vertrouwen lijkt ook in de relatie met God gewonnen te moeten worden. We kunnen daarin wankelmoedig zijn. We kunnen zelfs ongeloof ten opzichte van God en Zijn Woord tegenkomen. Dat vergelijkbaar is met de vader die zijn doodzieke zoon bij de Here Jezus brengt en uitspreekt: ‘Ik geloof Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp’ (Mark.9:24).

Bijbehorende vragen: 
Gespreksvraag 1: Herken jij bij jezelf het grote verlangen naar God zoals David beleeft? (vgl. vers 1)
Gespreksvraag 2: ‘Je schamen’ of ‘beschaamd worden’ is een vervelend iets. Ben jij zelf wel eens te kijk gezet als het ging om jouw geloof in God? Hoe ging jij ermee om? (vgl. vers 2 en 3)
Gespreksvraag 3: Ben jij wel eens teleurgesteld in God? Voor welke teleurstelling is David bang? (vgl. vers 2, 3 en 20)


www.vergadering.nu